PG Attendance

  • Home -
  • PG Attendance

PG Attendance

DEPARTMENT OF PG STUDIES IN RASASHASTRA & BHAISHAJYA KALPANA DEPARTMENT OF PG STUDIES IN PANCHAKARMA DEPARTMENT OF PG STUDIES IN ROGANIDANA DEPARTMENT OF PG STUDIES IN DRAVYAGUNA DEPARTMENT OF PG STUDIES IN SHALYATANTRA DEPARTMENT OF PG STUDIES IN  SWASTHAVRITTA DEPARTMENT OF PG STUDIES IN KAUMARABHRITYA DEPARTMENT OF PG STUDIES IN KAYACHIKITASA DEPARTMENT OF PG STUDIES IN SHALAKYA TANTRA DEPARTMENT OF PG STUDIES IN PRASOOTI TANTRA AND STREE ROGA
Sl.NO Name of the PG Scholar No. Of working Days No. Of Days Attended SL NO Name Of the PG Scholar No. of Working Days No Of Days Attended SL NO Name Of the PG Scholar No. of Working Days No Of Days Attended SL NO Name Of the PG Scholar No. of Working Days No Of Days Attended SL NO Name Of the PG Scholar No. of Working Days No Of Days Attended Sl.NO Name of the PG Scholar No. Of working Days No. Of Days Attended Sl.NO Name of the PG Scholar No. Of working Days No. Of Days Attended Sl.NO Name of the PG Scholar No. Of working Days No. Of Days Attended Sl.NO Name of the PG Scholar No. Of working Days No. Of Days Attended Sl.NO Name of the PG Scholar No. Of Days Attended
1 Dr. Jitesh 21 18 1 Dr Apoorva M S 21 19 1 Dr. D Manasa 21 19 1 Dr. Sandhya 21 17 1 Dr.Usha M 21 0 1 Dr. Arya. B. Nair 21 0 1 Dr. Guru bhagawathi 21 7 1 Dr. Rakshith M. M 21 9 1 Dr. Vishwanath Meti. B 21 11 1 Dr. Anushree A. B. C. 21 12
2 Dr. Yashwini 21 15 2 Dr Ashna C Paulose 21 20 2 Dr.Kavyashree BS 21 18 2 Dr. Amruth Nair 21 21 2 Dr.Satyaratna 21 0 2 Dr.Nimmi. A.N 21 1 2 Dr. Varuni P. Kulkarni 21 1 2 Dr. Reetu Mahesh C. M 21 21 2 Dr. Rashmi. B. R 21 17 2 Dr. Shilpa Saunshimath 21 21
3 Dr. Vijayalakshmi 21 20 3 Dr. Sushmitha N R 21 20 3 Dr.Vaishnavi 21 19 3 Dr. Meghana 21 21 3 Dr. Samtha S 21 18 3 Dr.Vidyashree. M 21 20 3 Dr. Puja M. S. 21 2 3 Dr. Venkatesh R. 21 12 3 Dr. Prathibha Keralli 21 7 3 Dr. Shruthi Y. K 21 19
Dr. Anjali K V 11 11 4 Dr Veera Vandana 21 15 4 Dr.Prakash H.M 21 20 4 Dr. Sushmitha 21 21 4 Dr. Preethi V 21 21 4 Dr. Mahesh. G.V 21 18 4 Dr. Gore Snehal Pandurang 21 1 4 Dr. Namratha 21 15 4 Dr. Vanitha 21 10 4 Dr. Sushma D. Kolekar 21 15
Dr. Kritika R Aithal 11 11 5 Dr Pooja D 21 21 5 Dr.Hitaishi 21 20 5 Dr. Rahul B. R. 21 1 5 Dr.Pallavi V 21 21 5 Dr. Gahnavi C. V. 21 18 5 Dr. D. Kiran Tukaram 21 7 5 Dr. Megha P. 21 14 5 Dr. Anupama Patil 21 6 5 Dr. Sonal Singh 21 8
6 Dr Dhanashree 21 17 6 Dr. Krithika Shetty U.S 12 11 6 Dr. Swathi D. S. 21 9 6 Dr. Nirmaladevi 21 21 6 Dr. Samyam S. G. 21 12 6 Dr. G. Ravina Annasaheb 21 7 6 Dr. Shashikala V. 21 21 6 Dr. Deepika M 11 11 6 Dr. Kiran Bobade 21 21
7 Dr Shrilakshmi M 21 19 7 Dr.Anusha N 12 12 7 Dr. Abhishek 21 6 7 Dr. Tippu S 21 17 7 Dr. Pallavi S. L. 21 13 7 Dr. Harsha D S 11 11 7 Dr Sharanya R 11 9 7 Dr. Aishwarya K 11 11 7 Dr. Spoorthi Sanjay B 11 11
