Teaching Staff Attendance 2019 – 2020

Sl.No Name Jan-19 Feb-19 Mar-19 Apr-19 May-19 Jun-19 Jul-19
Total No.of Days NO.Of Days Presnt CL,RH,COFF,OOD,SPL, EL Total
No.of Days
NO.Of Days Presnt CL,RH,COFF,OOD,SPL EL Total
No.of Days
NO.Of Days Presnt CL,RH,COFF,OOD,SPL, EL Total
No.of Days
NO.Of Days Presnt CL,RH,COFF,OOD,SPL, EL Total
No.of Days
NO.Of Days Presnt CL,RH,COFF,OOD,SPL, EL Total
No.of Days
NO.Of Days Presnt CL,RH,COFF,OOD,SPL, EL Total
No.of Days
NO.Of Days Presnt CL,RH,COFF,OOD,SPL, EL
1 Dr.Rajesh A Udapudi 31 23 0/0/0/1/0 28 23 0/0/0/2/0 31 23 2 30 18 4 0 31 17 2 6 30 23 1 31 27 0
2 Dr. K. Lakshmeesh Upadhya 31 22 1/0/0/0/1 28 21 0/0/0/0/2 31 22 2/0/0/0/2 30 21 1 0 31 23 2 0 30 14 10 31 26 1
3 Dr. B.  Gurubasavaraja 31 22 1 28 23 0/0/0/1/0 31 25 30 20 2 0 31 22 3 0 30 15 9 31 SPl Leave
4 Dr.R.Jayaraj 31 10 0/0/0/2/0 14 28 17 4/0/0/2/0 31 22 0/0/0/2/1 30 19 3 0 31 19 6 0 30 18.5 5.5 31 19 8
5 Dr. Nagamani 31 23 28 23 31 25 30 21 1 0 31 25 0 0 30 23 1 31 27 0
6 Dr.Alka Jayavanth Kumar 31 22 1 28 20 3 31 22 1 3 30 3 0 23 31 17 0 12 30 18 6 31 27 0
7 Dr.P. Sudhakar Reddy 31 23 28 21 1/0/0/2/0 31 19 1/0/0/0/5 30 19 3 0 31 21 4 0 30 10 2 12 31 26 1
8 Dr.Siddaya Aradhya Math 31 24 28 22 0/0/1/1/0 31 23 3 30 9 0 16 31 24 1 0 30 23.5 0.5 31 27 0
9 Dr. Subash Chandra Bose.M 31 22 1 28 22 1 31 21 0/0/0/0/1 4 30 21 1 0 31 23 2 0 30 23.5 0.5 31 24 1 2
10 Dr. Shivaprasad Huded 31 22 0/0/0/1/0 28 20 1/0/0/0/2 31 25 30 24 1 0 31 18 4 0 30 21.5 2.5 31 20 7
11 Dr.Veena G.Rao 31 24 28 22 1 31 24 1 30 19 3 0 31 24 1 0 30 14 2 8 31 13.5 1.5 12
12 Dr.Gavimath Shivanand 31 24 28 23 31 20 0/0/0/0/3 3 30 2 20 0 31 13 1 12 30 14 10 31 23 2 2
13 Dr. Jagadeesh G Mitti 31 23 1 28 24 31 23 0/0/0/0/1 30 13 0 10 31 19 2 6 30 21 3 31 26 1
14 Dr. V.M. Sajjan 31 23 0/0/0/1/0 28 22 1 31 22 3 30 0 0 0 31 RELIVED FROM DUTIES 30 RELIVED FROM DUTIES 31 RELIVED FROM DUTIES
15 Dr. Chappana Math 31 23 0/0/0/1/0 28 22 1 31 25 30 22 0 0 31 21 4 0 30 24 31 27
16 Dr. Rupal Kishore Nagda 31 23 0/0/0/1/0 28 23 31 15 1/0/0/0/0 12 30 21 1 0 31 25 0 0 30 24 31 27
17 Dr.Sachin Mohan Raut 31 22 28 22 1 31 19 1 6 30 21 1 0 31 20 0 5 30 24 31 27
