Teaching Staff Attendance 2021

Teaching Staff
Sl.No Name Oct-21
Total
No.of Days
No.Of Days Present CL, RH,  COFF,  OOD, SPL, ND, LWA EL
1 Dr.Sarbeswar Kar 31 28 3
2 Dr.Rajesh A Udapudi 31 30 1
3 Dr. B.Gurubasavaraja 31 29 2
4 Dr. Nagamani 31 28 3
5 Dr.R.Jayaraj 31 25 6
6 Dr.Alka Jayavanth Kumar 31 22 9
7 Dr.P. Sudhakar Reddy 31 26 5
8 Dr.Veena G.Rao 31 30 1
9 Dr. Subash Chandra Bose.M 31 30 1
10 Dr. Shivaprasad Huded 31 29 2
11 Dr.Gavimath Shivanand 31 30 1
12 Dr. Jagadeesh G Mitti 31 30 1
13 Dr.Siddaya Aradhya Math 31 30 1
14 Dr.Shreeshananda  Sharma V 31 28.5 2.5
15 Dr.Bala Krishna Setty 31 28 3
16 Dr. Deepa.C.Patil 31 21 10
17 Dr.Umashankar KS 31 30 1
18 Dr. Savitha Hiremath 31 30 1
19 Dr.Yalagudri Seemantini D 31 29 2
20 Dr.Manjunath N P 31 29 2
21 Dr.Pankaj Pathak 31 31
22 Dr. Sandhyarani.D 31 29.5 1.5
23 Dr. Satish Pai 31 30 1
24 Dr. Shelly Divyadarshan 31 30 1
25 Dr. Pallavi.Y.C 31 27 4
26 Dr. Seetha Devi.P 31 29 2
27 Dr. Krishna Prasad.N 31 29.5 1.5
28 Dr. Sathish G I 31 28 3
29 Dr. Beena.M.D 31 30 1
30 Dr.Usha D T 31 30.5 0.5
31 Dr.Sankanagoud Patil 31 29.5 1.5
32 Dr.Sowmya M N 31 28 3
33 Dr.Madhusudan B G 31 24 5 2
34 Dr.Poornima Jalawadi 31 29 2
35 Dr.Vidya Narayan 31 30 1
36 Dr.Santoshkumar B Utlaskar 31 29 2
37 Dr.Jyoti 31 29.5 1.5
38 Dr. Nischitha.M.S 31 29 2
39 Dr. Rajendra Prasad.M.L 31 25.5 5.5
40 Dr.Suma K J 31 30 1
41 Dr.Meghana N 31 25 6
42 Dr.Nanda K O 31 29 2
43 Dr.Aiyanna P P 31 28 3
44 Dr.Nivil V Joseph 31 28 3
45 Dr.Komala A 31 26.5 4.5
46 Dr.Noor Fathima 31 26 5
47 Dr.Hrishikesh.O.K 31 28 3
48 Dr.Santhosh Rangannvar 31 28 3
49 Dr.Chaitra.S 31 27 4
50 Dr.Manasa.S.D 31 29.5 1.5
51 Dr.Shalini S 31 20 4 7
52 Dr.Tejaswini K R 31 28 3
53 Dr. Shashibindu 31 25 6
54 Dr.Visal.S.Kumar 31 31
55 Dr. Pooja S 31 10 15ML 6
56 Dr.Rashmi Pujar 31 27 4
57 Mrs.Shruthi Hariharan Aiyer 31 28 3
58 Dr.Greeshma Menon 31 LWA
59 Dr.Adithya J V 31 28.5 2.5
60 Dr.Unnikrishnan P M 31 29 2
61 Dr.Pooja Hassan G 31 28 3
62 Dr.Chanabasavva D Totad 31 29.5 1.5
63 Dr.Shruthi M 31 28 3
64 Dr.Chaya C 31 29 2
65 Dr.Dandu Uma Valli 31 21
List of Teaching Staff & Non Teaching Staff
Teaching Staff
Sl.No Name Sep-21
Total
No.of Days
No.Of Days Present CL, RH,  COFF,  OOD, SPL, ND, LWA EL
1 Dr.Sarbeswar Kar 30 28 2
2 Dr.Rajesh A Udapudi 30 30
3 Dr. B.Gurubasavaraja 30 29 1
4 Dr. Nagamani 30 26 4
5 Dr.R.Jayaraj 30 24 6
6 Dr.Alka Jayavanth Kumar 30 30
7 Dr.P. Sudhakar Reddy 30 28 2
8 Dr.Veena G.Rao 30 29 1
9 Dr. Subash Chandra Bose.M 30 30
10 Dr. Shivaprasad Huded 30 30
11 Dr.Gavimath Shivanand 30 28 2
12 Dr. Jagadeesh G Mitti 30 27 3
13 Dr.Siddaya Aradhya Math 30 29 1
14 Dr.Shreeshananda  Sharma V 30 29 1
15 Dr.Bala Krishna Setty 30 24.5 5.5
16 Dr. Deepa.C.Patil 30 6.5 0.5 23
17 Dr.Umashankar KS 30 30