8 Dr Raksha S D 21 18 8 Dr. Mithal R.Jain 12 5 8 Dr. Ujwal Shastry 11 11 8 Dr. Meghana D. 21 6 8 Dr. Krishnan Unni 11 11 8 Dr. Vaishnevi Kannan Velu 11 11 8 Dr Vishnu M Varma 11 11 8 Dr. T S Vaishnavi 11 0 8 Dr. Chandrarani 11 11
9 Dr Rakshith H S 21 20 9 Dr. Rakshith K 11 11 9 Dr. Aishwarya J 11 11 9 Dr. Sushmitha Rani U. M. 21 6 9 DR. Sushma T J 11 11 9 Dr. Pradeep N 11 11 9 Dr Rachana A J 11 10 9 Dr. Swathy S 11 1 9 Dr. Gunja Deshmukh 11 11
10 Dr Niharika 21 20 10 Dr. Sunand Mutare 11 11 10 Dr. Priyadarshini D. J. 21 6 10 Dr. G J Mahadev 11 11 10 Dr. Rakshitha C N 11 11 10 Dr M. G Shivanna Sasanoor 11 8.5 10 Dr. Rajashekhar B 11 11 10 Dr. Anjum M M 11 11
11 Dr Aishwarya Joshi 11 11 11 Dr. Harsha M. Kenchareddy 21 6 11 Dr. Suneeta Tammanni B 11 11 11 Dr Sushmitha N G 11 10 11 Dr. Bhagyashree H C 11 11
12 Dr Bagali Kavya 11 11 12 Dr. Ravindranath B. 21 6
13 Dr. Prasanna P Hanji 11 11
14 Dr. Raghavendra Kabburi 11 11
15 Dr. Punith C 11 11
16 Dr. Rohit 11 11
17 Dr. Prarthana 11 11
Sl. NO. Name of the PG Scholar Jan Feb Mar Apr May June July Aug Sep Oct Nov Dec
No of Working Days Attended No of Working Days Attended No of Working Days Attended No of Working Days Attended No of Working Days Attended No of Working Days Attended No of Working Days Attended No of Working Days Attended No of Working Days Attended No of Working Days Attended No of Working Days Attended No of Working Days Attended
1 Dr. Kavitha P C 25 25 24 23 25 25 23 22 25 14 24 21 27 23 25 14 22 23 24 25
2 Dr. Preethi B. 25 23 24 24 25 24 23 16 25 13 24 23 27 23 25 15 22 23 24 25
3 Dr. Rashmi  M. 25 25 24 12 25 9 23 23 25 13 24 21 27 27 25 14 22 23 24 25
4 Dr. Rashmi R. 25 23 24 23 25 23 23 21 25 13 24 21 27 26 25 10 22 23 24 25
5 Dr. Swetha M. S. 25 24 24 22 25 24 23 22 25 13 24 24 27 23 25 13 22 23 24 25
6 Dr. Anisha 25 24 24 21 25 25 23 22 25 25 24 23 27 27 25 23 22 22 23 20 24 23 25 23
7 Dr. Alvaryne 25 25 24 24 25 24 23 23 25 23 24 24 27 18 25 23 22 22 23 15 24 23 25 25
8 Dr. Deepthi C. R. 25 25 24 24 25 24 23 21 25 25 24 24 27 25 25 21 22 17 23 19 24 24 25 23
9 Dr. Kavitha V. 25 25 24 24 25 25 23 21 25 24 24 18 27 26 25 24 22 22 23 19 24 24 25 24
10 Dr. Roja N. 25 23 24 21 25 25 23 22 25 23 24 24 27 26 25 23 22 21 23 19 24 24 25 22
11 Dr. Pooja J. Kotian 25 17 24 24 25 25 23 23 25 25 24 8 27 20 25 23 22 6 23 24 12 25 17
12 Dr. Abhilasha Acharya 24 14 25 24
13 Dr. Ashwini Sangoli 24 13 25 23
14 Dr. Shalini C 24 14 25 25
15 Dr. Nagajyothi 24 14 25 25
16 Dr. Bhavana B. C. 24 0 25 16
Sl.NO Name of the PG Scholar Jan Feb Mar Apr May June July Aug Sep Oct Nov Dec
No of Working Days Attended No of Working Days Attended No of Working Days Attended No of Working Days Attended No of Working Days Attended No of Working Days Attended No of Working Days Attended No of Working Days Attended No of Working Days Attended No of Working Days Attended No of Working Days Attended No of Working Days Attended