18 Dr.Bharathi.S.Yargal 31 22 1 28 24 31 24 1 30 21 1 0 31 23 0 11 30 24 31 27
19 Dr. Lalitha H D 31 23 28 21 3 31 24 1 30 22 0 0 31 25 0 0 30 24 31 27
20 Dr.Bala Krishna Setty 28 25 31 25 30 21 1 0 31 25 0 0 30 24 31 27
21 Dr.Shreeshananda  Sharma V 31 23 28 19 2/1/1/1/0 31 23 0/0/0/0/1 30 19 3 0 31 13 0 16 30 24 31 26 1
22 Dr. Rekha B V 31 21 2 28 18 4/0/0/1/0 31 22 3 30 7 0 20 31 24 1 0 30 23 1 25 20 1
23 Dr. Sandhyarani.D 31 19 0/0/0/2/3 28 20 2/0/0/1/0 31 25 30 19 0 2 31 10 0 20 30 23 1 31 26 1
24 Dr. Seetha Devi.P 31 22 0/0/0/0/1 28 20 2/1/0/0/1 31 22 2/0/0/0/1 30 16 4 2 31 16 0 13 30 21.5 2.5 31 26.5 0.5
25 Dr. Satish Pai 31 21 1/0/0/0/2 28 20 0/0/0/0/4 31 22 1 30 21 1 0 31 12 3 12 30 20 3 1 31 24 3
26 Dr. Shelly Divyadarshan 31 14 7 1 28 22 0/0/0/0/2 31 25 30 11 2 11 31 24 1 0 30 19.5 4.5 31 26.5 0.5
27 Dr. Deepa.C.Patil 31 18 0/0/0/0/5 28 22 0/0/0/2/0 31 24 1 30 21 1 0 31 9 2 18 30 22.5 1.5 31 25 2
28 Dr. Pallavi.Y.C 31 18 1/0/1/3/1 28 17 0/0/0/3/2 31 19 0/0/0/5/1 30 11 0 11 31 25 0 0 30 18 6 31 21 6
29 Dr. Pankaj Pathak 31 21 0/0/1/0/1 28 23 31 20 3/0/0/0/2 30 18 4 0 31 24 1 0 30 RELIVED FROM DUTIES 31 RELIVED FROM DUTIES
30 Dr. Savitha Hiremath 31 18 0/0/0/4/1 28 18 0/0/0/4/1 31 19 0/0/0/0/4 3 30 7 1 16 31 22 3 0 30 19 5 31 25.5 1.5
31 Dr. Shashi Kiran 31 21 1/0/1/0 28 21 1/0/1/0/0 31 22 3 30 13 9 0 31 22 3 0 30 21 3 31 16 2 9
32 Dr.Venkatesha  S 31 22 1/0/0/0/1 28 20 3 31 22 3 30 5 4 16 31 21 4 0 30 21.5 2.5 31 25 2
33 Dr. Krishna Prasad.N 31 21 1/0/0/1/0 28 22 1 31 23 1/0/0/1/0 30 19 3 0 31 24 1 0 30 19 5 31 26 1
34 Dr. Sathish G I 31 19 0/0/0/0/5 28 21 0/0/0/0/1 31 22 0/0/1/1/1 30 20 2 0 31 23 2 0 30 22 2 31 23 4
35 Dr. Rajendra Prasad.M.L 31 22 1/0/0/5/2 28 17 0/0/1/3/0 31 21 0/0/0/0/4 30 5 3 16 31 20 5 0 30 17 7 31 20.5 6.5
36 Dr. Nischitha.M.S 31 16 0/0/0/1/1 28 18 0/0/0/0/1 31 22 1/0/1/0/1 30 18 4 0 31 9 3 15 30 14.5 9.5 31 24 3
37 Dr. Beena.M.D 31 22 0/0/0/0/1 28 21 1/0/0/1/0 31 24 1 30 19 3 0 31 22 3 0 30 20.5 3.5 31 24.5 2.5
38 Dr.Sowmya M N 31 20 2/0/0/0/1 28 19 2/0/0/0/1 31 20 4/0/1/0/0 30 21 1 0 31 12 1 14 30 19.5 4.5 31 24 3
39 Dr.Usha D T 31 20 0/0/0/2/0 28 19 1/0/0/1/1 31 24 1 30 10 3 11 31 20 2 4 30 22 2 31 24 3
