Admissions

  • Home -
  • Attendance of I BAMS

Attendance of I BAMS

I BAMS ATTENDANE FOR JUNE 2022
SL.No Students Name KRIYA SHAREERA  RACHANA SHAREERA SANSKRIT PADARTHA VIGNANA SAMHITA ADHYAYANA
THEORY:18 PRAC:7 NL:4 TOTAL (29) % Theory-21 Practical-11 Non lecture-10 TOTAL (42) % THEORY:8 NL:16 TOTAL (24) % THEORY:5 NL:9 TOTAL (14) % THEORY:10 NL:17 TOTAL (27) %
1 Abhijna K Murthy 15 5 4 24 82.76 18 11 8 37 88.10 6 13 19 79.2 5 8 13 92.86 9 12 21 77.78
2 Aditi Rupesh Salunkhe 14 6 3 23 79.31 15 11 7 33 78.57 6 11 17 70.8 4 6 10 71.43 8 12 20 74.07
3 Aishwarya M 17 6 2 25 86.21 20 11 10 41 97.62 8 15 23 95.8 5 7 12 85.71 10 16 26 96.30
4 Anisha Hegde 17 6 4 27 93.10 20 11 10 41 97.62 7 14 21 87.5 5 8 13 92.86 10 16 26 96.30
5 Ankita Makanapur 17 6 4 27 93.10 19 11 9 39 92.86 8 14 22 91.7 5 8 13 92.86 9 16 25 92.59
6 Anusha D K 17 6 3 26 89.66 20 11 10 41 97.62 8 15 23 95.8 5 7 12 85.71 10 14 24 88.89
7 Arun N B 14 5 2 21 72.41 16 11 9 36 85.71 5 11 16 66.7 3 6 9 64.29 8 15 23 85.19
8 B Ganesh 15 6 3 24 82.76 18 11 8 37 88.10 7 15 22 91.7 5 8 13 92.86 8 16 24 88.89
9 Bhavani Venktesh Muttappa 13 5 3 21 72.41 16 11 8 35 83.33 7 13 20 83.3 5 8 13 92.86 8 13 21 77.78
10 Bhavanishankar S Khandre 16 5 3 24 82.76 16 11 9 36 85.71 6 13 19 79.2 5 8 13 92.86 9 16 25 92.59
11 Bhuvana R 18 6 4 28 96.55 19 11 9 39 92.86 8 16 24 100 5 8 13 92.86 10 16 26 96.30
12 Bindu Shree J 3 1 1 5 17.24 7 9 5 21 50.00 4 4 8 33.3 0 3 3 21.43 3 6 9 33.33
13 Brunda C 18 6 4 28 96.55 21 11 10 42 100.00 8 16 24 100 4 8 12 85.71 10 16 26 96.30
14 Chaithanaya S 17 5 3 25 86.21 20 11 10 41 97.62 6 16 22 91.7 5 7 12 85.71 10 15 25 92.59
15 Chaitra C 18 6 4 28 96.55 20 11 10 41 97.62 8 16 24 100 5 8 13 92.86 10 16 26 96.30
16 Chaithra N R 17 6 4 27 93.10 21 11 10 42 100.00 7 14 21 87.5 5 8 13 92.86 10 16 26 96.30
17 Chandana 17 6 4 27 93.10 21 11 10 42 100.00 8 15 23 95.8 5 8 13 92.86 10 16 26 96.30
18 Deeksha M 13 4 3 20 68.97 14 10 5 29 69.05 6 13 19 79.2 5 8 13 92.86 8 14 22 81.48
19 Dhanush A G 15 6 4 25 86.21 15 10 9 34 80.95 6 12 18 75 5 8 13 92.86 8 16 24 88.89
20 Disha N 14 5 2 21 72.41 15 8 8 31 73.81 5 11 16 66.7 4 6 10 71.43 8 12 20 74.07
21 Faizan Ali Khan 17 5 4 26 89.66 19 11 9 39 92.86 5 16 21 87.5 5 6 11 78.57 10 16 26 96.30
22 Gnaneshwari 18 6 4 28 96.55 20 11 10 41 97.62 8 16 24 100 5 8 13 92.86 10 16 26 96.30
23 Gowri V 16 6 3 25 86.21 19 10 10 39 92.86 8 14 22 91.7 4 7 11 78.57 8 13 21 77.78
24 Hafsa Fatima 16 5 4 25 86.21 19 10 10 39 92.86 6 15 21 87.5 4 7 11 78.57 8 16 24 88.89
25 Hamsa MR 17 5 4 26 89.66 21 9 10 40 95.24 6 15 21 87.5 5 7 12 85.71 10 16 26 96.30
26 Harsh J Mallasure 14 5 3 22 75.86 16 11 10 37 88.10 6 9 15 62.5 5 8 13 92.86 9 16 25 92.59
27 Harshini .S 18 6 4 28 96.55 21 11 10 42 100.00 5 15 20 83.3 5 8 13 92.86 10 16 26 96.30
28 Harshitha S 18 6 4 28 96.55 21 11 10 42 100.00 7 16 23 95.8 5 8 13 92.86 10 14 24 88.89
29 Hema N 16 6 4 26 89.66 16 8 8 32 76.19 8 14 22 91.7 5 8 13 92.86 7 13 20 74.07
30 Insha Fatima 15 5 4 24 82.76 17 10 9 36 85.71 7 14 21 87.5 5 7 12 85.71 10 13 23 85.19
