Teaching Staff Attendance

Teaching Staff 
Sl.No Name  May - 2024
Total No.of Days No.Of Days Present CL, RH,  COFF,  OOD, SPL CL, ND, LWA, SP, SOPD, OPD EL, Medical Leave & Maternity Leave
1 Dr.Sarbeswar Kar 31 31 2
2 Dr.Rajesh A Udapudi 31 29 2
3 Dr.Alka Jayavanth Kumar 31 24 1
4 Dr.P. Sudhakar Reddy 31 28 3
5 Dr.Veena G.Rao 31 26 0 5
6 Dr. Subash Chandra Bose.M 31 31
7 Dr. Shivaprasad Huded 31 23 8
8 Dr.Gavimath Shivanand 31 12 19
9 Dr. Jagadeesh G Mitti 31 29 2
10 Dr.Siddaya Aradhya Math 31 28 3
11 Dr.Shreeshananda  Sharma V 31 27 4
12 Dr. Deepa.C.Patil 31 31
13 Dr. Savitha Hiremath 31 31
14 Dr.Yalagudri Seemantini D 31 30 1
15 Dr.Pankaj Pathak 31 27 4
16 Dr.Srihari 31 22 9
17 Dr.Jyothy K B 31 23 8
18 Dr. Pallavi.Y.C 31 30 1
19 Dr. Sandhyarani.D 31 23 8
20 Dr. Satish Pai 31 30.5 0.5
21 Dr. Beena.M.D 31 23 8
22 Dr. Shelly Divyadarshan 31 30 1
23 Dr. Seetha Devi.P 31 27.5 3.5
24 Dr. Sathish G I 31 29.5 1.5
25 Dr.Usha D T 31 30 1
26 Dr.Sowmya M N 31 28 3
27 Dr.Madhusudan B G 31 29.5 1.5
28 Dr.Poornima Jalawadi 31 31
29 Dr.Vidya Narayan 31 25 6
30 Dr.Santoshkumar B Utlaskar 31 28.5 2.5
31 Dr.Jyoti 31 13.5 2.5 15
32 Dr.Aiyanna P P 31 22.5 8.5
33 Dr.Santhosh Rangannvar 31 26 5
34 Dr. Shashibindu 31 10 2 19
35 Dr.Shalini S 31 26 5
36 Dr. Nischitha.M.S 31 25 1 5
37 Dr. Rajendra Prasad.M.L 31 30.5 0.5
38 Dr.Nanda K O 31 26 5
39 Dr.Noor Fathima 31 29.5 1.5
40 Dr.Chaitra.S 31 30 1
41 Dr.Manasa.S.D 31 18.5 1.5 11
42 Dr.Tejaswini K R 31 24 7
43 Dr.Visal.S.Kumar 31 27.5 3.5
44 Dr.Greeshma Menon 31 30.5 0.5
45 Dr.Adithya J V 31 26.5 4.5
46 Dr.Unnikrishnan P M 31 20.5 10.5
47 Dr.Chanabasavva D Totad 31 31
48 Dr.Chaya C 31 25.5 5.5
49 Dr.Preethi H M 31 27 4
50 Dr.Aprana Unny 31 26.5 4.5
51 Dr.Poornima PKM 31 28.5 2.5
52 Dr.Vineeth C P 31 29.5 1.5
53 Dr.Amulya D 31 30 1
54 Dr.Anu Krishna P 31 ML
55 Dr.Dhanush S S 31 30 1
56 Dr.Puneeth Kumar M K 31 25 6
57 Dr.Sushmitha C T 31 24 1 6
58 Mr.Raghupathi Rao S 31 LWA
59 Dr.Maithri G M 31 28.5 2.5
60 Dr.Kavya K 31 30.5 0.5
61 Dr.Subrahmanya Puranik M 31 29 2
62 Dr.Goury R 31 LWA
63 Dr.Arya V M 31 30.5 0.5
64 Dr.Vidyashree M 31 30.5 0.5
65 Dr.Nimmi A N 31 29.5 1.5
66 Dr.Lakshmi K Avaradi 31 30.5 0.5
67 Dr.Vaisakh K 31 30 1
68 Smt.Vidyadhare C Hiremath 31 30 1
Teaching Staff 
Sl.No Name  April - 2024
Total No.of Days No.Of Days Present CL, RH,  COFF,  OOD, SPL CL, ND, LWA, SP, SOPD EL, Medical Leave & Maternity Leave
1 Dr.Sarbeswar Kar 30 28 2
2 Dr.Rajesh A Udapudi 30 18 12
3 Dr.Alka Jayavanth Kumar 30 26 4
4 Dr.P. Sudhakar Reddy 30 12 4 14
5 Dr.Veena G.Rao 30 13 17
6 Dr. Subash Chandra Bose.M 30 29 1
7 Dr. Shivaprasad Huded 30 27 3
8 Dr.Gavimath Shivanand 30 27.5 2.5
9 Dr. Jagadeesh G Mitti 30 26 4
10 Dr.Siddaya Aradhya Math 30 26 4
11 Dr.Shreeshananda  Sharma V 30 28 2
12 Dr. Deepa.C.Patil 30 23 7
13 Dr.Umashankar KS 30 30
14 Dr. Savitha Hiremath 30 27 3
15 Dr.Yalagudri Seemantini D 30 28 2
16 Dr.Pankaj Pathak 30 15 1 14
17 Dr.Srihari 30 25 5
18 Dr.Jyothy K B 30 24 4
19 Dr. Pallavi.Y.C 30 24 4
20 Dr. Sandhyarani.D 30 15 2 13
21 Dr. Satish Pai 30 29.5 0.5
22 Dr. Shelly Divyadarshan 30 29 1
23 Dr. Seetha Devi.P 30 26 4
24 Dr. Sathish G I 30 27 3
25 Dr. Beena.M.D 30 14 2 14
26 Dr.Usha D T 30 27 3
27 Dr.Sowmya M N 30 25
28 Dr.Madhusudan B G 30 25.5 4.5
29 Dr.Poornima Jalawadi 30 28 2
30 Dr.Vidya Narayan 30 20 2 8
31 Dr.Santoshkumar B Utlaskar 30 26 4
32 Dr.Jyoti 30 22.5 7.5
33 Dr.Aiyanna P P 30 23.5 6.5
34 Dr.Santhosh Rangannvar 30 23 7
35 Dr. Shashibindu 30 22.5 7.5
36 Dr.Shalini S 30 22.5 7.5
37 Dr. Nischitha.M.S 30 30
38 Dr. Rajendra Prasad.M.L 30 24 6
39 Dr.Nanda K O 30 26 4
40 Dr.Noor Fathima 30 28 2
41 Dr.Chaitra.S 30 29 1
42 Dr.Manasa.S.D 30 27.5 2.5
43 Dr.Tejaswini K R 30 24 6
44 Dr.Visal.S.Kumar 30 24 6
45 Dr.Greeshma Menon 30 28 2
46 Dr.Adithya J V 30 25.5 4.5
47 Dr.Unnikrishnan P M 30 14 3 13
48 Dr.Chanabasavva D Totad 30 26.5 3.5
49 Dr.Chaya C 30 25 5
50 Dr.Preethi H M 30 25.5 4.5
51 Dr.Aprana Unny 30 27 3
52 Dr.Poornima PKM 30 27 3
53 Dr.Vineeth C P 30 26 4
54 Dr.Amulya D 30 19.5 0.5 10
55 Dr.Anu Krishna P 30 ML
56 Dr.Dhanush S S 30 24 6
57 Dr.Puneeth Kumar M K 30 26 4
58 Dr.Sushmitha C T 30 30
59 Mr.Raghupathi Rao S 30 0
60 Dr.Maithri G M 30 26.5 3.5
61 Dr.Kavya K 30 29.5 0.5
62 Dr.Subrahmanya Puranik M 30 28.5 1.5
63 Dr.Goury R 30 0
64 Dr.Arya V M 30 28 2
65 Dr.Vidyashree M 30 28 2
66 Dr.Nimmi A N 30 30
67 Dr.Lakshmi K Avaradi 30 24 6
68 Dr.Vaisakh K 30 27.5 2.5
Teaching Staff 
Sl.No Name  March - 2024
Total No.of Days No.Of Days Present CL, RH,  COFF,  OOD, SPL CL, ND, LWA, SP, SOPD EL, Medical Leave & Maternity Leave
1 Dr.Sarbeswar Kar 31 29 2
2 Dr.Rajesh A Udapudi 31 24 7
3 Dr.Alka Jayavanth Kumar 31 31
4 Dr.P. Sudhakar Reddy 31 26 5
5 Dr.Veena G.Rao 31 28 3
6 Dr. Subash Chandra Bose.M 31 31 0
7 Dr. Shivaprasad Huded 31 24 7
8 Dr.Gavimath Shivanand 31 30 1
9 Dr. Jagadeesh G Mitti 31 25 6
10 Dr.Siddaya Aradhya Math 31 30 1
11 Dr.Shreeshananda  Sharma V 31 28 3
12 Dr. Deepa.C.Patil 31 31
13 Dr.Umashankar KS 31 31
14 Dr. Savitha Hiremath 31 30 1
15 Dr.Yalagudri Seemantini D 31 30 1
16 Dr.Pankaj Pathak 31 30 1
17 Dr.Srihari 31 29 2
18 Dr.Jyothy K B 31 30 1
19 Dr. Pallavi.Y.C 31 31
20 Dr. Sandhyarani.D 31 30 1
21 Dr. Satish Pai 31 31
22 Dr. Shelly Divyadarshan 31 30 1
23 Dr. Seetha Devi.P 31 28.5 2.5
24 Dr. Sathish G I 31 26.5 4.5
25 Dr. Beena.M.D 31 30 1
26 Dr.Usha D T 31 25.5 5.5
27 Dr.Sowmya M N 31 15 2 14
28 Dr.Madhusudan B G 31 28.5 2.5
29 Dr.Poornima Jalawadi 31 31
30 Dr.Vidya Narayan 31 27.5 3.5
31 Dr.Santoshkumar B Utlaskar 31 29.5 1.5
32 Dr.Jyoti 31 26 5
33 Dr.Aiyanna P P 31 22 9
34 Dr.Santhosh Rangannvar 31 30 1
35 Dr. Shashibindu 31 27.5 3.5
36 Dr.Shalini S 31 28.5 2.5
37 Dr. Nischitha.M.S 31 28 3
38 Dr. Rajendra Prasad.M.L 31 26 5
39 Dr.Nanda K O 31 31
40 Dr.Noor Fathima 31 28 3
41 Dr.Chaitra.S 31 28 3
42 Dr.Manasa.S.D 31 26.5 4.5
43 Dr.Tejaswini K R 31 26.5 4.5
44 Dr.Visal.S.Kumar 31 28 1 2
45 Dr.Greeshma Menon 31 26 5
46 Dr.Adithya J V 31 30 1
47 Dr.Unnikrishnan P M 31 20 4 7
48 Dr.Chanabasavva D Totad 31 31
49 Dr.Chaya C 31 19 12
50 Dr.Preethi H M 31 25.5 5.5
51 Dr.Aprana Unny 31 28 3
52 Dr.Poornima PKM 31 29.5 1.5
53 Dr.Vineeth C P 31 29.5 1.5
54 Dr.Amulya D 31 29 2
55 Dr.Anu Krishna P 31 16.5 0.5 14
56 Dr.Dhanush S S 31 27 4
57 Dr.Puneeth Kumar M K 31 24 7
58 Dr.Sushmitha C T 31 31
59 Mr.Raghupathi Rao S 31 0
60 Dr.Maithri G M 31 29 2
61 Dr.Kavya K 31 28.5 2.5
62 Dr.Subrahmanya Puranik M 31 29.5 1.5
63 Dr.Goury R 31 0
64 Dr.Arya V M 31 19 12
65 Dr.Vidyashree M 31 27.5 3.5
66 Dr.Nimmi A N 31 31
67 Dr.Lakshmi K Avaradi 31 23 8
68 Dr.Vaisakh K 31 25 6
Teaching Staff 
Sl.No Name  February - 2024
Total No.of Days No.Of Days Present CL, RH,  COFF,  OOD, SPL CL, ND, LWA, SP, SOPD EL, Medical Leave & Maternity Leave
1 Dr.Sarbeswar Kar 29 28 1
2 Dr.Rajesh A Udapudi 29 21 8
3 Dr.Alka Jayavanth Kumar 29 28 1
4 Dr.P. Sudhakar Reddy 29 22.5 6.5
5 Dr.Veena G.Rao 29 27 2
6 Dr. Subash Chandra Bose.M 29 29
7 Dr. Shivaprasad Huded 29 27 2
8 Dr.Gavimath Shivanand 29 29
9 Dr. Jagadeesh G Mitti 29 18.5 10.5
10 Dr.Siddaya Aradhya Math 29 29
11 Dr.Shreeshananda  Sharma V 29 28 1
12 Dr. Deepa.C.Patil 29 27 2
13 Dr.Umashankar KS 29 29
14 Dr. Savitha Hiremath 29 28 1
15 Dr.Yalagudri Seemantini D 29 29
16 Dr.Pankaj Pathak 29 29
17 Dr.Srihari 29 27 2
18 Dr.Jyothy K B 29 29
19 Dr. Pallavi.Y.C 29 28 1
20 Dr. Sandhyarani.D 29 27 2
21 Dr. Satish Pai 29 28 1
22 Dr. Shelly Divyadarshan 29 28 1
23 Dr. Seetha Devi.P 29 26 3
24 Dr. Sathish G I 29 27.5 1.5
25 Dr. Beena.M.D 29 28.5 0.5
26 Dr.Usha D T 29 24 5
27 Dr.Sowmya M N 29 26.5 2.5
28 Dr.Madhusudan B G 29 26 3
29 Dr.Poornima Jalawadi 29 26.5 2.5
30 Dr.Vidya Narayan 29 24.5 4.5
31 Dr.Santoshkumar B Utlaskar 29 25.5 3.5
32 Dr.Jyoti 29 24.5 4.5
33 Dr.Aiyanna P P 29 23 6
34 Dr.Santhosh Rangannvar 29 28.5 0.5
35 Dr. Shashibindu 29 29
36 Dr.Shalini S 29 25.5 3.5
37 Dr. Nischitha.M.S 29 25 4
38 Dr. Rajendra Prasad.M.L 29 23.5 5.5
39 Dr.Nanda K O 29 28 1
40 Dr.Noor Fathima 29 29
41 Dr.Chaitra.S 29 27 2
42 Dr.Manasa.S.D 29 27.5 1.5
43 Dr.Tejaswini K R 29 14.5 4.5 10
44 Dr.Visal.S.Kumar 29 26.5 2.5
45 Dr.Greeshma Menon 29 28 1
46 Dr.Adithya J V 29 27.5 1.5
47 Dr.Unnikrishnan P M 29 24.5 4.5
48 Dr.Chanabasavva D Totad 29 26 3
49 Dr.Chaya C 29 23.5 5.5
50 Dr.Preethi H M 29 24.5 4.5
51 Dr.Aprana Unny 29 26.5 2.5
52 Dr.Poornima PKM 29 28.5 0.5
53 Dr.Vineeth C P 29 26.5 2.5
54 Dr.Amulya D 29 27.5 1.5
55 Dr.Anu Krishna P 29 27 2
56 Dr.Dhanush S S 29 28 1
57 Dr.Puneeth Kumar M K 29 24.5 4.5
58 Dr.Sushmitha C T 29 28 1
59 Mr.Raghupathi Rao S 29 2 0 27
60 Dr.Maithri G M 29 27.5 1.5
61 Dr.Kavya K 29 27 2
62 Dr.Subrahmanya Puranik M 29 29
63 Dr.Goury R 29 28 1
64 Dr.Arya V M 6 4 2
65 Dr.Vidyashree M 6 6
66 Dr.Nimmi A N 6 6
67 Dr.Lakshmi K Avaradi 6 4 2
68 Dr.Vaisakh K 6 5 1
Teaching Staff
Sl.No Name January - 2024
Total No.of Days No.Of Days Present CL, RH,  COFF,  OOD, SPL CL, ND, LWA, SP, SOPD EL, Medical Leave & Maternity Leave
1 Dr.Sarbeswar Kar 31 29 2
2 Dr.Rajesh A Udapudi 31 30 1
3 Dr.Alka Jayavanth Kumar 31 31 0
4 Dr.P. Sudhakar Reddy 31 29 2
5 Dr.Veena G.Rao 31 31 0
6 Dr. Subash Chandra Bose.M 31 31 0
7 Dr. Shivaprasad Huded 31 27 4
8 Dr.Gavimath Shivanand 31 30 1
9 Dr. Jagadeesh G Mitti 31 31
10 Dr.Siddaya Aradhya Math 31 31
11 Dr.Shreeshananda  Sharma V 31 31
12 Dr. Deepa.C.Patil 31 30 1
13 Dr.Umashankar KS 31 31
14 Dr. Savitha Hiremath 31 31
15 Dr.Yalagudri Seemantini D 31 31
16 Dr.Pankaj Pathak 31 31
17 Dr.Srihari 31 28 3
18 Dr.Jyothy K B 31 29 2
19 Dr. Pallavi.Y.C 31 30 1
20 Dr. Sandhyarani.D 31 30.5 0.5
21 Dr. Satish Pai 31 29 2
22 Dr. Shelly Divyadarshan 31 29.5 1.5
23 Dr. Seetha Devi.P 31 31
24 Dr. Sathish G I 31 31
25 Dr. Beena.M.D 31 29 2
26 Dr.Usha D T 31 29.5 1.5
27 Dr.Sowmya M N 31 26 2 3
28 Dr.Madhusudan B G 31 29 2
29 Dr.Poornima Jalawadi 31 30.5 0.5
30 Dr.Vidya Narayan 31 30.5 0.5
31 Dr.Santoshkumar B Utlaskar 31 30 1
32 Dr.Jyoti 31 22 2 7
33 Dr.Aiyanna P P 31 27.5 3.5
34 Dr.Santhosh Rangannvar 31 28.5 2.5
35 Dr. Shashibindu 31 28.5 2.5
36 Dr.Shalini S 31 30 1
37 Dr. Nischitha.M.S 31 30.5 0.5
38 Dr. Rajendra Prasad.M.L 31 30.5 0.5
39 Dr.Nanda K O 31 26 5
40 Dr.Noor Fathima 31 26 5
41 Dr.Hrishikesh.O.K 11 9 2
42 Dr.Chaitra.S 31 30 1
43 Dr.Manasa.S.D 31 29.5 1.5
44 Dr.Tejaswini K R 31 25.5 5.5
45 Dr.Visal.S.Kumar 31 30.5 0.5
46 Dr.Greeshma Menon 31 31
47 Dr.Adithya J V 31 29 2
48 Dr.Unnikrishnan P M 31 18 2 11
49 Dr.Pooja Hassan G 8 8
50 Dr.Chanabasavva D Totad 31 30.5 0.5
51 Dr.Chaya C 31 25.5 5.5
52 Dr.Preethi H M 31 27.5 3.5
53 Dr.Aprana Unny 31 24.5 1.5 5
54 Dr.Poornima PKM 31 30.5 0.5
55 Dr.Vineeth C P 31 28.5 2.5
56 Dr.Amulya D 31 28.5 2.5
57 Dr.Anu Krishna P 31 30 1
58 Dr.Dhanush S S 31 30.5 0.5
59 Dr.Puneeth Kumar M K 31 26.5 4.5
60 Dr.Sushmitha C T 31 31
61 Mr.Raghupathi Rao S 31 27 4
62 Dr.Maithri G M 31 29 2
63 Dr.Kavya K 31 31 0
64 Dr.Subrahmanya Puranik M 31 31 0
65 Dr.Goury R 25 25 0
Teaching Staff 
Sl.No Name  December - 2023
Total No.of Days No.Of Days Present CL, RH,  COFF,  OOD, SPL CL, ND, LWA, SP, SOPD EL, Medical Leave & Maternity Leave
1 Dr.Sarbeswar Kar 31 24 7
2 Dr.Rajesh A Udapudi 31 27 4
3 Dr.Alka Jayavanth Kumar 31 5 26
4 Dr.P. Sudhakar Reddy 31 25 6
5 Dr.Veena G.Rao 31 28 3
6 Dr. Subash Chandra Bose.M 31 14 2 15
7 Dr. Shivaprasad Huded 31 26 5
8 Dr.Gavimath Shivanand 31 19 2 10
9 Dr. Jagadeesh G Mitti 31 26 5
10 Dr.Siddaya Aradhya Math 31 25 6
11 Dr.Shreeshananda  Sharma V 31 24 7
12 Dr. Deepa.C.Patil 31 30 1
13 Dr.Umashankar KS 31 31 0
14 Dr. Savitha Hiremath 31 30 1
15 Dr.Yalagudri Seemantini D 31 30 1
16 Dr.Pankaj Pathak 31 29 2
17 Dr.Srihari 31 18 2 11
18 Dr.Jyothy K B 31 20 0 11
19 Dr. Pallavi.Y.C 31 27 4
20 Dr. Sandhyarani.D 31 16.5 4.5 10
21 Dr. Satish Pai 31 27 4
22 Dr. Shelly Divyadarshan 31 26 5
23 Dr. Seetha Devi.P 31 26 5
24 Dr. Sathish G I 31 26 5
25 Dr. Beena.M.D 31 29.5 1.5
26 Dr.Usha D T 31 24.5 6.5
27 Dr.Sowmya M N 31 29 2
28 Dr.Madhusudan B G 31 27.5 3.5
29 Dr.Poornima Jalawadi 31 28 3
30 Dr.Vidya Narayan 31 26 5
31 Dr.Santoshkumar B Utlaskar 31 24.5 6.5
32 Dr.Jyoti 31 23.5 7.5
33 Dr.Aiyanna P P 31 24 7
34 Dr.Santhosh Rangannvar 31 24 7
35 Dr. Shashibindu 31 26.5 4.5
36 Dr.Shalini S 31 25.5 5.5
37 Dr. Nischitha.M.S 31 26 5
38 Dr. Rajendra Prasad.M.L 31 24.5 6.5
39 Dr.Nanda K O 31 28 3
40 Dr.Noor Fathima 31 26 5
41 Dr.Hrishikesh.O.K 31 22.5 8.5
42 Dr.Chaitra.S 31 26 5
43 Dr.Manasa.S.D 31 25 6
44 Dr.Tejaswini K R 31 21 10
45 Dr.Visal.S.Kumar 31 21.5 9.5
46 Dr.Greeshma Menon 31 28 3
47 Dr.Adithya J V 31 25 6
48 Dr.Unnikrishnan P M 31 22 9
49 Dr.Pooja Hassan G 31 27 4
50 Dr.Chanabasavva D Totad 31 25.5 5.5
51 Dr.Shruthi M 2 2
52 Dr.Chaya C 31 25 6
53 Dr.Preethi H M 31 25 6
54 Dr.Aprana Unny 31 24 7
55 Dr.Poornima PKM 31 28 3
56 Dr.Vineeth C P 31 28 3
57 Dr.Amulya D 31 25.5 5.5
58 Dr.Anu Krishna P 31 26 5
59 Dr.Dhanush S S 31 22.5 8.5
60 Dr.Puneeth Kumar M K 31 21.5 9.5
61 Dr.Sushmitha C T 31 29 2
62 Mr.Raghupathi Rao S 31 25 6
63 Dr.Maithri G M 23 23 0
64 Dr.Kavya K 1 1
Teaching Staff 
Sl.No Name  November - 2023
Total No.of Days No.Of Days Present CL, RH,  COFF,  OOD, SPL CL, ND, LWA, SP, SOPD EL, Medical Leave & Maternity Leave
1 Dr.Sarbeswar Kar 30 28 2
2 Dr.Rajesh A Udapudi 30 25 5
3 Dr.Alka Jayavanth Kumar 30 23 1 6
4 Dr.P. Sudhakar Reddy 30 27 3
5 Dr.Veena G.Rao 30 27 1 2
6 Dr. Subash Chandra Bose.M 30 28 2
7 Dr. Shivaprasad Huded 30 28 2
8 Dr.Gavimath Shivanand 30 30
9 Dr. Jagadeesh G Mitti 30 27 3
10 Dr.Siddaya Aradhya Math 30 27 3
11 Dr.Shreeshananda  Sharma V 30 24 1 5
12 Dr. Deepa.C.Patil 30 28 2
13 Dr.Umashankar KS 30 24 6
14 Dr. Savitha Hiremath 30 27 3
15 Dr.Yalagudri Seemantini D 30 26 4
16 Dr.Pankaj Pathak 30 24 6
17 Dr.Srihari 30 22 8
18 Dr.Jyothy K B 30 23 7
19 Dr. Pallavi.Y.C 30 25 5
20 Dr. Sandhyarani.D 30 28.5 1.5
21 Dr. Satish Pai 30 27 3
22 Dr. Shelly Divyadarshan 30 16 14
23 Dr. Seetha Devi.P 30 12 18
24 Dr. Sathish G I 30 24.5 5.5
25 Dr. Beena.M.D 30 27 3
26 Dr.Usha D T 30 2.5 1.5
27 Dr.Sowmya M N 30 28 2
28 Dr.Madhusudan B G 30 28 2
29 Dr.Poornima Jalawadi 30 23 2 5
30 Dr.Vidya Narayan 30 26 4
31 Dr.Santoshkumar B Utlaskar 30 27 3
32 Dr.Jyoti 30 25 5
33 Dr.Aiyanna P P 30 22.5 7.5
34 Dr.Santhosh Rangannvar 30 28 2
35 Dr. Shashibindu 30 26.5 3.5
43 Dr.Shalini S 30 17.5 2.5 10
36 Dr. Nischitha.M.S 30 22.5 1.5 6
37 Dr. Rajendra Prasad.M.L 30 28 2
38 Dr.Nanda K O 30 26 4
39 Dr.Noor Fathima 30 27 3
40 Dr.Hrishikesh.O.K 30 29.5 0.5
41 Dr.Chaitra.S 30 28 2
42 Dr.Manasa.S.D 30 26 4
44 Dr.Tejaswini K R 30 27 3
45 Dr.Visal.S.Kumar 30 28 2
46 Dr.Greeshma Menon 30 30
47 Dr.Adithya J V 30 25.5 4.5
48 Dr.Unnikrishnan P M 30 14 1 15
49 Dr.Pooja Hassan G 30 10 20
50 Dr.Chanabasavva D Totad 30 27.5 2.5
51 Dr.Shruthi M 30 25.5 4.5
52 Dr.Chaya C 30 26 4
53 Dr.Preethi H M 30 24 6
54 Dr.Aprana Unny 30 26.5 3.5
55 Dr.Poornima PKM 30 27 3
56 Dr.Ashwini A 30 26.5 3.5