40 Dr.Vivek G K 31 17 0/0/1/0/5 28 20 1/0/0/1/1 31 24 1 30 22 0 0 31 23 2 0 30 22.5 1.5 6 31 14.5 0.5 12
41 Dr.Madhusudan B G 31 18 0/0/3/0/1 1 28 23 31 22 0/0/0/1/1 30 18 4 0 31 23 2 0 30 19 4 1 31 25 2
42 Dr.Vidyanarayan 31 18 3/0/0/0/1 28 23 0/0/0/0/1 31 21 2/0/2/0/0 30 21 1 0 31 9 0 18 30 22.5 1.5 31 24.5 2.5
43 Shadakshari B P 31 23 28 21 2 31 23 1 30 21 1 0 31 25 0 0 30 21 3 31 26 1
44 Dr.Poornima Jalawadi 31 21 3/0/1/0/0 28 15 9 31 17 11 30 19 3 0 31 23 2 0 30 22.5 1.5 31 17.5 0.5 9
45 Dr.Suma K J 31 21 2 28 23 31 25 30 17 0 5 31 22 3 0 30 22.5 1.5 31 23.5 3.5
46 Dr.Meghana N 31 21 0/0/2/0/0 28 22 0/0/0/1/0 31 23 2 30 19 3 0 31 12 0 15 30 23.5 0.5 31 25 2
47 Dr.Anjana L Siddapur 31 18 1/0/1/2/1 28 15 1/0/0/4/0 4 31 5 0/0/0/1/0 23 30 16 6 0 31 21 4 0 30 18 7 31 21 6
48 Dr.Nanda K O 31 0 Maternity Leave 28 0 Maternity Leave 31 0 Maternity
Leave
30 Maternity
Leave
31 30 15.5 2.5 6 31 26.5 0.5
49 Dr.Aiyanna P P 31 23 0/0/1/1/1 28 22 0/0/0/0/1 31 23 0/0/1/1/0 30 21 1 0 31 18 7 0 30 20 4 31 24 3
50 Dr.Nivil V Joseph 31 19 4/0/1/8/0 28 18 0/0/0/4/1 31 19 2/0/1/1/2 30 12 10 0 31 12 1 13 30 18 6 31 24.5 2.5
51 Dr.Komala A 31 22 1 28 22 0/0/1/1/0 31 24 1 30 21 1 0 31 10 3 14 30 23 1 31 24.5 2.5
52 Dr.Divya R 31 20 1/0/0/0/1 28 19 2/0/0/0/4 31 23 0/0/1/0/1 30 15 7 0 31 13 0 15 30 23 1 31 26.5 0.5
53 Dr.Noor Fathima 31 21 1/1/0/1/1 28 20 1/0/0/1/0 31 22 3 30 12 2 9 31 21 4 0 30 20.5 3.5 31 20.5 6.5
54 Dr.Hrishikesh.O.K 31 23 0/0/2/0/0 28 19 3/0/0/0/1 31 23 0/0/1/0/1 30 21 1 0 31 22 3 0 30 22.5 1.5 31 26 1
55 Dr.Divya.K 31 23 0/0/2/0/0 28 23 31 23 1/0/1/0/1 30 20 2 0 31 23 2 0 30 23 1 31 23 4
56 Dr.Cristi Jose Cherian 31 24 0/0/0/0/1 28 22 0/0/0/0/1 31 24 0/0/0/1/0 30 20 2 0 31 15 0 14 30 23 1 31 26 1
57 Dr.Santhosh Rangannvar 31 22 1/0/0/0/1 28 22 0/0/0/0/1 31 23 1/0/0/1/0 30 21 1 0 31 14 0 14 30 23 1 31 23.5 3.5
58 Dr.Chaitra.S. 31 23 0/0/0/0/1 28 19 0/0/0/1/3 31 21 0/0/0/0/4 30 19 3 0 31 23 2 0 30 22 2 31 23 4
59 Dr.Nagalakshmi B 31 19 0/0/0/0/1 28 20 1/0/1/0/1 31 19 1/0/2/1/1 30 0 0 0 31 0 0 0 30 LWA 31 LWA
60 Dr.Manasa.S.D 31 8 28 23 0/0/0/1/0 31 23 0/0/1/0/1 30 21 1 0 31 24 2 0 30 23 1 31 24.5 2.5