1 Dr. Aparna Nabhiraj 25 9 24 19 25 24 23 21 25 24 24 20 27 19 25 7 22 5 23 24 25
2 Dr. Krishna Kumar 25 12 24 19 25 24 23 8 25 7 24 22 27 21 25 5 22 0 23 24 25
3 Dr. Dharshini 25 21 24 18 25 22 23 13 25 17 24 10 27 5 25 7 22 4 23 5 24 10 25 25
4 Dr. Kashyap Kasmin 25 21 24 13 25 25 23 12 25 17 24 20 27 22 25 7 22 17 23 20 24 21 25 23
5 Dr. Priyanka. S 25 21 24 20 25 24 23 21 25 17 24 16 27 1 25 6 22 19 23 19 24 21 25 24
6 Dr.E Rajeshwara Rao 25 21 24 16 25 23 23 16 25 21 24 21 27 19 25 7 22 10 23 17 24 20 25 23
7 Dr. Sukanya. C 25 15 24 19 25 24 23 21 25 24 24 18 27 25 25 23 22 7 23 24 13 25 12
8 Dr. Yatish. M.R 25 18 24 17 25 23 23 21 25 21 24 19 27 25 25 23 22 6 23 24 12 25 23
9 Dr. Radhika 25 24 25 23 25 24 27 25 22 23 24 16 25 19
Sl. NO. Name of the PG Scholar Jan Feb Mar Apr May June July Aug Sep Oct Nov Dec
No of Working Days Attended No of Working Days Attended No of Working Days Attended No of Working Days Attended No of Working Days Attended No of Working Days Attended No of Working Days Attended No of Working Days Attended No of Working Days Attended No of Working Days Attended No of Working Days Attended No of Working Days Attended
1 Dr. Ashitha M.S 25 23 24 23 25 24 23 20 25 22 24 23 27 26 25 12 22 12 23 19 24 20 25 24
2 Dr. Shraddha.S 25 22 24 23 25 22 23 11 25 22 24 21 27 26 25 23 22 21 23 19 24 22 25 17
3 Dr. Vinutha Patil 25 21 24 18 25 13 23 16 25 24 24 23 27 29 25 15 22 20 23 15 24 23 25 24
4 Dr. Anand Vardhan 25 22 24 23 25 22 23 11 25 16 24 24 27 26 25 23 22 19 23 16 24 19 25 19
5 Dr. Suma Naik 25 16 24 18 25 24 23 15 25 17 24 19 27 21 25 18 22 4 23 nil 24 4 25 21
6 Dr. Aparna Unny. 25 17 24 19 25 22 23 18 25 23 24 18 27 23 25 18 22 4 23 nil 24 6 25 20
7 Dr. Sindhura 24 14 25 21
8 Dr. Ebina Kuriakose 24 17 25 20
9 Dr. Shilpa 24 14 25 20
8 Dr. Ebina Kuriakose 24 17 25 20
9 Dr. Shilpa 24 14 25 20
Sl.No Month January February March April May June July August September October November December
Name of the PG Scholar No of Working Days Attended No of Working Days Attended No of Working Days Attended No of Working Days Attended No of Working Days Attended No of Working Days Attended No of Working Days Attended No of Working Days Attended No of Working Days Attended No of Working Days Attended No of Working Days Attended No of Working Days Attended
Total no. of Classes 25 24 24 22 25 24 23 22 25 25 24 23 27 27 25 24 22 22 23 23 24 17 25 25
1 Dr. Apoorva 25 21 24 18 25 18 23 21 25 13 24 21 27 26 25 12 22 23 24 25
2 Dr. Elakiya 25 16 24 16 25 18 23 16 25 8 24 19 27 23 25 10 22 23 24 25
3 Dr. Pramod 25 21 24 14 25 16 23 18 25 13 24 9 27 23 25 11 22 23 24 25
4 Dr. Kiran 25 22 24 15 25 19 23 15 25 13 24 10 27 24 25 13 22 23 24 25