57 Dr.Vineeth C P 30 26.5 3.5
58 Dr.Amulya D 30 28.5 1.5
59 Dr.Anu Krishna P 30 27.5 2.5
60 Dr.Dhanush S S 30 26.5 3.5
61 Dr.Puneeth Kumar M K 30 23 7
62 Dr.Sushmitha C T 30 30
63 Mr.Raghupathi Rao S 30 26 4
Teaching Staff 
Sl.No Name  October - 2023
Total No.of Days No.Of Days Present CL, RH,  COFF,  OOD, SPL CL, ND, LWA, SP, SOPD EL, Medical Leave & Maternity Leave
1 Dr.Sarbeswar Kar 31 20 11
2 Dr.Rajesh A Udapudi 31 31
3 Dr.Alka Jayavanth Kumar 31 15 16
4 Dr.P. Sudhakar Reddy 31 27 4
5 Dr.Veena G.Rao 31 28 3
6 Dr. Subash Chandra Bose.M 31 30 1
7 Dr. Shivaprasad Huded 31 27 3
8 Dr.Gavimath Shivanand 31 26 5
9 Dr. Jagadeesh G Mitti 31 29 2
10 Dr.Siddaya Aradhya Math 31 28 3
11 Dr.Shreeshananda  Sharma V 31 15 16
12 Dr. Deepa.C.Patil 31 6 25
13 Dr.Umashankar KS 31 24 7
14 Dr. Savitha Hiremath 31 28 3
15 Dr.Yalagudri Seemantini D 31 29 2
16 Dr.Pankaj Pathak 31 31
17 Dr.Srihari 31 31
18 Dr.Jyothy K B 31 30 1
19 Dr. Pallavi.Y.C 31 28 3
20 Dr. Sandhyarani.D 31 28.5 2.5
21 Dr. Satish Pai 31 29 2
22 Dr. Shelly Divyadarshan 31 31
23 Dr. Seetha Devi.P 31 14.5 0.5 16
24 Dr. Sathish G I 31 28 3
25 Dr. Beena.M.D 31 26.5 4.5
26 Dr.Usha D T 31 28.5 2.5
27 Dr.Sowmya M N 31 28 3
28 Dr.Madhusudan B G 31 15 16
29 Dr.Poornima Jalawadi 31 27 3 1
30 Dr.Vidya Narayan 31 26.5 4.5
31 Dr.Santoshkumar B Utlaskar 31 27 4
32 Dr.Jyoti 31 18 2 11
33 Dr.Aiyanna P P 31 22 9
34 Dr.Santhosh Rangannvar 31 31
35 Dr. Shashibindu 31 26.5 4.5
36 Dr. Nischitha.M.S 31 27.5 3.5
37 Dr. Rajendra Prasad.M.L 31 31
38 Dr.Nanda K O 31 28 3
39 Dr.Noor Fathima 31 27 4
40 Dr.Hrishikesh.O.K 31 31
41 Dr.Chaitra.S 31 31
42 Dr.Manasa.S.D 31 29 2
43 Dr.Shalini S 31 26.5 2.5 2
44 Dr.Tejaswini K R 31 29 2
45 Dr.Visal.S.Kumar 31 29.5 1.5
46 Dr.Greeshma Menon 31 28 3
47 Dr.Adithya J V 31 29 2
48 Dr.Unnikrishnan P M 31 27 4
49 Dr.Pooja Hassan G 31 29 2
50 Dr.Chanabasavva D Totad 31 30.5 0.5
51 Dr.Shruthi M 31 23.5 7.5
52 Dr.Chaya C 31 25 6
53 Dr.Preethi H M 31 23.5 7.5
54 Dr.Aprana Unny 31 31
55 Dr.Poornima PKM 31 24 7
56 Dr.Ashwini A 11 11 relieved
57 Dr.Vineeth C P 31 28.5 2.5
58 Dr.Amulya D 31 27.5 3.5
59 Dr.Anu Krishna P 31 30.5 0.5
60 Dr.Dhanush S S 31 30.5 0.5
61 Dr.Puneeth Kumar M K 31 24 7
62 Dr.Sushmitha C T 31 29 2
63 Mr.Raghupathi Rao S 31 30 1
Teaching Staff
Sl.No Name  September - 2023
Total No.of Days No.Of Days Present CL, RH,  COFF,  OOD, SPL CL, ND, LWA, SP, SOPD EL, Medical Leave & Maternity Leave
1 Dr.Sarbeswar Kar 30 27 3
2 Dr.Rajesh A Udapudi 30 24 2 4
3 Dr.Alka Jayavanth Kumar 30 29 1
4 Dr.P. Sudhakar Reddy 30 28 2
5 Dr.Veena G.Rao 30 23 1 6
6 Dr. Subash Chandra Bose.M 30 28 2
7 Dr. Shivaprasad Huded 30 14 16
8 Dr.Gavimath Shivanand 30 26 4
9 Dr. Jagadeesh G Mitti 30 27.5 2.5
10 Dr.Siddaya Aradhya Math 30 27 3
11 Dr.Shreeshananda  Sharma V 30 28 2
12 Dr. Deepa.C.Patil 30 0 30
13 Dr.Umashankar KS 30 30
14 Dr. Savitha Hiremath 30 29 1
15 Dr.Yalagudri Seemantini D 30 30
16 Dr.Pankaj Pathak 30 27 3
17 Dr.Srihari 30 28 2
18 Dr.Jyothy K B 30 30
19 Dr. Pallavi.Y.C 30 30
20 Dr. Sandhyarani.D 30 27.5 2.5
21 Dr. Satish Pai 30 18 12
22 Dr. Shelly Divyadarshan 30 19.5 4.5 6
23 Dr. Seetha Devi.P 30 30
24 Dr. Sathish G I 30 28.5 1.5
25 Dr. Beena.M.D 30 26 4
26 Dr.Usha D T 30 25.5 4.5
27 Dr.Sowmya M N 30 29 1
28 Dr.Madhusudan B G 30 29 1
29 Dr.Poornima Jalawadi 30 26.5 3.5
30 Dr.Vidya Narayan 30 28.5 1.5
31 Dr.Santoshkumar B Utlaskar 30 26.5 3.5
32 Dr.Jyoti 30 27 3
33 Dr.Aiyanna P P 30 23 7
34 Dr.Santhosh Rangannvar 30 28 2
35 Dr. Shashibindu 30 27.5 2.5
36 Dr. Nischitha.M.S 30 26 4
37 Dr. Rajendra Prasad.M.L 30 26.5 2.5 1
38 Dr.Nanda K O 30 23 1 6
39 Dr.Noor Fathima 30 28 2
40 Dr.Hrishikesh.O.K 30 27 3
41 Dr.Chaitra.S 30 30
42 Dr.Manasa.S.D 30 27 3
43 Dr.Shalini S 30 26 4
44 Dr.Tejaswini K R 30 27 3
45 Dr.Visal.S.Kumar 30 27 3
46 Dr.Greeshma Menon 30 29 1
47 Dr.Adithya J V 30 28.5 1.5
48 Dr.Unnikrishnan P M 30 26.5 3.5
49 Dr.Pooja Hassan G 30 28 2
50 Dr.Chanabasavva D Totad 30 27.5 2.5
51 Dr.Shruthi M 30 26 4
52 Dr.Chaya C 30 24 6
53 Dr.Preethi H M 30 27 3
54 Dr.Aprana Unny 30 27.5 2.5
55 Dr.Poornima PKM 30 28 2
56 Dr.Ashwini A 30 24.5 5.5
57 Dr.Vineeth C P 30 27 3
58 Dr.Amulya D 30 28.5 1.5
59 Dr.Anu Krishna P 30 27 3
60 Dr.Dhanush S S 30 27.5 2.5
61 Dr.Puneeth Kumar M K 30 20 10
62 Dr.Sushmitha C T 30 29 1
63 Mr.Raghupathi Rao S 30 28 2
Teaching Staff
Sl.No Name August - 2023
Total No.of Days No.Of Days Present CL, RH,  COFF,  OOD, SPL CL, ND, LWA, SP, SOPD EL, Medical Leave & Maternity Leave
1 Dr.Sarbeswar Kar 31 30 1
2 Dr.Rajesh A Udapudi 31 25 6
3 Dr.Alka Jayavanth Kumar 31 29 2
4 Dr.P. Sudhakar Reddy 31 30 1
5 Dr.Veena G.Rao 31 30 1 0
6 Dr. Subash Chandra Bose.M 31 31
7 Dr. Shivaprasad Huded 31 28 3
8 Dr.Gavimath Shivanand 31 30 1
9 Dr. Jagadeesh G Mitti 31 29 2
10 Dr.Siddaya Aradhya Math 31 30 1
11 Dr.Shreeshananda  Sharma V 31 29 2
12 Dr. Deepa.C.Patil 31 15 3 13
13 Dr.Umashankar KS 31 31
14 Dr. Savitha Hiremath 31 29 2
15 Dr.Yalagudri Seemantini D 31 30 1
16 Dr.Pankaj Pathak 31 28 3
17 Dr.Srihari 31 25 1 5
18 Dr.Jyothy K B 31 28 3
19 Dr. Pallavi.Y.C 31 11 20
20 Dr. Sandhyarani.D 31 30 1
21 Dr. Satish Pai 31 27.5 3.5
22 Dr. Shelly Divyadarshan 31 18 13
23 Dr. Seetha Devi.P 31 29 2
24 Dr. Sathish G I 31 26 5
25 Dr. Beena.M.D 31 28.5 2.5
26 Dr.Usha D T 31 19.5 2.5 9
27 Dr.Sowmya M N 31 29 2
28 Dr.Madhusudan B G 31 30 1
29 Dr.Poornima Jalawadi 31 28 3
30 Dr.Vidya Narayan 31 22 9
31 Dr.Santoshkumar B Utlaskar 31 24 7
32 Dr.Jyoti 31 24 7
33 Dr.Aiyanna P P 31 22 3 6
34 Dr.Santhosh Rangannvar 31 29 2
35 Dr. Shashibindu 31 28.5 2.5
36 Dr. Nischitha.M.S 31 29 2
37 Dr. Rajendra Prasad.M.L 31 28.5 2.5
38 Dr.Nanda K O 31 ML
39 Dr.Noor Fathima 31 31
40 Dr.Hrishikesh.O.K 31 26.5 4.5
41 Dr.Chaitra.S 31 ML5 26
42 Dr.Manasa.S.D 31 28.5 2.5
43 Dr.Shalini S 31 27 4
44 Dr.Tejaswini K R 31 28 3
45 Dr.Visal.S.Kumar 31 26.5 4.5
46 Dr.Greeshma Menon 31 9 22
47 Dr.Adithya J V 31 30 1
48 Dr.Unnikrishnan P M 31 26 5
49 Dr.Pooja Hassan G 31 26.5 4.5
50 Dr.Chanabasavva D Totad 31 30.5 0.5
51 Dr.Shruthi M 31 24.5 6.5
52 Dr.Chaya C 31 24.5 6.5
53 Dr.Preethi H M 31 24.5 6.5
54 Dr.Aprana Unny 31 29 2
55 Dr.Poornima PKM 31 30.5 0.5
56 Dr.Ashwini A 31 25 6
57 Dr.Vineeth C P 31 29.5 1.5
58 Dr.Amulya D 31 30 1
59 Dr.Anu Krishna P 31 31
60 Dr.Dhanush S S 31 27.5 3.5
61 Dr.Puneeth Kumar M K 31 28 3
62 Dr.Sushmitha C T 31 31
63 Mr.Raghupathi Rao S 31 28 3
Teaching Staff 
Sl.No Name  July - 2023
Total No.of Days No.Of Days Present CL, RH,  COFF,  OOD, SPL CL, ND, LWA, SP, SOPD EL, Medical Leave & Maternity Leave
1 Dr.Sarbeswar Kar 31 31
2 Dr.Rajesh A Udapudi 31 31
3 Dr.Alka Jayavanth Kumar 31 31
4 Dr.P. Sudhakar Reddy 31 29 2
5 Dr.Veena G.Rao 31 29 1 1
6 Dr. Subash Chandra Bose.M 31 30 1
7 Dr. Shivaprasad Huded 31 28 3
8 Dr.Gavimath Shivanand 31 26 5
9 Dr. Jagadeesh G Mitti 31 19 12
10 Dr.Siddaya Aradhya Math 31 31
11 Dr.Shreeshananda  Sharma V 31 31
12 Dr. Deepa.C.Patil 31 28 3
13 Dr.Umashankar KS 31 31
14 Dr. Savitha Hiremath 31 29 2
15 Dr.Yalagudri Seemantini D 31 31
16 Dr.Pankaj Pathak 31 31
17 Dr.Srihari 31 30 1
18 Dr.Jyothy K B 31 30 1
19 Dr. Pallavi.Y.C 31 30 1
20 Dr. Sandhyarani.D 31 31
21 Dr. Satish Pai 31 30.5 0.5
22 Dr. Shelly Divyadarshan 31 30.5 0.5
23 Dr. Seetha Devi.P 31 30.5 0.5
24 Dr. Sathish G I 31 29.5 1.5
25 Dr. Beena.M.D 31 28 1 2
26 Dr.Usha D T 31 27.5 3.5
27 Dr.Sowmya M N 31 30 1
28 Dr.Madhusudan B G 31 29.5 1.5
29 Dr.Poornima Jalawadi 31 30.5 0.5
30 Dr.Vidya Narayan 31 28 3
31 Dr.Santoshkumar B Utlaskar 31 30 1
32 Dr.Jyoti 31 23.5 7.5
33 Dr.Aiyanna P P 31 19.5 3.5 8
34 Dr.Santhosh Rangannvar 31 30 1
35 Dr. Shashibindu 31 10.5 0.5 20
36 Dr. Nischitha.M.S 31 28.5 2.5
37 Dr. Rajendra Prasad.M.L 31 31
38 Dr.Nanda K O 31 ML
39 Dr.Noor Fathima 31 27.5 3.5
40 Dr.Hrishikesh.O.K 31 28 1 2
41 Dr.Chaitra.S 31 ML
42 Dr.Manasa.S.D 31 29.5 1.5
43 Dr.Shalini S 31 29 2
44 Dr.Tejaswini K R 31 28.5 2.5
45 Dr.Visal.S.Kumar 31 14 5 12
46 Dr.Greeshma Menon 31 29 2
47 Dr.Adithya J V 31 29.5 1.5
48 Dr.Unnikrishnan P M 31 30 1
49 Dr.Pooja Hassan G 31 31
50 Dr.Chanabasavva D Totad 31 30 1
51 Dr.Shruthi M 31 13.5 2.5 15
52 Dr.Chaya C 31 28 3
53 Dr.Preethi H M 31 25.5 5.5
54 Dr.Aprana Unny 31 30 1
55 Dr.Poornima PKM 31 27.5 3.5
56 Dr.Ashwini A 31 26 5
57 Dr.Vineeth C P 31 14.5 0.5 16
58 Dr.Amulya D 31 29 2
59 Dr.Anu Krishna P 31 28 3
60 Dr.Dhanush S S 31 29 2
61 Dr.Puneeth Kumar M K 31 25 6
62 Dr.Sushmitha C T 31 29 2
63 Mr.Raghupathi Rao S 31 29 2
Teaching Staff 
Sl.No Name  June-2023
Total No.of Days No.Of Days Present CL, RH,  COFF,  OOD, SPL CL, ND, LWA, SP, SOPD EL, Medical Leave & Maternity Leave
1 Dr.Sarbeswar Kar 30 23 7
2 Dr.Rajesh A Udapudi 30 28.5 1.5
3 Dr. B.Gurubasavaraja 30 28 2
4 Dr.Alka Jayavanth Kumar 30 28 2
5 Dr.P. Sudhakar Reddy 30 29 1
6 Dr.Veena G.Rao 30 27 3
7 Dr. Subash Chandra Bose.M 30 30
8 Dr. Shivaprasad Huded 30 30
9 Dr.Gavimath Shivanand 30 18 1 11
10 Dr. Jagadeesh G Mitti 30 29 1
11 Dr.Siddaya Aradhya Math 30 30
12 Dr.Shreeshananda  Sharma V 30 29 1
13 Dr. Deepa.C.Patil 30 30
14 Dr.Umashankar KS 30 30
15 Dr. Savitha Hiremath 30 30
16 Dr.Yalagudri Seemantini D 30 30
17 Dr.Pankaj Pathak 30 29 1
18 Dr.Srihari 30 21 9
19 Dr.Jyothy K B 30 21 9
20 Dr. Sandhyarani.D 30 11 19
21 Dr. Satish Pai 30 28.5 1.5
22 Dr. Shelly Divyadarshan 30 30
23 Dr. Pallavi.Y.C 30 29 1
24 Dr. Seetha Devi.P 30 29 1
25 Dr. Sathish G I 30 28 2
26 Dr. Beena.M.D 30 28.5 1.5
27 Dr.Usha D T 30 27 3
28 Dr.Sowmya M N 30 29 1
29 Dr.Madhusudan B G 30 30
30 Dr.Poornima Jalawadi 30 28.5 1.5
31 Dr.Vidya Narayan 30 27 3
32 Dr.Santoshkumar B Utlaskar 30 19 11
33 Dr.Jyoti 30 25.5 4.5
34 Dr.Aiyanna P P 30 22 8
35 Dr. Nischitha.M.S 30 28 2
36 Dr. Rajendra Prasad.M.L 30 27 3
37 Dr.Nanda K O 30 ML
38 Dr.Noor Fathima 30 24 6
39 Dr.Hrishikesh.O.K 30 24 1 5
40 Dr.Santhosh Rangannvar 30 26.5 3.5
41 Dr.Chaitra.S 30 ML
42 Dr.Manasa.S.D 30 26 4
43 Dr.Shalini S 30 27 3
44 Dr.Tejaswini K R 30 21 4 5
45 Dr. Shashibindu 30 27.5 2.5
46 Dr.Visal.S.Kumar 30 28 2
47 Dr.Greeshma Menon 30 29 1
48 Dr.Adithya J V 30 25 5
49 Dr.Unnikrishnan P M 30 28 2
50 Dr.Pooja Hassan G 30 29 1
51 Dr.Chanabasavva D Totad 30 19 11
52 Dr.Shruthi M 30 25.5 4.5
53 Dr.Chaya C 30 25 5
54 Dr.Preethi H M 30 27.5 2.5
55 Dr.Aprana Unny 30 11 2 17
56 Dr.Poornima PKM 30 25.5 4.5
57 Dr.Ashwini A 30 26 4
58 Dr.Vineeth C P 30 26 3 1
59 Dr.Amulya D 30 26 4
60 Dr.Anu Krishna P 30 28.5 1.5
61 Dr.Dhanush S S 30 24.5 5.5
62 Dr.Puneeth Kumar M K 30 23 7
63 Dr.Sushmitha C T 30 24 6
64 Mr.Raghupathi Rao S 30 28 2
Teaching Staff 
Sl.No Name  May - 2023
Total No.of Days No.Of Days Present CL, RH,  COFF,  OOD, SPL CL, ND, LWA, SP, SOPD EL, Medical Leave & Maternity Leave
1 Dr.Sarbeswar Kar 31 23 1 7
2 Dr.Rajesh A Udapudi 31 10 21
3 Dr. B.Gurubasavaraja 31 31
4 Dr.Alka Jayavanth Kumar 31 29 2
5 Dr.P. Sudhakar Reddy 31 25 6
6 Dr.Veena G.Rao 31 31
7 Dr. Subash Chandra Bose.M 31 27 1 3
8 Dr. Shivaprasad Huded 31 30 1
9 Dr.Gavimath Shivanand 31 22 9
10 Dr. Jagadeesh G Mitti 31 30 1
11 Dr.Siddaya Aradhya Math 31 29 2
12 Dr.Shreeshananda  Sharma V 31 31
13 Dr. Deepa.C.Patil 31 31
14 Dr.Umashankar KS 31 31
15 Dr. Savitha Hiremath 31 31
16 Dr.Yalagudri Seemantini D 31 31
17 Dr.Pankaj Pathak 31 8 13 10
18 Dr.Srihari 31 29 2
19 Dr.Jyothy K B 31 30 1
20 Dr. Sandhyarani.D 31 30 1
21 Dr. Satish Pai 31 29 2
22 Dr. Shelly Divyadarshan 31 30 1
23 Dr. Pallavi.Y.C 31 31
24 Dr. Seetha Devi.P 31 31
25 Dr. Sathish G I 31 31
26 Dr. Beena.M.D 31 25 6
27 Dr.Usha D T 31 31
28 Dr.Sankanagoud Patil 31 2
29 Dr.Sowmya M N 31 24 7
30 Dr.Madhusudan B G 31 29 1 1
31 Dr.Poornima Jalawadi 31 29 2
32 Dr.Vidya Narayan 31 22 2 7
33 Dr.Santoshkumar B Utlaskar 31 31
34 Dr.Jyoti 31 18 11 2
35 Dr.Meghana N 31 6
36 Dr.Aiyanna P P 31 24.5 6.5
37 Dr. Nischitha.M.S 31 29 2
38 Dr. Rajendra Prasad.M.L 31 28 3
39 Dr.Nanda K O 31 ML
40 Dr.Noor Fathima 31 29.5 1.5
41 Dr.Hrishikesh.O.K 31 30.5 0.5
42 Dr.Santhosh Rangannvar 31 31
43 Dr.Chaitra.S 31 ML
44 Dr.Manasa.S.D 31 30.5 0.5
45 Dr.Shalini S 31 29 2
46 Dr.Tejaswini K R 31 31
47 Dr. Shashibindu 31 27 4
48 Dr.Visal.S.Kumar 31 28.5 2.5
49 Dr.Greeshma Menon 31 25 6
50 Dr.Adithya J V 31 30.5 0.5
51 Dr.Unnikrishnan P M 31 28.5 2.5
52 Dr.Pooja Hassan G 31 29 2
53 Dr.Chanabasavva D Totad 31 31
54 Dr.Shruthi M 31 25.5 5.5
55 Dr.Chaya C 31 25 6
56 Dr.Preethi H M 31 27 4
57 Dr.Aprana Unny 31 29.5 1.5
58 Dr.Poornima PKM 31 31
59 Dr.Ashwini A 31 27 4
60 Dr.Vineeth C P 31 28 3
61 Dr.Amulya D 31 30.5 0.5
62 Dr.Anu Krishna P 31 29 2
63 Dr.Dhanush S S 31 30 1
64 Dr.Puneeth Kumar M K 31 25.5 5.5
65 Dr.Sushmitha C T 31 31
66 Mr.Raghupathi Rao S 31 21 10
Teaching Staff
Sl.No Name April - 2023
Total No.of Days No.Of Days Present CL, RH, COFF, OOD, SPL CL, ND, LWA, SP, SOPD EL, Medical Leave & Maternity Leave
1 Dr.Sarbeswar Kar 30 27 3
2 Dr.Rajesh A Udapudi 30 27.5 2.5
3 Dr. B.Gurubasavaraja 30 26.5 3.5
4 Dr.Alka Jayavanth Kumar 30 28 2
5 Dr.P. Sudhakar Reddy 30 22 3 5
6 Dr.Veena G.Rao 30 28 2
7 Dr. Subash Chandra Bose.M 30 25 5
8 Dr. Shivaprasad Huded 30 26 1 3
9 Dr.Gavimath Shivanand 30 29 1
10 Dr. Jagadeesh G Mitti 30 25 5
11 Dr.Siddaya Aradhya Math 30 28 2
12 Dr.Shreeshananda  Sharma V 30 28 2
13 Dr. Deepa.C.Patil 30 24.5 5.5
14 Dr.Umashankar KS 30 30
15 Dr. Savitha Hiremath 30 30
16 Dr.Yalagudri Seemantini D 30 23 7
17 Dr.Pankaj Pathak 30 26 4
18 Dr.Srihari 30 23.5 6.5
19 Dr.Jyothy K B 30 26 4
20 Dr. Sandhyarani.D 30 29.5 0.5
21 Dr. Satish Pai 30 23 7
22 Dr. Shelly Divyadarshan 30 26 4
23 Dr. Pallavi.Y.C 30 30
24 Dr. Seetha Devi.P 30 27 3
25 Dr. Sathish G I 30 21 9
26 Dr. Beena.M.D 30 12 18
27 Dr.Usha D T 30 26 4
28 Dr.Sankanagoud Patil 30 23 7
29 Dr.Sowmya M N 30 24 3 3
30 Dr.Madhusudan B G 30 20.5 9.5
31 Dr.Poornima Jalawadi 30 29.5 0.5
32 Dr.Vidya Narayan 30 23 7
33 Dr.Santoshkumar B Utlaskar 30 19 11
34 Dr.Jyoti 30 26.5 3.5
35 Dr.Meghana N 30 28 2
36 Dr.Aiyanna P P 30 30
37 Dr. Nischitha.M.S 30 27.5 2.5
38 Dr. Rajendra Prasad.M.L 30 29 1
39 Dr.Nanda K O 30 19 4 7
40 Dr.Noor Fathima 30 26.5 3.5
41 Dr.Hrishikesh.O.K 30 25 5
42 Dr.Santhosh Rangannvar 30 24.5 5.5
43 Dr.Chaitra.S 30 ML
44 Dr.Manasa.S.D 30 28 2
45 Dr.Shalini S 30 28.5 1.5
46 Dr.Tejaswini K R 30 29 1
47 Dr. Shashibindu 30 26 4
48 Dr.Visal.S.Kumar 30 29 1
49 Dr.Greeshma Menon 30 14 2 14
50 Dr.Adithya J V 30 28 2
51 Dr.Unnikrishnan P M 30 27.5 2.5
52 Dr.Pooja Hassan G 30 28 2
53 Dr.Chanabasavva D Totad 30 24.5 5.5
54 Dr.Shruthi M 30 26 4
55 Dr.Chaya C 30 25.5 4.5
56 Dr.Preethi H M 30 26 4
57 Dr.Aprana Unny 30 26.5 3.5
58 Dr.Poornima PKM 30 29.5 0.5
59 Dr.Ashwini A 30 28 2
60 Dr.Vineeth C P 30 27.5 2.5
61 Dr.Amulya D 30 28 2
62 Dr.Anu Krishna P 30 27.5 2.5
63 Dr.Dhanush S S 30 27 3
64 Dr.Puneeth Kumar M K 30 27.5 2.5
65 Dr.Sushmitha C T 30 30
Teaching Staff
Sl.No Name March - 2023
Total No.of Days No.Of Days Present CL, RH,  COFF,  OOD, SPL CL, ND, LWA, SP, SOPD EL, Medical Leave & Maternity Leave