Sl.No Name Aug-19
Total No.of Days NO.Of Days Presnt CL,RH,  COFF,  OOD,SPL, EL
1 Dr.Rajesh A Udapudi 31 23 1
2 Dr. K. Lakshmeesh Upadhya 31 23 1
3 Dr. B.  Gurubasavaraja 31 22
4 Dr.R.Jayaraj 31 8 2 16
5 Dr. Nagamani 31 23 1
6 Dr.Alka Jayavanth Kumar 31 23 1
7 Dr.P. Sudhakar Reddy 31 22 2
8 Dr.Siddaya Aradhya Math 31 24 1
9 Dr. Subash Chandra Bose.M 31 24 0 0
10 Dr. Shivaprasad Huded 31 24 1
11 Dr.Veena G.Rao 31 21.5 2.5 0
12 Dr.Gavimath Shivanand 31 24 1
13 Dr. Jagadeesh G Mitti 31 22 3
14 Dr. Chappana Math 31 24
15 Dr. Rupal Kishore Nagda 31 24
16 Dr.Sachin Mohan Raut 31 24
17 Dr.Bharathi.S.Yargal 31 24
18 Dr.Bala Krishna Setty 31 24
19 Dr.Shreeshananda  Sharma V 31 22 2
20 Dr. Sandhyarani.D 31 24 1
21 Dr. Seetha Devi.P 31 22 2
22 Dr. Satish Pai 31 22 2
23 Dr. Shelly Divyadarshan 31 23 1
24 Dr. Deepa.C.Patil 31 20 4
25 Dr. Pallavi.Y.C 31 18 6
26 Dr. Savitha Hiremath 31 16 8
27 Dr. Shashi Kiran 31 17.5 3.5 3
28 Dr.Venkatesha  S 31 19 5
29 Dr. Krishna Prasad.N 31 11.5 0.5 12
30 Dr. Sathish G I 31 20.5 3.5
31 Dr. Rajendra Prasad.M.L 31 18 6
32 Dr. Nischitha.M.S 31 18 6
33 Dr. Beena.M.D 31 11 13
34 Dr.Sowmya M N 31 20 4
35 Dr.Usha D T 31 19 5
36 Dr.Vivek G K 31 20.5 3.5
37 Dr.Madhusudan B G 31 19 5
38 Dr.Vidya Narayan 31 21 3
39 Shadakshari B P 31 24 0
40 Dr.Poornima Jalawadi 31 22 2 9
41 Dr.Suma K J 31 21 2 1
42 Dr.Meghana N 31 21 3
43 Dr.Anjana L Siddapur 31 5 1 18
44 Dr.Nanda K O 31 20 4
45 Dr.Aiyanna P P 31 19 5
46 Dr.Nivil V Joseph 31 16.5 7.5
47 Dr.Komala A 31 20.5 3.5
48 Dr.Divya R 31 20.5 3.5
49 Dr.Noor Fathima 31 21 3
50 Dr.Hrishikesh.O.K 31 15 9
51 Dr.Divya.K 31 17.5 6.5
52 Dr.Cristi Jose Cherian 31 14 10
53 Dr.Santhosh Rangannvar 31 21 3
54 Dr.Chaitra.S. 31 20.5 3.5
55 Dr.Nagalakshmi B 31 16 8
56 Dr.Manasa.S.D 31 16 8
Sl.No Name Sep-19
Total No.of Days NO.Of Days Present CL, RH, COFF, OOD, SPL EL
1 Dr.Rajesh A Udapudi 30 22
2 Dr. K. Lakshmeesh Upadhya 30 19 3
3 Dr. B.  Gurubasavaraja 30 21 1
4 Dr.R.Jayaraj 30 13 5 4
5 Dr. Nagamani 30 17 5
6 Dr.Alka Jayavanth Kumar 30 19.5 2.5
7 Dr.P. Sudhakar Reddy 30 19.5 2.5
8 Dr.Siddaya Aradhya Math 30 21 1
9 Dr. Subash Chandra Bose.M 30 21 1
10 Dr. Shivaprasad Huded 30 17.5 4.5