31 Jhansi Lakshmi  G 18 6 4 28 96.55 20 10 10 40 95.24 7 16 23 95.8 5 8 13 92.86 10 16 26 96.30
32 Kartik B.K 15 6 3 24 82.76 22 10 8 40 95.24 8 13 21 87.5 5 7 12 85.71 8 14 22 81.48
33 Karthik R.V 15 6 4 25 86.21 14 11 9 34 80.95 7 15 22 91.7 5 8 13 92.86 9 12 21 77.78
34 Kavana J 18 6 4 28 96.55 19 10 10 39 92.86 8 15 23 95.8 4 8 12 85.71 10 14 24 88.89
35 Kavya Gopal Joshi 15 6 4 25 86.21 17 9 10 36 85.71 7 16 23 95.8 5 8 13 92.86 9 16 25 92.59
36 Khaja Patel Biradar s 12 4 2 18 62.07 15 8 7 30 71.43 8 10 18 75 4 8 12 85.71 8 9 17 62.96
37 Kruthika T R 15 4 2 21 72.41 19 10 8 37 88.10 4 12 16 66.7 4 7 11 78.57 9 16 25 92.59
38 Khushi N 17 6 4 27 93.10 20 11 10 41 97.62 7 15 22 91.7 5 8 13 92.86 10 16 26 96.30
39 Lata S K 16 5 3 24 82.76 17 10 9 36 85.71 7 13 20 83.3 4 8 12 85.71 8 13 21 77.78
40 Madhushree P 18 6 3 27 93.10 20 9 9 38 90.48 7 15 22 91.7 5 7 12 85.71 9 14 23 85.19
41 Manasa k.P 16 5 4 25 86.21 18 10 9 37 88.10 7 14 21 87.5 5 8 13 92.86 9 15 24 88.89
42 Megha C 9 3 3 15 51.72 9 7 5 21 50.00 6 9 15 62.5 4 8 12 85.71 5 11 16 59.26
43 Meghana TR 18 5 4 27 93.10 21 11 10 42 100.00 7 14 21 87.5 5 7 12 85.71 10 14 24 88.89
44 Mehek Firdose 15 6 3 24 82.76 20 8 10 38 90.48 6 13 19 79.2 5 7 12 85.71 10 14 24 88.89
45 Muskan M 17 6 4 27 93.10 21 10 9 40 95.24 8 15 23 95.8 5 8 13 92.86 9 14 23 85.19
46  M L Tharini 17 5 3 25 86.21 20 10 10 40 95.24 8 15 23 95.8 5 8 13 92.86 10 16 26 96.30
47 Nampalli Mounya 17 5 4 26 89.66 20 10 10 40 95.24 7 14 21 87.5 4 8 12 85.71 9 15 24 88.89
48 Nanditha S 16 5 3 24 82.76 18 9 7 34 80.95 8 15 23 95.8 5 8 13 92.86 9 16 25 92.59
49 Nischal H.P 17 6 4 27 93.10 17 7 10 34 80.95 4 13 17 70.8 5 8 13 92.86 9 14 23 85.19
50 Noor Safiya Mohammadi 18 6 4 28 96.55 21 10 10 41 97.62 8 16 24 100 5 8 13 92.86 10 16 26 96.30
51 Odisomath Shashank 17 6 3 26 89.66 22 11 10 43 102.38 8 16 24 100 5 8 13 92.86 10 14 24 88.89
52 P.V Vandana 12 5 3 20 68.97 16 8 8 32 76.19 4 12 16 66.7 4 6 10 71.43 10 12 22 81.48
53 Poornima 17 6 4 27 93.10 20 10 10 40 95.24 8 16 24 100 5 8 13 92.86 10 14 24 88.89
54 Pratheeksha J 16 6 4 26 89.66 20 10 9 39 92.86 8 15 23 95.8 5 8 13 92.86 10 16 26 96.30
55 Priyanka R 16 6 2 24 82.76 19 11 10 40 95.24 7 14 21 87.5 5 7 12 85.71 10 13 23 85.19
56 R Neha 18 5 4 27 93.10 20 10 9 39 92.86 8 16 24 100 5 8 13 92.86 10 16 26 96.30
57 Radhika 16 6 3 25 86.21 20 10 9 39 92.86 8 15 23 95.8 5 8 13 92.86 9 16 25 92.59
58 Raksha R Udupa 18 6 4 28 96.55 21 10 10 41 97.62 7 13 20 83.3 5 8 13 92.86 10 14 24 88.89
59 Rakshitha M.S 15 4 2 21 72.41 16 8 5 29 69.05 8 15 23 95.8 5 7 12 85.71 9 10 19 70.37
60 Rohini H.S 17 4 3 24 82.76 18 11 10 39 92.86 8 14 22 91.7 5 8 13 92.86 10 16 26 96.30
61 Rohith P 17 6 4 27 93.10 20 10 10 40 95.24 8 16 24 100 5 8 13 92.86 10 16 26 96.30
62 Roshini Gowda  M.C 18 5 2 25 86.21 20 10 10 40 95.24 8 15 23 95.8 5 7 12 85.71 10 14 24 88.89
63 Ruchitha H.S 14 6 2 22 75.86 19 8 7 34 80.95 6 12 18 75 4 8 12 85.71 9 14 23 85.19
64 Sahana M C 13 4 4 21 72.41 15 9 7 31 73.81 7 13 20 83.3 4 8 12 85.71 9 10 19 70.37
65 Sahana M Konnur 16 5 4 25 86.21 19 11 10 40 95.24 7 15 22 91.7 5 8 13 92.86 10 16 26 96.30