18 Dr. Savitha Hiremath 30 21 9
19 Dr.Yalagudri Seemantini D 30 30
20 Dr.Manjunath N P 30 29 1
21 Dr.Pankaj Pathak 30 26 4
22 Dr. Sandhyarani.D 30 28 2
23 Dr. Satish Pai 30 29.5 0.5
24 Dr. Shelly Divyadarshan 30 28.5 1.5
25 Dr. Pallavi.Y.C 30 22 8
26 Dr. Seetha Devi.P 30 29 1
27 Dr. Krishna Prasad.N 30 13 1 16
28 Dr. Sathish G I 30 25.5 0.5 4
29 Dr. Beena.M.D 30 28 1 1
30 Dr.Usha D T 30 28 2
31 Dr.Sankanagoud Patil 30 27.5 2.5
32 Dr.Sowmya M N 30 27.5 2.5
33 Dr.Madhusudan B G 30 28.5 1.5
34 Dr.Poornima Jalawadi 30 30
35 Dr.Vidya Narayan 30 21.5 8.5
36 Dr.Santoshkumar B Utlaskar 30 29 1
37 Dr.Jyoti 30 30
38 Dr. Nischitha.M.S 30 27.5 2.5
39 Dr. Rajendra Prasad.M.L 30 25 5
40 Dr.Suma K J 30 29 1
41 Dr.Meghana N 30 30
42 Dr.Nanda K O 30 27.5 2.5
43 Dr.Aiyanna P P 30 9.5 0.5 20
44 Dr.Nivil V Joseph 30 28 2
45 Dr.Komala A 30 28 2
46 Dr.Noor Fathima 30 21.5 8.5
47 Dr.Hrishikesh.O.K 30 26.5 3.5
48 Dr.Santhosh Rangannvar 30 29 1
49 Dr.Chaitra.S 30 28 2
50 Dr.Manasa.S.D 30 28 2
51 Dr.Shalini S 30 24 6
52 Dr.Tejaswini K R 30 29 1
53 Dr. Shashibindu 30 25.5 4.5
54 Dr.Visal.S.Kumar 30 29.5 0.5
55 Dr. Pooja S 30 11 1 18
56 Dr.Rashmi Pujar 30 28.5 1.5
57 Mrs.Shruthi Hariharan Aiyer 30 28 2
58 Dr.Greeshma Menon 30 LWA
59 Dr.Adithya J V 30 29 1
60 Dr.Unnikrishnan P M 30 30
61 Dr.Pooja Hassan G 30 23 7
62 Dr.Anupriya K 30 23.5 1.5 Relieved
63 Dr.Chanabasavva D Totad 30 29 1
64 Dr.Shruthi M 30 26.5 3.5
65 Dr.Chaya C 30 30

Attendance of August 2021

Sl.No Name
Total No. of Days No.Of Days Present CL, RH,  COFF,  OOD, SPL, ND EL
1 Dr.Sarbeswar Kar 31 21 0 10
2 Dr.Rajesh A Udapudi 31 28 3 0
3 Dr. B.Gurubasavaraja 31 29 2 0
4 Dr. Nagamani 31 29 2 0
5 Dr.R.Jayaraj 31 5 26
6 Dr.Alka Jayavanth Kumar 31 23 8 0
7 Dr.P. Sudhakar Reddy 31 31 0 0
8 Dr.Veena G.Rao 31 28.5 2.5 0
9 Dr. Subash Chandra Bose.M 31 28 3 0
10 Dr. Shivaprasad Huded 31 22 2 7
11 Dr.Gavimath Shivanand 31 30 1 0
12 Dr.Bharathi.S.Yargal 31 0 0 0
13 Dr. Jagadeesh G Mitti 31 28.5 2.5 0
14 Dr.Siddaya Aradhya Math 31 29 2 0
15 Dr.Shreeshananda  Sharma V 31 16 1 14
16 Dr.Bala Krishna Setty 31 31 0 0
17 Dr. Deepa.C.Patil 31 28 3 0
18 Dr.Umashankar K S 31 28 3 0
19 Dr. Savitha Hiremath 31 14 1 16
20 Dr. Yalagudri Seemantini D 31 31 0 0
21 Dr. Manjunath N P 31 31 0 0
22 Dr. Pankaj Pathak 31 27 4 0
23 Dr. Sandhyarani.D 31 28.5 2.5 0
24 Dr. Satish Pai 31 30.5 0.5 0
25 Dr. Shelly Divyadarshan 31 24.5 6.5 0
26 Dr. Pallavi.Y.C 31 26 5 0
27 Dr. Seetha Devi.P 31 18 1 12
28 Dr. Krishna Prasad.N 31 30 1 0
29 Dr. Sathish G I 31 29.5 1.5 0
30 Dr. Beena.M.D 31 27.5 3.5 0
31 Dr.Usha D T 31 28.5 2.5 0
32 Dr.Sankanagoud Patil 31 26.5 4.5 0
33 Dr.Sowmya M N 31 27.5 3.5 0
34 Dr.Madhusudan B G 31 30.5 0.5 0
35 Dr.Poornima Jalawadi 31 14 0 17
36 Dr.Vidya Narayan 31 26 1