11 Dr.Veena G.Rao 30 22
12 Dr.Gavimath Shivanand 30 20.5 1.5
13 Dr. Jagadeesh G Mitti 30 17 5
14 Dr. Chappana Math 30 22
15 Dr. Rupal Kishore Nagda 30 22
16 Dr.Sachin Mohan Raut 30 22
17 Dr.Bharathi.S.Yargal 30 22
18 Dr.Bala Krishna Setty 30 22
19 Dr.Shreeshananda  Sharma V 30 20 2
20 Dr. Sandhyarani.D 30 19.5 2.5
21 Dr. Seetha Devi.P 30 15 7
22 Dr. Satish Pai 30 14 3 5
23 Dr. Shelly Divyadarshan 30 20 2
24 Dr. Deepa.C.Patil 30 19 3
25 Dr. Pallavi.Y.C 30 17 5
26 Dr. Savitha Hiremath 30 16 6
27 Dr. Shashi Kiran 30 18.5 3.5
28 Dr.Venkatesha  S 30 16 6
29 Dr. Krishna Prasad.N 30 22
30 Dr. Sathish G I 30 18.5 3.5
31 Dr. Rajendra Prasad.M.L 30 13 9
32 Dr. Nischitha.M.S 30 19 3
33 Dr. Beena.M.D 30 22
34 Dr.Sowmya M N 30 17 5
35 Dr.Usha D T 30 20 2
36 Dr.Sankanagoud Patil 22 16 1
37 Dr.Vivek G K 30 20 2
38 Dr.Madhusudan B G 30 13 9
39 Dr.Vidya Narayan 30 16 6
40 Shadakshari B P 30 21 1
41 Dr.Poornima Jalawadi 30 16 6
42 Dr.Suma K J 30 1 21
43 Dr.Meghana N 30 22
44 Dr.Anjana L Siddapur 30 17 5
45 Dr.Nanda K O 30 22
46 Dr.Aiyanna P P 30 10 12
47 Dr.Nivil V Joseph 30 14 8
48 Dr.Komala A 30 12 1 9
49 Dr.Divya R 23 5 12
50 Dr.Noor Fathima 30 16 6
51 Dr.Hrishikesh.O.K 30 19 3
52 Dr.Divya.K 30 22
53 Dr.Cristi Jose Cherian 30 20 2
54 Dr.Santhosh Rangannvar 30 17 5
55 Dr.Chaitra.S. 30 19 3
56 Dr.Nagalakshmi B 30 20 2
57 Dr.Manasa.S.D 30 18 4
Sl.No Name Sep-19
Total
No.of Days
NO.Of Days Presnt CL,RH,  COFF,  OOD,SPL EL
1 Dr.Rajesh A Udapudi 30 22
2 Dr. K. Lakshmeesh Upadhya 30 19 3
3 Dr. B.  Gurubasavaraja 30 21 1
4 Dr.R.Jayaraj 30 13 5 4
5 Dr. Nagamani 30 17 5
6 Dr.Alka Jayavanth Kumar 30 19.5 2.5
7 Dr.P. Sudhakar Reddy 30 19.5 2.5
8 Dr.Siddaya Aradhya Math 30 21 1
9 Dr. Subash Chandra Bose.M 30 21 1
10 Dr. Shivaprasad Huded 30 17.5 4.5
11 Dr.Veena G.Rao 30 22
12 Dr.Gavimath Shivanand 30 20.5 1.5
13 Dr. Jagadeesh G Mitti 30 17 5
14 Dr. Chappana Math 30 22
15 Dr. Rupal Kishore Nagda 30 22
16 Dr.Sachin Mohan Raut 30 22
17 Dr.Bharathi.S.Yargal 30 22
18 Dr.Bala Krishna Setty 30 22
19 Dr.Shreeshananda  Sharma V 30 20 2
20 Dr. Sandhyarani.D 30 19.5 2.5
21 Dr. Seetha Devi.P 30 15 7
22 Dr. Satish Pai 30 14 3 5