5 Dr. Ashritha 25 22 24 17 25 12 23 15 25 13 24 4 27 24 25 22 22 15 23 10 24 14 25 22
6 Dr. Jyotsna 25 18 24 16 25 22 23 11 25 8 24 4 27 11 25 24 22 15 23 17 24 14 25 25
7 Dr. Kounaina 25 12 24 17 25 22 23 2 25 0 24 0 27 0 25 0 22 0 23 16 24 13 25 5
8 Dr. Shuchitha 25 14 24 13 25 0 23 4 25 0 24 0 27 22 25 21 22 17 23 17 24 15 25 24
Sl.No Month January February March April May June July August September October November December
Name of the PG Scholar No of Working Days Attended No of Working Days Attended No of Working Days Attended No of Working Days Attended No of Working Days Attended No of Working Days Attended No of Working Days Attended No of Working Days Attended No of Working Days Attended No of Working Days Attended No of Working Days Attended No of Working Days Attended
1 Dr. Ramya 25 16 24 13 25 7 23 12 25 4 24 14 27 15 25 15 22 0 23 0 24 15 25 19
2 Dr. Bhuvaneshwari 25 17 24 16 25 15 23 10 25 18 24 19 27 15 25 17 22 11 23 8 24 18 25 18
3 Dr. Pavan kumar. K 25 18 24 19 25 22 23 13 25 20 24 16 27 13 25 18 22 6 23 0 24 5 25 23
4 Dr. Ripsa Raj. K.P 25 20 24 19 25 23 23 12 25 24 24 14 27 24 25 14 22 3 23 0 24 5 25 22
5 Dr. Susmitha.P.M 25 24 25 23 25 24 27 25 22 23 24 17 25 19
6 Dr. Arya B Nair 25 24 25 23 25 24 27 25 22 23 24 14 25 15
7 Dr. Yashas. U 25 24 25 23 25 24 27 25 22 23 24 1 25 22
Sl no Name of the PG Scholar January February Mar-19 Apr-19 May-19 Jun-19 Jul-19 Aug-19 Sep-19 Oct-19 Nov-19 Dec-19
No of working days Attented No of working days Attented No of working days Attented No of working days Attented No of working days Attented No of working days Attented No of working days Attented No of working days Attented No of working days Attented No of working days Attented No of working days Attented No of working days Attented
1 Dr.Anusha G Bant 25 23 24 24 25 25 23 21 25 25 24 24 27 26 25 24 22 20 23 23 24 23 25 21
2 Dr.Megha Varshini 25 22 24 23 25 25 23 22 25 25 24 24 27 22 25 24 22 20 23 23 24 20 25 24
3 Dr. Saipoornima 25 23 24 21 25 25 23 22 25 25 24 21 27 20 25 21 22 10 23 23 24 23 25 24
4 Dr.Pallavi M K 25 23 24 24 25 24 23 21 25 24 24 24 27 27 25 23 22 18 23 23 24 23 25 24
5 Dr.Deepika 25 23 24 24 25 25 23 22 25 25 24 22 27 27 25 23 22 20 23 23 24 23 25 17

ATTENDANCE STATEMENT OF PG SCHOLARAS JANUARY 2020

DEPARTMENT OF PG STUDIES IN RASASHASTRA & BHAISHAJYA KALPANA DEPARTMENT OF PG STUDIES IN PANCHAKARMA DEPARTMENT OF PG STUDIES IN ROGANIDANA DEPARTMENT OF PG STUDIES IN DRAVYAGUNA DEPARTMENT OF PG STUDIES IN SHALYATANTRA DEPARTMENT OF PG STUDIES IN SWASTHAVRITTA
Sl.NO Name of the PG Scholar No. Of working Days No. Of Days Attended SL NO Name Of the PG Scholar No. of Working Days No Of Days Attended SL NO Name Of the PG Scholar No. of Working Days No Of Days Attended SL NO Name Of the PG Scholar No. of Working Days No Of Days Attended SL NO Name Of the PG Scholar No. of Working Days No Of Days Attended Sl.NO Name of the PG Scholar No. Of working Days No. Of Days Attended