37 Dr.Santoshkumar B Utlaskar 31 23 8 0
38 Dr. Jyothi V Hullale 31 31 0 0
39 Dr. Nischitha.M.S 31 27.5 3.5 0
40 Dr. Rajendra Prasad.M.L 31 31 0 0
41 Dr.Suma K J 31 28 3 0
42 Dr.Meghana N 31 29 2 0
43 Dr.Nanda K O 31 29 2 0
44 Dr.Aiyanna P P 31 20.5 2.5 9
45 Dr.Nivil V Joseph 31 28 3 0
46 Dr.Komala A 31 29.5 1.5 0
47 Dr.Noor Fathima 31 27 4 0
48 Dr.Hrishikesh.O.K 31 24 7 0
49 Dr.Santhosh Rangannvar 31 31 0 0
50 Dr.Chaitra.S 31 27.5 3.5 0
51 Dr.Manasa.S.D 31 30 1 0
52 Dr.Shalini S 31 29 2 0
53 Dr.Tejaswini K R 31 28 3 0
54 Dr. Shashibindu 31 31 0 0
55 Dr.Visal.S.Kumar 31 23.5 7.5
56 Dr. Pooja 31 26 5 0
57 Dr.Rashmi Pujar 31 29.5 1.5 0
58 Mrs.Shruthi Hariharan Aiyer 31 21 1 9
59 Dr.Greeshma Menon 31 LWA 0 0
60 Dr.Adithya J V 31 24 7 0
61 Dr.Unnikrishnan P M 31 31 0 0
62 Dr.Pooja Hassan G 31 26 0
63 Dr.Anupriya K 31 28.5 2.5 0
64 Dr.Chanabasavva D Totad 31 29.5 1.5 0
65 Dr.Shruthi M 31 31 0 0
66 Dr. Chaya C 31 31 0 0

Attendance from Jan-2021 to Aug-2021

Sl.No Name Jan-21
Total
No.of Days
No.Of Days Present CL, RH,  COFF,  OOD, SPL EL
1 Dr.Sarbeswar Kar 31 25 6
2 Dr.Rajesh A Udapudi 31 27 4
3 Dr. B.Gurubasavaraja 31 31
4 Dr.R.Jayaraj 31 31
5 Dr.Alka Jayavanth Kumar 31 31
6 Dr. Nagamani 31 31
7 Dr.P. Sudhakar Reddy 31 29 2
8 Dr. Subash Chandra Bose.M 31 30 1
9 Dr. Shivaprasad Huded 31 30.5 0.5
10 Dr.Veena G.Rao 31 21 10
11 Dr.Gavimath Shivanand 31 29.5 1.5
12 Dr. Jagadeesh G Mitti 31 30 1
13 Dr.Shreeshananda  Sharma V 31 29 2
14 Dr.Siddaya Aradhya Math 31 28 3
15 Dr. Rupal Kishore Nagda 31 30 1
16 Dr.Bala Krishna Setty 31 31
17 Dr.Bharathi.S.Yargal 31 30 1
18 Dr.Sachin Mohan Raut 31 30 1
19 Dr. Deepa.C.Patil 31 27.5 3.5
20 Dr. Sandhyarani.D 31 29.5 1.5
21 Dr. Satish Pai 31 31
22 Dr. Shelly Divyadarshan 31 25.5 5.5
23 Dr. Seetha Devi.P 31 27 4
24 Dr. Sathish G I 31 31
25 Dr. Krishna Prasad.N 31 31
26 Dr. Pallavi.Y.C 31 25 6
27 Dr. Savitha Hiremath 31 31
28 Dr. Beena.M.D 31 28.5 2.5
29 Dr.Usha D T 31 30 1
30 Dr.Sankanagoud Patil 31 26.5 4.5
31 Dr.Sowmya M N 31 31
32 Dr.Madhusudan B G 31 29.5 1.5
33 Dr. Nischitha.M.S 31 27 1 3
34 Dr. Rajendra Prasad.M.L 31 30.5 0.5
35 Dr.Vivek G K 31 4 1 relieved
36 Dr.Poornima Jalawadi 31 31
37 Dr.Suma K J 31 29 2
38 Dr.Meghana N 31 30 1
39 Dr.Nanda K O 31 30.5 0.5
40 Dr.Aiyanna P P 31 28.5 2.5
41 Dr.Nivil V Joseph 31 28.5 2.5
42 Dr.Komala A 31 29 2
43 Dr.Noor Fathima 31 30.5 0.5
44 Dr.Hrishikesh.O.K 31 28 3
45 Dr.Santhosh Rangannvar 31 28.5 2.5
46 Dr.Cristi Jose Cherian 31 23 8
47 Dr.Chaitra.S 31 15 1 15
48 Dr.Manasa.S.D 31 29 2
49 Dr.Shalini S 31 24.5 6.5
50 Dr.Tejaswini K R 31 29.5 1.5
51 Dr. Shashibindu 31 27.5 3.5
52 Dr.Visal.S.Kumar 31 28.5 2.5
53 Dr. Pooja 31 31
54 Dr.Rashmi Pujar 31 27 4
55 Mrs.Shruthi Hariharan Aiyer 31 29 2
56 Dr.Umashankar KS 24 24
57 Dr.Vidya Narayan 12 12