1 Dr.Sarbeswar Kar 31 30 1 31
2 Dr.Rajesh A Udapudi 31 20 11 31
3 Dr. B.Gurubasavaraja 31 27 4 31
4 Dr.Alka Jayavanth Kumar 31 29 2 31
5 Dr.P. Sudhakar Reddy 31 28 3 31
6 Dr.Veena G.Rao 31 25 2 4 31
7 Dr. Subash Chandra Bose.M 31 31 31
8 Dr. Shivaprasad Huded 31 19 1 11 31
9 Dr.Gavimath Shivanand 31 25 2 4 31
10 Dr. Jagadeesh G Mitti 31 30 1 31
11 Dr.Siddaya Aradhya Math 31 11 20 31
12 Dr.Shreeshananda Sharma V 31 30 1 31
13 Dr. Deepa.C.Patil 31 29 2 31
14 Dr.Umashankar KS 31 11 1 19 31
15 Dr. Savitha Hiremath 31 3 28 31
16 Dr.Yalagudri Seemantini D 31 30 1 31
17 Dr.Pankaj Pathak 31 29 2 31
18 Dr.Srihari 31 27 4 31
19 Dr.Jyothy K B 31 29 2 31
20 Dr. Sandhyarani.D 31 30.5 0.5 31
21 Dr. Satish Pai 31 30 1 31
22 Dr. Shelly Divyadarshan 31 28 3 31
23 Dr. Pallavi.Y.C 31 30 1 31
24 Dr. Seetha Devi.P 31 30 1 31
25 Dr. Sathish G I 31 28.5 2.5 31
26 Dr. Beena.M.D 31 31 31
27 Dr.Usha D T 31 26 5 31
28 Dr.Sankanagoud Patil 31 24 7 31
29 Dr.Sowmya M N 31 29 1 1 31
30 Dr.Madhusudan B G 31 29 2 31
31 Dr.Poornima Jalawadi 31 29.5 1.5 31
32 Dr.Vidya Narayan 31 26 5 31
33 Dr.Santoshkumar B Utlaskar 31 27 2 2 31
34 Dr.Jyoti 31 27.5 2.5 30
35 Dr.Meghana N 31 25 6 31
36 Dr.Aiyanna P P 31 22 9 31
37 Dr. Nischitha.M.S 31 28.5 2.5 31
38 Dr. Rajendra Prasad.M.L 31 31 31
39 Dr.Nanda K O 31 28 3 31
40 Dr.Noor Fathima 31 28.5 2.5 31
41 Dr.Hrishikesh.O.K 31 23.5 7.5 31
42 Dr.Santhosh Rangannvar 31 28 3 31
43 Dr.Chaitra.S 31 18 3 10 M L #VALUE!
44 Dr.Manasa.S.D 31 26.5 4.5 31
45 Dr.Shalini S 31 25.5 5.5 31
46 Dr.Tejaswini K R 31 27 4 31
47 Dr. Shashibindu 31 23 8 31
48 Dr.Visal.S.Kumar 31 23.5 7.5 31
49 Mrs.Shruthi Hariharan Aiyer 31 29 2 31
50 Dr.Greeshma Menon 31 26.5 4.5 31
51 Dr.Adithya J V 31 29 2 31
52 Dr.Unnikrishnan P M 31 30 1 31
53 Dr.Pooja Hassan G 31 21.5 9.5 31
54 Dr.Chanabasavva D Totad 31 24.5 6.5 31
55 Dr.Shruthi M 31 23.5 7.5 31
56 Dr.Chaya C 31 30 1 31
57 Dr.Preethi H M 31 28 3 31
58 Dr.Aprana Unny 31 30 1 31
59 Dr.Poornima PKM 31 28.5 2.5 31
60 Dr.Ashwini A 31 28 3 31
61 Dr.Vineeth C P 31 28 3 31
62 Dr.Amulya D 31 27.5 3.5 31
63 Dr.Anu Krishna P 31 28 3 31
64 Dr.Dhanush S S 31 11.5 1.5 LWA 17 #VALUE!
65 Dr.Puneeth Kumar M K 31 27.5 3.5 31
66 Dr.Sushmitha C T 5 5 0 5
Teaching Staff
Sl.No Name February - 2023
Total No.of Days No.Of Days Present CL, RH, COFF, OOD, SPL CL, ND, LWA, SP, SOPD EL, Medical Leave & Maternity Leave
1 Dr.Sarbeswar Kar 28 25 3 28
2 Dr.Rajesh A Udapudi 28 25.5 2.5 28
3 Dr. B.Gurubasavaraja 28 26 2 28
4 Dr.Alka Jayavanth Kumar 28 27 1 28
5 Dr.P. Sudhakar Reddy 28 23 5 28
6 Dr.Veena G.Rao 28 21 7 28
7 Dr. Subash Chandra Bose.M 28 28 28
8 Dr. Shivaprasad Huded 28 23 5 28
9 Dr.Gavimath Shivanand 28 26 1 1 28
10 Dr. Jagadeesh G Mitti 28 23 5 28
11 Dr.Siddaya Aradhya Math 28 28 28
12 Dr.Shreeshananda  Sharma V 28 28 28
13 Dr. Deepa.C.Patil 28 28 28
14 Dr.Umashankar KS 28 28 28
15 Dr. Savitha Hiremath 28 28 28
16 Dr.Yalagudri Seemantini D 28 28 28
17 Dr.Pankaj Pathak 28 25 3 28
18 Dr.Srihari 28 25 3 28
19 Dr.Jyothy K B 28 28 28
20 Dr. Sandhyarani.D 28 25.5 2.5 28
21 Dr. Satish Pai 28 25.5 2.5 28
22 Dr. Shelly Divyadarshan 28 24.5 3.5 28
23 Dr. Pallavi.Y.C 28 28 28
24 Dr. Seetha Devi.P 28 27.5 0.5 28
25 Dr. Sathish G I 28 27 1 28
26 Dr. Beena.M.D 28 22.5 5.5 28
27 Dr.Usha D T 28 25.5 2.5 28
28 Dr.Sankanagoud Patil 28 21.5 6.5 28
29 Dr.Sowmya M N 28 17.5 2 8.5 28
30 Dr.Madhusudan B G 28 23 4 1 28
31 Dr.Poornima Jalawadi 28 14 14 28
32 Dr.Vidya Narayan 28 25 3 28
33 Dr.Santoshkumar B Utlaskar 28 25.5 2.5 28
34 Dr.Jyoti 28 26 2 28
35 Dr.Meghana N 28 26 2 28
36 Dr.Aiyanna P P 28 25.5 2.5 28
37 Dr. Nischitha.M.S 28 28 28
38 Dr. Rajendra Prasad.M.L 28 28 28
39 Dr.Nanda K O 28 27 1 28
40 Dr.Noor Fathima 28 24 4 28
41 Dr.Hrishikesh.O.K 28 12 1 15 28
42 Dr.Santhosh Rangannvar 28 27 1 28
43 Dr.Chaitra.S 28 25 3 28
44 Dr.Manasa.S.D 28 27 1 28
45 Dr.Shalini S 28 27.5 0.5 28
46 Dr.Tejaswini K R 28 10 18 28
47 Dr. Shashibindu 28 24.5 3.5 28
48 Dr.Visal.S.Kumar 28 28 28
49 Mrs.Shruthi Hariharan Aiyer 28 28 28
50 Dr.Greeshma Menon 28 26 2 28
51 Dr.Adithya J V 28 26 2 28
52 Dr.Unnikrishnan P M 28 28 28
53 Dr.Pooja Hassan G 28 28 28
54 Dr.Chanabasavva D Totad 28 28 28
55 Dr.Shruthi M 28 26.5 1.5 28
56 Dr.Chaya C 28 27 1 28
57 Dr.Preethi H M 28 25.5 2.5 28
58 Dr.Aprana Unny 28 26.5 1.5 28
59 Dr.Poornima PKM 28 25.5 2.5 28
60 Dr.Ashwini A 28 28 28
61 Dr.Vineeth C P 28 28 28
62 Dr.Amulya D 28 28 28
63 Dr.Anu Krishna P 28 27.5 0.5 28
64 Dr.Dhanush S S 28 24 4 28
65 Dr.Puneeth Kumar M K 28 27 1 28
Attendance for Teaching Staff
Teaching Staff
Sl.No Name January - 2023
Total No.of Days No.Of Days Present CL, RH,  COFF,  OOD, SPL CL, ND, LWA, SP, SOPD EL
1 Dr.Sarbeswar Kar 31 31 31
2 Dr.Rajesh A Udapudi 31 31 31
3 Dr. B.Gurubasavaraja 31 23 8 31
4 Dr.Alka Jayavanth Kumar 31 31 31
5 Dr.P. Sudhakar Reddy 31 28.5 2.5 31
6 Dr.Veena G.Rao 31 30 1 31
7 Dr. Subash Chandra Bose.M 31 25.5 5.5 31
8 Dr. Shivaprasad Huded 31 31 31
9 Dr.Gavimath Shivanand 31 31 31
10 Dr. Jagadeesh G Mitti 31 27.5 3.5 31
11 Dr.Siddaya Aradhya Math 31 30 1 31
12 Dr.Shreeshananda  Sharma V 31 27.5 3.5 31
13 Dr. Deepa.C.Patil 31 30 1 31
14 Dr.Umashankar KS 31 31 31
15 Dr. Savitha Hiremath 31 31 31
16 Dr.Yalagudri Seemantini D 31 31 31
17 Dr.Pankaj Pathak 31 27 4 31
18 Dr.Srihari 31 29 2 31
19 Dr.Jyothy K B 31 29 2 31
20 Dr. Sandhyarani.D 31 29.5 1.5 31
21 Dr. Satish Pai 31 29 2 31
22 Dr. Shelly Divyadarshan 31 29.5 1.5 31
23 Dr. Pallavi.Y.C 31 29 2 31
24 Dr. Seetha Devi.P 31 30.5 0.5 31
25 Dr. Sathish G I 31 30 1 31
26 Dr. Beena.M.D 31 31 31
27 Dr.Usha D T 31 27 4 31
28 Dr.Sankanagoud Patil 31 23.5 7.5 31
29 Dr.Sowmya M N 31 31 31
30 Dr.Madhusudan B G 31 26.5 2.5 2 31
31 Dr.Poornima Jalawadi 31 30.5 0.5 31
32 Dr.Vidya Narayan 31 27.5 3.5 31
33 Dr.Santoshkumar B Utlaskar 31 25 4 2 31
34 Dr.Jyoti 31 20 4 7 31
35 Dr.Meghana N 31 29 2 31
36 Dr.Aiyanna P P 31 26.5 4.5 31
37 Dr. Nischitha.M.S 31 29.5 0.5 1 31
38 Dr. Rajendra Prasad.M.L 31 28.5 2.5 31
39 Dr.Nanda K O 31 31 31
40 Dr.Noor Fathima 31 29.5 1.5 31
41 Dr.Hrishikesh.O.K 31 27 4 31
42 Dr.Santhosh Rangannvar 31 30 1 31
43 Dr.Chaitra.S 31 29 2 31
44 Dr.Manasa.S.D 31 29.5 1.5 31
45 Dr.Shalini S 31 19 12 31
46 Dr.Tejaswini K R 31 26.5 2.5 2 31
47 Dr. Shashibindu 31 30.5 0.5 31
48 Dr.Visal.S.Kumar 31 29.5 1.5 31
49 Mrs.Shruthi Hariharan Aiyer 31 22 9 31
50 Dr.Greeshma Menon 31 29 2 31
51 Dr.Adithya J V 31 28 3 31
52 Dr.Unnikrishnan P M 31 29.5 1.5 31
53 Dr.Pooja Hassan G 31 27 4 31
54 Dr.Chanabasavva D Totad 31 25.5 4.5 1 31
55 Dr.Shruthi M 31 25.5 5.5 31
56 Dr.Chaya C 31 20.5 10.5 31
57 Dr.Preethi H M 31 24.5 6.5 31
58 Dr.Aprana Unny 31 29.5 1.5 31
59 Dr.Poornima PKM 31 29.5 1.5 31
60 Dr.Ashwini A 31 24.5 6.5 31
61 Dr.Vineeth C P 31 26.5 4.5 31
62 Dr.Amulya D 31 30 1 31
63 Dr.Anu Krishna P 31 31 31
64 Dr.Dhanush S S 30 27 3 30
65 Dr.Puneeth Kumar M K 19 19
Teaching Staff
Sl.No Name December - 2022
Total No.of Days No.Of Days Present CL, RH, COFF, OOD, SPL CL, ND, LWA, SP, SOPD EL
1 Dr.Sarbeswar Kar 31 25 2 4 31
2 Dr.Rajesh A Udapudi 31 24 1 6 31
3 Dr. B.Gurubasavaraja 31 15.5 15.5 31
4 Dr.Alka Jayavanth Kumar 31 25 6 31
5 Dr.P. Sudhakar Reddy 31 29 2 31
6 Dr.Veena G.Rao 31 25 6 31
7 Dr. Subash Chandra Bose.M 31 25 6 31
8 Dr. Shivaprasad Huded 31 4 2 25 31
9 Dr.Gavimath Shivanand 31 29 2 31
10 Dr. Jagadeesh G Mitti 31 24.5 6.5 31
11 Dr.Siddaya Aradhya Math 31 24 7 31
12 Dr.Shreeshananda  Sharma V 31 23.5 7.5 31
13 Dr. Deepa.C.Patil 31 17.5 3.5 10 31
14 Dr.Umashankar KS 31 31 0 0 31
15 Dr. Savitha Hiremath 31 26 2 3 31
16 Dr.Yalagudri Seemantini D 31 31 0 31
17 Dr.Pankaj Pathak 31 27 4 31
18 Dr.Srihari 31 28 3 31
19 Dr.Jyothy K B 31 29 2 31
20 Dr. Sandhyarani.D 31 25.5 5.5 31
21 Dr. Satish Pai 31 28 3 31
22 Dr. Shelly Divyadarshan 31 16.5 4.5 10 31
23 Dr. Pallavi.Y.C 31 28 3 31
24 Dr. Seetha Devi.P 31 24.5 6.5 31
25 Dr. Sathish G I 31 26.5 4.5 31
26 Dr. Beena.M.D 31 26.5 4.5 31
27 Dr.Usha D T 31 24 7 31
28 Dr.Sankanagoud Patil 31 23 8 31
29 Dr.Sowmya M N 31 28.5 2.5 31
30 Dr.Madhusudan B G 31 29 2 31
31 Dr.Poornima Jalawadi 31 26.5 4.5 31
32 Dr.Vidya Narayan 31 18 9 4 31
33 Dr.Santoshkumar B Utlaskar 31 17 1 13 31
34 Dr.Jyoti 31 18.5 6.5 6 31
35 Dr.Meghana N 31 20 0 11 31
36 Dr.Aiyanna P P 31 24 7 31
37 Dr. Nischitha.M.S 31 27.5 3.5 31
38 Dr. Rajendra Prasad.M.L 31 22.5 8.5 31
39 Dr.Nanda K O 31 27 4 31
40 Dr.Noor Fathima 31 24.5 6.5 31
41 Dr.Hrishikesh.O.K 31 30 1 31
42 Dr.Santhosh Rangannvar 31 30 1 31
43 Dr.Chaitra.S 31 29 2 31
44 Dr.Manasa.S.D 31 22.5 8.5 31
45 Dr.Shalini S 31 25.5 5.5 31
46 Dr.Tejaswini K R 31 28.5 2.5 31
47 Dr. Shashibindu 31 17.5 13.5 31
48 Dr.Visal.S.Kumar 31 26 5 31
49 Dr.Rashmi Pujar 12 12 relieved #VALUE!
50 Mrs.Shruthi Hariharan Aiyer 31 23 8 31
51 Dr.Greeshma Menon 31 26 5 31
52 Dr.Adithya J V 31 26 5 31
53 Dr.Unnikrishnan P M 31 27 4 31
54 Dr.Pooja Hassan G 31 26.5 4.5 31
55 Dr.Chanabasavva D Totad 31 17 1 13 31
56 Dr.Shruthi M 31 15 16 31
57 Dr.Chaya C 31 22.5 8.5 31
58 Dr.Preethi H M 31 25.5 5.5 31
59 Dr.Aprana Unny 31 27 4 31
60 Dr.Poornima PKM 31 30.5 0.5 31
61 Dr.Ashwini A 31 23 8 31
62 Dr.Vineeth C P 31 27.5 3.5 31
63 Dr.Amulya D 10 10 10
64 Dr.Anu Krishna P 5 5 5
Teaching Staff 
Sl.No Name  November - 2022
Total No.of Days No.Of Days Present CL, RH,  COFF,  OOD, SPL CL, ND, LWA, SP, SOPD EL
1 Dr.Sarbeswar Kar 30 27 3
2 Dr.Rajesh A Udapudi 30 28 2
3 Dr. B.Gurubasavaraja 30 23.5 6.5
4 Dr.Alka Jayavanth Kumar 30 29 1
5 Dr.P. Sudhakar Reddy 30 29 1
6 Dr.Veena G.Rao 30 25 5
7 Dr. Subash Chandra Bose.M 30 29.5 0.5
8 Dr. Shivaprasad Huded 30 26 4
9 Dr.Gavimath Shivanand 30 28 2
10 Dr. Jagadeesh G Mitti 30 26 4
11 Dr.Siddaya Aradhya Math 30 29 1
12 Dr.Shreeshananda  Sharma V 30 28 2
13 Dr. Deepa.C.Patil 30 27 2 1
14 Dr.Umashankar KS 30 17 13
15 Dr. Savitha Hiremath 30 27 3
16 Dr.Yalagudri Seemantini D 30 29 1
17 Dr.Pankaj Pathak 30 25 5
18 Dr.Srihari 30 30
19 Dr.Jyothy K B 30 30
20 Dr. Sandhyarani.D 30 28 2
21 Dr. Satish Pai 30 29.5 0.5
22 Dr. Shelly Divyadarshan 30 30
23 Dr. Pallavi.Y.C 30 28 2
24 Dr. Seetha Devi.P 30 28.5 1.5
25 Dr. Krishna Prasad.N 30 LWA
26 Dr. Sathish G I 30 26.5 3.5
27 Dr. Beena.M.D 30 15 2 13
28 Dr.Usha D T 30 27 3
29 Dr.Sankanagoud Patil 30 13 2 15
30 Dr.Sowmya M N 30 15 15ML
31 Dr.Madhusudan B G 30 26 4
32 Dr.Poornima Jalawadi 30 29.5 0.5
33 Dr.Vidya Narayan 30 25 5
34 Dr.Santoshkumar B Utlaskar 30 28 1 1
35 Dr.Jyoti 30 24.5 5.5
36 Dr.Meghana N 30 24 6
37 Dr.Aiyanna P P 30 20.5 9.5
38 Dr. Nischitha.M.S 30 28.5 1.5
39 Dr. Rajendra Prasad.M.L 30 28 2
40 Dr.Nanda K O 30 26.5 3.5
41 Dr.Noor Fathima 30 28.5 1.5
42 Dr.Hrishikesh.O.K 30 30
43 Dr.Santhosh Rangannvar 30 28.5 1.5
44 Dr.Chaitra.S 30 27.5 2.5
45 Dr.Manasa.S.D 30 29 1
46 Dr.Shalini S 30 24 6
47 Dr.Tejaswini K R 30 25 3.5 1.5
48 Dr. Shashibindu 30 28.5 1.5
49 Dr.Visal.S.Kumar 30 29.5 0.5
50 Dr.Rashmi Pujar 30 ML
51 Mrs.Shruthi Hariharan Aiyer 30 28.5 1.5
52 Dr.Greeshma Menon 30 30
53 Dr.Adithya J V 30 28 2
54 Dr.Unnikrishnan P M 30 27 3
55 Dr.Pooja Hassan G 30 28 2
56 Dr.Chanabasavva D Totad 30 29 1
57 Dr.Shruthi M 30 22.5 7.5
58 Dr.Chaya C 30 24.5 5.5
59 Dr.Preethi H M 30 25 5
60 Dr.Aprana Unny 30 27.5 2.5
61 Dr.Poornima PKM 30 18 12
62 Dr.Ashwini A 30 22 8
63 Dr.Vineeth C P 30 25.5 4.5
Teaching Staff
Sl.No Name October - 2022
Total No.of Days No.Of Days Present CL, RH, COFF, OOD, SPL CL, ND, LWA, SP, SOPD EL
1 Dr.Sarbeswar Kar 31 29 2 31
2 Dr.Rajesh A Udapudi 31 24.5 2.5 4 31
3 Dr. B.Gurubasavaraja 31 25 1 5 31
4 Dr.Alka Jayavanth Kumar 31 15 1 15 31
5 Dr.P. Sudhakar Reddy 31 29.5 1.5 31
6 Dr.Veena G.Rao 31 28 3 31
7 Dr. Subash Chandra Bose.M 31 28 3 31
8 Dr. Shivaprasad Huded 31 30 1 31
9 Dr.Gavimath Shivanand 31 27 2 2 31
10 Dr. Jagadeesh G Mitti 31 25 6 31
11 Dr.Siddaya Aradhya Math 31 28 3 31
12 Dr.Shreeshananda  Sharma V 31 20 1 10 31
13 Dr. Deepa.C.Patil 31 29.5 1.5 31
14 Dr.Umashankar KS 31 31 31
15 Dr. Savitha Hiremath 31 28 3 31
16 Dr.Yalagudri Seemantini D 31 29 2 31
17 Dr.Pankaj Pathak 31 23 1 7 31
18 Dr.Srihari 31 30 1 31
19 Dr.Jyothy K B 31 30 1 31
20 Dr. Sandhyarani.D 31 30 1 31
21 Dr. Satish Pai 31 28 3 31
22 Dr. Shelly Divyadarshan 31 27.5 0.5 3 31
23 Dr. Pallavi.Y.C 31 28.5 2.5 31
24 Dr. Seetha Devi.P 31 26.5 4.5 31
25 Dr. Krishna Prasad.N 31 LWA #VALUE!
26 Dr. Sathish G I 31 10 21 31
27 Dr. Beena.M.D 31 29 2 31
28 Dr.Usha D T 31 14 1 16 31
29 Dr.Sankanagoud Patil 31 14 3 14 31
30 Dr.Sowmya M N 31 ML #VALUE!
31 Dr.Madhusudan B G 31 31 31
32 Dr.Poornima Jalawadi 31 26.5 4.5 31
33 Dr.Vidya Narayan 31 26.5 4.5 31
34 Dr.Santoshkumar B Utlaskar 31 24 7 31
35 Dr.Jyoti 31 25.5 5.5 31
36 Dr.Meghana N 31 30 1 31
37 Dr.Aiyanna P P 31 25 6 31
38 Dr. Nischitha.M.S 31 27.5 3.5 31
39 Dr. Rajendra Prasad.M.L 31 28 3 31
40 Dr.Nanda K O 31 27.5 3.5 31
41 Dr.Noor Fathima 31 30 1 31
42 Dr.Hrishikesh.O.K 31 27 4 31
43 Dr.Santhosh Rangannvar 31 29 2 31
44 Dr.Chaitra.S 31 28 3 31
45 Dr.Manasa.S.D 31 20.5 1.5 9 31
46 Dr.Shalini S 31 29.5 1.5 31
47 Dr.Tejaswini K R 31 28 3 31
48 Dr. Shashibindu 31 21 2 8 31
49 Dr.Visal.S.Kumar 31 28.5 2.5 31
50 Dr.Rashmi Pujar 31 ML #VALUE!
51 Mrs.Shruthi Hariharan Aiyer 31 30 1 31
52 Dr.Greeshma Menon 31 30 1 31
53 Dr.Adithya J V 31 30 1 31
54 Dr.Unnikrishnan P M 31 27.5 3.5 31
55 Dr.Pooja Hassan G 31 30 1 31
56 Dr.Chanabasavva D Totad 31 25 6 31
57 Dr.Shruthi M 31 17.5 5.5 8 31
58 Dr.Chaya C 31 24.5 6.5 31
59 Dr.Preethi H M 31 26 5 31
60 Dr.Aprana Unny 31 28.5 2.5 31
61 Dr.Poornima PKM 31 12 19 31
62 Dr.Ashwini A 31 27 4 31
63 Dr.Vineeth C P 31 28.5 2.5 31
Teaching Staff
Sl.No Name September - 2022
Total No.of Days No.Of Days Present CL, RH, COFF, OOD, SPLCL, ND, LWA, SP, SOPD EL
1 Dr.Sarbeswar Kar 30 27 2 1 30
2 Dr.Rajesh A Udapudi 30 29 1 30
3 Dr. B.Gurubasavaraja 30 29.5 0.5 30
4 Dr. Nagamani 30 27 3 30
5 Dr.Alka Jayavanth Kumar 30 25 0 5 30
6 Dr.P. Sudhakar Reddy 30 27 3 30
7 Dr.Veena G.Rao 30 20 1 9 30
8 Dr. Subash Chandra Bose.M 30 30 30
9 Dr. Shivaprasad Huded 30 30 30
10 Dr.Gavimath Shivanand 30 29.5 0.5 30
11 Dr. Jagadeesh G Mitti 30 29 1 30
12 Dr.Siddaya Aradhya Math 30 29 1 30
13 Dr.Shreeshananda  Sharma V 30 29.5 0.5 30
14 Dr. Deepa.C.Patil 30 30 30
15 Dr.Umashankar KS 30 29 1 30
16 Dr. Savitha Hiremath 30 28 2 30
17 Dr.Yalagudri Seemantini D 30 29 1 30
18 Dr.Pankaj Pathak 30 17 3 10 30
19 Dr.Srihari 30 25 5 30
20 Dr.Jyothy K B 30 26 4 30
21 Dr. Sandhyarani.D 30 28 2 30
22 Dr. Satish Pai 30 29.5 0.5 30
23 Dr. Shelly Divyadarshan 30 25.5 2.5 2 30
24 Dr. Pallavi.Y.C 30 29 1 30
25 Dr. Seetha Devi.P 30 29.5 0.5 30
26 Dr. Krishna Prasad.N 30 LWA #VALUE!
27 Dr. Sathish G I 30 28.5 1.5 30
28 Dr. Beena.M.D 30 28.5 1.5 30
29 Dr.Usha D T 30 19.5 5.5 5 30
30 Dr.Sankanagoud Patil 30 23 7 30
31 Dr.Sowmya M N 30 ML #VALUE!
32 Dr.Madhusudan B G 30 20 10 30
33 Dr.Poornima Jalawadi 30 29 1 30
34 Dr.Vidya Narayan 30 25 5 30
35 Dr.Santoshkumar B Utlaskar 30 29 1 30
36 Dr.Jyoti 30 27 3 30
37 Dr.Meghana N 30 20 10 30
38 Dr.Aiyanna P P 30 22 8 30
39 Dr. Nischitha.M.S 30 27.5 2.5 30
40 Dr. Rajendra Prasad.M.L 30 29 1 30
41 Dr.Nanda K O 30 26 4 30
42 Dr.Noor Fathima 30 10.5 0.5 19 30
43 Dr.Hrishikesh.O.K 30 25 5 30
44 Dr.Santhosh Rangannvar 30 27 3 30
45 Dr.Chaitra.S 30 27 3 30
46 Dr.Manasa.S.D 30 24 1 5 30
47 Dr.Shalini S 30 25 5 30
48 Dr.Tejaswini K R 30 25 5 30
49 Dr. Shashibindu 30 21 2 7 30
50 Dr.Visal.S.Kumar 30 25.5 4.5 30
51 Dr.Rashmi Pujar 30 ML #VALUE!
52 Mrs.Shruthi Hariharan Aiyer 30 29 1 30
53 Dr.Greeshma Menon 30 28 2 30
54 Dr.Adithya J V 30 26 4 30
55 Dr.Unnikrishnan P M 30 16.5 0.5 13 30
56 Dr.Pooja Hassan G 30 17 13 30
57 Dr.Chanabasavva D Totad 30 30 0 30
58 Dr.Shruthi M 30 20 3 7 30
59 Dr.Chaya C 30 22 8 30
60 Dr.Preethi H M 30 22 8 30
61 Dr.Aprana Unny 30 28.5 1.5 30
62 Dr.Poornima PKM 30 28.5 1.5 30
63 Dr.Ashwini A 30 26 4 30
64 Dr.Vineeth C P 30 27.5 2.5 30
Teaching Staff
Sl.No Name August - 2022
Total No.of Days No.Of Days Present CL, RH,  COFF,  OOD, SPLCL, ND, LWA, SP, SOPD EL
1 Dr.Sarbeswar Kar 31 28 3
2 Dr.Rajesh A Udapudi 31 30 1
3 Dr. B.Gurubasavaraja 31 31
4 Dr. Nagamani 31 28 3
5 Dr.Alka Jayavanth Kumar 31 31
6 Dr.P. Sudhakar Reddy 31 28 3
7 Dr.Veena G.Rao 31 27.5 3.5
8 Dr. Subash Chandra Bose.M 31 31
9 Dr. Shivaprasad Huded 31 29 2
10 Dr.Gavimath Shivanand 31 31
11 Dr. Jagadeesh G Mitti 31 25.5 5.5
12 Dr.Siddaya Aradhya Math 31 29 2
13 Dr.Shreeshananda  Sharma V 31 29 2
14 Dr. Deepa.C.Patil 31 29 2
15 Dr.Umashankar KS 31 31
16 Dr. Savitha Hiremath 31 29 2
17 Dr.Yalagudri Seemantini D 31 30 1
18 Dr.Pankaj Pathak 31 30 1
19 Dr.Srihari 31 29 2
20 Dr.Jyothy K B 31 28 3
21 Dr. Sandhyarani.D 31 29.5 1.5
22 Dr. Satish Pai 31 27 4
23 Dr. Shelly Divyadarshan 31 28 3
24 Dr. Pallavi.Y.C 31 29 2
25 Dr. Seetha Devi.P 31 28 3
26 Dr. Krishna Prasad.N 31 LWA
27 Dr. Sathish G I 31 10 1 20
28 Dr. Beena.M.D 31 25 6
29 Dr.Usha D T 31 29 2
30 Dr.Sankanagoud Patil 31 21.5 9.5
31 Dr.Sowmya M N 31 ML
32 Dr.Madhusudan B G 31 29 2
33 Dr.Poornima Jalawadi 31 29.5 1.5
34 Dr.Vidya Narayan 31 27.5 3.5
35 Dr.Santoshkumar B Utlaskar 31 28 3
36 Dr.Jyoti 31 27 4
37 Dr.Meghana N 31 11 15 5
38 Dr.Aiyanna P P 31 26.5 4.5
39 Dr. Nischitha.M.S 31 28.5 2.5
40 Dr. Rajendra Prasad.M.L 31 30.5 0.5
41 Dr.Nanda K O 31 28 3
42 Dr.Noor Fathima 31 29 2
43 Dr.Hrishikesh.O.K 31 30 1
44 Dr.Santhosh Rangannvar 31 31
45 Dr.Chaitra.S 31 30 1
46 Dr.Manasa.S.D 31 28 3
47 Dr.Shalini S 31 19.5 2.5 9
48 Dr.Tejaswini K R 31 28.5 2.5
49 Dr. Shashibindu 31 30.5 0.5
50 Dr.Visal.S.Kumar 31 30 1
51 Dr.Rashmi Pujar 31 1 1 29
52 Mrs.Shruthi Hariharan Aiyer 31 30 1
53 Dr.Greeshma Menon 31 31
54 Dr.Adithya J V 31 28 3
55 Dr.Unnikrishnan P M 31 27.5 3.5
56 Dr.Pooja Hassan G 31 26.5 4.5
57 Dr.Chanabasavva D Totad 31 30 1
58 Dr.Shruthi M 31 28.5 2.5
59 Dr.Chaya C 31 26.5 4.5
60 Dr.Preethi H M 31 25.5 5.5
61 Dr.Aprana Unny 31 28 3
62 Dr.Poornima PKM 31 30 1
63 Dr.Ashwini A 31 27 4
64 Dr.Vineeth C P 31 27.5 3.5
Teaching Staff
Sl.No Name July - 2022
Total No.of Days No.Of Days Present CL, RH, COFF, OOD, SPLCL, ND, LWA, SP, SOPD EL