66 Sahana V 13 4 1 18 62.07 17 11 7 35 83.33 6 14 20 83.3 5 6 11 78.57 8 14 22 81.48
67 Saiprasad T 16 6 4 26 89.66 21 10 10 41 97.62 8 15 23 95.8 5 7 12 85.71 10 14 24 88.89
68 Sakshi P Gowda 18 6 4 28 96.55 20 11 10 41 97.62 7 16 23 95.8 5 8 13 92.86 10 16 26 96.30
69 Sampada Divakar Hegde 17 5 4 26 89.66 20 11 10 41 97.62 7 15 22 91.7 5 8 13 92.86 10 16 26 96.30
70 Santoshi M Bathija 15 4 4 23 79.31 18 10 5 33 78.57 6 14 20 83.3 5 8 13 92.86 8 12 20 74.07
71 Sharanayya 16 4 2 22 75.86 18 9 9 36 85.71 6 12 18 75 4 5 9 64.29 8 15 23 85.19
72 Shibani M Nayaka 18 6 4 28 96.55 21 11 10 42 100.00 8 16 24 100 5 8 13 92.86 10 16 26 96.30
73 Shivani M 17 5 3 25 86.21 21 11 10 42 100.00 8 16 24 100 5 8 13 92.86 10 16 26 96.30
74 Shreyas M 18 6 2 26 89.66 20 10 9 39 92.86 8 16 24 100 5 8 13 92.86 10 16 26 96.30
75 Shridevi Channi 17 6 3 26 89.66 21 11 10 42 100.00 8 15 23 95.8 5 8 13 92.86 10 16 26 96.30
76 Sindhu H.S 16 6 1 23 79.31 20 11 10 41 97.62 7 15 22 91.7 5 8 13 92.86 10 16 26 96.30
77 Sindhu N 17 5 4 26 89.66 20 10 10 40 95.24 7 15 22 91.7 5 8 13 92.86 9 16 25 92.59
78 Sneha Sree Setty 16 6 2 24 82.76 19 11 9 39 92.86 8 16 24 100 5 6 11 78.57 10 16 26 96.30
79 Sonal V Pujar 16 4 3 23 79.31 18 11 9 38 90.48 7 13 20 83.3 5 6 11 78.57 9 16 25 92.59
80 Soundarya M Morkar 18 6 3 27 93.10 20 9 10 39 92.86 7 14 21 87.5 4 8 12 85.71 10 16 26 96.30
81 Spandana J 16 5 3 24 82.76 17 11 10 38 90.48 7 14 21 87.5 4 5 9 64.29 9 14 23 85.19
82 Srustith Shivacharya 17 5 3 25 86.21 19 11 10 40 95.24 7 15 22 91.7 5 6 11 78.57 10 16 26 96.30
83 Sudeep B.S 17 6 4 27 93.10 20 11 10 41 97.62 8 16 24 100 5 7 12 85.71 10 16 26 96.30
84 Suman Sadanand Kumbar 18 6 4 28 96.55 21 11 10 42 100.00 8 16 24 100 5 8 13 92.86 10 16 26 96.30
85 Sumathi 17 6 4 27 93.10 20 11 10 41 97.62 8 16 24 100 5 8 13 92.86 10 16 26 96.30
86 Sumeet Sadashiv Potadar 16 6 4 26 89.66 18 11 9 38 90.48 7 13 20 83.3 5 7 12 85.71 8 16 24 88.89
87 Swati 17 6 2 25 86.21 20 11 10 41 97.62 7 15 22 91.7 5 8 13 92.86 10 16 26 96.30
88 Syed Aban Ahmed 16 6 4 26 89.66 19 11 10 40 95.24 8 15 23 95.8 5 8 13 92.86 10 16 26 96.30
89 Syeda Noor Mohammadi 17 6 4 27 93.10 17 8 9 34 80.95 7 15 22 91.7 4 7 11 78.57 8 12 20 74.07
90 Tasneem Firdose 17 6 4 27 93.10 20 10 9 39 92.86 7 14 21 87.5 4 8 12 85.71 9 15 24 88.89
91 Thanmayi K Gowda 18 4 4 26 89.66 18 11 10 39 92.86 7 16 23 95.8 5 8 13 92.86 10 15 25 92.59
92 Umme Kulsum 17 6 4 27 93.10 20 10 8 38 90.48 8 16 24 100 5 8 13 92.86 9 16 25 92.59
93 Vaishnavi 18 5 4 27 93.10 20 11 10 41 97.62 8 16 24 100 5 8 13 92.86 10 16 26 96.30
94 Varsha N 18 6 3 27 93.10 20 11 10 41 97.62 8 15 23 95.8 5 6 11 78.57 10 14 24 88.89
95 Vasushree K R 17 5 3 25 86.21 20 9 7 36 85.71 8 15 23 95.8 5 7 12 85.71 10 16 26 96.30
96 Vidyashree V Naik 18 4 4 26 89.66 21 11 10 42 100.00 7 16 23 95.8 5 8 13 92.86 10 16 26 96.30
97 Vishal Tandle 14 5 2 21 72.41 16 99 6 121 288.10 7 14 21 87.5 5 8 13 92.86 8 16 24 88.89
98 Vivek L 15 6 3 24 82.76 18 99 8 125 297.62 7 13 20 83.3 5 7 12 85.71 8 15 23 85.19
99 Yashaswini H Basutkar 18 6 3 27 93.10 20 11 10 41 97.62 8 16 24 100 5 8 13 92.86 10 16 26 96.30