1 Dr. Dharshini 25 22 1 Dr Anisha M S 25 24 1 Dr. Ebina K 25 22 1 Dr. Ashritha 25 24 1 Dr. Bant Anusha 25 21 1 Dr. Susmitha. P. M 25 22
2 Dr. Kashyap Kasmin 25 20 2 Dr Alvaryne W K 25 24 2 Dr. Shilpa 25 15 2 Dr. Jyotsna 25 21 2 Dr. Meghavarshini N 25 23 2 Dr. Arya. B. Nair 25 17
3 Dr. Priyanka. S 25 23 3 Dr Deepthi C R 25 25 3 Dr. Sindhura 25 24 3 Dr. Kouniana 25 22 3 Dr. Sai Poornima C 25 25 3 Dr. Yashas. U 25 25
4 Dr.E Rajeshwara Rao 25 22 4 Dr Kavitha V 25 24 4 Dr. Aparna Unni 25 21 4 Dr. Shuchitha 25 20 4 Dr. Pallavi M K 25 21 4 Dr. Pavan Kumar..P 25 21
5 Dr. Sukanya. C 25 12 5 Dr Roja N 25 24 5 Dr. Suma Naik 25 21 5 Dr. Aswathy 25 22 5 Dr. Deepika 25 25 5 Dr. Ripsa.K.P 25 19
6 Dr. Yatish. M.R 25 23 6 Dr Pooja J Kotiyen 25 24 6 Dr. Ananda Vardhan 25 23 6 Dr. Thrupthi 25 22 6 Dr.Aishwarya.S 25 25 6 Dr. Bhuvaneshwari. G.R 25 17
7 Dr. Radhika 25 25 7 Dr Abhilasha Acharya 25 24 7 Dr. Asitha 25 24 7 Dr. Harshitha V 25 18 7 Dr.Usha M 25 25 7 Dr. Ramya. Y.S 25 20
8 Dr Ashwini Sangolli 25 24 8 Dr. Shraddha 25 24 8 Dr. Harshitha S 25 16 8 Dr.Shivakumara Aladakatti 25 25
9 Dr Bhavana B C 25 24 9 Dr. Vinutha Patil 25 22 9 Dr. Pramod 25 21 9 Dr.Mallinath I Takkalaki 25 24
10 Dr Nagajyothi M 25 24 10 Dr.Jayanthkumar 25 23
11 Dr Shalini C 25 23 11 Dr.Satyaratna 25 21

ATTENDANCE STATEMENT OF PG SCHOLARAS FEBRUARY 2020

DEPARTMENT OF PG STUDIES IN RASASHASTRA & BHAISHAJYA KALPANA DEPARTMENT OF PG STUDIES IN PANCHAKARMA DEPARTMENT OF PG STUDIES IN ROGANIDANA DEPARTMENT OF PG STUDIES IN DRAVYAGUNA DEPARTMENT OF PG STUDIES IN SHALYATANTRA DEPARTMENT OF PG STUDIES IN SWASTHAVRITTA
Sl.NO Name of the PG Scholar No. Of working Days No. Of Days Attended SL NO Name Of the PG Scholar No. of Working Days No Of Days Attended SL NO Name Of the PG Scholar No. of Working Days No Of Days Attended SL NO Name Of the PG Scholar No. of Working Days No Of Days Attended SL NO Name Of the PG Scholar No. of Working Days No Of Days Attended Sl.NO Name of the PG Scholar No. Of working Days No. Of Days Attended
1 Dr. Dharshini 23 20 1 Dr Anisha M S 23 14 1 Dr. Ebina K 23 20 1 Dr. Ashritha 23 16 1 Dr. Bant Anusha 23 21 1 Dr. Susmitha. P. M 23 19
2 Dr. Kashyap Kasmin 23 21 2 Dr Alvaryne W K 23 14 2 Dr. Shilpa 23 17 2 Dr. Jyotsna 23 17 2 Dr. Meghavarshini N 23 23 2 Dr. Arya. B. Nair 23 19
3 Dr. Priyanka. S 23 21 3 Dr Deepthi C R 23 14 3 Dr. Sindhura 23 19 3 Dr. Kouniana 23 15 3 Dr. Sai Poornima C 23 23 3 Dr. Yashas. U 23 19
4 Dr.E Rajeshwara Rao 23 22 4 Dr Kavitha V 23 14 4 Dr. Aparna Unni 23 18 4 Dr. Shuchitha 23 15 4 Dr. Pallavi M K 23 21 4 Dr. Pavan Kumar..P 23 16
5 Dr. Sukanya. C 23 21 5 Dr Roja N 23 14 5 Dr. Suma Naik 23 3 5 Dr. Aswathy 23 18 5 Dr. Deepika 23 23 5 Dr. Ripsa.K.P 23 13