1 Dr.Sarbeswar Kar 31 26 3 2
2 Dr.Rajesh A Udapudi 31 27 4
3 Dr. B.Gurubasavaraja 31 27.5 3.5
4 Dr. Nagamani 31 29 2
5 Dr.Alka Jayavanth Kumar 31 28 3
6 Dr.P. Sudhakar Reddy 31 29 2
7 Dr.Veena G.Rao 31 28 3
8 Dr. Subash Chandra Bose.M 31 15 1 15
9 Dr. Shivaprasad Huded 31 27 4
10 Dr.Gavimath Shivanand 31 28 3
11 Dr. Jagadeesh G Mitti 31 27 4
12 Dr.Siddaya Aradhya Math 31 30 1
13 Dr.Shreeshananda Sharma V 31 31
14 Dr. Deepa.C.Patil 31 27 4
15 Dr.Umashankar KS 31 31
16 Dr. Savitha Hiremath 31 29 2
17 Dr.Yalagudri Seemantini D 31 31
18 Dr.Pankaj Pathak 31 25 6
19 Dr.Srihari 31 31
20 Dr.Jyothy K B 31 31
21 Dr. Sandhyarani.D 31 28.5 2.5
22 Dr. Satish Pai 31 31
23 Dr. Shelly Divyadarshan 31 28.5 2.5
24 Dr. Pallavi.Y.C 31 29 2
25 Dr. Seetha Devi.P 31 31
26 Dr. Krishna Prasad.N 31 LWA
27 Dr. Sathish G I 31 26 5
28 Dr. Beena.M.D 31 31
29 Dr.Usha D T 31 30 1
30 Dr.Sankanagoud Patil 31 24 7
31 Dr.Sowmya M N 31 ML
32 Dr.Madhusudan B G 31 30 1
33 Dr.Poornima Jalawadi 31 26 5
34 Dr.Vidya Narayan 31 27 4
35 Dr.Santoshkumar B Utlaskar 31 25 6
36 Dr.Jyoti 31 28 3
37 Dr.Meghana N 31 25.5 5.5
38 Dr.Aiyanna P P 31 21.5 9.5
39 Dr. Nischitha.M.S 31 28 3
40 Dr. Rajendra Prasad.M.L 31 29.5 1.5
41 Dr.Nanda K O 31 29 2
42 Dr.Noor Fathima 31 27 4
43 Dr.Hrishikesh.O.K 31 30 1
44 Dr.Santhosh Rangannvar 31 27 4
45 Dr.Chaitra.S 31 29 2
46 Dr.Manasa.S.D 31 30 1
47 Dr.Shalini S 31 29 2
48 Dr.Tejaswini K R 31 29 2
49 Dr. Shashibindu 31 29 2
50 Dr.Visal.S.Kumar 31 27 4
51 Dr.Rashmi Pujar 31 29.5 1.5
52 Mrs.Shruthi Hariharan Aiyer 31 31
53 Dr.Greeshma Menon 31 31
54 Dr.Adithya J V 31 29 2
55 Dr.Unnikrishnan P M 31 28.5 2.5
56 Dr.Pooja Hassan G 31 29 2
57 Dr.Chanabasavva D Totad 31 28 3
58 Dr.Shruthi M 31 25.5 5.5
59 Dr.Chaya C 31 24.5 6.5
60 Dr.Preethi H M 31 25 6
61 Dr.Aprana Unny 31 29.5 1.5
62 Dr.Poornima PKM 31 31
63 Dr.Ashwini A 31 25.5 5.5
64 Dr.Vineeth C P 31 28.5 2.5
Teaching Staff
Sl.No Name Jun-22
Total No.of Days No.Of Days Present CL, RH, COFF, SOPD OOD, SPL, ND, LWA EL
1 Dr.Sarbeswar Kar 30 29 1 30
2 Dr.Rajesh A Udapudi 30 30 30
3 Dr. B.Gurubasavaraja 30 25.5 4.5 30
4 Dr. Nagamani 30 30 30
5 Dr.Alka Jayavanth Kumar 30 28 2 30
6 Dr.P. Sudhakar Reddy 30 28 2 30
7 Dr.Veena G.Rao 30 21 9 30
8 Dr. Subash Chandra Bose.M 30 5 25 30
9 Dr. Shivaprasad Huded 30 25 5 30
10 Dr.Gavimath Shivanand 30 26 4 30
11 Dr. Jagadeesh G Mitti 30 29 1 30
12 Dr.Siddaya Aradhya Math 30 29 1 30
13 Dr.Shreeshananda  Sharma V 30 30 30
14 Dr. Deepa.C.Patil 30 27.5 2.5 30
15 Dr.Umashankar KS 30 30 30
16 Dr. Savitha Hiremath 30 29 1 30
17 Dr.Yalagudri Seemantini D 30 29 1 30
18 Dr.Pankaj Pathak 30 30 30
19 Dr.Srihari 30 29 1 30
20 Dr.Jyothy K B 30 29.5 0.5 30
21 Dr. Sandhyarani.D 30 28 2 30
22 Dr. Satish Pai 30 28 2 30
23 Dr. Shelly Divyadarshan 30 29 1 30
24 Dr. Pallavi.Y.C 30 28 2 30
25 Dr. Seetha Devi.P 30 15 15 30
26 Dr. Krishna Prasad.N 30 27 3 30
27 Dr. Sathish G I 30 24 6 30
28 Dr. Beena.M.D 30 28.5 1.5 30
29 Dr.Usha D T 30 25 5 30
30 Dr.Sankanagoud Patil 30 21 9 30
31 Dr.Sowmya M N 30 ML #VALUE!
32 Dr.Madhusudan B G 30 20 4 6 30
33 Dr.Poornima Jalawadi 30 28 2 30
34 Dr.Vidya Narayan 30 26.5 3.5 30
35 Dr.Santoshkumar B Utlaskar 30 28 2 30
36 Dr.Jyoti 30 21.5 8.5 30
37 Dr.Meghana N 30 25.5 4.5 30
38 Dr.Aiyanna P P 30 23 7 30
39 Dr. Nischitha.M.S 30 13.5 5.5 11 30
40 Dr. Rajendra Prasad.M.L 30 29 1 30
41 Dr.Nanda K O 30 25.5 4.5 30
42 Dr.Noor Fathima 30 20 2 8 30
43 Dr.Hrishikesh.O.K 30 27.5 2.5 30
44 Dr.Santhosh Rangannvar 30 26 4 30
45 Dr.Chaitra.S 30 18.5 1.5 10 30
46 Dr.Manasa.S.D 30 27 3 30
47 Dr.Shalini S 30 22 4 4 30
48 Dr.Tejaswini K R 30 24.5 5.5 30
49 Dr. Shashibindu 30 28 2 30
50 Dr.Visal.S.Kumar 30 10.5 0.5 19 30
51 Dr.Rashmi Pujar 30 23.5 6.5 30
52 Mrs.Shruthi Hariharan Aiyer 30 1 29 30
53 Dr.Greeshma Menon 30 29 1 30
54 Dr.Adithya J V 30 27.5 2.5 30
55 Dr.Unnikrishnan P M 30 28 2 30
56 Dr.Pooja Hassan G 30 30 30
57 Dr.Chanabasavva D Totad 30 27.5 2.5 30
58 Dr.Shruthi M 30 24 6 30
59 Dr.Chaya C 30 26 4 30
60 Dr.Preethi H M 30 23.5 6.5 30
61 Dr.Aprana Unny 30 25.5 4.5 30
62 Dr.Poornima PKM 30 26 4 30
63 Dr.Ashwini A 30 27.5 2.5 30
64 Dr.Vineeth C P 30 23 7 30
Teaching Staff 
Sl.No Name  May-22
Total No.of Days No.Of Days Present CL, RH,  COFF, SOPD OOD, SPL, ND, LWA EL
1 Dr.Sarbeswar Kar 31 28 1 2 31
2 Dr.Rajesh A Udapudi 31 27.5 3.5 31
3 Dr. B.Gurubasavaraja 31 28 3 31
4 Dr. Nagamani 31 31 31
5 Dr.R.Jayaraj 31 25 6 31
6 Dr.Alka Jayavanth Kumar 31 30 1 31
7 Dr.P. Sudhakar Reddy 31 29 2 31
8 Dr.Veena G.Rao 31 30.5 0.5 31
9 Dr. Subash Chandra Bose.M 31 31 31
10 Dr. Shivaprasad Huded 31 25.5 5.5 31
11 Dr.Gavimath Shivanand 31 31 31
12 Dr. Jagadeesh G Mitti 31 21 10 31
13 Dr.Siddaya Aradhya Math 31 29 2 31
14 Dr.Shreeshananda  Sharma V 31 11 20 31
15 Dr. Deepa.C.Patil 31 29 2 31
16 Dr.Umashankar KS 31 31 31
17 Dr. Savitha Hiremath 31 31 31
18 Dr.Yalagudri Seemantini D 31 30 1 31
19 Dr.Pankaj Pathak 31 27 4 31
20 Dr.Srihari 31 29 2 31
21 Dr.Jyothy K B 31 23 8 31
22 Dr. Sandhyarani.D 31 20.5 2.5 8 31
23 Dr. Satish Pai 31 15.5 4.5 11 31
24 Dr. Shelly Divyadarshan 31 30 1 31
25 Dr. Pallavi.Y.C 31 30 1 31
26 Dr. Seetha Devi.P 31 31 31
27 Dr. Krishna Prasad.N 31 25 6 31
28 Dr. Sathish G I 31 28.5 2.5 31
29 Dr. Beena.M.D 31 29 2 31
30 Dr.Usha D T 31 30.5 0.5 31
31 Dr.Sankanagoud Patil 31 25 6 31
32 Dr.Sowmya M N 31 31 31
33 Dr.Madhusudan B G 31 22 2 7 31
34 Dr.Poornima Jalawadi 31 26 5 31
35 Dr.Vidya Narayan 31 25.5 5.5 31
36 Dr.Santoshkumar B Utlaskar 31 24 7 31
37 Dr.Jyoti 31 23 8 31
38 Dr.Meghana N 31 28 3 31
39 Dr. Nischitha.M.S 31 29 2 31
40 Dr. Rajendra Prasad.M.L 31 30.5 0.5 31
41 Dr.Nanda K O 31 30.5 0.5 31
42 Dr.Aiyanna P P 31 24.5 6.5 31
43 Dr.Komala A 25 20 5 25
44 Dr.Noor Fathima 31 29 2 31
45 Dr.Hrishikesh.O.K 31 18 1 12 31
46 Dr.Santhosh Rangannvar 31 30.5 0.5 31
47 Dr.Chaitra.S 31 25 6 31
48 Dr.Manasa.S.D 31 29.5 1.5 31
49 Dr.Shalini S 31 22 2 7 31
50 Dr.Tejaswini K R 31 29.5 1.5 31
51 Dr. Shashibindu 31 29 2 31
52 Dr.Visal.S.Kumar 31 21 1 9 31
53 Dr.Rashmi Pujar 31 27.5 3.5 31
54 Mrs.Shruthi Hariharan Aiyer 31 LWA #VALUE!
55 Dr.Greeshma Menon 31 29 2 31
56 Dr.Adithya J V 31 29.5 1.5 31
57 Dr.Unnikrishnan P M 31 30.5 0.5 31
58 Dr.Pooja Hassan G 31 30.5 0.5 31
59 Dr.Chanabasavva D Totad 31 23 4 4 31
60 Dr.Shruthi M 31 26 5 31
61 Dr.Chaya C 31 26.5 4.5 31
62 Dr.Preethi H M 31 27.5 3.5 31
63 Dr.Aprana Unny 31 31 31
64 Dr.Poornima PKM 31 30 1 31
65 Dr.Ashwini A 31 31 31
66 Dr.Vineeth C P 31 30 1 31
Teaching Staff 
Sl.No Name  Apr-22
Total No.of Days No.Of Days Present CL, RH,  COFF, SOPD OOD, SPL, ND, LWA EL
1 Dr.Sarbeswar Kar 30 29 1 30
2 Dr.Rajesh A Udapudi 30 28 2 30
3 Dr. B.Gurubasavaraja 30 26 4 30
4 Dr. Nagamani 30 29 1 30
5 Dr.R.Jayaraj 30 24 6 30
6 Dr.Alka Jayavanth Kumar 30 29 1 30
7 Dr.P. Sudhakar Reddy 30 27 3 30
8 Dr.Veena G.Rao 30 30 30
9 Dr. Subash Chandra Bose.M 30 27 3 30
10 Dr. Shivaprasad Huded 30 28.5 1.5 30
11 Dr.Gavimath Shivanand 30 26 1 3 30
12 Dr. Jagadeesh G Mitti 30 29 1 30
13 Dr.Siddaya Aradhya Math 30 30 30
14 Dr.Shreeshananda  Sharma V 30 29 1 30
15 Dr. Deepa.C.Patil 30 29 1 30
16 Dr.Umashankar KS 30 27 7 34
17 Dr. Savitha Hiremath 30 29 1 30
18 Dr.Yalagudri Seemantini D 30 28 2 30
19 Dr.Pankaj Pathak 30 27 3 30
20 Dr.Srihari 30 26 4 30
21 Dr.Jyothy K B 30 22 8 30
22 Dr. Sandhyarani.D 30 29 1 30
23 Dr. Satish Pai 30 27.5 2.5 30
24 Dr. Shelly Divyadarshan 30 29 1 30
25 Dr. Pallavi.Y.C 30 30 30
26 Dr. Seetha Devi.P 30 29 1 30
27 Dr. Krishna Prasad.N 30 27 3 30
28 Dr. Sathish G I 30 26.5 3.5 30
29 Dr. Beena.M.D 30 27 3 30
30 Dr.Usha D T 30 29.5 0.5 30
31 Dr.Sankanagoud Patil 30 20.5 9.5 30
32 Dr.Sowmya M N 30 18 1 11 30
33 Dr.Madhusudan B G 30 27 3 30
34 Dr.Poornima Jalawadi 30 29.5 0.5 30
35 Dr.Vidya Narayan 30 27.5 2.5 30
36 Dr.Santoshkumar B Utlaskar 30 23 1 6 30
37 Dr.Jyoti 30 24.5 5.5 30
38 Dr.Meghana N 30 28.5 1.5 30
39 Dr. Nischitha.M.S 30 27 3 30
40 Dr. Rajendra Prasad.M.L 30 29 1 30
41 Dr.Nanda K O 30 28.5 1.5 30
42 Dr.Aiyanna P P 30 23.5 6.5 30
43 Dr.Nivil V Joseph 30 3 Relieved #VALUE!
44 Dr.Komala A 30 22.5 7.5 30
45 Dr.Noor Fathima 30 26 4 30
46 Dr.Hrishikesh.O.K 30 27 3 30
47 Dr.Santhosh Rangannvar 30 27 3 30
48 Dr.Chaitra.S 30 29 1 30
49 Dr.Manasa.S.D 30 28 2 30
50 Dr.Shalini S 30 28 2 30
51 Dr.Tejaswini K R 30 29 1 30
52 Dr. Shashibindu 30 21.5 8.5 30
53 Dr.Visal.S.Kumar 30 27 3 30
54 Dr. Pooja S 30 2 Relived #VALUE!
55 Dr.Rashmi Pujar 30 16.5 0.5 13 30
56 Mrs.Shruthi Hariharan Aiyer 30 LWA #VALUE!
57 Dr.Greeshma Menon 30 4 26 30
58 Dr.Adithya J V 30 26 4 30
59 Dr.Unnikrishnan P M 30 17 13 30
60 Dr.Pooja Hassan G 30 17 13 30
61 Dr.Chanabasavva D Totad 30 23.5 0.5 6 30
62 Dr.Shruthi M 30 23 7 30
63 Dr.Chaya C 30 25 5 30
64 Dr.Preethi H M 30 22 8 30
65 Dr.Aprana Unny 27 25 2 27
66 Dr.Poornima PKM 26 26 26
67 Dr.Ashwini A 25 23.5 1.5 25
68 Dr.Vineeth C P 25 24 24
Teaching Staff 
Sl.No Name  Mar-22
Total No.of Days No.Of Days Present CL, RH,  COFF, SOPD OOD, SPL, ND, LWA EL
1 Dr.Sarbeswar Kar 31 25 6 31
2 Dr.Rajesh A Udapudi 31 28.5 2.5 31
3 Dr. B.Gurubasavaraja 31 29 2 31
4 Dr. Nagamani 31 31 31
5 Dr.R.Jayaraj 31 29 2 31
6 Dr.Alka Jayavanth Kumar 31 30 1 31
7 Dr.P. Sudhakar Reddy 31 28 3 31
8 Dr.Veena G.Rao 31 11.5 0.5 19 31
9 Dr. Subash Chandra Bose.M 31 28 3 31
10 Dr. Shivaprasad Huded 31 27 4 31
11 Dr.Gavimath Shivanand 31 30 1 31
12 Dr. Jagadeesh G Mitti 31 25.5 5.5 31
13 Dr.Siddaya Aradhya Math 31 26 5 31
14 Dr.Shreeshananda  Sharma V 31 27 4 31
15 Dr. Deepa.C.Patil 31 31 31
16 Dr.Umashankar KS 31 29 2 31
17 Dr. Savitha Hiremath 31 28 3 31
18 Dr.Yalagudri Seemantini D 31 31 31
19 Dr.Manjunath N P 31 31 31
20 Dr.Pankaj Pathak 31 21 6 4 31
21 Dr. Sandhyarani.D 31 28.5 2.5 31
22 Dr. Satish Pai 31 24.5 6.5 31
23 Dr. Shelly Divyadarshan 31 27 4 31
24 Dr. Pallavi.Y.C 31 31 31
25 Dr. Seetha Devi.P 31 31 31
26 Dr. Krishna Prasad.N 31 27 4 31
27 Dr. Sathish G I 31 26.5 4.5 31
28 Dr. Beena.M.D 31 30.5 0.5 31
29 Dr.Usha D T 31 27 4 31
30 Dr.Sankanagoud Patil 31 22.5 8.5 31
31 Dr.Sowmya M N 31 27.5 3.5 31
32 Dr.Madhusudan B G 31 16.5 14.5 31
33 Dr.Poornima Jalawadi 31 30 1 31
34 Dr.Vidya Narayan 31 24 7 31
35 Dr.Santoshkumar B Utlaskar 31 24 7 31
36 Dr.Jyoti 31 26.5 4.5 31
37 Dr. Nischitha.M.S 31 26.5 4.5 31
38 Dr. Rajendra Prasad.M.L 31 29.5 1.5 31
39 Dr.Meghana N 31 29 2 31
40 Dr.Nanda K O 31 23.5 7.5 31
41 Dr.Aiyanna P P 31 25 6 31
42 Dr.Nivil V Joseph 31 23 8 31
43 Dr.Komala A 31 25.5 5.5 31
44 Dr.Noor Fathima 31 30 1 31
45 Dr.Hrishikesh.O.K 31 26 5 31
46 Dr.Santhosh Rangannvar 31 26 5 31
47 Dr.Chaitra.S 31 30 1 31
48 Dr.Manasa.S.D 31 29.5 1.5 31
49 Dr.Shalini S 31 26.5 4.5 31
50 Dr.Tejaswini K R 31 26.5 4.5 31
51 Dr. Shashibindu 31 28.5 2.5 31
52 Dr.Visal.S.Kumar 31 25.5 5.5 31
53 Dr. Pooja S 31 ML #VALUE!
54 Dr.Rashmi Pujar 31 29 2 31
55 Mrs.Shruthi Hariharan Aiyer 31 2 29 31
56 Dr.Greeshma Menon 31 LWA #VALUE!
57 Dr.Adithya J V 31 30 1 31
58 Dr.Unnikrishnan P M 31 29 2 31
59 Dr.Pooja Hassan G 31 30 1 31
60 Dr.Chanabasavva D Totad 31 30 1 31
61 Dr.Shruthi M 31 24.5 6.5 31
62 Dr.Chaya C 31 26 5 31
63 Dr.Preethi H M 31 26 5 31
64 Dr.Srihari 6 6
65 Dr.Jyothy K B 6 6
Teaching Staff
Sl.No Name Feb-22
Total No.of Days No.Of Days Present CL, RH, COFF, SOPD OOD, SPL, ND, LWA EL
1 Dr.Sarbeswar Kar 28 21 7 28
2 Dr.Rajesh A Udapudi 28 27 1 28
3 Dr. B.Gurubasavaraja 28 26 2 28
4 Dr. Nagamani 28 7.5 20.5 28
5 Dr.R.Jayaraj 28 26.5 1.5 28
6 Dr.Alka Jayavanth Kumar 28 28 28
7 Dr.P. Sudhakar Reddy 28 25 3 28
8 Dr.Veena G.Rao 28 28 28
9 Dr. Subash Chandra Bose.M 28 28 28
10 Dr. Shivaprasad Huded 28 12.5 2.5 13 28
11 Dr.Gavimath Shivanand 28 27 1 28
12 Dr. Jagadeesh G Mitti 28 26.5 1.5 28
13 Dr.Siddaya Aradhya Math 28 8 1 19 28
14 Dr.Shreeshananda  Sharma V 28 26 2 28
15 Dr.Bala Krishna Setty 28 28 28
16 Dr. Deepa.C.Patil 28 27.5 0.5 28
17 Dr.Umashankar KS 28 25 3 28
18 Dr. Savitha Hiremath 28 10 18 28
19 Dr.Yalagudri Seemantini D 28 27 1 28
20 Dr.Manjunath N P 28 28 28
21 Dr.Pankaj Pathak 28 22 6 28
22 Dr. Sandhyarani.D 28 26.5 1.5 28
23 Dr. Satish Pai 28 27 1 28
24 Dr. Shelly Divyadarshan 28 25 3 28
25 Dr. Pallavi.Y.C 28 25.5 2.5 28
26 Dr. Seetha Devi.P 28 26.5 1.5 28
27 Dr. Krishna Prasad.N 28 28 28
28 Dr. Sathish G I 28 25 3 28
29 Dr. Beena.M.D 28 25 3 28
30 Dr.Usha D T 28 27.5 0.5 28
31 Dr.Sankanagoud Patil 28 20.5 7.5 28
32 Dr.Sowmya M N 28 27 1 28
33 Dr.Madhusudan B G 28 27 1 28
34 Dr.Poornima Jalawadi 28 26.5 1.5 28
35 Dr.Vidya Narayan 28 21 2 5 28
36 Dr.Santoshkumar B Utlaskar 28 25 3 28
37 Dr.Jyoti 28 24 4 28
38 Dr. Nischitha.M.S 28 26 2 28
39 Dr. Rajendra Prasad.M.L 28 27 1 28
40 Dr.Meghana N 28 27 1 28
41 Dr.Nanda K O 28 26 2 28
42 Dr.Aiyanna P P 28 20.5 7.5 28
43 Dr.Nivil V Joseph 28 25.5 2.5 28
44 Dr.Komala A 28 21 7 28
45 Dr.Noor Fathima 28 20 3 5 28
46 Dr.Hrishikesh.O.K 28 24 4 28
47 Dr.Santhosh Rangannvar 28 24.5 3.5 28
48 Dr.Chaitra.S 28 25.5 2.5 28
49 Dr.Manasa.S.D 28 25 3 28
50 Dr.Shalini S 28 25 3 28
51 Dr.Tejaswini K R 28 24.5 3.5 28
52 Dr. Shashibindu 28 24.5 3.5 28
53 Dr.Visal.S.Kumar 28 25.5 2.5 28
54 Dr. Pooja S 28 ML #VALUE!
55 Dr.Rashmi Pujar 28 25 3 28
56 Mrs.Shruthi Hariharan Aiyer 28 25 3 28
57 Dr.Greeshma Menon 28 LWA #VALUE!
58 Dr.Adithya J V 28 24 4 28
59 Dr.Unnikrishnan P M 28 26 2 28
60 Dr.Pooja Hassan G 28 28 28
61 Dr.Chanabasavva D Totad 28 25.5 2.5 28
62 Dr.Shruthi M 28 20 8 28
63 Dr.Chaya C 28 24 4 28
64 Dr.Preethi H M 23 23 23
Teaching Staff
Sl.No Name Jan-22
Total No.of Days No.Of Days Present CL, RH,  COFF, SOPD OOD, SPL, ND, LWA EL
1 Dr.Sarbeswar Kar 31 28 3 31
2 Dr.Rajesh A Udapudi 31 30 1 31
3 Dr. B.Gurubasavaraja 31 1 1
4 Dr. Nagamani 31 27.5 3.5 31
5 Dr.R.Jayaraj 31 26 5 31
6 Dr.Alka Jayavanth Kumar 31 30 1 31
7 Dr.P. Sudhakar Reddy 31 31 31
8 Dr.Veena G.Rao 31 30 1 31
9 Dr. Subash Chandra Bose.M 31 31 31
10 Dr. Shivaprasad Huded 31 31 31
11 Dr.Gavimath Shivanand 31 29 2 31
12 Dr. Jagadeesh G Mitti 31 31 31
13 Dr.Siddaya Aradhya Math 31 27 4 31
14 Dr.Shreeshananda Sharma V 31 31 31
15 Dr.Bala Krishna Setty 31 31 31
16 Dr. Deepa.C.Patil 31 30 1 31
17 Dr.Umashankar KS 31 28 3 31
18 Dr. Savitha Hiremath 31 28 3 31
19 Dr.Yalagudri Seemantini D 31 29 2 31
20 Dr.Manjunath N P 31 29 2 31
21 Dr.Pankaj Pathak 31 31 31
22 Dr. Sandhyarani.D 31 28.5 2.5 31
23 Dr. Satish Pai 31 30.5 0.5 31
24 Dr. Shelly Divyadarshan 31 29 2 31
25 Dr. Pallavi.Y.C 31 28 1 2 31
26 Dr. Seetha Devi.P 31 30.5 0.5 31
27 Dr. Krishna Prasad.N 31 30 1 31
28 Dr. Sathish G I 31 29 2 31
29 Dr. Beena.M.D 31 28.5 2.5 31
30 Dr.Usha D T 31 30 1 31
31 Dr.Sankanagoud Patil 31 30 1 31
32 Dr.Sowmya M N 31 27.5 3.5 31
33 Dr.Madhusudan B G 31 28.5 2.5 31
34 Dr.Poornima Jalawadi 31 22.5 2.5 25
35 Dr.Vidya Narayan 31 29 2 31
36 Dr.Santoshkumar B Utlaskar 31 30 1 31
37 Dr.Jyoti 31 25 6 31
38 Dr. Nischitha.M.S 31 28.5 2.5 31
39 Dr. Rajendra Prasad.M.L 31 26 5 31
40 Dr.Meghana N 31 24.5 6.5 31
41 Dr.Nanda K O 31 30.5 0.5 31
42 Dr.Aiyanna P P 31 30.5 0.5 31
43 Dr.Nivil V Joseph 31 29.5 1.5 31
44 Dr.Komala A 31 28.5 2.5 31
45 Dr.Noor Fathima 31 25.5 5.5 31
46 Dr.Hrishikesh.O.K 31 23.5 7.5 31
47 Dr.Santhosh Rangannvar 31 27 4 31
48 Dr.Chaitra.S 31 28.5 2.5 31
49 Dr.Manasa.S.D 31 29.5 1.5 31
50 Dr.Shalini S 31 28 3 31
51 Dr.Tejaswini K R 31 26.5 4.5 31
52 Dr. Shashibindu 31 24 7 31
53 Dr.Visal.S.Kumar 31 29 2 31
54 Dr. Pooja S 31 ML #VALUE!
55 Dr.Rashmi Pujar 31 29 2 31
56 Mrs.Shruthi Hariharan Aiyer 31 29.5 1.5 31
57 Dr.Greeshma Menon 31 LWA #VALUE!
58 Dr.Adithya J V 31 29 2 31
59 Dr.Unnikrishnan P M 31 29 2 31
60 Dr.Pooja Hassan G 31 29 2 31
61 Dr.Chanabasavva D Totad 31 26.5 4.5 31
62 Dr.Shruthi M 31 28 3 31
63 Dr.Chaya C 31 27.5 3.5 31
64 Dr.Dandu Uma Valli 31 31 31
Sl.No Name December – 2021
Total
No.of Days
No.Of Days Present CL, RH,  COFF,  OOD, SPL, ND, LWA EL
1 Dr.Sarbeswar Kar 31 27 4 31
2 Dr.Rajesh A Udapudi 31 11 3 17 31
3 Dr. B.Gurubasavaraja 31 27 4 31
4 Dr. Nagamani 31 23 8 31
5 Dr.R.Jayaraj 31 22 9 31
6 Dr.Alka Jayavanth Kumar 31 26 5 31
7 Dr.P. Sudhakar Reddy 31 28 3 31
8 Dr.Veena G.Rao 31 25 6 31
9 Dr. Subash Chandra Bose.M 31 25 3 3 31
10 Dr. Shivaprasad Huded 31 20 1 10 31
11 Dr.Gavimath Shivanand 31 24 4 3 31
12 Dr. Jagadeesh G Mitti 31 22.5 8.5 31
13 Dr.Siddaya Aradhya Math 31 22 9 31