100 Yashaswini M 18 6 4 28 96.55 21 11 10 42 100.00 8 16 24 100 5 8 13 92.86 10 16 26 96.30
I BAMS ATTENDANCE FOR THE MONTH OF MAY 2022
Sl No Students Name KRIYA SHAREERA-MAY SAMHITA ADHYAYAN PADARTHA VIGYAN SHAREERA RACHANA
THE-19 NL-4 PRA-8 Total (31) % THE-10 NL-11 TOTal (21) % THE-8 NL-11 TOTal (19) % THE-26 PTAC-12 NL-26 TOTal (64) %
1 Abhijna K Murthy 17 4 5 26 83.87 10 7 17 80.95 8 11 19 100.00 24 12 23 59 92.19
2 Aditi Rupesh Salunkhe 15 2 7 24 77.42 9 10 19 90.48 7 5 12 63.16 23 11 19 53 82.81
3 Aishwarya M 17 2 8 27 87.10 10 11 21 100.00 8 6 14 73.68 25 11 19 55 85.94
4 Anisha Hegde 15 2 7 24 77.42 10 11 21 100.00 7 7 14 73.68 21 11 23 55 85.94
5 Ankita Makanapur 17 3 7 27 87.10 10 11 21 100.00 8 8 16 84.21 25 11 20 56 87.50
6 Anusha D K 15 3 5 23 74.19 10 11 21 100.00 8 10 18 94.74 23 11 24 58 90.63
7 Arun N B 16 4 6 26 83.87 9 7 16 76.19 8 10 18 94.74 25 12 22 59 92.19
8 B Ganesh 17 3 6 26 83.87 10 9 19 90.48 8 10 18 94.74 26 11 22 59 92.19
9 Bhavani Venktesh Muttappa 19 3 8 30 96.77 10 11 21 100.00 8 9 17 89.47 26 11 22 59 92.19
10 Bhavanishankar S Khandre 18 3 8 29 93.55 10 11 21 100.00 8 10 18 94.74 24 11 24 59 92.19
11 Bhuvana R 19 4 8 31 100.00 10 11 21 100.00 8 11 19 100.00 26 12 26 64 100.00
12 Bindu Shree J 9 1 5 15 48.39 8 9 17 80.95 4 7 11 57.89 21 10 18 49 76.56
13 Brunda C 19 4 8 31 100.00 10 11 21 100.00 8 10 18 94.74 26 12 26 64 100.00
14 Chaithanaya S 19 4 8 31 100.00 10 11 21 100.00 8 10 18 94.74 26 12 26 64 100.00
15 Chaitra C 18 3 8 29 93.55 10 11 21 100.00 8 9 17 89.47 25 12 26 63 98.44
16 chaithra N R 19 4 8 31 100.00 10 11 21 100.00 8 10 18 94.74 25 11 23 59 92.19
17 Chandana 19 4 8 31 100.00 10 11 21 100.00 8 11 19 100.00 26 12 26 64 100.00
18 Deeksha M 18 3 6 27 87.10 9 8 17 80.95 7 6 13 68.42 22 11 25 58 90.63
19 Dhanush A G 19 3 7 29 93.55 10 9 19 90.48 8 10 18 94.74 25 12 24 61 95.31
20 Disha N 18 3 4 25 80.65 9 6 15 71.43 6 10 16 84.21 24 11 20 55 85.94
21 Faizan Ali Khan 19 4 8 31 100.00 10 11 21 100.00 8 10 18 94.74 26 12 26 64 100.00
22 Gnaneshwari 18 4 8 30 96.77 10 11 21 100.00 8 10 18 94.74 26 12 26 64 100.00
23 Gowri V 18 4 7 29 93.55 10 11 21 100.00 7 11 18 94.74 24 11 21 56 87.50
24 Hafsa Fathima 15 2 7 24 77.42 8 9 17 80.95 8 10 18 94.74 23 11 23 57 89.06
25 Hamsa MR 17 2 7 26 83.87 10 9 19 90.48 8 10 18 94.74 21 11 21 53 82.81
26 Harsh J mallasure 18 2 8 28 90.32 10 11 21 100.00 8 7 15 78.95 24 11 25 60 93.75
27 Harshini .S 19 4 8 31 100.00 10 11 21 100.00 8 11 19 100.00 26 12 26 64 100.00
28 Harshitha S 15 2 5 22 70.97 7 10 17 80.95 7 8 15 78.95 22 11 26 59 92.19
29 Hema N 18 3 6 27 87.10 9 8 17 80.95 6 7 13 68.42 23 11 21 55 85.94
30 Insha Fatima 17 3 8 28 90.32 9 11 20 95.24 7 9 16 84.21 23 10 21 54 84.38
31 Jhansi Lakshmi  G 19 3 8 30 96.77 10 11 21 100.00 8 10 18 94.74 26 12 26 64 100.00
32 Kartik B.K 18 3 7 28 90.32 10 11 21 100.00 8 10 18 94.74 26 10 24 60 93.75
33 Karthik R.V 19 4 7 30 96.77 10 10 20 95.24 7 9 16 84.21 24 11 23 58 90.63
34 Kavana J 16 3 6 25 80.65 9 9 18 85.71 7 8 15 78.95 22 12 22 56 87.50