6 Dr. Yatish. M.R 23 20 6 Dr Pooja J Kotiyen 23 24 6 Dr. Ananda Vardhan 23 22 6 Dr. Thrupthi 23 19 6 Dr.Aishwarya.S 23 18 6 Dr. Bhuvaneshwari. G.R 23 15
7 Dr. Radhika 23 22 7 Dr Abhilasha Acharya 23 11 7 Dr. Asitha 23 22 7 Dr. Harshitha V 23 14 7 Dr.Usha M 23 21 7 Dr. Ramya. Y.S 23 18
8 Dr Ashwini Sangolli 23 21 8 Dr. Shraddha 23 22 8 Dr. Harshitha S 23 21 8 Dr.Shivakumara Aladakatti 23 23
9 Dr Bhavana B C 23 23 9 Dr. Vinutha Patil 23 21 9 Dr. Pramod 23 20 9 Dr.Mallinath I Takkalaki 23 20
10 Dr Nagajyothi M 23 18 10 Dr.Jayanthkumar 23 23
11 Dr Shalini C 23 19 11 Dr.Satyaratna 23 23

ATTENDANCE STATEMENT OF PG SCHOLARAS MARCH 2020

DEPARTMENT OF PG STUDIES IN RASASHASTRA & BHAISHAJYA KALPANA DEPARTMENT OF PG STUDIES IN PANCHAKARMA DEPARTMENT OF PG STUDIES IN ROGANIDANA DEPARTMENT OF PG STUDIES IN DRAVYAGUNA DEPARTMENT OF PG STUDIES IN SHALYATANTRA DEPARTMENT OF PG STUDIES IN SWASTHAVRITTA
Sl.NO Name of the PG Scholar No. Of working Days No. Of Days Attended SL NO Name Of the PG Scholar No. of Working Days No Of Days Attended SL NO Name Of the PG Scholar No. of Working Days No Of Days Attended SL NO Name Of the PG Scholar No. of Working Days No Of Days Attended SL NO Name Of the PG Scholar No. of Working Days No Of Days Attended Sl.NO Name of the PG Scholar No. Of working Days No. Of Days Attended
1 Dr. Dharshini 19 19 1 Dr Anisha M S 19 19 1 Dr. Ebina K 19 16 1 Dr. Ashritha 19 17 1 Dr. Bant Anusha 19 18 1 Dr. Susmitha. P. M 19 18
2 Dr. Kashyap Kasmin 19 19 2 Dr Alvaryne W K 19 18 2 Dr. Shilpa 19 18 2 Dr. Jyotsna 19 18 2 Dr. Meghavarshini N 19 19 2 Dr. Arya. B. Nair 19 17
3 Dr. Priyanka. S 19 18 3 Dr Deepthi C R 19 18 3 Dr. Sindhura 19 19 3 Dr. Kouniana 19 14 3 Dr. Sai Poornima C 19 19 3 Dr. Yashas. U 19 18
4 Dr.E Rajeshwara Rao 19 19 4 Dr Kavitha V 19 19 4 Dr. Aparna Unni 19 17 4 Dr. Shuchitha 19 18 4 Dr. Pallavi M K 19 19 4 Dr. Pavan Kumar..P 19 17
5 Dr. Sukanya. C 19 19 5 Dr Roja N 19 19 5 Dr. Suma Naik 19 2 5 Dr. Aswathy 19 16 5 Dr. Deepika 19 18 5 Dr. Ripsa.K.P 19 18
6 Dr. Yatish. M.R 19 17 6 Dr Pooja J Kotiyen 19 19 6 Dr. Ananda Vardhan 19 16 6 Dr. Thrupthi 19 17 6 Dr.Aishwarya.S 19 16 6 Dr. Bhuvaneshwari. G.R 19 11
7 Dr. Radhika 19 19 7 Dr Abhilasha Acharya 19 18 7 Dr. Asitha 19 16 7 Dr. Harshitha V 19 16 7 Dr.Usha M 19 19 7 Dr. Ramya. Y.S 19 13
8 Dr Ashwini Sangolli 19 18 8 Dr. Shraddha 19 16 8 Dr. Harshitha S 19 15 8 Dr.Shivakumara Aladakatti 19 19
9 Dr Bhavana B C 19 19 9 Dr. Vinutha Patil 19 15 9 Dr. Pramod 19 18 9 Dr.Mallinath I Takkalaki 19 16
10 Dr Nagajyothi M 19 19 10 Dr.Jayanthkumar 19 19
11 Dr Shalini C 19 18 11 Dr.Satyaratna 19 17
DEPARTMENT OF PG STUDIES IN RASASHASTRA & BHAISHAJYA KALPANA DEPARTMENT OF PG STUDIES IN PANCHAKARMA DEPARTMENT OF PG STUDIES IN ROGANIDANA DEPARTMENT OF PG STUDIES IN DRAVYAGUNA DEPARTMENT OF PG STUDIES IN SHALYATANTRA DEPARTMENT OF PG STUDIES IN SWASTHAVRITTA