14 Dr.Shreeshananda  Sharma V 31 23.5 7.5 31
15 Dr.Bala Krishna Setty 31 30 1 31
16 Dr. Deepa.C.Patil 31 25 6 31
17 Dr.Umashankar KS 31 30 1 31
18 Dr. Savitha Hiremath 31 25 6 31
19 Dr.Yalagudri Seemantini D 31 28 3 31
20 Dr.Manjunath N P 31 29 2 31
21 Dr.Pankaj Pathak 31 28 3 31
22 Dr. Sandhyarani.D 31 26 5 31
23 Dr. Satish Pai 31 29 2 31
24 Dr. Shelly Divyadarshan 31 22 1 8 31
25 Dr. Pallavi.Y.C 31 15 4 12 31
26 Dr. Seetha Devi.P 31 24 7 31
27 Dr. Krishna Prasad.N 31 25 6 31
28 Dr. Sathish G I 31 24 7 31
29 Dr. Beena.M.D 31 20 11 31
30 Dr.Usha D T 31 27.5 3.5 31
31 Dr.Sankanagoud Patil 31 24.5 6.5 31
32 Dr.Sowmya M N 31 25 6 31
33 Dr.Madhusudan B G 31 29 2 31
34 Dr.Poornima Jalawadi 31 25.5 5.5 31
35 Dr.Vidya Narayan 31 30 1 31
36 Dr.Santoshkumar B Utlaskar 31 28 3 31
37 Dr.Jyoti 31 28.5 2.5 31
38 Dr. Nischitha.M.S 31 22.5 8.5 31
39 Dr. Rajendra Prasad.M.L 31 19 12 31
40 Dr.Meghana N 31 28.5 2.5 31
41 Dr.Nanda K O 31 26 5 31
42 Dr.Aiyanna P P 31 25 6 31
43 Dr.Nivil V Joseph 31 13 18 31
44 Dr.Komala A 31 25.5 5.5 31
45 Dr.Noor Fathima 31 21 10 31
46 Dr.Hrishikesh.O.K 31 29 2 31
47 Dr.Santhosh Rangannvar 31 29 2 31
48 Dr.Chaitra.S 31 27 4 31
49 Dr.Manasa.S.D 31 27.5 3.5 31
50 Dr.Shalini S 31 20 11 31
51 Dr.Tejaswini K R 31 25 6 31
52 Dr. Shashibindu 31 22 9 31
53 Dr.Visal.S.Kumar 31 25 6 31
54 Dr. Pooja S 31 ML #VALUE!
55 Dr.Rashmi Pujar 31 28 3 31
56 Mrs.Shruthi Hariharan Aiyer 31 30 1 31
57 Dr.Greeshma Menon 31 LWA #VALUE!
58 Dr.Adithya J V 31 28 3 31
59 Dr.Unnikrishnan P M 31 28 3 31
60 Dr.Pooja Hassan G 31 29 2 31
61 Dr.Chanabasavva D Totad 31 29 2 31
62 Dr.Shruthi M 31 26.5 4.5 31
63 Dr.Chaya C 31 25 6 31
64 Dr.Dandu Uma Valli 31 31 31
Sl.No Name November -2021
Total
No.of Days
No.Of Days Present CL, RH,  COFF,  OOD, SPL, ND, LWA EL
1 Dr.Sarbeswar Kar 30 25 5
2 Dr.Rajesh A Udapudi 30 25 5
3 Dr. B.Gurubasavaraja 30 29 1
4 Dr. Nagamani 30 26.5 0.5 3
5 Dr.R.Jayaraj 30 24 6
6 Dr.Alka Jayavanth Kumar 30 26 4
7 Dr.P. Sudhakar Reddy 30 29 1
8 Dr.Veena G.Rao 30 28 2
9 Dr. Subash Chandra Bose.M 30 28 2
10 Dr. Shivaprasad Huded 30
11 Dr.Gavimath Shivanand 30 26 4
12 Dr. Jagadeesh G Mitti 30 28 2
13 Dr.Siddaya Aradhya Math 30 30
14 Dr.Shreeshananda  Sharma V 30 24 6
15 Dr.Bala Krishna Setty 30 28 2
16 Dr. Deepa.C.Patil 30 29 1
17 Dr.Umashankar KS 30 27 3
18 Dr. Savitha Hiremath 30 27 3
19 Dr.Yalagudri Seemantini D 30 30
20 Dr.Manjunath N P 30 29 1
21 Dr.Pankaj Pathak 30 24 6
22 Dr. Sandhyarani.D 30 26.5 3.5
23 Dr. Satish Pai 30 27 3
24 Dr. Shelly Divyadarshan 30 27 3
25 Dr. Pallavi.Y.C 30 22.5 7.5
26 Dr. Seetha Devi.P 30 25 5
27 Dr. Krishna Prasad.N 30 29 1
28 Dr. Sathish G I 30 27 3
29 Dr. Beena.M.D 30 29.5 0.5
30 Dr.Usha D T 30 14 1 15
31 Dr.Sankanagoud Patil 30 27.5 2.5
32 Dr.Sowmya M N 30 28 2
33 Dr.Madhusudan B G 30 27 3
34 Dr.Poornima Jalawadi 30 28 2
35 Dr.Vidya Narayan 30 26.5 3.5
36 Dr.Santoshkumar B Utlaskar 30 26 4
37 Dr.Jyoti 30 26.5 3.5
38 Dr. Nischitha.M.S 30 27 3
39 Dr. Rajendra Prasad.M.L 30 25 5
40 Dr.Suma K J 30 6 0
41 Dr.Meghana N 30 28.5 1.5
42 Dr.Nanda K O 30 26.5 3.5
43 Dr.Aiyanna P P 30 27.5 2.5
44 Dr.Nivil V Joseph 30 30
45 Dr.Komala A 30 19 11
46 Dr.Noor Fathima 30 23.5 6.5
47 Dr.Hrishikesh.O.K 30 29 1
48 Dr.Santhosh Rangannvar 30 27.5 2.5
49 Dr.Chaitra.S 30 26.5 3.5
50 Dr.Manasa.S.D 30 26.5 3.5
51 Dr.Shalini S 30 23 7
52 Dr.Tejaswini K R 30 27 3
53 Dr. Shashibindu 30 24 6
54 Dr.Visal.S.Kumar 30 28 2
55 Dr. Pooja S 30 ML
56 Dr.Rashmi Pujar 30 26.5 3.5
57 Mrs.Shruthi Hariharan Aiyer 30 30
58 Dr.Greeshma Menon 30 LWA
59 Dr.Adithya J V 30 27 3
60 Dr.Unnikrishnan P M 30 24.5 5.5
61 Dr.Pooja Hassan G 30 25.5 4.5
62 Dr.Chanabasavva D Totad 30 26.5 3.5
63 Dr.Shruthi M 30 29 1
64 Dr.Chaya C 30 27 3
65 Dr.Dandu Uma Valli 30 30
Teaching Staff
Sl.No Name October - 2021
Total
No.of Days
No.Of Days Present CL, RH,  COFF,  OOD, SPL, ND, LWA EL
1 Dr.Sarbeswar Kar 31 28 3
2 Dr.Rajesh A Udapudi 31 30 1
3 Dr. B.Gurubasavaraja 31 29 2
4 Dr. Nagamani 31 28 3
5 Dr.R.Jayaraj 31 25 6
6 Dr.Alka Jayavanth Kumar 31 22 9
7 Dr.P. Sudhakar Reddy 31 26 5
8 Dr.Veena G.Rao 31 30 1
9 Dr. Subash Chandra Bose.M 31 30 1
10 Dr. Shivaprasad Huded 31 29 2
11 Dr.Gavimath Shivanand 31 30 1
12 Dr. Jagadeesh G Mitti 31 30 1
13 Dr.Siddaya Aradhya Math 31 30 1
14 Dr.Shreeshananda  Sharma V 31 28.5 2.5
15 Dr.Bala Krishna Setty 31 28 3
16 Dr. Deepa.C.Patil 31 21 10
17 Dr.Umashankar KS 31 30 1
18 Dr. Savitha Hiremath 31 30 1
19 Dr.Yalagudri Seemantini D 31 29 2
20 Dr.Manjunath N P 31 29 2
21 Dr.Pankaj Pathak 31 31
22 Dr. Sandhyarani.D 31 29.5 1.5
23 Dr. Satish Pai 31 30 1
24 Dr. Shelly Divyadarshan 31 30 1
25 Dr. Pallavi.Y.C 31 27 4
26 Dr. Seetha Devi.P 31 29 2
27 Dr. Krishna Prasad.N 31 29.5 1.5
28 Dr. Sathish G I 31 28 3
29 Dr. Beena.M.D 31 30 1
30 Dr.Usha D T 31 30.5 0.5
31 Dr.Sankanagoud Patil 31 29.5 1.5
32 Dr.Sowmya M N 31 28 3
33 Dr.Madhusudan B G 31 24 5 2
34 Dr.Poornima Jalawadi 31 29 2
35 Dr.Vidya Narayan 31 30 1
36 Dr.Santoshkumar B Utlaskar 31 29 2
37 Dr.Jyoti 31 29.5 1.5
38 Dr. Nischitha.M.S 31 29 2
39 Dr. Rajendra Prasad.M.L 31 25.5 5.5
40 Dr.Suma K J 31 30 1
41 Dr.Meghana N 31 25 6
42 Dr.Nanda K O 31 29 2
43 Dr.Aiyanna P P 31 28 3
44 Dr.Nivil V Joseph 31 28 3
45 Dr.Komala A 31 26.5 4.5
46 Dr.Noor Fathima 31 26 5
47 Dr.Hrishikesh.O.K 31 28 3
48 Dr.Santhosh Rangannvar 31 28 3
49 Dr.Chaitra.S 31 27 4
50 Dr.Manasa.S.D 31 29.5 1.5
51 Dr.Shalini S 31 20 4 7
52 Dr.Tejaswini K R 31 28 3
53 Dr. Shashibindu 31 25 6
54 Dr.Visal.S.Kumar 31 31
55 Dr. Pooja S 31 10 15ML 6
56 Dr.Rashmi Pujar 31 27 4
57 Mrs.Shruthi Hariharan Aiyer 31 28 3
58 Dr.Greeshma Menon 31 LWA
59 Dr.Adithya J V 31 28.5 2.5
60 Dr.Unnikrishnan P M 31 29 2
61 Dr.Pooja Hassan G 31 28 3
62 Dr.Chanabasavva D Totad 31 29.5 1.5
63 Dr.Shruthi M 31 28 3
64 Dr.Chaya C 31 29 2
65 Dr.Dandu Uma Valli 31 21
List of Teaching Staff & Non Teaching Staff
Teaching Staff
Sl.No Name Sep-21
Total
No.of Days
No.Of Days Present CL, RH,  COFF,  OOD, SPL, ND, LWA EL
1 Dr.Sarbeswar Kar 30 28 2
2 Dr.Rajesh A Udapudi 30 30
3 Dr. B.Gurubasavaraja 30 29 1
4 Dr. Nagamani 30 26 4
5 Dr.R.Jayaraj 30 24 6
6 Dr.Alka Jayavanth Kumar 30 30
7 Dr.P. Sudhakar Reddy 30 28 2
8 Dr.Veena G.Rao 30 29 1
9 Dr. Subash Chandra Bose.M 30 30
10 Dr. Shivaprasad Huded 30 30
11 Dr.Gavimath Shivanand 30 28 2
12 Dr. Jagadeesh G Mitti 30 27 3
13 Dr.Siddaya Aradhya Math 30 29 1
14 Dr.Shreeshananda  Sharma V 30 29 1
15 Dr.Bala Krishna Setty 30 24.5 5.5
16 Dr. Deepa.C.Patil 30 6.5 0.5 23
17 Dr.Umashankar KS 30 30
18 Dr. Savitha Hiremath 30 21 9
19 Dr.Yalagudri Seemantini D 30 30
20 Dr.Manjunath N P 30 29 1
21 Dr.Pankaj Pathak 30 26 4
22 Dr. Sandhyarani.D 30 28 2
23 Dr. Satish Pai 30 29.5 0.5
24 Dr. Shelly Divyadarshan 30 28.5 1.5
25 Dr. Pallavi.Y.C 30 22 8
26 Dr. Seetha Devi.P 30 29 1
27 Dr. Krishna Prasad.N 30 13 1 16
28 Dr. Sathish G I 30 25.5 0.5 4
29 Dr. Beena.M.D 30 28 1 1
30 Dr.Usha D T 30 28 2
31 Dr.Sankanagoud Patil 30 27.5 2.5
32 Dr.Sowmya M N 30 27.5 2.5
33 Dr.Madhusudan B G 30 28.5 1.5
34 Dr.Poornima Jalawadi 30 30
35 Dr.Vidya Narayan 30 21.5 8.5
36 Dr.Santoshkumar B Utlaskar 30 29 1
37 Dr.Jyoti 30 30
38 Dr. Nischitha.M.S 30 27.5 2.5
39 Dr. Rajendra Prasad.M.L 30 25 5
40 Dr.Suma K J 30 29 1
41 Dr.Meghana N 30 30
42 Dr.Nanda K O 30 27.5 2.5
43 Dr.Aiyanna P P 30 9.5 0.5 20
44 Dr.Nivil V Joseph 30 28 2
45 Dr.Komala A 30 28 2
46 Dr.Noor Fathima 30 21.5 8.5
47 Dr.Hrishikesh.O.K 30 26.5 3.5
48 Dr.Santhosh Rangannvar 30 29 1
49 Dr.Chaitra.S 30 28 2
50 Dr.Manasa.S.D 30 28 2
51 Dr.Shalini S 30 24 6
52 Dr.Tejaswini K R 30 29 1
53 Dr. Shashibindu 30 25.5 4.5
54 Dr.Visal.S.Kumar 30 29.5 0.5
55 Dr. Pooja S 30 11 1 18
56 Dr.Rashmi Pujar 30 28.5 1.5
57 Mrs.Shruthi Hariharan Aiyer 30 28 2
58 Dr.Greeshma Menon 30 LWA
59 Dr.Adithya J V 30 29 1
60 Dr.Unnikrishnan P M 30 30
61 Dr.Pooja Hassan G 30 23 7
62 Dr.Anupriya K 30 23.5 1.5 Relieved
63 Dr.Chanabasavva D Totad 30 29 1
64 Dr.Shruthi M 30 26.5 3.5
65 Dr.Chaya C 30 30

Attendance of August 2021

Sl.No Name
Total No. of Days No.Of Days Present CL, RH,  COFF,  OOD, SPL, ND EL
1 Dr.Sarbeswar Kar 31 21 0 10
2 Dr.Rajesh A Udapudi 31 28 3 0
3 Dr. B.Gurubasavaraja 31 29 2 0
4 Dr. Nagamani 31 29 2 0
5 Dr.R.Jayaraj 31 5 26
6 Dr.Alka Jayavanth Kumar 31 23 8 0
7 Dr.P. Sudhakar Reddy 31 31 0 0
8 Dr.Veena G.Rao 31 28.5 2.5 0
9 Dr. Subash Chandra Bose.M 31 28 3 0
10 Dr. Shivaprasad Huded 31 22 2 7
11 Dr.Gavimath Shivanand 31 30 1 0
12 Dr.Bharathi.S.Yargal 31 0 0 0
13 Dr. Jagadeesh G Mitti 31 28.5 2.5 0
14 Dr.Siddaya Aradhya Math 31 29 2 0
15 Dr.Shreeshananda  Sharma V 31 16 1 14
16 Dr.Bala Krishna Setty 31 31 0 0
17 Dr. Deepa.C.Patil 31 28 3 0
18 Dr.Umashankar K S 31 28 3 0
19 Dr. Savitha Hiremath 31 14 1 16
20 Dr. Yalagudri Seemantini D 31 31 0 0
21 Dr. Manjunath N P 31 31 0 0
22 Dr. Pankaj Pathak 31 27 4 0
23 Dr. Sandhyarani.D 31 28.5 2.5 0
24 Dr. Satish Pai 31 30.5 0.5 0
25 Dr. Shelly Divyadarshan 31 24.5 6.5 0
26 Dr. Pallavi.Y.C 31 26 5 0
27 Dr. Seetha Devi.P 31 18 1 12
28 Dr. Krishna Prasad.N 31 30 1 0
29 Dr. Sathish G I 31 29.5 1.5 0
30 Dr. Beena.M.D 31 27.5 3.5 0
31 Dr.Usha D T 31 28.5 2.5 0
32 Dr.Sankanagoud Patil 31 26.5 4.5 0
33 Dr.Sowmya M N 31 27.5 3.5 0
34 Dr.Madhusudan B G 31 30.5 0.5 0
35 Dr.Poornima Jalawadi 31 14 0 17
36 Dr.Vidya Narayan 31 26 1
37 Dr.Santoshkumar B Utlaskar 31 23 8 0
38 Dr. Jyothi V Hullale 31 31 0 0
39 Dr. Nischitha.M.S 31 27.5 3.5 0
40 Dr. Rajendra Prasad.M.L 31 31 0 0
41 Dr.Suma K J 31 28 3 0
42 Dr.Meghana N 31 29 2 0
43 Dr.Nanda K O 31 29 2 0
44 Dr.Aiyanna P P 31 20.5 2.5 9
45 Dr.Nivil V Joseph 31 28 3 0
46 Dr.Komala A 31 29.5 1.5 0
47 Dr.Noor Fathima 31 27 4 0
48 Dr.Hrishikesh.O.K 31 24 7 0
49 Dr.Santhosh Rangannvar 31 31 0 0
50 Dr.Chaitra.S 31 27.5 3.5 0
51 Dr.Manasa.S.D 31 30 1 0
52 Dr.Shalini S 31 29 2 0
53 Dr.Tejaswini K R 31 28 3 0
54 Dr. Shashibindu 31 31 0 0
55 Dr.Visal.S.Kumar 31 23.5 7.5
56 Dr. Pooja 31 26 5 0
57 Dr.Rashmi Pujar 31 29.5 1.5 0
58 Mrs.Shruthi Hariharan Aiyer 31 21 1 9
59 Dr.Greeshma Menon 31 LWA 0 0
60 Dr.Adithya J V 31 24 7 0
61 Dr.Unnikrishnan P M 31 31 0 0
62 Dr.Pooja Hassan G 31 26 0
63 Dr.Anupriya K 31 28.5 2.5 0
64 Dr.Chanabasavva D Totad 31 29.5 1.5 0
65 Dr.Shruthi M 31 31 0 0
66 Dr. Chaya C 31 31 0 0

Attendance from Jan-2021 to Aug-2021

Sl.No Name Jan-21
Total
No.of Days
No.Of Days Present CL, RH,  COFF,  OOD, SPL EL
1 Dr.Sarbeswar Kar 31 25 6
2 Dr.Rajesh A Udapudi 31 27 4
3 Dr. B.Gurubasavaraja 31 31
4 Dr.R.Jayaraj 31 31
5 Dr.Alka Jayavanth Kumar 31 31
6 Dr. Nagamani 31 31
7 Dr.P. Sudhakar Reddy 31 29 2
8 Dr. Subash Chandra Bose.M 31 30 1
9 Dr. Shivaprasad Huded 31 30.5 0.5
10 Dr.Veena G.Rao 31 21 10
11 Dr.Gavimath Shivanand 31 29.5 1.5
12 Dr. Jagadeesh G Mitti 31 30 1
13 Dr.Shreeshananda  Sharma V 31 29 2
14 Dr.Siddaya Aradhya Math 31 28 3
15 Dr. Rupal Kishore Nagda 31 30 1
16 Dr.Bala Krishna Setty 31 31
17 Dr.Bharathi.S.Yargal 31 30 1
18 Dr.Sachin Mohan Raut 31 30 1
19 Dr. Deepa.C.Patil 31 27.5 3.5
20 Dr. Sandhyarani.D 31 29.5 1.5
21 Dr. Satish Pai 31 31
22 Dr. Shelly Divyadarshan 31 25.5 5.5
23 Dr. Seetha Devi.P 31 27 4
24 Dr. Sathish G I 31 31
25 Dr. Krishna Prasad.N 31 31
26 Dr. Pallavi.Y.C 31 25 6
27 Dr. Savitha Hiremath 31 31
28 Dr. Beena.M.D 31 28.5 2.5
29 Dr.Usha D T 31 30 1
30 Dr.Sankanagoud Patil 31 26.5 4.5
31 Dr.Sowmya M N 31 31
32 Dr.Madhusudan B G 31 29.5 1.5
33 Dr. Nischitha.M.S 31 27 1 3
34 Dr. Rajendra Prasad.M.L 31 30.5 0.5
35 Dr.Vivek G K 31 4 1 relieved
36 Dr.Poornima Jalawadi 31 31
37 Dr.Suma K J 31 29 2
38 Dr.Meghana N 31 30 1
39 Dr.Nanda K O 31 30.5 0.5
40 Dr.Aiyanna P P 31 28.5 2.5
41 Dr.Nivil V Joseph 31 28.5 2.5
42 Dr.Komala A 31 29 2
43 Dr.Noor Fathima 31 30.5 0.5
44 Dr.Hrishikesh.O.K 31 28 3
45 Dr.Santhosh Rangannvar 31 28.5 2.5
46 Dr.Cristi Jose Cherian 31 23 8
47 Dr.Chaitra.S 31 15 1 15
48 Dr.Manasa.S.D 31 29 2
49 Dr.Shalini S 31 24.5 6.5
50 Dr.Tejaswini K R 31 29.5 1.5
51 Dr. Shashibindu 31 27.5 3.5
52 Dr.Visal.S.Kumar 31 28.5 2.5
53 Dr. Pooja 31 31
54 Dr.Rashmi Pujar 31 27 4
55 Mrs.Shruthi Hariharan Aiyer 31 29 2
56 Dr.Umashankar KS 24 24
57 Dr.Vidya Narayan 12 12
58 Dr.Greeshma Menon 28 28
59 Dr.Adithya J V 25 25
60 Dr.Sarbeswar Kar 28
61 Dr.Rajesh A Udapudi 28 25 3
62 Dr. B.Gurubasavaraja 28 24 4
63 Dr.R.Jayaraj 28
64 Dr.Alka Jayavanth Kumar 28 27 1
65 Dr. Nagamani 28 27 1
66 Dr.P. Sudhakar Reddy 28 26 2
67 Dr. Subash Chandra Bose.M 28 28
68 Dr. Shivaprasad Huded 28 28 0
69 Dr.Veena G.Rao 28 27 1
70 Dr.Gavimath Shivanand 28 28
71 Dr. Jagadeesh G Mitti 28 27 1
72 Dr.Shreeshananda  Sharma V 28 27.5 0.5
73 Dr.Siddaya Aradhya Math 28 28 0
74 Dr. Rupal Kishore Nagda 28 28
75 Dr.Bala Krishna Setty 28 28
76 Dr.Bharathi.S.Yargal 28 28
77 Dr.Sachin Mohan Raut 28 28
78 Dr. Deepa.C.Patil 28 27.5 0.5
79 Dr. Sandhyarani.D 28 26.5 1.5
80 Dr. Satish Pai 28 27.5 0.5
81 Dr. Shelly Divyadarshan 28 26.5 1.5
82 Dr. Seetha Devi.P 28 26.5 1.5
83 Dr. Sathish G I 28 26.5 1.5
84 Dr. Krishna Prasad.N 28 27 1
85 Dr. Pallavi.Y.C 28 24 4
86 Dr. Savitha Hiremath 28 28
87 Dr. Beena.M.D 28 26 2
88 Dr.Usha D T 28 25 3
89 Dr.Sankanagoud Patil 28 23 5
90 Dr.Sowmya M N 28 28
91 Dr.Madhusudan B G 28 24.5 3.5
92 Dr. Nischitha.M.S 28 26 2
93 Dr. Rajendra Prasad.M.L 28 23 5
94 Dr.Poornima Jalawadi 28 26.5 1.5
95 Dr.Suma K J 28 28
96 Dr.Meghana N 28 27.5 0.5
97 Dr.Nanda K O 28 18.5 0.5 9
98 Dr.Aiyanna P P 28 27 1
99 Dr.Nivil V Joseph 28 26.5 1.5
100 Dr.Komala A 28 26 2
101 Dr.Noor Fathima 28 24 4
102 Dr.Hrishikesh.O.K 28
103 Dr.Santhosh Rangannvar 28 26.5 1.5
104 Dr.Cristi Jose Cherian 28 24 4
105 Dr.Chaitra.S 28 21 1 6
106 Dr.Manasa.S.D 28 25 3
107 Dr.Shalini S 28 20 8
108 Dr.Tejaswini K R 28
109 Dr. Shashibindu 28
110 Dr.Visal.S.Kumar 28
111 Dr. Pooja 28
112 Dr.Rashmi Pujar 28
113 Mrs.Shruthi Hariharan Aiyer 28
114 Dr.Umashankar KS 28
115 Dr.Vidya Narayan 28
116 Dr.Greeshma Menon 28
117 Dr.Adithya J V 28
118 Dr.Sarbeswar Kar 31 14 2 15
119 Dr.Rajesh A Udapudi 31 30 1
120 Dr. B.Gurubasavaraja 31 28.5 2.5
121 Dr. Nagamani 31 28.5 2.5
122 Dr.R.Jayaraj 31 31 0
123 Dr.Alka Jayavanth Kumar 31 29 2
124 Dr.P. Sudhakar Reddy 31 26 5
125 Dr.Veena G.Rao 31 30 1
126 Dr. Subash Chandra Bose.M 31 24 4 3
127 Dr. Shivaprasad Huded 31 29.5 1.5
128 Dr.Gavimath Shivanand 31 29 0 2
129 Dr.Bharathi.S.Yargal 31 30 1
130 Dr. Jagadeesh G Mitti 31 28 3
131 Dr.Siddaya Aradhya Math 31 30 1
132 Dr.Shreeshananda  Sharma V 31 28 3
133 Dr.Bala Krishna Setty 31 31 0
134 Dr.Sachin Mohan Raut 31 31 0
135 Dr. Deepa.C.Patil 31 29.5 1.5
136 Dr.Umashankar KS 31 31 0
137 Dr. Savitha Hiremath 31 28 3
138 Dr. Sandhyarani.D 31 30 1
139 Dr. Satish Pai 31 26.5 4.5
140 Dr. Shelly Divyadarshan 31 27 4
141 Dr. Pallavi.Y.C 31 29 2
142 Dr. Seetha Devi.P 31 30 1
143 Dr. Krishna Prasad.N 31 31 0
144 Dr. Sathish G I 31 29 2
145 Dr. Beena.M.D 31 27 1 3
146 Dr.Usha D T 31 26 5
147 Dr.Sankanagoud Patil 31 22 9
148 Dr.Sowmya M N 31 17 1 13
149 Dr.Madhusudan B G 31 22 0 9
150 Dr.Poornima Jalawadi 31 30.5 0.5
151 Dr.Vidya Narayan 31 24 7
152 Dr.Santoshkumar B Utlaskar 31 26 5
153 Dr. Nischitha.M.S 31 25.5 5.5
154 Dr. Rajendra Prasad.M.L 31 27 4
155 Dr.Suma K J 31 29.5 1.5
156 Dr.Meghana N 31 27 4
157 Dr.Nanda K O 31 27 4
158 Dr.Aiyanna P P 31 28 3
159 Dr.Nivil V Joseph 31 20 0 11
160 Dr.Komala A 31 25 6
161 Dr.Noor Fathima 31 30 1
162 Dr.Hrishikesh.O.K 31 26 5
163 Dr.Santhosh Rangannvar 31 29.5 1.5
164 Dr.Cristi Jose Cherian 31 1 relieved
165 Dr.Chaitra.S 31 30 1
166 Dr.Manasa.S.D 31 29 2
167 Dr.Shalini S 31 23.5 7.5
168 Dr.Tejaswini K R 31 30.5 0.5
169 Dr. Shashibindu 31 28.5 2.5
170 Dr.Visal.S.Kumar 31 30.5 0.5
171 Dr. Pooja 31 30 1
172 Dr.Rashmi Pujar 31 23.5 6.5 1
173 Mrs.Shruthi Hariharan Aiyer 31 29 2
174 Dr.Greeshma Menon 31 28.5 2.5
175 Dr.Adithya J V 31 30.5 0.5
176 Dr.Unnikrishnan P M 31 26 2 3
177 Dr.Pooja Hassan G 31 27 1 3
178 Dr.Anupriya K 31 30.5 0.5
179 Dr.Chanabasavva D Totad 31 30.5 0.5
180 Dr.Shruthi M 31 30.5 0.5
181 Dr.Sarbeswar Kar 30 29 1
182 Dr.Rajesh A Udapudi 30 29 1
183 Dr. B.Gurubasavaraja 30 29 1
184 Dr. Nagamani 30 29 1
185 Dr.R.Jayaraj 30 27 3
186 Dr.Alka Jayavanth Kumar 30 29 1
187 Dr.P. Sudhakar Reddy 30 18 12
188 Dr.Veena G.Rao 30 30
189 Dr. Subash Chandra Bose.M 30 28.5 1.5
190 Dr. Shivaprasad Huded 30 27 3