58 Dr.Greeshma Menon 28 28
59 Dr.Adithya J V 25 25
60 Dr.Sarbeswar Kar 28
61 Dr.Rajesh A Udapudi 28 25 3
62 Dr. B.Gurubasavaraja 28 24 4
63 Dr.R.Jayaraj 28
64 Dr.Alka Jayavanth Kumar 28 27 1
65 Dr. Nagamani 28 27 1
66 Dr.P. Sudhakar Reddy 28 26 2
67 Dr. Subash Chandra Bose.M 28 28
68 Dr. Shivaprasad Huded 28 28 0
69 Dr.Veena G.Rao 28 27 1
70 Dr.Gavimath Shivanand 28 28
71 Dr. Jagadeesh G Mitti 28 27 1
72 Dr.Shreeshananda  Sharma V 28 27.5 0.5
73 Dr.Siddaya Aradhya Math 28 28 0
74 Dr. Rupal Kishore Nagda 28 28
75 Dr.Bala Krishna Setty 28 28
76 Dr.Bharathi.S.Yargal 28 28
77 Dr.Sachin Mohan Raut 28 28
78 Dr. Deepa.C.Patil 28 27.5 0.5
79 Dr. Sandhyarani.D 28 26.5 1.5
80 Dr. Satish Pai 28 27.5 0.5
81 Dr. Shelly Divyadarshan 28 26.5 1.5
82 Dr. Seetha Devi.P 28 26.5 1.5
83 Dr. Sathish G I 28 26.5 1.5
84 Dr. Krishna Prasad.N 28 27 1
85 Dr. Pallavi.Y.C 28 24 4
86 Dr. Savitha Hiremath 28 28
87 Dr. Beena.M.D 28 26 2
88 Dr.Usha D T 28 25 3
89 Dr.Sankanagoud Patil 28 23 5
90 Dr.Sowmya M N 28 28
91 Dr.Madhusudan B G 28 24.5 3.5
92 Dr. Nischitha.M.S 28 26 2
93 Dr. Rajendra Prasad.M.L 28 23 5
94 Dr.Poornima Jalawadi 28 26.5 1.5
95 Dr.Suma K J 28 28
96 Dr.Meghana N 28 27.5 0.5
97 Dr.Nanda K O 28 18.5 0.5 9
98 Dr.Aiyanna P P 28 27 1
99 Dr.Nivil V Joseph 28 26.5 1.5
100 Dr.Komala A 28 26 2
101 Dr.Noor Fathima 28 24 4
102 Dr.Hrishikesh.O.K 28
103 Dr.Santhosh Rangannvar 28 26.5 1.5
104 Dr.Cristi Jose Cherian 28 24 4
105 Dr.Chaitra.S 28 21 1 6
106 Dr.Manasa.S.D 28 25 3
107 Dr.Shalini S 28 20 8
108 Dr.Tejaswini K R 28
109 Dr. Shashibindu 28
110 Dr.Visal.S.Kumar 28
111 Dr. Pooja 28
112 Dr.Rashmi Pujar 28
113 Mrs.Shruthi Hariharan Aiyer 28
114 Dr.Umashankar KS 28
115 Dr.Vidya Narayan 28
116 Dr.Greeshma Menon 28
117 Dr.Adithya J V 28
118 Dr.Sarbeswar Kar 31 14 2 15
119 Dr.Rajesh A Udapudi 31 30 1
120 Dr. B.Gurubasavaraja 31 28.5 2.5
121 Dr. Nagamani 31 28.5 2.5
122 Dr.R.Jayaraj 31 31 0
123 Dr.Alka Jayavanth Kumar 31 29 2
124 Dr.P. Sudhakar Reddy 31 26 5
125 Dr.Veena G.Rao 31 30 1
126 Dr. Subash Chandra Bose.M 31 24 4 3
127 Dr. Shivaprasad Huded 31 29.5 1.5
128 Dr.Gavimath Shivanand 31 29 0 2
129 Dr.Bharathi.S.Yargal 31 30 1
130 Dr. Jagadeesh G Mitti 31 28 3
131 Dr.Siddaya Aradhya Math 31 30 1
132 Dr.Shreeshananda  Sharma V 31 28 3
133 Dr.Bala Krishna Setty 31 31 0
134 Dr.Sachin Mohan Raut 31 31 0
135 Dr. Deepa.C.Patil 31 29.5 1.5
136 Dr.Umashankar KS 31 31 0
137 Dr. Savitha Hiremath 31 28 3
138 Dr. Sandhyarani.D 31 30 1
139 Dr. Satish Pai 31 26.5 4.5
140 Dr. Shelly Divyadarshan 31 27 4
141 Dr. Pallavi.Y.C 31 29 2
142 Dr. Seetha Devi.P 31 30 1
143 Dr. Krishna Prasad.N 31 31 0
144 Dr. Sathish G I 31 29 2
145 Dr. Beena.M.D 31 27 1 3
146 Dr.Usha D T 31 26 5
147 Dr.Sankanagoud Patil 31 22 9
148 Dr.Sowmya M N 31 17 1 13