35 Kavya Gopal Joshi 19 4 7 30 96.77 10 11 21 100.00 7 10 17 89.47 26 12 26 64 100.00
36 Khaja Patel Biradar s 18 4 5 27 87.10 9 8 17 80.95 5 8 13 68.42 22 10 17 49 76.56
37 Kruthika T R 15 2 7 24 77.42 9 9 18 85.71 7 8 15 78.95 20 10 19 49 76.56
38 Khushi N 18 3 8 29 93.55 10 11 21 100.00 8 9 17 89.47 25 12 26 63 98.44
39 Lata S K 19 3 6 28 90.32 10 11 21 100.00 7 10 17 89.47 25 12 26 63 98.44
40 Madhushree P 19 3 7 29 93.55 10 11 21 100.00 8 10 18 94.74 25 11 22 58 90.63
41 Manasa k.P 16 3 7 26 83.87 7 10 17 80.95 7 8 15 78.95 23 10 23 56 87.50
42 Megha C 17 3 5 25 80.65 9 9 18 85.71 8 9 17 89.47 22 11 24 57 89.06
43 Meghana TR 18 4 8 30 96.77 10 11 21 100.00 8 11 19 100.00 26 12 26 64 100.00
44 Mehek Firdose 13 1 5 19 61.29 8 9 17 80.95 7 10 17 89.47 23 11 23 57 89.06
45 Muskan M 19 4 8 31 100.00 10 11 21 100.00 8 10 18 94.74 26 12 24 62 96.88
46  M L Tharini 16 3 7 26 83.87 10 9 19 90.48 8 10 18 94.74 26 9 24 59 92.19
47 Nampalli Mounya 18 4 7 29 93.55 9 11 20 95.24 7 10 17 89.47 22 11 23 56 87.50
48 Nanditha S 16 4 8 28 90.32 9 11 20 95.24 7 10 17 89.47 21 9 18 48 75.00
49 Nischal H.P 19 3 8 30 96.77 10 11 21 100.00 8 10 18 94.74 26 12 26 64 100.00
50 Noor Safiya Mohammadi 17 3 8 28 90.32 8 11 19 90.48 8 8 16 84.21 23 11 25 59 92.19
51 Odisomath Shashank 18 4 6 28 90.32 10 11 21 100.00 8 11 19 100.00 26 12 25 63 98.44
52 P.V Vandana 11 3 6 20 64.52 7 7 14 66.67 4 8 12 63.16 21 8 15 44 68.75
53 Poornima 19 4 7 30 96.77 10 11 21 100.00 8 9 17 89.47 25 12 25 62 96.88
54 Pratheeksha J 15 3 7 25 80.65 9 7 16 76.19 7 8 15 78.95 24 10 22 56 87.50
55 Priyanka R 17 3 8 28 90.32 9 11 20 95.24 8 8 16 84.21 23 11 25 59 92.19
56 R Neha 17 3 8 28 90.32 10 9 19 90.48 8 10 18 94.74 24 10 24 58 90.63
57 Radhika 19 4 8 31 100.00 10 11 21 100.00 8 11 19 100.00 26 12 26 64 100.00
58 Raksha R Udupa 19 4 8 31 100.00 10 11 21 100.00 8 11 19 100.00 26 12 26 64 100.00
59 Rakshitha M.S 19 3 7 29 93.55 9 8 17 80.95 7 6 13 68.42 24 10 24 58 90.63
60 Rohini H.S 18 3 8 29 93.55 9 10 19 90.48 8 11 19 100.00 24 11 22 57 89.06
61 Rohith P 19 3 8 30 96.77 10 11 21 100.00 8 11 19 100.00 24 12 26 62 96.88
62 Roshini Gowda  M.C 15 3 3 21 67.74 8 7 15 71.43 8 8 16 84.21 23 10 17 50 78.13
63 Ruchitha H.S 18 4 8 30 96.77 7 10 17 80.95 7 10 17 89.47 23 11 26 60 93.75
64 Sahana M C 15 2 5 22 70.97 7 9 16 76.19 6 7 13 68.42 23 9 21 53 82.81
65 Sahana M Konnur 18 4 7 29 93.55 9 11 20 95.24 7 11 18 94.74 23 11 24 58 90.63
66 Sahana V 14 3 4 21 67.74 8 9 17 80.95 8 10 18 94.74 19 10 17 46 71.88
67 Sai Prasad T 17 4 8 29 93.55 8 11 19 90.48 8 11 19 100.00 24 11 23 58 90.63
68 Sakshi P Gowda 17 2 8 27 87.10 10 11 21 100.00 8 11 19 100.00 26 10 26 62 96.88
69 Sampada Divakar Hegde 19 4 8 31 100.00 10 11 21 100.00 8 11 19 100.00 26 12 26 64 100.00
70 Santoshi M Bathija 15 4 6 25 80.65 7 8 15 71.43 6 11 17 89.47 19 7 18 44 68.75
71 Sharanayya 14 4 8 26 83.87 10 6 16 76.19 7 11 18 94.74 22 9 22 53 82.81
72 Shibani M Nayaka 14 4 6 24 77.42 9 7 16 76.19 8 7 15 78.95 21 10 21 52 81.25
73 Shivani M 18 4 8 30 96.77 10 11 21 100.00 8 11 19 100.00 26 12 24 62 96.88
74 Shreyas M 19 4 7 30 96.77 10 11 21 100.00 8 11 19 100.00 24 12 26 62 96.88