191 Dr.Gavimath Shivanand 30 30
192 Dr.Bharathi.S.Yargal 30 25 5
193 Dr. Jagadeesh G Mitti 30 28 2
194 Dr.Siddaya Aradhya Math 30 29.5 0.5
195 Dr.Shreeshananda  Sharma V 30 30
196 Dr.Bala Krishna Setty 30 28 2
197 Dr.Sachin Mohan Raut 30 5 25
198 Dr. Deepa.C.Patil 30 27 3
199 Dr.Umashankar KS 30 28 2
200 Dr. Savitha Hiremath 30 30
201 Dr. Sandhyarani.D 30 27 3
202 Dr. Satish Pai 30 29 1
203 Dr. Shelly Divyadarshan 30 27 3
204 Dr. Pallavi.Y.C 30 27 3
205 Dr. Seetha Devi.P 30 29.5 0.5
206 Dr. Krishna Prasad.N 30 29 1
207 Dr. Sathish G I 30 27.5 2.5
208 Dr. Beena.M.D 30 16 14
209 Dr.Usha D T 30 16.5 3.5
210 Dr.Sankanagoud Patil 30 24 6
211 Dr.Sowmya M N 30 29.5 0.5
212 Dr.Madhusudan B G 30 28 2
213 Dr.Poornima Jalawadi 30 28 2
214 Dr.Vidya Narayan 30 28.5 1.5
215 Dr.Santoshkumar B Utlaskar 30 26.5 3.5
216 Dr. Nischitha.M.S 30 28.5 1.5
217 Dr. Rajendra Prasad.M.L 30 25 5
218 Dr.Suma K J 30 29 1
219 Dr.Meghana N 30 22 1
220 Dr.Nanda K O 30 27.5 2.5
221 Dr.Aiyanna P P 30 29 1
222 Dr.Nivil V Joseph 30 20 2 8
223 Dr.Komala A 30 29 1
224 Dr.Noor Fathima 30 24.5 5.5
225 Dr.Hrishikesh.O.K 30 28 2
226 Dr.Santhosh Rangannvar 30 28 2
227 Dr.Cristi Jose Cherian 30
228 Dr.Chaitra.S 30 25.5 4.5
229 Dr.Manasa.S.D 30 28.5 1.5
230 Dr.Shalini S 30 25 5
231 Dr.Tejaswini K R 30 26.5 3.5
232 Dr. Shashibindu 30 26 4
233 Dr.Visal.S.Kumar 30 29 1
234 Dr. Pooja 30 28 2
235 Dr.Rashmi Pujar 30 27.5 2.5
236 Mrs.Shruthi Hariharan Aiyer 30 27 3
237 Dr.Greeshma Menon 30 10 LOP
238 Dr.Adithya J V 30 27.5 2.5
239 Dr.Unnikrishnan P M 30 30
240 Dr.Pooja Hassan G 30 30
241 Dr.Anupriya K 30 27 3
242 Dr.Chanabasavva D Totad 30 28 2
243 Dr.Shruthi M 30 30
244 Dr.Sarbeswar Kar 31
245 Dr.Rajesh A Udapudi 31 31
246 Dr. B.Gurubasavaraja 31 31
247 Dr. Nagamani 31 30 1
248 Dr.R.Jayaraj 31 31
249 Dr.Alka Jayavanth Kumar 31 29 2
250 Dr.P. Sudhakar Reddy 31 31
251 Dr.Veena G.Rao 31 31
252 Dr. Subash Chandra Bose.M 31 31
253 Dr. Shivaprasad Huded 31 31
254 Dr.Gavimath Shivanand 31 31
255 Dr.Bharathi.S.Yargal 31 31
256 Dr. Jagadeesh G Mitti 31 31
257 Dr.Siddaya Aradhya Math 31 31
258 Dr.Shreeshananda  Sharma V 31 31
259 Dr.Bala Krishna Setty 31 31
260 Dr.Sachin Mohan Raut 31
261 Dr. Deepa.C.Patil 31 31
262 Dr.Umashankar KS 31 31
263 Dr. Savitha Hiremath 31 31
264 Dr.Talagudri Seemantini D 31 31
265 Dr. Sandhyarani.D 31 31
266 Dr. Satish Pai 31 31
267 Dr. Shelly Divyadarshan 31 22 9
268 Dr. Pallavi.Y.C 31 28 3
269 Dr. Seetha Devi.P 31 31
270 Dr. Krishna Prasad.N 31 31
271 Dr. Sathish G I 31 30.5 0.5
272 Dr. Beena.M.D 31 31
273 Dr.Usha D T 31 31
274 Dr.Sankanagoud Patil 31 30.5 0.5
275 Dr.Sowmya M N 31 31
276 Dr.Madhusudan B G 31 31
277 Dr.Poornima Jalawadi 31 31
278 Dr.Vidya Narayan 31 30 1
279 Dr.Santoshkumar B Utlaskar 31 30 1
280 Dr. Nischitha.M.S 31 31
281 Dr. Rajendra Prasad.M.L 31 28 3
282 Dr.Suma K J 31 31
283 Dr.Meghana N 31 30 1
284 Dr.Nanda K O 31 30 1
285 Dr.Aiyanna P P 31 31
286 Dr.Nivil V Joseph 31 31
287 Dr.Komala A 31 19 12
288 Dr.Noor Fathima 31 29 2
289 Dr.Hrishikesh.O.K 31 28 3
290 Dr.Santhosh Rangannvar 31 31
291 Dr.Chaitra.S 31 30 1
292 Dr.Manasa.S.D 31 31
293 Dr.Shalini S 31 30 1
294 Dr.Tejaswini K R 31 31
295 Dr. Shashibindu 31 29 2
296 Dr.Visal.S.Kumar 31 31
297 Dr. Pooja 31 19 LWA
298 Dr.Rashmi Pujar 31 19 12
299 Mrs.Shruthi Hariharan Aiyer 31 30 1
300 Dr.Greeshma Menon 31 LOP
301 Dr.Adithya J V 31 31
302 Dr.Unnikrishnan P M 31 31
303 Dr.Pooja Hassan G 31 28 3
304 Dr.Anupriya K 31 31
305 Dr.Chanabasavva D Totad 31 30 1
306 Dr.Shruthi M 31 31
307 Dr. Chaya C 31 31
308 Dr. Jyothi V Hullalla 31 7 Joing
309 Dr.Sarbeswar Kar 30 26 4
310 Dr.Rajesh A Udapudi 30 17 13
311 Dr. B.Gurubasavaraja 30 29 1
312 Dr. Nagamani 30 28 2
313 Dr.R.Jayaraj 30 26 4
314 Dr.Alka Jayavanth Kumar 30 30
315 Dr.P. Sudhakar Reddy 30 30
316 Dr.Veena G.Rao 30 29 1
317 Dr. Subash Chandra Bose.M 30 28 2
318 Dr. Shivaprasad Huded 30 28 2
319 Dr.Gavimath Shivanand 30 29 1
320 Dr.Bharathi.S.Yargal 30 28 2
321 Dr. Jagadeesh G Mitti 30 27 3
322 Dr.Siddaya Aradhya Math 30 29 1
323 Dr.Shreeshananda  Sharma V 30 30
324 Dr.Bala Krishna Setty 30 27 3
325 Dr. Deepa.C.Patil 30 29 1
326 Dr.Umashankar KS 30 30
327 Dr. Savitha Hiremath 30 28 2
328 Dr. Yalagudri Seemantini D 30 30
329 Dr. Sandhyarani.D 30 29 1
330 Dr. Satish Pai 30 28 2
331 Dr. Shelly Divyadarshan 30 16 14
332 Dr. Pallavi.Y.C 30 24 6
333 Dr. Seetha Devi.P 30 30
334 Dr. Krishna Prasad.N 30 29 1
335 Dr. Sathish G I 30 27.5 2.5
336 Dr. Beena.M.D 30 29.5 0.5
337 Dr.Usha D T 30 27.5 2.5
338 Dr.Sankanagoud Patil 30 25 5
339 Dr.Sowmya M N 30 28 2
340 Dr.Madhusudan B G 30 28.5 1.5
341 Dr.Poornima Jalawadi 30 26 4
342 Dr.Vidya Narayan 30 28 2
343 Dr.Santoshkumar B Utlaskar 30 30
344 Dr. Jyothi V Hullala 30 30
345 Dr. Nischitha.M.S 30 12 3 15
346 Dr. Rajendra Prasad.M.L 30 24 6
347 Dr.Suma K J 30 29 1
348 Dr.Meghana N 30 28.5 1.5
349 Dr.Nanda K O 30 29.5 0.5
350 Dr.Aiyanna P P 30 29.5 0.5
351 Dr.Nivil V Joseph 30 27 3
352 Dr.Komala A 30 15.5 0.5 14
353 Dr.Noor Fathima 30 23 7
354 Dr.Hrishikesh.O.K 30 14 1 15
355 Dr.Santhosh Rangannvar 30 29 1
356 Dr.Chaitra.S 30 29 1
357 Dr.Manasa.S.D 30 12 18
358 Dr.Shalini S 30 23 7
359 Dr.Tejaswini K R 30 30
360 Dr. Shashibindu 30 25 5
361 Dr.Visal.S.Kumar 30 29.5 0.5
362 Dr. Pooja 30 LOP
363 Dr.Rashmi Pujar 30 26.5 0.5 3
364 Mrs.Shruthi Hariharan Aiyer 30 28 2
365 Dr.Greeshma Menon 30 LOP
366 Dr.Adithya J V 30 30
367 Dr.Unnikrishnan P M 30 29 1
368 Dr.Pooja Hassan G 30 30
369 Dr.Anupriya K 30 30
370 Dr.Chanabasavva D Totad 30 29.5 0.5
371 Dr.Shruthi M 30 29 1
372 Dr. Chaya C 30 30
373 Dr. Manjanath N P 30 8 Reprted
374 Dr. Pankaj Pathak 30 8 Reprted
375 Dr.Sarbeswar Kar 31 28 3
376 Dr.Rajesh A Udapudi 31 30.5 0.5
377 Dr. B.Gurubasavaraja 31 30.5 0.5
378 Dr. Nagamani 31 30 1
379 Dr.R.Jayaraj 31 21 7 3
380 Dr.Alka Jayavanth Kumar 31 30 1
381 Dr.P. Sudhakar Reddy 31 26.5 4.5
382 Dr.Veena G.Rao 31 30 1
383 Dr. Subash Chandra Bose.M 31 30 1
384 Dr. Shivaprasad Huded 31 14 4 13
385 Dr.Gavimath Shivanand 31 29.5 1.5
386 Dr.Bharathi.S.Yargal 31 6 Relive
387 Dr. Jagadeesh G Mitti 31 30 1
388 Dr.Siddaya Aradhya Math 31 30 1
389 Dr.Shreeshananda  Sharma V 31 29.5 1.5
390 Dr.Bala Krishna Setty 31 31
391 Dr.Sachin Mohan Raut 31
392 Dr. Deepa.C.Patil 31 31
393 Dr.Umashankar KS 31 31
394 Dr. Savitha Hiremath 31 30
395 Dr. Yalagudri Seemantini D 31 31
396 Dr. Manjunath N P 31 31
397 Dr. Pankaj Pathak 31
398 Dr. Sandhyarani.D 31 15.5 1.5 14
399 Dr. Satish Pai 31 29.5 1.5
400 Dr. Shelly Divyadarshan 31 30 1
401 Dr. Pallavi.Y.C 31 26 5
402 Dr. Seetha Devi.P 31 29.5 1.5
403 Dr. Krishna Prasad.N 31 30 1
404 Dr. Sathish G I 31 31
405 Dr. Beena.M.D 31 27 4
406 Dr.Usha D T 31 29.5 1.5
407 Dr.Sankanagoud Patil 31 28 3
408 Dr.Sowmya M N 31 30.5 0.5
409 Dr.Madhusudan B G 31 29.5 1.5
410 Dr.Poornima Jalawadi 31 30 1
411 Dr.Vidya Narayan 31 29.5 1.5
412 Dr.Santoshkumar B Utlaskar 31 28 3
413 Dr. Nischitha.M.S 31 28.5 1.5
414 Dr. Rajendra Prasad.M.L 31 26 5
415 Dr.Suma K J 31 29.5 1.5
416 Dr.Meghana N 31 29.5 1.5
417 Dr.Nanda K O 31 31
418 Dr.Aiyanna P P 31 30.5 0.5
419 Dr.Nivil V Joseph 31 31
420 Dr.Komala A 31 30 1
421 Dr.Noor Fathima 31 27.5 3.5
422 Dr.Hrishikesh.O.K 31 31
423 Dr.Santhosh Rangannvar 31 30 1
424 Dr.Chaitra.S 31 31
425 Dr.Manasa.S.D 31 29.5 1.5
426 Dr.Shalini S 31 27.5 3.5
427 Dr.Tejaswini K R 31 28.5 2.5
428 Dr. Shashibindu 31 24.5 6.5
429 Dr.Visal.S.Kumar 31 29.5 1.5
430 Dr. Pooja 31 9 22 LOP
431 Dr.Rashmi Pujar 31 26.5 4.5
432 Mrs.Shruthi Hariharan Aiyer 31 31
433 Dr.Greeshma Menon 31 LOP
434 Dr.Adithya J V 31 29 2
435 Dr.Unnikrishnan P M 31 31
436 Dr.Pooja Hassan G 31 31
437 Dr.Anupriya K 31 29 2
438 Dr.Chanabasavva D Totad 31 27.5 3.5
439 Dr.Shruthi M 31 28.5 2.5
440 Dr. Chaya C 31 30 1
441 Dr.Sarbeswar Kar 31 14 2 15
442 Dr.Rajesh A Udapudi 31 30 1
443 Dr. B.Gurubasavaraja 31 28.5 2.5
444 Dr. Nagamani 31 28.5 2.5
445 Dr.R.Jayaraj 31 31 0
446 Dr.Alka Jayavanth Kumar 31 29 2
447 Dr.P. Sudhakar Reddy 31 26 5
448 Dr.Veena G.Rao 31 30 1
449 Dr. Subash Chandra Bose.M 31 24 4 3
450 Dr. Shivaprasad Huded 31 29.5 1.5
451 Dr.Gavimath Shivanand 31 29 0 2
452 Dr.Bharathi.S.Yargal 31 30 1
453 Dr. Jagadeesh G Mitti 31 28 3
454 Dr.Siddaya Aradhya Math 31 30 1
455 Dr.Shreeshananda  Sharma V 31 28 3
456 Dr.Bala Krishna Setty 31 31 0
457 Dr.Sachin Mohan Raut 31 31 0
458 Dr. Deepa.C.Patil 31 29.5 1.5
459 Dr.Umashankar KS 31 31 0
460 Dr. Savitha Hiremath 31 28 3
461 Dr. Sandhyarani.D 31 30 1
462 Dr. Satish Pai 31 26.5 4.5
463 Dr. Shelly Divyadarshan 31 27 4
464 Dr. Pallavi.Y.C 31 29 2
465 Dr. Seetha Devi.P 31 30 1
466 Dr. Krishna Prasad.N 31 31 0
467 Dr. Sathish G I 31 29 2
468 Dr. Beena.M.D 31 27 1 3
469 Dr.Usha D T 31 26 5
470 Dr.Sankanagoud Patil 31 22 9
471 Dr.Sowmya M N 31 17 1 13
472 Dr.Madhusudan B G 31 22 0 9
473 Dr.Poornima Jalawadi 31 30.5 0.5
474 Dr.Vidya Narayan 31 24 7
475 Dr.Santoshkumar B Utlaskar 31 26 5
476 Dr. Nischitha.M.S 31 25.5 5.5
477 Dr. Rajendra Prasad.M.L 31 27 4
478 Dr.Suma K J 31 29.5 1.5
479 Dr.Meghana N 31 27 4
480 Dr.Nanda K O 31 27 4
481 Dr.Aiyanna P P 31 28 3
482 Dr.Nivil V Joseph 31 20 0 11
483 Dr.Komala A 31 25 6
484 Dr.Noor Fathima 31 30 1
485 Dr.Hrishikesh.O.K 31 26 5
486 Dr.Santhosh Rangannvar 31 29.5 1.5
487 Dr.Cristi Jose Cherian 31 1 relieved
488 Dr.Chaitra.S 31 30 1
489 Dr.Manasa.S.D 31 29 2
490 Dr.Shalini S 31 23.5 7.5
491 Dr.Tejaswini K R 31 30.5 0.5
492 Dr. Shashibindu 31 28.5 2.5
493 Dr.Visal.S.Kumar 31 30.5 0.5
494 Dr. Pooja 31 30 1
495 Dr.Rashmi Pujar 31 23.5 6.5 1
496 Mrs.Shruthi Hariharan Aiyer 31 29 2
497 Dr.Greeshma Menon 31 28.5 2.5
498 Dr.Adithya J V 31 30.5 0.5
499 Dr.Unnikrishnan P M 31 26 2 3
500 Dr.Pooja Hassan G 31 27 1 3
501 Dr.Anupriya K 31 30.5 0.5
502 Dr.Chanabasavva D Totad 31 30.5 0.5
503 Dr.Shruthi M 31 30.5 0.5
Attendance of December 2021
Sl.No Name Dec-20
Total
No.of Days
No.Of Days Present CL, RH, COFF, OOD, SPL EL
1 Dr.Sarbeswar Kar 31 26 5
2 Dr.Rajesh A Udapudi 31 29.5 1.5
3 Dr. B.Gurubasavaraja 31 24 7
4 Dr.R.Jayaraj 31 24 7
5 Dr.Alka Jayavanth Kumar 31 28.5 2.5
6 Dr. Nagamani 31 25 6
7 Dr.P. Sudhakar Reddy 31 29 2
8 Dr. Subash Chandra Bose.M 31 24 7
9 Dr. Shivaprasad Huded 31 20 11
10 Dr.Veena G.Rao 31 25.5 5.5
11 Dr.Gavimath Shivanand 31 29 2
12 Dr. Jagadeesh G Mitti 31 26 5
13 Dr.Shreeshananda Sharma V 31 16.5 3.5 11
14 Dr.Siddaya Aradhya Math 31 24 7
15 Dr. Rupal Kishore Nagda 31 31
16 Dr.Bala Krishna Setty 31 31
17 Dr.Bharathi.S.Yargal 31 31
18 Dr.Sachin Mohan Raut 31 31
19 Dr. Deepa.C.Patil 31 21.5 9.5
20 Dr. Sandhyarani.D 31 18 1 12
21 Dr. Satish Pai 31 26 5
22 Dr. Shelly Divyadarshan 31 28.5 2.5
23 Dr. Seetha Devi.P 31 19.5 3.5 8
24 Dr. Sathish G I 31 17 14
25 Dr. Krishna Prasad.N 31 30 1
26 Dr. Pallavi.Y.C 31 22 9
27 Dr. Savitha Hiremath 31 26.5 4.5
28 Dr. Beena.M.D 31 29 2
29 Dr.Usha D T 31 30 1
30 Dr.Sankanagoud Patil 31 27 4
31 Dr.Sowmya M N 31 27.5 3.5
32 Dr.Madhusudan B G 31 28 3
33 Dr. Nischitha.M.S 31 22 9
34 Dr. Rajendra Prasad.M.L 31 19 12
35 Dr.Vivek G K 31 27 4
36 Dr.Poornima Jalawadi 31 25 6
37 Dr.Suma K J 31 27 4
38 Dr.Meghana N 31 26 5
39 Dr.Nanda K O 31 29.5 1.5
40 Dr.Aiyanna P P 31 26 5
41 Dr.Nivil V Joseph 31 28 3
42 Dr.Komala A 31 26.5 4.5
43 Dr.Noor Fathima 31 24 7
44 Dr.Hrishikesh.O.K 31 26 5
45 Dr.Santhosh Rangannvar 31 28.5 2.5
46 Dr.Cristi Jose Cherian 31 14
47 Dr.Chaitra.S 31 27.5 3.5
48 Dr.Manasa.S.D 31 27.5 3.5
49 Dr.Shalini S 31 13 4 14
50 Dr.Tejaswini K R 31 24.5 6.5
51 Dr. Shashibindu 31 22 9
52 Dr.Visal.S.Kumar 31 25.5 5.5
53 Dr. Pooja 31 28 3
54 Dr.Rashmi Pujar 31 29 2
55 Mrs.Shruthi Hariharan Aiyer 31 30 1
JSS Ayurveda Medical College, Mysuru-28
List of Teaching Staff & Non Teaching Staff
Teaching Staff
Sl.No Name Nov-20
Total
No.of Days
No.Of Days Present CL, RH, COFF, OOD, SPL EL
1 Dr.Sarbeswar Kar 30 23 0
2 Dr.Rajesh A Udapudi 30 13 0 10
3 Dr. B.Gurubasavaraja 30 3 20
4 Dr.R.Jayaraj 30 8 1 14
5 Dr.Alka Jayavanth Kumar 30 20 3
6 Dr. Nagamani 30 22 1
7 Dr.P. Sudhakar Reddy 30 13 3 7
8 Dr. Subash Chandra Bose.M 30 22 1
9 Dr. Shivaprasad Huded 30 18.5 4.5
10 Dr.Veena G.Rao 30 20.5 2.5
11 Dr.Gavimath Shivanand 30 18 5
12 Dr. Jagadeesh G Mitti 30 17 6
13 Dr.Shreeshananda Sharma V 30 20.5 2.5
14 Dr.Siddaya Aradhya Math 30 22 1
15 Dr. Rupal Kishore Nagda 30 23 0
16 Dr.Bala Krishna Setty 30 23 0
17 Dr.Bharathi.S.Yargal 30 23 0
18 Dr.Sachin Mohan Raut 30 23 0
19 Dr. Deepa.C.Patil 30 23 0
20 Dr. Sandhyarani.D 30 20 2 1
21 Dr. Satish Pai 30 21 2
22 Dr. Shelly Divyadarshan 30 20.5 2.5
23 Dr. Seetha Devi.P 30 21 2
24 Dr. Sathish G I 30 18.5 4.5
25 Dr. Krishna Prasad.N 30 21 0 2
26 Dr. Pallavi.Y.C 30 17 6
27 Dr. Savitha Hiremath 30 21.5 1.5
28 Dr. Beena.M.D 30 17 1 5
29 Dr.Usha D T 30 18.5 4.5
30 Dr.Sankanagoud Patil 30 19 4
31 Dr.Sowmya M N 30 22 1
32 Dr.Madhusudan B G 30 17 6
33 Dr. Nischitha.M.S 30 22 1
34 Dr. Rajendra Prasad.M.L 30 16.5 6.5
35 Dr.Vivek G K 30 20 3
36 Dr.Poornima Jalawadi 30 21.5 1.5
37 Dr.Suma K J 30 19.5 3.5
38 Dr.Meghana N 30 17.5 5.5
39 Dr.Nanda K O 30 17.5 5.5
40 Dr.Aiyanna P P 30 18 5
41 Dr.Nivil V Joseph 30 0 0
42 Dr.Komala A 30 20 3
43 Dr.Noor Fathima 30 16 7
44 Dr.Hrishikesh.O.K 30 17 6
45 Dr.Divya.K 30 3 Relieved on 04.11.20 FN
46 Dr.Santhosh Rangannvar 30 21 2
47 Dr.Cristi Jose Cherian 30 0 0
48 Dr.Chaitra.S 30 18.5 4.5
49 Dr.Manasa.S.D 30 20 3
50 Dr.Shalini S 30 17 6
51 Dr.Tejaswini K R 30 21.5 1.5
52 Dr. Shashibindu 30 16.5 6.5
53 Dr.Visal.S.Kumar 30 20 3
54 Dr. Pooja 30 21.5 1.5
55 Dr.Rashmi Pujar 30 20.5 2.5
56 Mrs.Shruthi Hariharan Aiyer 30 21 2
JSS Ayurveda Medical College, Mysuru-28
List of Teaching Staff & Non Teaching Staff
Teaching Staff
Sl.No Name Oct-20
Total
No.of Days
No.Of Days Present CL, RH, COFF, OOD, SPL EL
1 Dr.Sarbeswar Kar 31 21 2 23
2 Dr.Rajesh A Udapudi 31 19 4 23
3 Dr. B. Gurubasavaraja 31 19.5 3.5 23
4 Dr.R.Jayaraj 31 21.5 1.5 23
5 Dr.Alka Jayavanth Kumar 31 23 0 23
6 Dr. Nagamani 31 22 1 23
7 Dr.P. Sudhakar Reddy 31 21 2 23
8 Dr. Subash Chandra Bose.M 31 23 0 23
9 Dr. Shivaprasad Huded 31 21 2 23
10 Dr.Veena G.Rao 31 21 2 23
11 Dr.Gavimath Shivanand 31 21.5 1.5 23
12 Dr. Jagadeesh G Mitti 31 21 2 23
13 Dr.Shreeshananda Sharma V 31 10 3 10 23
14 Dr.Siddaya Aradhya Math 31 17 6 23
15 Dr. Rupal Kishore Nagda 31 22 1 23
16 Dr.Bala Krishna Setty 31 23 0 23
17 Dr.Bharathi.S.Yargal 31 23 0 23
18 Dr.Sachin Mohan Raut 31 23 0 23
19 Dr. Deepa.C.Patil 31 20 3 23
20 Dr. Sandhyarani.D 31 21 2 23
21 Dr. Satish Pai 31 19 0 4 23
22 Dr. Shelly Divyadarshan 31 13 0 10 23
23 Dr. Shashi Kiran 31 12.5 4.5 17
24 Dr. Seetha Devi.P 31 1 11 12
25 Dr. Sathish G I 31 21.5 1.5 23
26 Dr. Krishna Prasad.N 31 6 0 17 23
27 Dr. Pallavi.Y.C 31 20 3 23
28 Dr. Savitha Hiremath 31 16 7 23
29 Dr. Beena.M.D 31 21 2 23
30 Dr.Usha D T 31 22 1 23
31 Dr.Sankanagoud Patil 31 20 0 3 23
32 Dr.Sowmya M N 31 23 0 23
33 Dr.Madhusudan B G 31 22 1 23
34 Dr. Nischitha.M.S 31 21 2 23
35 Dr. Rajendra Prasad.M.L 31 6 17 23
36 Dr.Vivek G K 31 21 2 23
37 Dr.Poornima Jalawadi 31 22.5 0.5 23
38 Dr.Suma K J 31 11 1 11 23
39 Dr.Meghana N 31 20 3 23
40 Dr.Nanda K O 31 21.5 1.5 23
41 Dr.Aiyanna P P 31 20.5 2.5 23
42 Dr.Nivil V Joseph 31 0 0 0
43 Dr.Komala A 31 21.5 1.5 23
44 Dr.Noor Fathima 31 23 0 23
45 Dr.Hrishikesh.O.K 31 19 4 23
46 Dr.Divya.K 31 20 3 23
47 Dr.Santhosh Rangannvar 31 17.5 5.5 23
48 Dr.Cristi Jose Cherian 31 0 0 31 31
49 Dr.Chaitra.S 31 18.5 4.5 23
50 Dr.Manasa.S.D 31 22 1 23
51 Dr.Shalini S 31 20.5 2.5 23
52 Dr.Tejaswini K R 31 22 1 23
53 Dr. Shashibindu 31 20 3 23
54 Dr.Visal.S.Kumar 31 20 3 23
55 Dr. Pooja 31 4 1 18 23
56 Dr.Rashmi Pujar 31 22 1 23
57 Mrs.Shruthi Hariharan Aiyer 31 23 0 23
List of Teaching Staff & Non Teaching Staff
Teaching Staff
Sl.No
Name
Sep-20
Total
No.of Days
No.Of Days Present CL, RH, COFF, OOD, SPL EL
1 Dr.Sarbeswar Kar 30 23 2 0
2 Dr.Rajesh A Udapudi 30 23 2 0
3 Dr. B. Gurubasavaraja 30 25 0 0
4 Dr.R.Jayaraj 30 17 8 0
5 Dr.Alka Jayavanth Kumar 30 24 1 0
6 Dr. Nagamani 30 24 1 0
7 Dr.P. Sudhakar Reddy 30 25 0 0
8 Dr. Subash Chandra Bose.M 30 24 1 0
9 Dr. Shivaprasad Huded 30 23 2 0
10 Dr.Veena G.Rao 30 22 3 0
11 Dr.Gavimath Shivanand 30 13 0 12
12 Dr. Jagadeesh G Mitti 30 19 6 0
13 Dr.Shreeshananda Sharma V 30 24 1 0
14 Dr.Siddaya Aradhya Math 30 25 0 0