149 Dr.Madhusudan B G 31 22 0 9
150 Dr.Poornima Jalawadi 31 30.5 0.5
151 Dr.Vidya Narayan 31 24 7
152 Dr.Santoshkumar B Utlaskar 31 26 5
153 Dr. Nischitha.M.S 31 25.5 5.5
154 Dr. Rajendra Prasad.M.L 31 27 4
155 Dr.Suma K J 31 29.5 1.5
156 Dr.Meghana N 31 27 4
157 Dr.Nanda K O 31 27 4
158 Dr.Aiyanna P P 31 28 3
159 Dr.Nivil V Joseph 31 20 0 11
160 Dr.Komala A 31 25 6
161 Dr.Noor Fathima 31 30 1
162 Dr.Hrishikesh.O.K 31 26 5
163 Dr.Santhosh Rangannvar 31 29.5 1.5
164 Dr.Cristi Jose Cherian 31 1 relieved
165 Dr.Chaitra.S 31 30 1
166 Dr.Manasa.S.D 31 29 2
167 Dr.Shalini S 31 23.5 7.5
168 Dr.Tejaswini K R 31 30.5 0.5
169 Dr. Shashibindu 31 28.5 2.5
170 Dr.Visal.S.Kumar 31 30.5 0.5
171 Dr. Pooja 31 30 1
172 Dr.Rashmi Pujar 31 23.5 6.5 1
173 Mrs.Shruthi Hariharan Aiyer 31 29 2
174 Dr.Greeshma Menon 31 28.5 2.5
175 Dr.Adithya J V 31 30.5 0.5
176 Dr.Unnikrishnan P M 31 26 2 3
177 Dr.Pooja Hassan G 31 27 1 3
178 Dr.Anupriya K 31 30.5 0.5
179 Dr.Chanabasavva D Totad 31 30.5 0.5
180 Dr.Shruthi M 31 30.5 0.5
181 Dr.Sarbeswar Kar 30 29 1
182 Dr.Rajesh A Udapudi 30 29 1
183 Dr. B.Gurubasavaraja 30 29 1
184 Dr. Nagamani 30 29 1
185 Dr.R.Jayaraj 30 27 3
186 Dr.Alka Jayavanth Kumar 30 29 1
187 Dr.P. Sudhakar Reddy 30 18 12
188 Dr.Veena G.Rao 30 30
189 Dr. Subash Chandra Bose.M 30 28.5 1.5
190 Dr. Shivaprasad Huded 30 27 3
191 Dr.Gavimath Shivanand 30 30
192 Dr.Bharathi.S.Yargal 30 25 5
193 Dr. Jagadeesh G Mitti 30 28 2
194 Dr.Siddaya Aradhya Math 30 29.5 0.5
195 Dr.Shreeshananda  Sharma V 30 30
196 Dr.Bala Krishna Setty 30 28 2
197 Dr.Sachin Mohan Raut 30 5 25
198 Dr. Deepa.C.Patil 30 27 3
199 Dr.Umashankar KS 30 28 2
200 Dr. Savitha Hiremath 30 30
201 Dr. Sandhyarani.D 30 27 3
202 Dr. Satish Pai 30 29 1
203 Dr. Shelly Divyadarshan 30 27 3
204 Dr. Pallavi.Y.C 30 27 3
205 Dr. Seetha Devi.P 30 29.5 0.5
206 Dr. Krishna Prasad.N 30 29 1
207 Dr. Sathish G I 30 27.5 2.5
208 Dr. Beena.M.D 30 16 14
209 Dr.Usha D T 30 16.5 3.5
210 Dr.Sankanagoud Patil 30 24 6
211 Dr.Sowmya M N 30 29.5 0.5
212 Dr.Madhusudan B G 30 28 2
213 Dr.Poornima Jalawadi 30 28 2
214 Dr.Vidya Narayan 30 28.5 1.5
215 Dr.Santoshkumar B Utlaskar 30 26.5 3.5
216 Dr. Nischitha.M.S 30 28.5 1.5
217 Dr. Rajendra Prasad.M.L 30 25 5
218 Dr.Suma K J 30 29 1
219 Dr.Meghana N 30 22 1
220 Dr.Nanda K O 30 27.5 2.5
221 Dr.Aiyanna P P 30 29 1
222 Dr.Nivil V Joseph 30 20 2 8
223 Dr.Komala A 30 29 1
224 Dr.Noor Fathima 30 24.5 5.5
225 Dr.Hrishikesh.O.K 30 28 2
226 Dr.Santhosh Rangannvar 30 28 2
227 Dr.Cristi Jose Cherian 30
228 Dr.Chaitra.S 30 25.5 4.5
229 Dr.Manasa.S.D 30 28.5 1.5
230 Dr.Shalini S 30 25 5
231 Dr.Tejaswini K R 30 26.5 3.5
232 Dr. Shashibindu 30 26 4
233 Dr.Visal.S.Kumar 30 29 1
234 Dr. Pooja 30 28 2
235 Dr.Rashmi Pujar 30 27.5 2.5
236 Mrs.Shruthi Hariharan Aiyer 30 27 3