23 Dr. Shelly Divyadarshan 30 20 2
24 Dr. Deepa.C.Patil 30 19 3
25 Dr. Pallavi.Y.C 30 17 5
26 Dr. Savitha Hiremath 30 16 6
27 Dr. Shashi Kiran 30 18.5 3.5
28 Dr.Venkatesha  S 30 16 6
29 Dr. Krishna Prasad.N 30 22
30 Dr. Sathish G I 30 18.5 3.5
31 Dr. Rajendra Prasad.M.L 30 13 9
32 Dr. Nischitha.M.S 30 19 3
33 Dr. Beena.M.D 30 22
34 Dr.Sowmya M N 30 17 5
35 Dr.Usha D T 30 20 2
36 Dr.Sankanagoud Patil 22 16 1
37 Dr.Vivek G K 30 20 2
38 Dr.Madhusudan B G 30 13 9
39 Dr.Vidya Narayan 30 16 6
40 Shadakshari B P 30 21 1
41 Dr.Poornima Jalawadi 30 16 6
42 Dr.Suma K J 30 1 21
43 Dr.Meghana N 30 22
44 Dr.Anjana L Siddapur 30 17 5
45 Dr.Nanda K O 30 22
46 Dr.Aiyanna P P 30 10 12
47 Dr.Nivil V Joseph 30 14 8
48 Dr.Komala A 30 12 1 9
49 Dr.Divya R 23 5 12
50 Dr.Noor Fathima 30 16 6
51 Dr.Hrishikesh.O.K 30 19 3
52 Dr.Divya.K 30 22
53 Dr.Cristi Jose Cherian 30 20 2
54 Dr.Santhosh Rangannvar 30 17 5
55 Dr.Chaitra.S. 30 19 3
56 Dr.Nagalakshmi B 30 20 2
57 Dr.Manasa.S.D 30 18 4
Teaching Staff
Name Nov-19
Total
No.of Days
NO.Of Days Present CL,RH,  COFF,  OOD,SPL EL
Dr.Rajesh A Udapudi 30 24 0 0
Dr. K. Lakshmeesh Upadhya 30 19 5
Dr. B.  Gurubasavaraja 30 21 3
Dr.R.Jayaraj 30 18 6
Dr.Alka Jayavanth Kumar 30 23 1
Dr. Nagamani 30 11 1 12
Dr.P. Sudhakar Reddy 30 15 0 9
Dr. Subash Chandra Bose.M 30 22 2
Dr. Shivaprasad Huded 30 20 4
Dr.Veena G.Rao 30 20 4
Dr.Gavimath Shivanand 30 23 1
Dr. Jagadeesh G Mitti 30 17 7
Dr.Shreeshananda  Sharma V 30 23.5 0.5
Dr.Siddaya Aradhya Math 30 22 2
Dr. Chappana Math 30 24 0
Dr. Rupal Kishore Nagda 30 23 1
Dr.Bala Krishna Setty 30 23 1
Dr.Bharathi.S.Yargal 30 24 0
Dr.Sachin Mohan Raut 30 24 0
Dr. Sandhyarani.D 30 7 2 15
Dr. Deepa.C.Patil 30 22 2
Dr. Satish Pai 30 19 5
Dr. Shelly Divyadarshan 30 17 7
Dr. Shashi Kiran 30 9.5 2.5 12
Dr.Venkatesha  S 30 6 3 15
Dr. Seetha Devi.P 30 22.5 1.5
Dr. Sathish G I 30 20 4
Dr. Krishna Prasad.N 30 8.5 3.5 12
Dr. Pallavi.Y.C 30 12 7 5
Dr. Savitha Hiremath 30 20 4
Dr. Beena.M.D 30 20 4
Dr.Usha D T 30 18.5 5.5
Dr.Sankanagoud Patil 30 23.5 0.5
Dr. Nischitha.M.S 30 16.5 7.5
Dr. Rajendra Prasad.M.L 30 0 0
Dr.Vidya Narayan 30 15.5 8.5
Dr.Sowmya M N 30 20 4
Dr.Vivek G K 30 21 3