75 Shridevi Channi 19 4 8 31 100.00 10 11 21 100.00 8 11 19 100.00 26 12 26 64 100.00
76 Sindhu H.S 19 4 8 31 100.00 10 11 21 100.00 8 11 19 100.00 26 12 26 64 100.00
77 Sindhu N 19 3 8 30 96.77 10 11 21 100.00 8 11 19 100.00 26 12 24 62 96.88
78 Sneha sree setty 17 4 8 29 93.55 10 11 21 100.00 8 10 18 94.74 26 10 23 59 92.19
79 Sonal V Pujar 15 2 8 25 80.65 9 11 20 95.24 7 8 15 78.95 25 11 25 61 95.31
80 Soundarya M Morkar 17 4 5 26 83.87 9 11 20 95.24 8 6 14 73.68 26 11 19 56 87.50
81 Spandana J 19 3 8 30 96.77 10 11 21 100.00 8 8 16 84.21 24 12 25 61 95.31
82 Srustith Shivacharya 19 4 8 31 100.00 10 11 21 100.00 8 11 19 100.00 26 12 26 64 100.00
83 Sudeep B.S 17 3 8 28 90.32 10 11 21 100.00 8 10 18 94.74 26 12 26 64 100.00
84 Suman Sadanand Kumbar 18 3 8 29 93.55 10 11 21 100.00 8 10 18 94.74 27 12 26 65 101.56
85 Sumathi 19 4 8 31 100.00 10 11 21 100.00 8 11 19 100.00 26 12 26 64 100.00
86 Sumeet Sadashiv Potadar 17 4 7 28 90.32 7 11 18 85.71 8 11 19 100.00 22 11 23 56 87.50
87 Swati 16 3 6 25 80.65 9 9 18 85.71 7 10 17 89.47 19 11 19 49 76.56
88 Syed Aban Ahmed 19 4 7 30 96.77 10 11 21 100.00 8 11 19 100.00 26 10 26 62 96.88
89 Syeda Noor Mohammadi 16 3 8 27 87.10 9 11 20 95.24 7 8 15 78.95 24 12 25 61 95.31
90 Tasneem Firdose 19 3 8 30 96.77 10 11 21 100.00 8 9 17 89.47 25 12 26 63 98.44
91 Thanmayi K Gowda 18 4 7 29 93.55 10 11 21 100.00 8 11 19 100.00 24 12 24 60 93.75
92 Umme Kulsum 15 4 5 24 77.42 6 10 16 76.19 6 9 15 78.95 24 11 25 60 93.75
93 Vaishnavi 19 4 8 31 100.00 10 11 21 100.00 8 11 19 100.00 26 12 26 64 100.00
94 Varsha N 17 3 8 28 90.32 10 9 19 90.48 8 7 15 78.95 24 11 24 59 92.19
95 Vasushree K R 19 4 8 31 100.00 10 7 17 80.95 8 11 19 100.00 25 9 23 57 89.06
96 Vidyashree V Naik 19 3 8 30 96.77 10 11 21 100.00 8 10 18 94.74 25 10 25 60 93.75
97 Vishal Tandle 17 3 8 28 90.32 10 9 19 90.48 8 10 18 94.74 24 11 23 58 90.63
98 Vivek L 14 3 5 22 70.97 7 9 16 76.19 7 8 15 78.95 16 6 15 37 57.81
99 Yashaswini H Basutkar 18 3 7 28 90.32 9 11 20 95.24 8 11 19 100.00 25 12 26 63 98.44
100 Yashaswini M 19 4 8 31 100.00 10 11 21 100.00 8 11 19 100.00 26 12 26 64 100.00
I BAMS FOR April 2022
SL.No Students Name KS SA PV RS Total %
THE-2 the-3 THE-3 The-2 Pra-2 TH Pra TH (10) Pra (2)
1 Abhijna K Murthy 2 3 3 2 2 10 2 100 100
2 Aditi Rupesh Salunkhe 2 3 3 2 2 10 2 100 100
3 Aishwarya M 2 3 3 2 2 10 2 100 100
4 Anisha Hegde 2 3 3 2 2 10 2 100 100
5 Ankita Makanapur 2 3 3 2 2 10 2 100 100
6 Anusha D K 2 3 3 2 2 10 2 100 100
7 Arun N B 2 0 0 2 2 4 2 40 100
8 B Ganesh 2 3 3 2 2 10 2 100 100
9 Bhavani Venktesh Muttappa 2 3 3 2 2 10 2 100 100
10 Bhavanishankar S Khandre 2 3 3 2 2 10 2 100 100
11 Bhuvana R 2 3 3 2 2 10 2 100 100
12 Bindu Shree J 2 3 3 2 2 10 2 100 100
13 Brunda C 0 3 3 2 2 8 2 80 100
14 Chaithanaya S 2 3 3 2 2 10 2 100 100
15 Chaitra C 2 3 3 2 2 10 2 100 100
16 chaithra N R 2 3 3 2 2 10 2 100 100
17 Chandana 2 1 3 2 2 8 2 80 100
18 Deeksha M 2 3 3 2 2 10 2 100 100
19 Dhanush A G 2 3 3 2 2 10 2 100 100
20 Disha N 2 3 3 2 2 10 2 100 100
21 Faizan Ali Khan 2 3 3 2 2 10 2 100 100