237 Dr.Greeshma Menon 30 10 LOP
238 Dr.Adithya J V 30 27.5 2.5
239 Dr.Unnikrishnan P M 30 30
240 Dr.Pooja Hassan G 30 30
241 Dr.Anupriya K 30 27 3
242 Dr.Chanabasavva D Totad 30 28 2
243 Dr.Shruthi M 30 30
244 Dr.Sarbeswar Kar 31
245 Dr.Rajesh A Udapudi 31 31
246 Dr. B.Gurubasavaraja 31 31
247 Dr. Nagamani 31 30 1
248 Dr.R.Jayaraj 31 31
249 Dr.Alka Jayavanth Kumar 31 29 2
250 Dr.P. Sudhakar Reddy 31 31
251 Dr.Veena G.Rao 31 31
252 Dr. Subash Chandra Bose.M 31 31
253 Dr. Shivaprasad Huded 31 31
254 Dr.Gavimath Shivanand 31 31
255 Dr.Bharathi.S.Yargal 31 31
256 Dr. Jagadeesh G Mitti 31 31
257 Dr.Siddaya Aradhya Math 31 31
258 Dr.Shreeshananda  Sharma V 31 31
259 Dr.Bala Krishna Setty 31 31
260 Dr.Sachin Mohan Raut 31
261 Dr. Deepa.C.Patil 31 31
262 Dr.Umashankar KS 31 31
263 Dr. Savitha Hiremath 31 31
264 Dr.Talagudri Seemantini D 31 31
265 Dr. Sandhyarani.D 31 31
266 Dr. Satish Pai 31 31
267 Dr. Shelly Divyadarshan 31 22 9
268 Dr. Pallavi.Y.C 31 28 3
269 Dr. Seetha Devi.P 31 31
270 Dr. Krishna Prasad.N 31 31
271 Dr. Sathish G I 31 30.5 0.5
272 Dr. Beena.M.D 31 31
273 Dr.Usha D T 31 31
274 Dr.Sankanagoud Patil 31 30.5 0.5
275 Dr.Sowmya M N 31 31
276 Dr.Madhusudan B G 31 31
277 Dr.Poornima Jalawadi 31 31
278 Dr.Vidya Narayan 31 30 1
279 Dr.Santoshkumar B Utlaskar 31 30 1
280 Dr. Nischitha.M.S 31 31
281 Dr. Rajendra Prasad.M.L 31 28 3
282 Dr.Suma K J 31 31
283 Dr.Meghana N 31 30 1
284 Dr.Nanda K O 31 30 1
285 Dr.Aiyanna P P 31 31
286 Dr.Nivil V Joseph 31 31
287 Dr.Komala A 31 19 12
288 Dr.Noor Fathima 31 29 2
289 Dr.Hrishikesh.O.K 31 28 3
290 Dr.Santhosh Rangannvar 31 31
291 Dr.Chaitra.S 31 30 1
292 Dr.Manasa.S.D 31 31
293 Dr.Shalini S 31 30 1
294 Dr.Tejaswini K R 31 31
295 Dr. Shashibindu 31 29 2
296 Dr.Visal.S.Kumar 31 31
297 Dr. Pooja 31 19 LWA
298 Dr.Rashmi Pujar 31 19 12
299 Mrs.Shruthi Hariharan Aiyer 31 30 1
300 Dr.Greeshma Menon 31 LOP
301 Dr.Adithya J V 31 31
302 Dr.Unnikrishnan P M 31 31
303 Dr.Pooja Hassan G 31 28 3
304 Dr.Anupriya K 31 31
305 Dr.Chanabasavva D Totad 31 30 1
306 Dr.Shruthi M 31 31
307 Dr. Chaya C 31 31
308 Dr. Jyothi V Hullalla 31 7 Joing
309 Dr.Sarbeswar Kar 30 26 4
310 Dr.Rajesh A Udapudi 30 17 13
311 Dr. B.Gurubasavaraja 30 29 1
312 Dr. Nagamani 30 28 2
313 Dr.R.Jayaraj 30 26 4
314 Dr.Alka Jayavanth Kumar 30 30
315 Dr.P. Sudhakar Reddy 30 30
316 Dr.Veena G.Rao 30 29 1
317 Dr. Subash Chandra Bose.M 30 28 2
318 Dr. Shivaprasad Huded 30 28 2
319 Dr.Gavimath Shivanand 30 29 1
320 Dr.Bharathi.S.Yargal 30 28 2
321 Dr. Jagadeesh G Mitti 30 27 3
322 Dr.Siddaya Aradhya Math 30 29 1
323 Dr.Shreeshananda  Sharma V 30 30
324 Dr.Bala Krishna Setty 30 27 3
325 Dr. Deepa.C.Patil 30 29 1
326 Dr.Umashankar KS 30 30
327 Dr. Savitha Hiremath 30 28 2
328 Dr. Yalagudri Seemantini D 30 30