Sl.NO Name of the PG Scholar No. Of working Days No. Of Days Attended SL NO Name Of the PG Scholar No. of Working Days No Of Days Attended SL NO Name Of the PG Scholar No. of Working Days No Of Days Attended SL NO Name Of the PG Scholar No. of Working Days No Of Days Attended SL NO Name Of the PG Scholar No. of Working Days No Of Days Attended Sl.NO Name of the PG Scholar No. Of working Days No. Of Days Attended
1 Dr. Dharshini 23 20 1 Dr Anisha M S 23 14 1 Dr. Ebina K 23 20 1 Dr. Ashritha 23 16 1 Dr. Bant Anusha 23 21 1 Dr. Susmitha. P. M 23 19
2 Dr. Kashyap Kasmin 23 21 2 Dr Alvaryne W K 23 14 2 Dr. Shilpa 23 17 2 Dr. Jyotsna 23 17 2 Dr. Meghavarshini N 23 23 2 Dr. Arya. B. Nair 23 19
3 Dr. Priyanka. S 23 21 3 Dr Deepthi C R 23 14 3 Dr. Sindhura 23 19 3 Dr. Kouniana 23 15 3 Dr. Sai Poornima C 23 23 3 Dr. Yashas. U 23 19
4 Dr.E Rajeshwara Rao 23 22 4 Dr Kavitha V 23 14 4 Dr. Aparna Unni 23 18 4 Dr. Shuchitha 23 15 4 Dr. Pallavi M K 23 21 4 Dr. Pavan Kumar..P 23 16
5 Dr. Sukanya. C 23 21 5 Dr Roja N 23 14 5 Dr. Suma Naik 23 3 5 Dr. Aswathy 23 18 5 Dr. Deepika 23 23 5 Dr. Ripsa.K.P 23 13
6 Dr. Yatish. M.R 23 20 6 Dr Pooja J Kotiyen 23 24 6 Dr. Ananda Vardhan 23 22 6 Dr. Thrupthi 23 19 6 Dr.Aishwarya.S 23 18 6 Dr. Bhuvaneshwari. G.R 23 15
7 Dr. Radhika 23 22 7 Dr Abhilasha Acharya 23 11 7 Dr. Asitha 23 22 7 Dr. Harshitha V 23 14 7 Dr.Usha M 23 21 7 Dr. Ramya. Y.S 23 18
8 Dr Ashwini Sangolli 23 21 8 Dr. Shraddha 23 22 8 Dr. Harshitha S 23 21 8 Dr.Shivakumara Aladakatti 23 23
9 Dr Bhavana B C 23 23 9 Dr. Vinutha Patil 23 21 9 Dr. Pramod 23 20 9 Dr.Mallinath I Takkalaki 23 20
10 Dr Nagajyothi M 23 18 10 Dr.Jayanthkumar 23 23
11 Dr Shalini C 23 19 11 Dr.Satyaratna 23 23
DEPARTMENT OF PG STUDIES IN RASASHASTRA & BHAISHAJYA KALPANA DEPARTMENT OF PG STUDIES IN PANCHAKARMA DEPARTMENT OF PG STUDIES IN ROGANIDANA DEPARTMENT OF PG STUDIES IN DRAVYAGUNA DEPARTMENT OF PG STUDIES IN SHALYATANTRA DEPARTMENT OF PG STUDIES IN SWASTHAVRITTA
Sl.NO Name of the PG Scholar No. Of working Days No. Of Days Attended SL NO Name Of the PG Scholar No. of Working Days No Of Days Attended SL NO Name Of the PG Scholar No. of Working Days No Of Days Attended SL NO Name Of the PG Scholar No. of Working Days No Of Days Attended SL NO Name Of the PG Scholar No. of Working Days No Of Days Attended Sl.NO Name of the PG Scholar No. Of working Days No. Of Days Attended
1 Dr. Dharshini 23 20 1 Dr Anisha M S 23 14 1 Dr. Ebina K 23 20 1 Dr. Ashritha 23 16 1 Dr. Bant Anusha 23 21 1 Dr. Susmitha. P. M 23 19
2 Dr. Kashyap Kasmin 23 21 2 Dr Alvaryne W K 23 14 2 Dr. Shilpa 23 17 2 Dr. Jyotsna 23 17 2 Dr. Meghavarshini N 23 23 2 Dr. Arya. B. Nair 23 19
3 Dr. Priyanka. S 23 21 3 Dr Deepthi C R 23 14 3 Dr. Sindhura 23 19 3 Dr. Kouniana 23 15 3 Dr. Sai Poornima C 23 23 3 Dr. Yashas. U 23 19