15 Dr. Rupal Kishore Nagda 30 9 0 18
16 Dr.Bala Krishna Setty 30 25 0 0
17 Dr.Bharathi.S.Yargal 30 25 0 0
18 Dr.Sachin Mohan Raut 30 9 0 18
19 Dr. Deepa.C.Patil 30 15 0 10
20 Dr. Sandhyarani.D 30 24 1 0
21 Dr. Satish Pai 30 9 2 16
22 Dr. Shelly Divyadarshan 30 5 1 23
23 Dr. Shashi Kiran 30 23 2 0
24 Dr. Seetha Devi.P 30 24 1 0
25 Dr. Sathish G I 30 24 1 0
26 Dr. Krishna Prasad.N 30 25 0 0
27 Dr. Pallavi.Y.C 30 20 5 0
28 Dr. Savitha Hiremath 30 20 5 0
29 Dr. Beena.M.D 30 23 2 0
30 Dr.Usha D T 30 20 5 0
31 Dr.Sankanagoud Patil 30 16 9 0
32 Dr.Sowmya M N 30 20 0 0
33 Dr. Nischitha.M.S 30 11 2 12
34 Dr. Rajendra Prasad.M.L 30 19 6 0
35 Dr.Vivek G K 30 24 1 0
36 Dr.Madhusudan B G 30 25 0 0
37 Dr.Poornima Jalawadi 30 9 0 19
38 Dr.Suma K J 30 ML ML 0
39 Dr.Meghana N 30 12 0 13
40 Dr.Nanda K O 30 23 2 0
41 Dr.Aiyanna P P 30 24 1 0
42 Dr.Nivil V Joseph 30 0 0 0
43 Dr.Komala A 30 22 3 0
44 Dr.Noor Fathima 30 15 2 8
45 Dr.Hrishikesh.O.K 30 20 5 0
46 Dr.Divya.K 30 22 3 0
47 Dr.Santhosh Rangannvar 30 24 1 0
48 Dr.Cristi Jose Cherian 30 15 0 10
49 Dr.Chaitra.S 30 22 3 0
50 Dr.Manasa.S.D 30 6 0 23
51 Dr.Shalini S 30 17 8 0
52 Dr.Tejaswini K R 30 18 2 5
53 Dr. Shashibindu 30 19 6 0
54 Dr.Visal.S.Kumar 30 23 2 0
55 Dr. Pooja 30 22.5 2.5 0
56 Dr.Rashmi Pujar 30 19 6 0
57 Mrs.Shruthi Hariharan Aiyer 30 25 0 0
List of Teaching Staff & Non Teaching Staff
Teaching Staff
Sl.No
Name
Aug-20
Total
No.of Days
No.Of Days Present CL, RH, COFF, OOD, SPL EL
1 Dr.Sarbeswar Kar 31 21 2
2 Dr.Rajesh A Udapudi 31 17
3 Dr. B. Gurubasavaraja 31 17
4 Dr.R.Jayaraj 31 13.5 2
5 Dr.Alka Jayavanth Kumar 31 11 1 11
6 Dr. Nagamani 31 16.5
7 Dr.P. Sudhakar Reddy 31 15.5 1
8 Dr. Subash Chandra Bose.M 31 17
9 Dr. Shivaprasad Huded 31 15 1
10 Dr.Veena G.Rao 31 15 1 2
11 Dr.Gavimath Shivanand 31 11
12 Dr. Jagadeesh G Mitti 31 16
13 Dr.Shreeshananda Sharma V 31 16 1
14 Dr.Siddaya Aradhya Math 31 17
15 Dr. Rupal Kishore Nagda 31 5 0 24
16 Dr.Bala Krishna Setty 31 11.5 1 14
17 Dr.Bharathi.S.Yargal 31 9 18
18 Dr.Sachin Mohan Raut 31 8 1 19
19 Dr. Deepa.C.Patil 31 9 4
20 Dr. Sandhyarani.D 31 16 1
21 Dr. Satish Pai 31 17
22 Dr. Shelly Divyadarshan 31 16.5 1
23 Dr. Shashi Kiran 31 18.5
24 Dr. Seetha Devi.P 31 17.5
25 Dr. Sathish G I 31 16 1
26 Dr. Krishna Prasad.N 31 17.5
27 Dr. Pallavi.Y.C 31 12.5 3
28 Dr. Savitha Hiremath 31 16
29 Dr. Beena.M.D 31 14.5 1.5
30 Dr.Usha D T 31 13.5 4
31 Dr.Sankanagoud Patil 31 13
32 Dr.Sowmya M N 31 7 6
33 Dr. Nischitha.M.S 31 16.5 0.5
34 Dr. Rajendra Prasad.M.L 31 12.5 3.5
35 Dr.Vivek G K 31 17 1
36 Dr.Madhusudan B G 31 12.5
37 Dr.Poornima Jalawadi 31 9 1
38 Dr.Suma K J 31 ML
39 Dr.Meghana N 31 6 10
40 Dr.Nanda K O 31 17
41 Dr.Aiyanna P P 31 17
42 Dr.Nivil V Joseph 31 LOP
43 Dr.Komala A 31 13
44 Dr.Noor Fathima 31 3.5 9.5
45 Dr.Hrishikesh.O.K 31 15 1
46 Dr.Divya.K 31 15 1
47 Dr.Santhosh Rangannvar 31 13 3
48 Dr.Cristi Jose Cherian 31 17
49 Dr.Chaitra.S. 31 16 1
50 Dr.Manasa.S.D 31 10 2
51 Dr.Shalini S 31 10.5 6
52 Dr.Tejaswini K R 31 6 7
53 Dr. Shashibindu 31 12.5 2
54 Dr.Visal.S.Kumar 31 17
55 Dr. Pooja 31 16 1
56 Dr.Rashmi Pujar 31 13.5 1
57 Mrs.Shruthi Aiyer 31 15 2
Sl.No
Name
Jul-20
Total
No.of Days
No.Of Days Present CL, RH, COFF, OOD, SPL EL
1 Dr.Sarbeswar Kar 31 25 2
2 Dr.Rajesh A Udapudi 31 25.5 1.5
3 Dr. B. Gurubasavaraja 31 27
4 Dr.R.Jayaraj 31 27
5 Dr.Alka Jayavanth Kumar 31 26 1
6 Dr. Nagamani 31 24 2 0
7 Dr.P. Sudhakar Reddy 31 27
8 Dr. Subash Chandra Bose.M 31 27
9 Dr. Shivaprasad Huded 31 6 21
10 Dr.Veena G.Rao 31 7 1 19
11 Dr.Gavimath Shivanand 31 26 1
12 Dr. Jagadeesh G Mitti 31 23 4
13 Dr.Shreeshananda Sharma V 31 26 1
14 Dr.Siddaya Aradhya Math 31 21 6
15 Dr. Rupal Kishore Nagda 31 25 2
16 Dr.Bala Krishna Setty 31 25.5 1.5
17 Dr.Bharathi.S.Yargal 31 23 4
18 Dr.Sachin Mohan Raut 31 24 3
19 Dr. Sandhyarani.D 31 27
20 Dr. Deepa.C.Patil 31 25 2
21 Dr. Satish Pai 31 26 1
22 Dr. Shelly Divyadarshan 31 26 2
23 Dr. Shashi Kiran 31 23.5 3.5
24 Dr. Seetha Devi.P 31 22.5 4.5
25 Dr. Sathish G I 31 24 3
26 Dr. Krishna Prasad.N 31 27
27 Dr. Pallavi.Y.C 31 26 1
28 Dr. Savitha Hiremath 31 25 2
29 Dr. Beena.M.D 31 27
30 Dr.Usha D T 31 20 7
31 Dr.Sankanagoud Patil 31 24 3
32 Dr.Sowmya M N 31 21.5 5.5
33 Dr. Nischitha.M.S 31 24 3
34 Dr. Rajendra Prasad.M.L 31 26 1
35 Dr.Vivek G K 31 26 1
36 Dr.Madhusudan B G 31 26.5 0.5
37 Dr.Poornima Jalawadi 31 23 4
38 Dr.Suma K J 31 ML
39 Dr.Meghana N 31 24.5 2.5
40 Dr.Nanda K O 31 27
41 Dr.Aiyanna P P 31 27
42 Dr.Nivil V Joseph 31 LWA
43 Dr.Komala A 31 22.5 4.5
44 Dr.Noor Fathima 31 25.5 0.5
45 Dr.Hrishikesh.O.K 31 27
46 Dr.Divya.K 31 27
47 Dr.Santhosh Rangannvar 31 24.5 2.5
48 Dr.Cristi Jose Cherian 31 27
49 Dr.Chaitra.S. 31 26 1
50 Dr.Manasa.S.D 31 26.5 0.5
51 Dr.Shalini S 31 25 2
52 Dr.Tejaswini K R 31 24 3
53 Dr. Shashibindu 31 27
54 Dr.Visal.S.Kumar 31 27
55 Dr. Pooja 31 27
56 Dr.Rashmi Pujar 31 26 1 0
57 Mrs.Shruthi Aiyer 31 26 1
Non-Teaching Staff
Sl.No
Name
Jul-20
Total
No.of Days
NO.Of Days Present CL,RH, COFF,
OOD,SPL
EL
1 Mr. Vikas Nandy N 31 27
2 Mr.Rathan Kumar A J 31 2 25
3 Mr. Naveen Kumar A.C. 31 17 10
4 Smt. L. Lalitha 31 15 12
5 Mr. Chandrashekar B 31 26 1
6 Smt. Sheela.G 31 24.5 2.5
7 Kum.Divya N M 31 26 1
8 Mr. Prem Kumar 31 26 1
9 Mr. B.C. Shivanandaswamy 31 25 2
10 Mr. Mahadevu 31 25 2
11 Mr. S. Satisha 31 25 2
12 Mr. A.N.Mahesh 31 22 5
13 Mr. S. Gurumallesha 31 14 1 12
14 Mr. A.S. Mahadevamurthy 31 23 4
15 Mr. K.S.Manjuprasanna 31 25 2
16 Mr.Shankar PrasadY.N. 31 17 10
17 Mr. Madhusudhana S.B 31 24 3
18 Mr. Vinay Kumar. S 31 29
19 Mr. S.Mahadevaswamy 0 LWA
20 Mr. B.M. Mahadevaswamy 31 LWA
21 Mr. K. Swamy 31 26 1
22 Mr. Hemanth Kumar 31 25 2
23 Mr. M. Prabhuswamy 31 26 1
24 Mr. Manjesha.N 31 24.5 0.5
25 Mr. Mahesha S 31 27
26 Mr.Arun Kumar 31 27
27 Mr.Mahesha.P 31 23.5 3.5
28 Mr.Mallikarjuna Swamy.B.S. 31 26 1
29 Smt.Nagapushpa 31 26 1
30 Mr.Kumar Swamy M S 31 25 2
31 Mr.Allama Prabhu Swamy 31 26 1
32 Mr.ChandraShekar 31 26 1
33 Mr.Vasanth Kumar K S 31 26 1
34 Mr.Chinnaswamy K G 31 26 1
35 Mr.Vrishabendra B G 31 0 0
36 Mr.Prakash K S 31 26 1
37 Smt.Vijaya Shree 31 25 2
38 Mr.Muralidhar N 31 26 1
39 Kum. Mangala.V.M. 31 29 0
40 Kum.Suma.N K 31 25 4
Sl.No Name Jun-20
Total
No.of Days
No.Of Days Present CL, RH,  COFF,  OOD, SPL EL
1 Dr.Rajesh A Udapudi 30 26
2 Dr. K. Lakshmeesh Upadhya 30 15 1
3 Dr. B.  Gurubasavaraja 30 25 1
4 Dr.R.Jayaraj 30 21 5
5 Dr.Alka Jayavanth Kumar 30 25 1
6 Dr. Nagamani 30 26
7 Dr.P. Sudhakar Reddy 30 23 3
8 Dr. Subash Chandra Bose.M 30 26
9 Dr. Shivaprasad Huded 30 23 3
10 Dr.Veena G.Rao 30 25.5 0.5
11 Dr.Gavimath Shivanand 30 24 2
12 Dr. Jagadeesh G Mitti 30 25 1
13 Dr.Shreeshananda  Sharma V 30 24.5 1.5
14 Dr.Siddaya Aradhya Math 30 26
15 Dr. Rupal Kishore Nagda 30 24 2
16 Dr.Bala Krishna Setty 30 25 1
17 Dr.Bharathi.S.Yargal 30 24 2
18 Dr.Sachin Mohan Raut 30 24 2
19 Dr. Sandhyarani.D 30 25.5 0.5
20 Dr. Deepa.C.Patil 30 25 1
21 Dr. Satish Pai 30 24.5 1.5
22 Dr. Shelly Divyadarshan 30 24 2
23 Dr. Shashi Kiran 30 23 3
24 Dr. Seetha Devi.P 30 23.5 2.5
25 Dr. Sathish G I 30 26
26 Dr. Krishna Prasad.N 30 26
27 Dr. Pallavi.Y.C 30 21 5
28 Dr. Savitha Hiremath 30 24 2
29 Dr. Beena.M.D 30 24 2
30 Dr.Usha D T 30 24 2
31 Dr.Sankanagoud Patil 30 23 3
32 Dr.Sowmya M N 30 23 3
33 Dr. Nischitha.M.S 30 25 1
34 Dr. Rajendra Prasad.M.L 30 18 8
35 Dr.Vivek G K 30 22 4
36 Dr.Madhusudan B G 30 25 1
37 Dr.Poornima Jalawadi 30 20 6
38 Dr.Suma K J 30 0 30
39 Dr.Meghana N 30 24 2
40 Dr.Nanda K O 30 26
41 Dr.Aiyanna P P 30 25 1
42 Dr.Nivil V Joseph 30 lop
43 Dr.Komala A 30 25 1
44 Dr.Noor Fathima 30 22 4
45 Dr.Hrishikesh.O.K 30 26
46 Dr.Divya.K 30 25 1
47 Dr.Santhosh Rangannvar 30 26
48 Dr.Cristi Jose Cherian 30 26
49 Dr.Chaitra.S. 30 25 1
50 Dr.Manasa.S.D 30 26
51 Dr.Shalini S 30 21 5
52 Dr.Tejaswini K R 30 26
53 Dr. Shashibindu 30 24 2
54 Dr.Visal.S.Kumar 30 25 1
55 Dr. Pooja 30 25 1
56 Dr.Rashmi Pujara 30 21.5 4.5
57 Mrs.Shruthi Aiyer 30 26
Sl.No Name May-20
Total
No.of Days
No.Of Days Present CL, RH,  COFF,  OOD, SPL EL
1 Dr.Rajesh A Udapudi 31 25
2 Dr. K. Lakshmeesh Upadhya 31 25
3 Dr. B.  Gurubasavaraja 31 25
4 Dr.R.Jayaraj 31 25
5 Dr.Alka Jayavanth Kumar 31 25
6 Dr. Nagamani 31 9 20
7 Dr.P. Sudhakar Reddy 31 25
8 Dr. Subash Chandra Bose.M 31 25
9 Dr. Shivaprasad Huded 31 18 7
10 Dr.Veena G.Rao 31 25
11 Dr.Gavimath Shivanand 31 25
12 Dr. Jagadeesh G Mitti 31 24 1
13 Dr.Shreeshananda  Sharma V 31 25
14 Dr.Siddaya Aradhya Math 31 25
15 Dr. Rupal Kishore Nagda 31 25
16 Dr.Bala Krishna Setty 31 25
17 Dr.Bharathi.S.Yargal 31 25
18 Dr.Sachin Mohan Raut 31 25
19 Dr. Sandhyarani.D 31 25
20 Dr. Deepa.C.Patil 31 25
21 Dr. Satish Pai 31 25
22 Dr. Shelly Divyadarshan 31 25
23 Dr. Shashi Kiran 31 25
24 Dr. Seetha Devi.P 31 25
25 Dr. Sathish G I 31 25
26 Dr. Krishna Prasad.N 31
27 Dr. Pallavi.Y.C 31 25
28 Dr. Savitha Hiremath 31 25
29 Dr. Beena.M.D 31 25
30 Dr.Usha D T 31 25
31 Dr.Sankanagoud Patil 31 25
32 Dr.Sowmya M N 31 25
33 Dr. Nischitha.M.S 31 25
34 Dr. Rajendra Prasad.M.L 31 25
35 Dr.Vivek G K 31 25
36 Dr.Madhusudan B G 31 25
37 Dr.Poornima Jalawadi 31 25
38 Dr.Suma K J 31 ML
39 Dr.Meghana N 31 25
40 Dr.Nanda K O 31 25
41 Dr.Aiyanna P P 31 25
42 Dr.Nivil V Joseph 31
43 Dr.Komala A 31 25
44 Dr.Noor Fathima 31 25
45 Dr.Hrishikesh.O.K 31 25
46 Dr.Divya.K 31 25
47 Dr.Santhosh Rangannvar 31 25
48 Dr.Cristi Jose Cherian 31 25
49 Dr.Chaitra.S. 31 25
50 Dr.Manasa.S.D 31 25
51 Dr.Shalini S 31 25
52 Dr.Tejaswini K R 31 25
53 Dr. Shashibindu 31 25
54 Dr.Visal.S.Kumar 31 25
55 Dr. Pooja 31 25
56 Dr.Rashmi Pujara 31 13 10
57 Mrs.Shruthi Aiyer 31 25
Sl.No Name Apr-20
Total
No.of Days
No.Of Days Present CL, RH,  COFF,  OOD, SPL EL
1 Dr.Rajesh A Udapudi 31 15 16
2 Dr. K. Lakshmeesh Upadhya 31 17 14
3 Dr. B.  Gurubasavaraja 31 19 12
4 Dr.R.Jayaraj 31 13 18
5 Dr.Alka Jayavanth Kumar 31 19 12
6 Dr. Nagamani 31 18 13
7 Dr.P. Sudhakar Reddy 31 18 13
8 Dr. Subash Chandra Bose.M 31 18 13
9 Dr. Shivaprasad Huded 31 16 15
10 Dr.Veena G.Rao 31 18 13
11 Dr.Gavimath Shivanand 31 18 13
12 Dr. Jagadeesh G Mitti 31 19 12
13 Dr.Shreeshananda  Sharma V 31 19 12
14 Dr.Siddaya Aradhya Math 31 14 10 7
15 Dr. Rupal Kishore Nagda 31 19 12
16 Dr.Bala Krishna Setty 31 19 12
17 Dr.Bharathi.S.Yargal 31 18 13
18 Dr.Sachin Mohan Raut 31 16 15
19 Dr. Sandhyarani.D 31 12 19
20 Dr. Deepa.C.Patil 31 17 14
21 Dr. Satish Pai 31 15 16
22 Dr. Shelly Divyadarshan 31 18 13
23 Dr. Shashi Kiran 31 19 12
25 Dr. Seetha Devi.P 31 18 13
26 Dr. Sathish G I 31 15 16
27 Dr. Krishna Prasad.N 31 8 23
28 Dr. Pallavi.Y.C 31 7 24
29 Dr. Savitha Hiremath 31 13 12 6
30 Dr. Beena.M.D 31 18 13
31 Dr.Usha D T 31 17 14
32 Dr.Sankanagoud Patil 31 17 14
33 Dr.Sowmya M N 31 16 15
34 Dr. Nischitha.M.S 31 17 14
35 Dr. Rajendra Prasad.M.L 31 15 16
36 Dr.Vivek G K 31 12 19
37 Dr.Madhusudan B G 31 14 17
38 Mr.Shadakshari B P 31 19 12
39 Dr.Poornima Jalawadi 31 17 14
40 Dr.Suma K J 31 14 17
41 Dr.Meghana N 31 18 13
42 Dr.Nanda K O 31 19 12
43 Dr.Aiyanna P P 31 15 16
44 Dr.Nivil V Joseph 31 6 25
45 Dr.Komala A 31 18 13
46 Dr.Noor Fathima 31 16 15
47 Dr.Hrishikesh.O.K 31 18 13
48 Dr.Divya.K 31 19 12
49 Dr.Santhosh Rangannvar 31 16 15
50 Dr.Cristi Jose Cherian 31 17 14
51 Dr.Chaitra.S. 31 17 14
52 Dr.Manasa.S.D 31 18 13
53 Dr.Shalini S 31 15 16
54 Dr.Tejaswini K R 31 18 13
55 Dr. Shashibindu 31 18 13
56 Dr.Visal.S.Kumar 31 18 13
57 Dr. Pooja 31 6 2
58 Dr.Rashmi Pujara 31 3 1
59 Mrs.Shruthi Iyer 31 7 2
Sl.No Name Mar-20
Total No.of Days No.Of Days Present CL, RH,  COFF,  OOD, SPL EL
1 Dr.Rajesh A Udapudi 31 15 16
2 Dr. K. Lakshmeesh Upadhya 31 17 14
3 Dr. B.  Gurubasavaraja 31 19 12
4 Dr.R.Jayaraj 31 13 18
5 Dr.Alka Jayavanth Kumar 31 19 12
6 Dr. Nagamani 31 18 13
7 Dr.P. Sudhakar Reddy 31 18 13
8 Dr. Subash Chandra Bose.M 31 18 13
9 Dr. Shivaprasad Huded 31 16 15
10 Dr.Veena G.Rao 31 18 13 7
11 Dr.Gavimath Shivanand 31 18 13
12 Dr. Jagadeesh G Mitti 31 19 12
13 Dr.Shreeshananda  Sharma V 31 19 12
14 Dr.Siddaya Aradhya Math 31 14 10 7
15 Dr. Rupal Kishore Nagda 31 19 12
16 Dr.Bala Krishna Setty 31 19 12
17 Dr.Bharathi.S.Yargal 31 18 13
18 Dr.Sachin Mohan Raut 31 16 15
19 Dr. Sandhyarani.D 31 12 19
20 Dr. Deepa.C.Patil 31 17 14
21 Dr. Satish Pai 31 15 16
22 Dr. Shelly Divyadarshan 31 18 13
23 Dr. Shashi Kiran 31 19 12
25 Dr. Seetha Devi.P 31 18 13
26 Dr. Sathish G I 31 15 16
27 Dr. Krishna Prasad.N 31 8 23
28 Dr. Pallavi.Y.C 31 7 24
29 Dr. Savitha Hiremath 31 13 12 6
30 Dr. Beena.M.D 31 18 13
31 Dr.Usha D T 31 17 14
32 Dr.Sankanagoud Patil 31 17 14
33 Dr.Sowmya M N 31 16 15
34 Dr. Nischitha.M.S 31 17 14
35 Dr. Rajendra Prasad.M.L 31 15 16
36 Dr.Vivek G K 31 12 19
37 Dr.Madhusudan B G 31 14 17
38 Mr.Shadakshari B P 31 19 12
39 Dr.Poornima Jalawadi 31 17 14
40 Dr.Suma K J 31 14 17 7
41 Dr.Meghana N 31 18 13
42 Dr.Nanda K O 31 19 12
43 Dr.Aiyanna P P 31 15 16
44 Dr.Nivil V Joseph 31 6 25
45 Dr.Komala A 31 18 13
46 Dr.Noor Fathima 31 16 15
47 Dr.Hrishikesh.O.K 31 18 13
48 Dr.Divya.K 31 19 12
49 Dr.Santhosh Rangannvar 31 16 15
50 Dr.Cristi Jose Cherian 31 17 14
51 Dr.Chaitra.S. 31 17 14
52 Dr.Manasa.S.D 31 18 13
53 Dr.Shalini S 31 15 16
54 Dr.Tejaswini K R 31 18 13
55 Dr. Shashibindu 31 18 13
56 Dr.Visal.S.Kumar 31 18 13
57 Dr. Pooja 31 6 2
58 Dr.Rashmi Pujara 31 3 1
59 Mrs.Shruthi Iyer 31 7 2
Sl.No Name Feb-20
Total No.of Days NO.Of Days Present CL,RH,  COFF,  OOD,SPL EL
1 Dr.Rajesh A Udapudi 29 21 8
2 Dr. K. Lakshmeesh Upadhya 29 21 8
3 Dr. B.  Gurubasavaraja 29 20 9
4 Dr.R.Jayaraj 29 16.5 12.5
5 Dr.Alka Jayavanth Kumar 29 22 7
6 Dr. Nagamani 29 23 6
7 Dr.P. Sudhakar Reddy 29 22 7
8 Dr. Subash Chandra Bose.M 29 22 7
9 Dr. Shivaprasad Huded 29 20 9
10 Dr.Veena G.Rao 29 20.5 8.5
11 Dr.Gavimath Shivanand 29 21.5 7.5
12 Dr. Jagadeesh G Mitti 29 23 6
13 Dr.Shreeshananda  Sharma V 29 21 8
14 Dr.Siddaya Aradhya Math 29 17 4 8
15 Dr. Rupal Kishore Nagda 29 23 6
16 Dr.Bala Krishna Setty 29 23 6
17 Dr.Bharathi.S.Yargal 29 23 6
18 Dr.Sachin Mohan Raut 29 23 6
19 Dr. Sandhyarani.D 29 21 8
20 Dr. Deepa.C.Patil 29 18 11
21 Dr. Satish Pai 29 20 9
22 Dr. Shelly Divyadarshan 29 18 11
23 Dr. Shashi Kiran 29 21 8
24 Dr.Venkatesha  S 29 0 0
25 Dr. Seetha Devi.P 29 21 8
26 Dr. Sathish G I 29 15 14
27 Dr. Krishna Prasad.N 29 22 7
28 Dr. Pallavi.Y.C 29 18 11
29 Dr. Savitha Hiremath 29 14 7 8
30 Dr. Beena.M.D 29 21 8
31 Dr.Usha D T 29 22 7
32 Dr.Sankanagoud Patil 29 19.5 9.5
33 Dr.Sowmya M N 29 21.5 7.5
34 Dr. Nischitha.M.S 29 21 8
35 Dr. Rajendra Prasad.M.L 29 14 15
36 Dr.Vivek G K 29 18 11
37 Dr.Madhusudan B G 29 18 11
38 Mr.Shadakshari B P 29 23 6
39 Dr.Poornima Jalawadi 29 21 8
40 Dr.Suma K J 29 21 8
41 Dr.Meghana N 29 19 10
42 Dr.Nanda K O 29 22 7
43 Dr.Aiyanna P P 29 10 3 16
44 Dr.Nivil V Joseph 29 17 12
45 Dr.Komala A 29 22.5 6.5
46 Dr.Noor Fathima 29 17 12
47 Dr.Hrishikesh.O.K 29 21 7
48 Dr.Divya.K 29 19 9
49 Dr.Santhosh Rangannvar 29 22 7
50 Dr.Cristi Jose Cherian 29 22 7
51 Dr.Chaitra.S. 29 20 9
52 Dr.Manasa.S.D 29 21 8
53 Dr.Shalini S 29 17 12
54 Dr.Tejaswini K R 29 22 7
55 Dr. Shashibindu 29 21 8
56 Dr.Visal.S.Kumar 29 21 8
Sl.No Name Jan-20
Total
No.of Days
NO.Of Days Present CL,RH,  COFF,  OOD,SPL EL
1 Dr.Rajesh A Udapudi 31
2 Dr. K. Lakshmeesh Upadhya 31 10 4 15
3 Dr. B.  Gurubasavaraja 31 20.5 3.5
4 Dr.R.Jayaraj 31 13 4 9
5 Dr.Alka Jayavanth Kumar 31 21.5 3.5
6 Dr. Nagamani 31 23 2
7 Dr.P. Sudhakar Reddy 31 21 4
8 Dr. Subash Chandra Bose.M 31 25
9 Dr. Shivaprasad Huded 31 21 4
10 Dr.Veena G.Rao 31 25
11 Dr.Gavimath Shivanand 31 24 1
12 Dr. Jagadeesh G Mitti 31 23 2
13 Dr.Shreeshananda  Sharma V 31 22.5 2.5
14 Dr.Siddaya Aradhya Math 31 24 1
15 Dr. Chappana Math 31
16 Dr. Rupal Kishore Nagda 31 25
17 Dr.Bala Krishna Setty 31 25
18 Dr.Bharathi.S.Yargal 31 24 1
19 Dr.Sachin Mohan Raut 31 24 1
20 Dr. Sandhyarani.D 31 23.5 1.5
21 Dr. Deepa.C.Patil 31 23.5 1.5
22 Dr. Satish Pai 31 22.5 2.5
23 Dr. Shelly Divyadarshan 31 10.5 0.5 18
24 Dr. Shashi Kiran 31 21.5 3.5
25 Dr.Venkatesha  S 31 13.5
26 Dr. Seetha Devi.P 31 21.5 2.5
27 Dr. Sathish G I 31 23.5 1.5
28 Dr. Krishna Prasad.N 31 24 1
29 Dr. Pallavi.Y.C 31 20 5
30 Dr. Savitha Hiremath 31 23 2
31 Dr. Beena.M.D 31 23 2
32 Dr.Usha D T 31 21 4
33 Dr.Sankanagoud Patil 31 23 2