329 Dr. Sandhyarani.D 30 29 1
330 Dr. Satish Pai 30 28 2
331 Dr. Shelly Divyadarshan 30 16 14
332 Dr. Pallavi.Y.C 30 24 6
333 Dr. Seetha Devi.P 30 30
334 Dr. Krishna Prasad.N 30 29 1
335 Dr. Sathish G I 30 27.5 2.5
336 Dr. Beena.M.D 30 29.5 0.5
337 Dr.Usha D T 30 27.5 2.5
338 Dr.Sankanagoud Patil 30 25 5
339 Dr.Sowmya M N 30 28 2
340 Dr.Madhusudan B G 30 28.5 1.5
341 Dr.Poornima Jalawadi 30 26 4
342 Dr.Vidya Narayan 30 28 2
343 Dr.Santoshkumar B Utlaskar 30 30
344 Dr. Jyothi V Hullala 30 30
345 Dr. Nischitha.M.S 30 12 3 15
346 Dr. Rajendra Prasad.M.L 30 24 6
347 Dr.Suma K J 30 29 1
348 Dr.Meghana N 30 28.5 1.5
349 Dr.Nanda K O 30 29.5 0.5
350 Dr.Aiyanna P P 30 29.5 0.5
351 Dr.Nivil V Joseph 30 27 3
352 Dr.Komala A 30 15.5 0.5 14
353 Dr.Noor Fathima 30 23 7
354 Dr.Hrishikesh.O.K 30 14 1 15
355 Dr.Santhosh Rangannvar 30 29 1
356 Dr.Chaitra.S 30 29 1
357 Dr.Manasa.S.D 30 12 18
358 Dr.Shalini S 30 23 7
359 Dr.Tejaswini K R 30 30
360 Dr. Shashibindu 30 25 5
361 Dr.Visal.S.Kumar 30 29.5 0.5
362 Dr. Pooja 30 LOP
363 Dr.Rashmi Pujar 30 26.5 0.5 3
364 Mrs.Shruthi Hariharan Aiyer 30 28 2
365 Dr.Greeshma Menon 30 LOP
366 Dr.Adithya J V 30 30
367 Dr.Unnikrishnan P M 30 29 1
368 Dr.Pooja Hassan G 30 30
369 Dr.Anupriya K 30 30
370 Dr.Chanabasavva D Totad 30 29.5 0.5
371 Dr.Shruthi M 30 29 1
372 Dr. Chaya C 30 30
373 Dr. Manjanath N P 30 8 Reprted
374 Dr. Pankaj Pathak 30 8 Reprted
375 Dr.Sarbeswar Kar 31 28 3
376 Dr.Rajesh A Udapudi 31 30.5 0.5
377 Dr. B.Gurubasavaraja 31 30.5 0.5
378 Dr. Nagamani 31 30 1
379 Dr.R.Jayaraj 31 21 7 3
380 Dr.Alka Jayavanth Kumar 31 30 1
381 Dr.P. Sudhakar Reddy 31 26.5 4.5
382 Dr.Veena G.Rao 31 30 1
383 Dr. Subash Chandra Bose.M 31 30 1
384 Dr. Shivaprasad Huded 31 14 4 13
385 Dr.Gavimath Shivanand 31 29.5 1.5
386 Dr.Bharathi.S.Yargal 31 6 Relive
387 Dr. Jagadeesh G Mitti 31 30 1
388 Dr.Siddaya Aradhya Math 31 30 1
389 Dr.Shreeshananda  Sharma V 31 29.5 1.5
390 Dr.Bala Krishna Setty 31 31
391 Dr.Sachin Mohan Raut 31
392 Dr. Deepa.C.Patil 31 31
393 Dr.Umashankar KS 31 31
394 Dr. Savitha Hiremath 31 30
395 Dr. Yalagudri Seemantini D 31 31
396 Dr. Manjunath N P 31 31
397 Dr. Pankaj Pathak 31
398 Dr. Sandhyarani.D 31 15.5 1.5 14
399 Dr. Satish Pai 31 29.5 1.5
400 Dr. Shelly Divyadarshan 31 30 1
401 Dr. Pallavi.Y.C 31 26 5
402 Dr. Seetha Devi.P 31 29.5 1.5
403 Dr. Krishna Prasad.N 31 30 1
404 Dr. Sathish G I 31 31
405 Dr. Beena.M.D 31 27 4
406 Dr.Usha D T 31 29.5 1.5
407 Dr.Sankanagoud Patil 31 28 3
408 Dr.Sowmya M N 31 30.5 0.5
409 Dr.Madhusudan B G 31 29.5 1.5
410 Dr.Poornima Jalawadi 31 30 1
411 Dr.Vidya Narayan 31 29.5 1.5
412 Dr.Santoshkumar B Utlaskar 31 28 3
413 Dr. Nischitha.M.S 31 28.5 1.5
414 Dr. Rajendra Prasad.M.L 31 26 5
415 Dr.Suma K J 31 29.5 1.5