4 Dr.E Rajeshwara Rao 23 22 4 Dr Kavitha V 23 14 4 Dr. Aparna Unni 23 18 4 Dr. Shuchitha 23 15 4 Dr. Pallavi M K 23 21 4 Dr. Pavan Kumar..P 23 16
5 Dr. Sukanya. C 23 21 5 Dr Roja N 23 14 5 Dr. Suma Naik 23 3 5 Dr. Aswathy 23 18 5 Dr. Deepika 23 23 5 Dr. Ripsa.K.P 23 13
6 Dr. Yatish. M.R 23 20 6 Dr Pooja J Kotiyen 23 24 6 Dr. Ananda Vardhan 23 22 6 Dr. Thrupthi 23 19 6 Dr.Aishwarya.S 23 18 6 Dr. Bhuvaneshwari. G.R 23 15
7 Dr. Radhika 23 22 7 Dr Abhilasha Acharya 23 11 7 Dr. Asitha 23 22 7 Dr. Harshitha V 23 14 7 Dr.Usha M 23 21 7 Dr. Ramya. Y.S 23 18
8 Dr Ashwini Sangolli 23 21 8 Dr. Shraddha 23 22 8 Dr. Harshitha S 23 21 8 Dr.Shivakumara Aladakatti 23 23
9 Dr Bhavana B C 23 23 9 Dr. Vinutha Patil 23 21 9 Dr. Pramod 23 20 9 Dr.Mallinath I Takkalaki 23 20
10 Dr Nagajyothi M 23 18 10 Dr.Jayanthkumar 23 23
11 Dr Shalini C 23 19 11 Dr.Satyaratna 23 23
DEPARTMENT OF PG STUDIES IN RASASHASTRA & BHAISHAJYA KALPANA DEPARTMENT OF PG STUDIES IN PANCHAKARMA DEPARTMENT OF PG STUDIES IN ROGANIDANA DEPARTMENT OF PG STUDIES IN DRAVYAGUNA DEPARTMENT OF PG STUDIES IN SHALYATANTRA DEPARTMENT OF PG STUDIES IN SWASTHAVRITTA
Sl.NO Name of the PG Scholar No. Of working Days No. Of Days Attended SL NO Name Of the PG Scholar No. of Working Days No Of Days Attended SL NO Name Of the PG Scholar No. of Working Days No Of Days Attended SL NO Name Of the PG Scholar No. of Working Days No Of Days Attended SL NO Name Of the PG Scholar No. of Working Days No Of Days Attended Sl.NO Name of the PG Scholar No. Of working Days No. Of Days Attended
1 Dr. Dharshini 23 20 1 Dr Anisha M S 23 14 1 Dr. Ebina K 23 20 1 Dr. Ashritha 23 16 1 Dr. Bant Anusha 23 21 1 Dr. Susmitha. P. M 23 19
2 Dr. Kashyap Kasmin 23 21 2 Dr Alvaryne W K 23 14 2 Dr. Shilpa 23 17 2 Dr. Jyotsna 23 17 2 Dr. Meghavarshini N 23 23 2 Dr. Arya. B. Nair 23 19
3 Dr. Priyanka. S 23 21 3 Dr Deepthi C R 23 14 3 Dr. Sindhura 23 19 3 Dr. Kouniana 23 15 3 Dr. Sai Poornima C 23 23 3 Dr. Yashas. U 23 19
4 Dr.E Rajeshwara Rao 23 22 4 Dr Kavitha V 23 14 4 Dr. Aparna Unni 23 18 4 Dr. Shuchitha 23 15 4 Dr. Pallavi M K 23 21 4 Dr. Pavan Kumar..P 23 16
5 Dr. Sukanya. C 23 21 5 Dr Roja N 23 14 5 Dr. Suma Naik 23 3 5 Dr. Aswathy 23 18 5 Dr. Deepika 23 23 5 Dr. Ripsa.K.P 23 13
6 Dr. Yatish. M.R 23 20 6 Dr Pooja J Kotiyen 23 24 6 Dr. Ananda Vardhan 23 22 6 Dr. Thrupthi 23 19 6 Dr.Aishwarya.S 23 18 6 Dr. Bhuvaneshwari. G.R 23 15
7 Dr. Radhika 23 22 7 Dr Abhilasha Acharya 23 11 7 Dr. Asitha 23 22 7 Dr. Harshitha V 23 14 7 Dr.Usha M 23 21 7 Dr. Ramya. Y.S 23 18
8 Dr Ashwini Sangolli 23 21 8 Dr. Shraddha 23 22 8 Dr. Harshitha S 23 21 8 Dr.Shivakumara Aladakatti 23 23
9 Dr Bhavana B C 23 23 9 Dr. Vinutha Patil 23 21 9 Dr. Pramod 23 20 9 Dr.Mallinath I Takkalaki 23 20
10 Dr Nagajyothi M 23 18 10 Dr.Jayanthkumar 23 23
11 Dr Shalini C 23 19 11 Dr.Satyaratna 23 23