22 Gnaneshwari 2 3 3 2 2 10 2 100 100
23 Gowri V 2 3 3 2 2 10 2 100 100
24 Hafsa Fathima 2 3 3 2 2 10 2 100 100
25 Hamsa MR 2 3 3 2 2 10 2 100 100
26 Harsh J mallasure 2 3 3 2 2 10 2 100 100
27 Harshini .S 2 3 3 2 2 10 2 100 100
28 Harshitha S 2 3 3 2 2 10 2 100 100
29 Hema N 2 3 3 2 2 10 2 100 100
30 Insha Fatima 2 3 3 2 2 10 2 100 100
31 Jhansi Lakshmi  G 2 3 3 2 2 10 2 100 100
32 Kartik B.K 2 3 3 2 2 10 2 100 100
33 Karthik R.V 2 3 3 2 2 10 2 100 100
34 Kavana J 2 3 3 2 2 10 2 100 100
35 Kavya Gopal Joshi 2 3 3 2 2 10 2 100 100
36 Khaja Patel Biradar s 2 3 3 2 2 10 2 100 100
37 Kruthika T R 2 3 3 2 2 10 2 100 100
38 Khushi N 2 3 3 2 2 10 2 100 100
39 Lata S K 2 3 3 2 2 10 2 100 100
40 Madhushree P 2 3 3 2 2 10 2 100 100
41 Manasa k.P 2 3 3 2 2 10 2 100 100
42 Megha C 2 3 3 2 2 10 2 100 100
43 Meghana TR 2 3 3 2 2 10 2 100 100
44 Mehek Firdose 0 0 2 2 2 4 2 40 100
45 Muskan M 2 3 3 2 2 10 2 100 100
46  M L Tharini 1 3 3 2 2 9 2 90 100
47 Nampalli Mounya 2 3 3 2 2 10 2 100 100
48 Nanditha S 2 3 3 2 2 10 2 100 100
49 Nischal H.P 2 3 3 2 2 10 2 100 100
50 Noor Safiya Mohammadi 2 3 3 2 2 10 2 100 100
51 Odisomath Shashank 2 3 3 2 2 10 2 100 100
52 P.V Vandana 2 3 3 2 2 10 2 100 100
53 Poornima 2 3 3 2 2 10 2 100 100
54 Pratheeksha J 2 3 3 2 2 10 2 100 100
55 Priyanka R 2 3 3 2 2 10 2 100 100
56 R Neha 2 3 3 2 2 10 2 100 100
57 Radhika 2 3 3 2 2 10 2 100 100
58 Raksha R Udupa 2 3 3 2 2 10 2 100 100
59 Rakshitha M.S 2 3 3 2 2 10 2 100 100
60 Rohini H.S 2 3 3 2 2 10 2 100 100
61 Rohith P 2 3 3 2 2 10 2 100 100
62 Roshini Gowda  M.C 2 3 3 2 2 10 2 100 100
63 Ruchitha H.S 2 3 3 2 2 10 2 100 100
64 Sahana M C 2 0 0 2 2 4 2 40 100
65 Sahana M Konnur 2 3 3 2 2 10 2 100 100
66 Sahana V 2 3 3 2 2 10 2 100 100
67 Sai Prasad T 2 3 3 2 2 10 2 100 100
68 Sakshi P Gowda 2 3 1 2 2 8 2 80 100
69 Sampada Divakar Hegde 2 3 3 2 2 10 2 100 100
70 Santoshi M Bathija 2 3 3 2 2 10 2 100 100
71 Sharanayya 1 3 3 2 2 9 2 90 100
72 Shibani M Nayaka 2 3 3 2 2 10 2 100 100
73 Shivani M 2 3 3 2 2 10 2 100 100
74 Shreyas M 2 3 3 2 2 10 2 100 100
75 Shridevi Channi 2 3 3 2 2 10 2 100 100
76 Sindhu H.S 2 3 3 2 2 10 2 100 100
77 Sindhu N 2 3 3 2 2 10 2 100 100
78 Sneha sree setty 2 3 3 2 2 10 2 100 100
79 Sonal V Pujar 2 3 3 2 2 10 2 100 100
80 Soundarya M Morkar 2 3 3 2 2 10 2 100 100
81 Spandana J 2 3 3 2 2 10 2 100 100
82 Srustith Shivacharya 2 3 3 2 2 10 2 100 100
83 Sudeep B.S 2 3 3 2 2 10 2 100 100
84 Suman Sadanand Kumbar 2 2 0 2 2 6 2 60 100
85 Sumathi 2 3 3 2 2 10 2 100 100
86 Sumeet Sadashiv Potadar 2 3 3 2 2 10 2 100 100
87 Swati 2 3 3 2 2 10 2 100 100
88 Syed Aban Ahmed 2 3 3 2 2 10 2 100 100
89 Syeda Noor Mohammadi 2 3 3 2 2 10 2 100 100
90 Tasneem Firdose 2 3 3 2 2 10 2 100 100
91 Thanmayi K Gowda 2 3 3 2 2 10 2 100 100
92 Umme Kulsum 1 3 3 2 2 9 2 90 100
93 Vaishnavi 2 3 3 2 2 10 2 100 100
94 Varsha N 2 3 3 2 2 10 2 100 100
95 Vasushree K R 2 3 3 2 2 10 2 100 100
96 Vidyashree V Naik 1 3 3 2 2 9 2 90 100
97 Vishal Tandle 2 0 2 2 2 6 2 60 100
98 Vivek L 1 3 3 2 2 9 2 90 100
99 Yashaswini H Basutkar 2 0 0 2 2 4 2 40 100
100 Yashaswini M 2 3 3 2 2 10 2 100 100