34 Dr.Sowmya M N 31 21 4
35 Dr. Nischitha.M.S 31 22.5 2.5
36 Dr. Rajendra Prasad.M.L 31 19 6
37 Dr.Vidya Narayan 31
38 Dr.Vivek G K 31 24 1
39 Dr.Madhusudan B G 31 19.5 2.5 3
40 Mr.Shadakshari B P 31 24 1
41 Dr.Poornima Jalawadi 31 23 2
42 Dr.Suma K J 31 23.5 1.5
43 Dr.Meghana N 31 22 2 1
44 Dr.Anjana L Siddapur 31 11 1
45 Dr.Nanda K O 31 23 2
46 Dr.Aiyanna P P 31 22.5 2.5
47 Dr.Nivil V Joseph 31 12.5 12
48 Dr.Komala A 31 24.5 0.5
49 Dr.Noor Fathima 31 18.5 6.5
50 Dr.Hrishikesh.O.K 31 14.5 0.5 12
51 Dr.Divya.K 31 14.5 0.5 12
52 Dr.Santhosh Rangannvar 31 22.5 1.5
53 Dr.Cristi Jose Cherian 31 17.5 7.5
54 Dr.Chaitra.S. 31 21.5 3.5
55 Dr.Manasa.S.D 31 24 1
56 Dr.Shalini S 31 18.5 6.5
57 Dr.Tejaswini K R 31 23.5 1.5
58 Dr. Shashibindu 31 24.5 0.5
59 Dr.Visal.S.Kumar 31 25
Sl.No Name Dec-19
Total No.of Days NO.Of Days Present CL,RH,  COFF,  OOD,SPL EL
1 Dr.Rajesh A Udapudi 31 18 5 3
2 Dr. K. Lakshmeesh Upadhya 31 18.5 6.5
3 Dr. B.  Gurubasavaraja 31 17 8
4 Dr.R.Jayaraj 31 15 5 6
5 Dr.Alka Jayavanth Kumar 31 24 1
6 Dr. Nagamani 31 11 2 15
7 Dr.P. Sudhakar Reddy 31 22 3
8 Dr. Subash Chandra Bose.M 31 9 1 18
9 Dr. Shivaprasad Huded 31 7.5 1.5 20
10 Dr.Veena G.Rao 31 21 4
11 Dr.Gavimath Shivanand 31 18 5 3
12 Dr. Jagadeesh G Mitti 31 17 3 6
13 Dr.Shreeshananda  Sharma V 31 22.5 2.5
14 Dr.Siddaya Aradhya Math 31 16 9
15 Dr. Chappana Math 31 24 1
16 Dr. Rupal Kishore Nagda 31 24 1
17 Dr.Bala Krishna Setty 31 24 1
18 Dr.Bharathi.S.Yargal 31 24 1
19 Dr.Sachin Mohan Raut 31 24 1
20 Dr. Sandhyarani.D 31 18.5 6.5
21 Dr. Deepa.C.Patil 31 17.5 7.5
22 Dr. Satish Pai 31 21 4
23 Dr. Shelly Divyadarshan 31 20 3 2
24 Dr. Shashi Kiran 31 22.5 2.5
25 Dr.Venkatesha  S 31 24 1
26 Dr. Seetha Devi.P 31 22.5 2.5
27 Dr. Sathish G I 31 19.5 5.5
28 Dr. Krishna Prasad.N 31 21.5 3.5
29 Dr. Pallavi.Y.C 31 8 8 9
30 Dr. Savitha Hiremath 31 18 7
31 Dr. Beena.M.D 31 21 4
32 Dr.Usha D T 31 21 4
33 Dr.Sankanagoud Patil 31 21 4
34 Dr.Sowmya M N 31 23 2
35 Dr. Nischitha.M.S 31 14.5 1.5 9
36 Dr. Rajendra Prasad.M.L 31 19
37 Dr.Vidya Narayan 31 3 Relieved
38 Dr.Vivek G K 31 18 7
39 Dr.Madhusudan B G 31 16 9
40 Mr.Shadakshari B P 31 22 3
41 Dr.Poornima Jalawadi 31 21 4
42 Dr.Suma K J 31 20.5 4.5
43 Dr.Meghana N 31 17.5 2.5 5
44 Dr.Anjana L Siddapur 31 18 7
45 Dr.Nanda K O 31 18.5 6.5
46 Dr.Aiyanna P P 31 22 3
47 Dr.Nivil V Joseph 31 18 7
48 Dr.Komala A 31 19.5 5.5
49 Dr.Noor Fathima 31 19 6
50 Dr.Hrishikesh.O.K 31 21.5 3.5
51 Dr.Divya.K 31 22 3
52 Dr.Santhosh Rangannvar 31 24 1
53 Dr.Cristi Jose Cherian 31 20.5 4.5
54 Dr.Chaitra.S. 31 22 3
55 Dr.Manasa.S.D 31 23.5 1.5
56 Dr.Shalini S 31 22.5 2.5
57 Dr.Tejaswini K R 31 17
58 Dr. Shashibindu 31 7
59 Dr.Visal.S.Kumar 31 4
Teaching Staff
Name Nov-19
Total
No.of Days
NO.Of Days Present CL,RH,  COFF,  OOD,SPL EL
Dr.Rajesh A Udapudi 30 24 0 0
Dr. K. Lakshmeesh Upadhya 30 19 5
Dr. B.  Gurubasavaraja 30 21 3
Dr.R.Jayaraj 30 18 6
Dr.Alka Jayavanth Kumar 30 23 1
Dr. Nagamani 30 11 1 12
Dr.P. Sudhakar Reddy 30 15 0 9
Dr. Subash Chandra Bose.M 30 22 2
Dr. Shivaprasad Huded 30 20 4
Dr.Veena G.Rao 30 20 4
Dr.Gavimath Shivanand 30 23 1
Dr. Jagadeesh G Mitti 30 17 7
Dr.Shreeshananda  Sharma V 30 23.5 0.5
Dr.Siddaya Aradhya Math 30 22 2
Dr. Chappana Math 30 24 0
Dr. Rupal Kishore Nagda 30 23 1
Dr.Bala Krishna Setty 30 23 1
Dr.Bharathi.S.Yargal 30 24 0
Dr.Sachin Mohan Raut 30 24 0
Dr. Sandhyarani.D 30 7 2 15
Dr. Deepa.C.Patil 30 22 2
Dr. Satish Pai 30 19 5
Dr. Shelly Divyadarshan 30 17 7
Dr. Shashi Kiran 30 9.5 2.5 12
Dr.Venkatesha  S 30 6 3 15
Dr. Seetha Devi.P 30 22.5 1.5
Dr. Sathish G I 30 20 4
Dr. Krishna Prasad.N 30 8.5 3.5 12
Dr. Pallavi.Y.C 30 12 7 5
Dr. Savitha Hiremath 30 20 4
Dr. Beena.M.D 30 20 4
Dr.Usha D T 30 18.5 5.5
Dr.Sankanagoud Patil 30 23.5 0.5
Dr. Nischitha.M.S 30 16.5 7.5
Dr. Rajendra Prasad.M.L 30 0 0
Dr.Vidya Narayan 30 15.5 8.5
Dr.Sowmya M N 30 20 4
Dr.Vivek G K 30 21 3
Dr.Madhusudan B G 30 8 1 15
Mr.Shadakshari B P 30 24 0
Dr.Poornima Jalawadi 30 21.5 2.5
Dr.Suma K J 30 19.5 4.5
Dr.Meghana N 30 24 0
Dr.Anjana L Siddapur 30 17 7
Dr.Nanda K O 30 16.5 7.5
Dr.Aiyanna P P 30 16 8
Dr.Nivil V Joseph 30 15 9
Dr.Komala A 30 20.5 3.5
Dr.Noor Fathima 30 18 6
Dr.Hrishikesh.O.K 30 23 1
Dr.Divya.K 30 22 2
Dr.Santhosh Rangannvar 30 19 5
Dr.Cristi Jose Cherian 30 22 2
Dr.Chaitra.S. 30 21 3
Dr.Manasa.S.D 30 18 6
Dr.Shalini S 25 16.5 4.5
Sl.No Name Sep-19
Total
No.of Days
NO.Of Days Presnt CL,RH,  COFF,  OOD,SPL EL
1 Dr.Rajesh A Udapudi 30 22
2 Dr. K. Lakshmeesh Upadhya 30 19 3
3 Dr. B.  Gurubasavaraja 30 21 1
4 Dr.R.Jayaraj 30 13 5 4
5 Dr. Nagamani 30 17 5
6 Dr.Alka Jayavanth Kumar 30 19.5 2.5
7 Dr.P. Sudhakar Reddy 30 19.5 2.5
8 Dr.Siddaya Aradhya Math 30 21 1
9 Dr. Subash Chandra Bose.M 30 21 1
10 Dr. Shivaprasad Huded 30 17.5 4.5
11 Dr.Veena G.Rao 30 22
12 Dr.Gavimath Shivanand 30 20.5 1.5
13 Dr. Jagadeesh G Mitti 30 17 5
14 Dr. Chappana Math 30 22
15 Dr. Rupal Kishore Nagda 30 22
16 Dr.Sachin Mohan Raut 30 22
17 Dr.Bharathi.S.Yargal 30 22
18 Dr.Bala Krishna Setty 30 22
19 Dr.Shreeshananda  Sharma V 30 20 2
20 Dr. Sandhyarani.D 30 19.5 2.5
21 Dr. Seetha Devi.P 30 15 7
22 Dr. Satish Pai 30 14 3 5
23 Dr. Shelly Divyadarshan 30 20 2
24 Dr. Deepa.C.Patil 30 19 3
25 Dr. Pallavi.Y.C 30 17 5
26 Dr. Savitha Hiremath 30 16 6
27 Dr. Shashi Kiran 30 18.5 3.5
28 Dr.Venkatesha  S 30 16 6
29 Dr. Krishna Prasad.N 30 22
30 Dr. Sathish G I 30 18.5 3.5
31 Dr. Rajendra Prasad.M.L 30 13 9
32 Dr. Nischitha.M.S 30 19 3
33 Dr. Beena.M.D 30 22
34 Dr.Sowmya M N 30 17 5
35 Dr.Usha D T 30 20 2
36 Dr.Sankanagoud Patil 22 16 1
37 Dr.Vivek G K 30 20 2
38 Dr.Madhusudan B G 30 13 9
39 Dr.Vidya Narayan 30 16 6
40 Shadakshari B P 30 21 1
41 Dr.Poornima Jalawadi 30 16 6
42 Dr.Suma K J 30 1 21
43 Dr.Meghana N 30 22
44 Dr.Anjana L Siddapur 30 17 5
45 Dr.Nanda K O 30 22
46 Dr.Aiyanna P P 30 10 12
47 Dr.Nivil V Joseph 30 14 8
48 Dr.Komala A 30 12 1 9
49 Dr.Divya R 23 5 12
50 Dr.Noor Fathima 30 16 6
51 Dr.Hrishikesh.O.K 30 19 3
52 Dr.Divya.K 30 22
53 Dr.Cristi Jose Cherian 30 20 2
54 Dr.Santhosh Rangannvar 30 17 5
55 Dr.Chaitra.S. 30 19 3
56 Dr.Nagalakshmi B 30 20 2
57 Dr.Manasa.S.D 30 18 4
Sl.No Name Sep-19
Total No.of Days NO.Of Days Present CL, RH, COFF, OOD, SPL EL
1 Dr.Rajesh A Udapudi 30 22
2 Dr. K. Lakshmeesh Upadhya 30 19 3
3 Dr. B.  Gurubasavaraja 30 21 1
4 Dr.R.Jayaraj 30 13 5 4
5 Dr. Nagamani 30 17 5
6 Dr.Alka Jayavanth Kumar 30 19.5 2.5
7 Dr.P. Sudhakar Reddy 30 19.5 2.5
8 Dr.Siddaya Aradhya Math 30 21 1
9 Dr. Subash Chandra Bose.M 30 21 1
10 Dr. Shivaprasad Huded 30 17.5 4.5
11 Dr.Veena G.Rao 30 22
12 Dr.Gavimath Shivanand 30 20.5 1.5
13 Dr. Jagadeesh G Mitti 30 17 5
14 Dr. Chappana Math 30 22
15 Dr. Rupal Kishore Nagda 30 22
16 Dr.Sachin Mohan Raut 30 22
17 Dr.Bharathi.S.Yargal 30 22
18 Dr.Bala Krishna Setty 30 22
19 Dr.Shreeshananda  Sharma V 30 20 2
20 Dr. Sandhyarani.D 30 19.5 2.5
21 Dr. Seetha Devi.P 30 15 7
22 Dr. Satish Pai 30 14 3 5
23 Dr. Shelly Divyadarshan 30 20 2
24 Dr. Deepa.C.Patil 30 19 3
25 Dr. Pallavi.Y.C 30 17 5
26 Dr. Savitha Hiremath 30 16 6
27 Dr. Shashi Kiran 30 18.5 3.5
28 Dr.Venkatesha  S 30 16 6
29 Dr. Krishna Prasad.N 30 22
30 Dr. Sathish G I 30 18.5 3.5
31 Dr. Rajendra Prasad.M.L 30 13 9
32 Dr. Nischitha.M.S 30 19 3
33 Dr. Beena.M.D 30 22
34 Dr.Sowmya M N 30 17 5
35 Dr.Usha D T 30 20 2
36 Dr.Sankanagoud Patil 22 16 1
37 Dr.Vivek G K 30 20 2
38 Dr.Madhusudan B G 30 13 9
39 Dr.Vidya Narayan 30 16 6
40 Shadakshari B P 30 21 1
41 Dr.Poornima Jalawadi 30 16 6
42 Dr.Suma K J 30 1 21
43 Dr.Meghana N 30 22
44 Dr.Anjana L Siddapur 30 17 5
45 Dr.Nanda K O 30 22
46 Dr.Aiyanna P P 30 10 12
47 Dr.Nivil V Joseph 30 14 8
48 Dr.Komala A 30 12 1 9
49 Dr.Divya R 23 5 12
50 Dr.Noor Fathima 30 16 6
51 Dr.Hrishikesh.O.K 30 19 3
52 Dr.Divya.K 30 22
53 Dr.Cristi Jose Cherian 30 20 2
54 Dr.Santhosh Rangannvar 30 17 5
55 Dr.Chaitra.S. 30 19 3
56 Dr.Nagalakshmi B 30 20 2
57 Dr.Manasa.S.D 30 18 4
Sl.No Name Aug-19
Total No.of Days NO.Of Days Presnt CL,RH,  COFF,  OOD,SPL, EL
1 Dr.Rajesh A Udapudi 31 23 1
2 Dr. K. Lakshmeesh Upadhya 31 23 1
3 Dr. B.  Gurubasavaraja 31 22
4 Dr.R.Jayaraj 31 8 2 16
5 Dr. Nagamani 31 23 1
6 Dr.Alka Jayavanth Kumar 31 23 1
7 Dr.P. Sudhakar Reddy 31 22 2
8 Dr.Siddaya Aradhya Math 31 24 1
9 Dr. Subash Chandra Bose.M 31 24 0 0
10 Dr. Shivaprasad Huded 31 24 1
11 Dr.Veena G.Rao 31 21.5 2.5 0
12 Dr.Gavimath Shivanand 31 24 1
13 Dr. Jagadeesh G Mitti 31 22 3
14 Dr. Chappana Math 31 24
15 Dr. Rupal Kishore Nagda 31 24
16 Dr.Sachin Mohan Raut 31 24
17 Dr.Bharathi.S.Yargal 31 24
18 Dr.Bala Krishna Setty 31 24
19 Dr.Shreeshananda  Sharma V 31 22 2
20 Dr. Sandhyarani.D 31 24 1
21 Dr. Seetha Devi.P 31 22 2
22 Dr. Satish Pai 31 22 2
23 Dr. Shelly Divyadarshan 31 23 1
24 Dr. Deepa.C.Patil 31 20 4
25 Dr. Pallavi.Y.C 31 18 6
26 Dr. Savitha Hiremath 31 16 8
27 Dr. Shashi Kiran 31 17.5 3.5 3
28 Dr.Venkatesha  S 31 19 5
29 Dr. Krishna Prasad.N 31 11.5 0.5 12
30 Dr. Sathish G I 31 20.5 3.5
31 Dr. Rajendra Prasad.M.L 31 18 6
32 Dr. Nischitha.M.S 31 18 6
33 Dr. Beena.M.D 31 11 13
34 Dr.Sowmya M N 31 20 4
35 Dr.Usha D T 31 19 5
36 Dr.Vivek G K 31 20.5 3.5
37 Dr.Madhusudan B G 31 19 5
38 Dr.Vidya Narayan 31 21 3
39 Shadakshari B P 31 24 0
40 Dr.Poornima Jalawadi 31 22 2 9
41 Dr.Suma K J 31 21 2 1
42 Dr.Meghana N 31 21 3
43 Dr.Anjana L Siddapur 31 5 1 18
44 Dr.Nanda K O 31 20 4
45 Dr.Aiyanna P P 31 19 5
46 Dr.Nivil V Joseph 31 16.5 7.5
47 Dr.Komala A 31 20.5 3.5
48 Dr.Divya R 31 20.5 3.5
49 Dr.Noor Fathima 31 21 3
50 Dr.Hrishikesh.O.K 31 15 9
51 Dr.Divya.K 31 17.5 6.5
52 Dr.Cristi Jose Cherian 31 14 10
53 Dr.Santhosh Rangannvar 31 21 3
54 Dr.Chaitra.S. 31 20.5 3.5
55 Dr.Nagalakshmi B 31 16 8
56 Dr.Manasa.S.D 31 16 8
Sl.No Name Jan-19 Feb-19 Mar-19 Apr-19 May-19 Jun-19 Jul-19
Total No.of Days NO.Of Days Presnt CL,RH,COFF,OOD,SPL, EL Total
No.of Days
NO.Of Days Presnt CL,RH,COFF,OOD,SPL EL Total
No.of Days
NO.Of Days Presnt CL,RH,COFF,OOD,SPL, EL Total
No.of Days
NO.Of Days Presnt CL,RH,COFF,OOD,SPL, EL Total
No.of Days
NO.Of Days Presnt CL,RH,COFF,OOD,SPL, EL Total
No.of Days
NO.Of Days Presnt CL,RH,COFF,OOD,SPL, EL Total
No.of Days
NO.Of Days Presnt CL,RH,COFF,OOD,SPL, EL
1 Dr.Rajesh A Udapudi 31 23 0/0/0/1/0 28 23 0/0/0/2/0 31 23 2 30 18 4 0 31 17 2 6 30 23 1 31 27 0
2 Dr. K. Lakshmeesh Upadhya 31 22 1/0/0/0/1 28 21 0/0/0/0/2 31 22 2/0/0/0/2 30 21 1 0 31 23 2 0 30 14 10 31 26 1
3 Dr. B.  Gurubasavaraja 31 22 1 28 23 0/0/0/1/0 31 25 30 20 2 0 31 22 3 0 30 15 9 31 SPl Leave
4 Dr.R.Jayaraj 31 10 0/0/0/2/0 14 28 17 4/0/0/2/0 31 22 0/0/0/2/1 30 19 3 0 31 19 6 0 30 18.5 5.5 31 19 8
5 Dr. Nagamani 31 23 28 23 31 25 30 21 1 0 31 25 0 0 30 23 1 31 27 0
6 Dr.Alka Jayavanth Kumar 31 22 1 28 20 3 31 22 1 3 30 3 0 23 31 17 0 12 30 18 6 31 27 0
7 Dr.P. Sudhakar Reddy 31 23 28 21 1/0/0/2/0 31 19 1/0/0/0/5 30 19 3 0 31 21 4 0 30 10 2 12 31 26 1
8 Dr.Siddaya Aradhya Math 31 24 28 22 0/0/1/1/0 31 23 3 30 9 0 16 31 24 1 0 30 23.5 0.5 31 27 0
9 Dr. Subash Chandra Bose.M 31 22 1 28 22 1 31 21 0/0/0/0/1 4 30 21 1 0 31 23 2 0 30 23.5 0.5 31 24 1 2
10 Dr. Shivaprasad Huded 31 22 0/0/0/1/0 28 20 1/0/0/0/2 31 25 30 24 1 0 31 18 4 0 30 21.5 2.5 31 20 7
11 Dr.Veena G.Rao 31 24 28 22 1 31 24 1 30 19 3 0 31 24 1 0 30 14 2 8 31 13.5 1.5 12
12 Dr.Gavimath Shivanand 31 24 28 23 31 20 0/0/0/0/3 3 30 2 20 0 31 13 1 12 30 14 10 31 23 2 2
13 Dr. Jagadeesh G Mitti 31 23 1 28 24 31 23 0/0/0/0/1 30 13 0 10 31 19 2 6 30 21 3 31 26 1
14 Dr. V.M. Sajjan 31 23 0/0/0/1/0 28 22 1 31 22 3 30 0 0 0 31 RELIVED FROM DUTIES 30 RELIVED FROM DUTIES 31 RELIVED FROM DUTIES
15 Dr. Chappana Math 31 23 0/0/0/1/0 28 22 1 31 25 30 22 0 0 31 21 4 0 30 24 31 27
16 Dr. Rupal Kishore Nagda 31 23 0/0/0/1/0 28 23 31 15 1/0/0/0/0 12 30 21 1 0 31 25 0 0 30 24 31 27
17 Dr.Sachin Mohan Raut 31 22 28 22 1 31 19 1 6 30 21 1 0 31 20 0 5 30 24 31 27
18 Dr.Bharathi.S.Yargal 31 22 1 28 24 31 24 1 30 21 1 0 31 23 0 11 30 24 31 27
19 Dr. Lalitha H D 31 23 28 21 3 31 24 1 30 22 0 0 31 25 0 0 30 24 31 27
20 Dr.Bala Krishna Setty 28 25 31 25 30 21 1 0 31 25 0 0 30 24 31 27
21 Dr.Shreeshananda  Sharma V 31 23 28 19 2/1/1/1/0 31 23 0/0/0/0/1 30 19 3 0 31 13 0 16 30 24 31 26 1
22 Dr. Rekha B V 31 21 2 28 18 4/0/0/1/0 31 22 3 30 7 0 20 31 24 1 0 30 23 1 25 20 1
23 Dr. Sandhyarani.D 31 19 0/0/0/2/3 28 20 2/0/0/1/0 31 25 30 19 0 2 31 10 0 20 30 23 1 31 26 1
24 Dr. Seetha Devi.P 31 22 0/0/0/0/1 28 20 2/1/0/0/1 31 22 2/0/0/0/1 30 16 4 2 31 16 0 13 30 21.5 2.5 31 26.5 0.5
25 Dr. Satish Pai 31 21 1/0/0/0/2 28 20 0/0/0/0/4 31 22 1 30 21 1 0 31 12 3 12 30 20 3 1 31 24 3
26 Dr. Shelly Divyadarshan 31 14 7 1 28 22 0/0/0/0/2 31 25 30 11 2 11 31 24 1 0 30 19.5 4.5 31 26.5 0.5
27 Dr. Deepa.C.Patil 31 18 0/0/0/0/5 28 22 0/0/0/2/0 31 24 1 30 21 1 0 31 9 2 18 30 22.5 1.5 31 25 2
28 Dr. Pallavi.Y.C 31 18 1/0/1/3/1 28 17 0/0/0/3/2 31 19 0/0/0/5/1 30 11 0 11 31 25 0 0 30 18 6 31 21 6
29 Dr. Pankaj Pathak 31 21 0/0/1/0/1 28 23 31 20 3/0/0/0/2 30 18 4 0 31 24 1 0 30 RELIVED FROM DUTIES 31 RELIVED FROM DUTIES
30 Dr. Savitha Hiremath 31 18 0/0/0/4/1 28 18 0/0/0/4/1 31 19 0/0/0/0/4 3 30 7 1 16 31 22 3 0 30 19 5 31 25.5 1.5
31 Dr. Shashi Kiran 31 21 1/0/1/0 28 21 1/0/1/0/0 31 22 3 30 13 9 0 31 22 3 0 30 21 3 31 16 2 9
32 Dr.Venkatesha  S 31 22 1/0/0/0/1 28 20 3 31 22 3 30 5 4 16 31 21 4 0 30 21.5 2.5 31 25 2
33 Dr. Krishna Prasad.N 31 21 1/0/0/1/0 28 22 1 31 23 1/0/0/1/0 30 19 3 0 31 24 1 0 30 19 5 31 26 1
34 Dr. Sathish G I 31 19 0/0/0/0/5 28 21 0/0/0/0/1 31 22 0/0/1/1/1 30 20 2 0 31 23 2 0 30 22 2 31 23 4
35 Dr. Rajendra Prasad.M.L 31 22 1/0/0/5/2 28 17 0/0/1/3/0 31 21 0/0/0/0/4 30 5 3 16 31 20 5 0 30 17 7 31 20.5 6.5
36 Dr. Nischitha.M.S 31 16 0/0/0/1/1 28 18 0/0/0/0/1 31 22 1/0/1/0/1 30 18 4 0 31 9 3 15 30 14.5 9.5 31 24 3
37 Dr. Beena.M.D 31 22 0/0/0/0/1 28 21 1/0/0/1/0 31 24 1 30 19 3 0 31 22 3 0 30 20.5 3.5 31 24.5 2.5
38 Dr.Sowmya M N 31 20 2/0/0/0/1 28 19 2/0/0/0/1 31 20 4/0/1/0/0 30 21 1 0 31 12 1 14 30 19.5 4.5 31 24 3
39 Dr.Usha D T 31 20 0/0/0/2/0 28 19 1/0/0/1/1 31 24 1 30 10 3 11 31 20 2 4 30 22 2 31 24 3
40 Dr.Vivek G K 31 17 0/0/1/0/5 28 20 1/0/0/1/1 31 24 1 30 22 0 0 31 23 2 0 30 22.5 1.5 6 31 14.5 0.5 12
41 Dr.Madhusudan B G 31 18 0/0/3/0/1 1 28 23 31 22 0/0/0/1/1 30 18 4 0 31 23 2 0 30 19 4 1 31 25 2
42 Dr.Vidyanarayan 31 18 3/0/0/0/1 28 23 0/0/0/0/1 31 21 2/0/2/0/0 30 21 1 0 31 9 0 18 30 22.5 1.5 31 24.5 2.5
43 Shadakshari B P 31 23 28 21 2 31 23 1 30 21 1 0 31 25 0 0 30 21 3 31 26 1
44 Dr.Poornima Jalawadi 31 21 3/0/1/0/0 28 15 9 31 17 11 30 19 3 0 31 23 2 0 30 22.5 1.5 31 17.5 0.5 9
45 Dr.Suma K J 31 21 2 28 23 31 25 30 17 0 5 31 22 3 0 30 22.5 1.5 31 23.5 3.5
46 Dr.Meghana N 31 21 0/0/2/0/0 28 22 0/0/0/1/0 31 23 2 30 19 3 0 31 12 0 15 30 23.5 0.5 31 25 2
47 Dr.Anjana L Siddapur 31 18 1/0/1/2/1 28 15 1/0/0/4/0 4 31 5 0/0/0/1/0 23 30 16 6 0 31 21 4 0 30 18 7 31 21 6
48 Dr.Nanda K O 31 0 Maternity Leave 28 0 Maternity Leave 31 0 Maternity
Leave
30 Maternity
Leave
31 30 15.5 2.5 6 31 26.5 0.5
49 Dr.Aiyanna P P 31 23 0/0/1/1/1 28 22 0/0/0/0/1 31 23 0/0/1/1/0 30 21 1 0 31 18 7 0 30 20 4 31 24 3
50 Dr.Nivil V Joseph 31 19 4/0/1/8/0 28 18 0/0/0/4/1 31 19 2/0/1/1/2 30 12 10 0 31 12 1 13 30 18 6 31 24.5 2.5
51 Dr.Komala A 31 22 1 28 22 0/0/1/1/0 31 24 1 30 21 1 0 31 10 3 14 30 23 1 31 24.5 2.5
52 Dr.Divya R 31 20 1/0/0/0/1 28 19 2/0/0/0/4 31 23 0/0/1/0/1 30 15 7 0 31 13 0 15 30 23 1 31 26.5 0.5
53 Dr.Noor Fathima 31 21 1/1/0/1/1 28 20 1/0/0/1/0 31 22 3 30 12 2 9 31 21 4 0 30 20.5 3.5 31 20.5 6.5
54 Dr.Hrishikesh.O.K 31 23 0/0/2/0/0 28 19 3/0/0/0/1 31 23 0/0/1/0/1 30 21 1 0 31 22 3 0 30 22.5 1.5 31 26 1
55 Dr.Divya.K 31 23 0/0/2/0/0 28 23 31 23 1/0/1/0/1 30 20 2 0 31 23 2 0 30 23 1 31 23 4
56 Dr.Cristi Jose Cherian 31 24 0/0/0/0/1 28 22 0/0/0/0/1 31 24 0/0/0/1/0 30 20 2 0 31 15 0 14 30 23 1 31 26 1
57 Dr.Santhosh Rangannvar 31 22 1/0/0/0/1 28 22 0/0/0/0/1 31 23 1/0/0/1/0 30 21 1 0 31 14 0 14 30 23 1 31 23.5 3.5
58 Dr.Chaitra.S. 31 23 0/0/0/0/1 28 19 0/0/0/1/3 31 21 0/0/0/0/4 30 19 3 0 31 23 2 0 30 22 2 31 23 4
59 Dr.Nagalakshmi B 31 19 0/0/0/0/1 28 20 1/0/1/0/1 31 19 1/0/2/1/1 30 0 0 0 31 0 0 0 30 LWA 31 LWA
60 Dr.Manasa.S.D 31 8 28 23 0/0/0/1/0 31 23 0/0/1/0/1 30 21 1 0 31 24 2 0 30 23 1 31 24.5 2.5