416 Dr.Meghana N 31 29.5 1.5
417 Dr.Nanda K O 31 31
418 Dr.Aiyanna P P 31 30.5 0.5
419 Dr.Nivil V Joseph 31 31
420 Dr.Komala A 31 30 1
421 Dr.Noor Fathima 31 27.5 3.5
422 Dr.Hrishikesh.O.K 31 31
423 Dr.Santhosh Rangannvar 31 30 1
424 Dr.Chaitra.S 31 31
425 Dr.Manasa.S.D 31 29.5 1.5
426 Dr.Shalini S 31 27.5 3.5
427 Dr.Tejaswini K R 31 28.5 2.5
428 Dr. Shashibindu 31 24.5 6.5
429 Dr.Visal.S.Kumar 31 29.5 1.5
430 Dr. Pooja 31 9 22 LOP
431 Dr.Rashmi Pujar 31 26.5 4.5
432 Mrs.Shruthi Hariharan Aiyer 31 31
433 Dr.Greeshma Menon 31 LOP
434 Dr.Adithya J V 31 29 2
435 Dr.Unnikrishnan P M 31 31
436 Dr.Pooja Hassan G 31 31
437 Dr.Anupriya K 31 29 2
438 Dr.Chanabasavva D Totad 31 27.5 3.5
439 Dr.Shruthi M 31 28.5 2.5
440 Dr. Chaya C 31 30 1
441 Dr.Sarbeswar Kar 31 14 2 15
442 Dr.Rajesh A Udapudi 31 30 1
443 Dr. B.Gurubasavaraja 31 28.5 2.5
444 Dr. Nagamani 31 28.5 2.5
445 Dr.R.Jayaraj 31 31 0
446 Dr.Alka Jayavanth Kumar 31 29 2
447 Dr.P. Sudhakar Reddy 31 26 5
448 Dr.Veena G.Rao 31 30 1
449 Dr. Subash Chandra Bose.M 31 24 4 3
450 Dr. Shivaprasad Huded 31 29.5 1.5
451 Dr.Gavimath Shivanand 31 29 0 2
452 Dr.Bharathi.S.Yargal 31 30 1
453 Dr. Jagadeesh G Mitti 31 28 3
454 Dr.Siddaya Aradhya Math 31 30 1
455 Dr.Shreeshananda  Sharma V 31 28 3
456 Dr.Bala Krishna Setty 31 31 0
457 Dr.Sachin Mohan Raut 31 31 0
458 Dr. Deepa.C.Patil 31 29.5 1.5
459 Dr.Umashankar KS 31 31 0
460 Dr. Savitha Hiremath 31 28 3
461 Dr. Sandhyarani.D 31 30 1
462 Dr. Satish Pai 31 26.5 4.5
463 Dr. Shelly Divyadarshan 31 27 4
464 Dr. Pallavi.Y.C 31 29 2
465 Dr. Seetha Devi.P 31 30 1
466 Dr. Krishna Prasad.N 31 31 0
467 Dr. Sathish G I 31 29 2
468 Dr. Beena.M.D 31 27 1 3
469 Dr.Usha D T 31 26 5
470 Dr.Sankanagoud Patil 31 22 9
471 Dr.Sowmya M N 31 17 1 13
472 Dr.Madhusudan B G 31 22 0 9
473 Dr.Poornima Jalawadi 31 30.5 0.5
474 Dr.Vidya Narayan 31 24 7
475 Dr.Santoshkumar B Utlaskar 31 26 5
476 Dr. Nischitha.M.S 31 25.5 5.5
477 Dr. Rajendra Prasad.M.L 31 27 4
478 Dr.Suma K J 31 29.5 1.5
479 Dr.Meghana N 31 27 4
480 Dr.Nanda K O 31 27 4
481 Dr.Aiyanna P P 31 28 3
482 Dr.Nivil V Joseph 31 20 0 11
483 Dr.Komala A 31 25 6
484 Dr.Noor Fathima 31 30 1
485 Dr.Hrishikesh.O.K 31 26 5
486 Dr.Santhosh Rangannvar 31 29.5 1.5
487 Dr.Cristi Jose Cherian 31 1 relieved
488 Dr.Chaitra.S 31 30 1
489 Dr.Manasa.S.D 31 29 2
490 Dr.Shalini S 31 23.5 7.5
491 Dr.Tejaswini K R 31 30.5 0.5
492 Dr. Shashibindu 31 28.5 2.5
493 Dr.Visal.S.Kumar 31 30.5 0.5
494 Dr. Pooja 31 30 1
495 Dr.Rashmi Pujar 31 23.5 6.5 1
496 Mrs.Shruthi Hariharan Aiyer 31 29 2
497 Dr.Greeshma Menon 31 28.5 2.5
498 Dr.Adithya J V 31 30.5 0.5
499 Dr.Unnikrishnan P M 31 26 2 3
500 Dr.Pooja Hassan G 31 27 1 3
501 Dr.Anupriya K 31 30.5 0.5
502 Dr.Chanabasavva D Totad 31 30.5 0.5
503 Dr.Shruthi M 31 30.5 0.5