Attendance of I BAMS

Sl No Date Programmes
01 12-04-2018 Dr. Rekha.B.V, Reader, Department of Swasthavirtta awarded Doctor of Philosophy (Ph.D) in Swasthavritta in 20th Convocation of Rajiv Gandhi University of Health Sciences, Bengaluru.
02 PG Scholars have bagged 22 RGUHS Ranks in 6 P.G Specialities
03 28-08-2018 Souparnika College Magazine has Secured Second Prize in the Best College Magazine Category for the Year 2016-2017. 

Principal and Chief Editor received the Award from Holiness Jagadguru Sri Shivarathri Deshikendra Mahaswamiji at Suttur Srikestra.

04 28-08-2018 Ms. Annapoorna, Final year BAMS Student awarded with First prize in Essay Competition held in connection to “Prasada” Bi-monthly magazine from his holiness Jagadguru Sri Shivarathri Deshikendra Mahaswamiji  at Suttur Srikshetra.
05 05-09-2018 Dr. Guru Basavaraja.B. Professor, Department of Rasashastra and Bhaishajya Kalpana has been Felicitated as Best Teacher from Rajiv Gandhi University of Health Sciences, Bengaluru.
06 27-10-2018 Dr. Anjana.L.Siddapur, Asst. Professor, Department of Agadatanra has been awarded –Best Oral Paper Presentation in faculty at KAHER Sri BMK Ayurveda Medical College, Shahapur, Belgaum, on the occasion of National Seminar-Nirvisha 2018.
07 29-10-2018 to 30-10-2018 Dr. Deepika, II PG Scholar, Dept. of PG studies in Shalyatantra awarded Ist prize in Poster Presentation,  CME on Vatarakta at Govt. Ayurveda Medical College, Bengaluru.
08 October 2018 Dr. Rajendra Prasad.M.L., Reader, Department of Rasashastra, published “Arogyakkagi Yogasana” book.
09 29-10-2018 to 30-10-2018 Dr. Pravini, II PG Scholar, Dept. of PG studies in Shalyatantra awarded IIIrd prize in Poster Presentation,  CME on Vatarakta at Govt. Ayurveda Medical College, Bengaluru.
10 19-01-2019

&

20-01-2019

Dr.Shwetha.M.S. III PG Scholar, Dept. of PG studies in Panchakarma awarded Second Best Oral Paper Presentation in National Seminar on Management of Life Style Disorders at Erode.
11 15-02-2019

to

17-02-2019

Dr.Beena.M.D. Asst. Professor, Department of Kayachikitsa, awarded 3rd Prize for the Oral Paper Presentation at Cancer Conclave International Seminar held at Amrita Institute of Medical Sciences, Kochi, Kerala.
12 24-02-2019 Dr. Roja, II PG Scholar, Dept. of PG studies in Panchakarma awarded Best Oral Paper Presentation in EUGENICON-2019 National Seminar on Rasayana and Vajikarana at Udupi.
13 22-07-2019 to

26-07-2019

Dr.Shivaprasad Hudeda has attended NABH Assessor course based on AYUSH Assessor Training and passed the ongoing assessments and written examination at New-Delhi.
14 23-08-2019 Ms.Umme Habeeba and Ms. Bibi Ayesha, IV BAMS has secured first prize in the State level Ayurwhiz- 4 organised by Himalaya Drug Company, at SDM Ayurveda Medical College, Udupi.
15 06-09-2019 Ms.Umme Habeeba and Ms. Bibi Ayesha, IV BAMS has secured second prize in the State level Ayurwhiz- 4 organised by Himalaya Drug Company, at SDM Ayurveda Medical College, Udupi.
16 17-10-2019 Ms.Umme Habeeba, IV BAMS has secured second place in the south zone level Ayurwhiz 4 organized by Himalaya Drug Company, at Government Ayurveda Medical College, Thrissur, Kerala.
17 October 2019  Institution secured first prize in the Dasara Flower Show Competition-2019 (Ornamental Garden).
18 Dec -2019 Dr.Rajendra Prasad.M.L. has participated in Bengaluru Kempegowda Cup 2019 , National Open Karate Championship held at Ahalya Sports Arena, Bengaluru, on 08-12-2019  and secured third prize (KATA)
19 January 2020 JSS Ayurveda Medical College has secured third place in Suttur Jathra Mahotsava 2020.
20 27-02-2020 to 29-02-2020 JSS Ayurveda Medical College Men’s Kabaddi team has secured third prize in State Level Sports and games 2019-20 organised by Rajiv Gandhi University of Health Sciences, Bengaluru, at A J Institute of Dental Sciences, Mangalore.