Dr.Madhusudan B G 30 8 1 15
Mr.Shadakshari B P 30 24 0
Dr.Poornima Jalawadi 30 21.5 2.5
Dr.Suma K J 30 19.5 4.5
Dr.Meghana N 30 24 0
Dr.Anjana L Siddapur 30 17 7
Dr.Nanda K O 30 16.5 7.5
Dr.Aiyanna P P 30 16 8
Dr.Nivil V Joseph 30 15 9
Dr.Komala A 30 20.5 3.5
Dr.Noor Fathima 30 18 6
Dr.Hrishikesh.O.K 30 23 1
Dr.Divya.K 30 22 2
Dr.Santhosh Rangannvar 30 19 5
Dr.Cristi Jose Cherian 30 22 2
Dr.Chaitra.S. 30 21 3
Dr.Manasa.S.D 30 18 6
Dr.Shalini S 25 16.5 4.5
Sl.No Name Dec-19
Total No.of Days NO.Of Days Present CL,RH,  COFF,  OOD,SPL EL
1 Dr.Rajesh A Udapudi 31 18 5 3
2 Dr. K. Lakshmeesh Upadhya 31 18.5 6.5
3 Dr. B.  Gurubasavaraja 31 17 8
4 Dr.R.Jayaraj 31 15 5 6
5 Dr.Alka Jayavanth Kumar 31 24 1
6 Dr. Nagamani 31 11 2 15
7 Dr.P. Sudhakar Reddy 31 22 3
8 Dr. Subash Chandra Bose.M 31 9 1 18
9 Dr. Shivaprasad Huded 31 7.5 1.5 20
10 Dr.Veena G.Rao 31 21 4
11 Dr.Gavimath Shivanand 31 18 5 3
12 Dr. Jagadeesh G Mitti 31 17 3 6
13 Dr.Shreeshananda  Sharma V 31 22.5 2.5
14 Dr.Siddaya Aradhya Math 31 16 9
15 Dr. Chappana Math 31 24 1
16 Dr. Rupal Kishore Nagda 31 24 1
17 Dr.Bala Krishna Setty 31 24 1
18 Dr.Bharathi.S.Yargal 31 24 1
19 Dr.Sachin Mohan Raut 31 24 1
20 Dr. Sandhyarani.D 31 18.5 6.5
21 Dr. Deepa.C.Patil 31 17.5 7.5
22 Dr. Satish Pai 31 21 4
23 Dr. Shelly Divyadarshan 31 20 3 2
24 Dr. Shashi Kiran 31 22.5 2.5
25 Dr.Venkatesha  S 31 24 1
26 Dr. Seetha Devi.P 31 22.5 2.5
27 Dr. Sathish G I 31 19.5 5.5
28 Dr. Krishna Prasad.N 31 21.5 3.5
29 Dr. Pallavi.Y.C 31 8 8 9
30 Dr. Savitha Hiremath 31 18 7
31 Dr. Beena.M.D 31 21 4
32 Dr.Usha D T 31 21 4
33 Dr.Sankanagoud Patil 31 21 4
34 Dr.Sowmya M N 31 23 2
35 Dr. Nischitha.M.S 31 14.5 1.5 9
36 Dr. Rajendra Prasad.M.L 31 19
37 Dr.Vidya Narayan 31 3 Relieved
38 Dr.Vivek G K 31 18 7
39 Dr.Madhusudan B G 31 16 9
40 Mr.Shadakshari B P 31 22 3
41 Dr.Poornima Jalawadi 31 21 4
42 Dr.Suma K J 31 20.5 4.5
43 Dr.Meghana N 31 17.5 2.5 5
44 Dr.Anjana L Siddapur 31 18 7
45 Dr.Nanda K O 31 18.5 6.5
46 Dr.Aiyanna P P 31 22 3
47 Dr.Nivil V Joseph 31 18 7
48 Dr.Komala A 31 19.5 5.5
49 Dr.Noor Fathima 31 19 6
50 Dr.Hrishikesh.O.K 31 21.5 3.5
51 Dr.Divya.K 31 22 3
52 Dr.Santhosh Rangannvar 31 24 1
53 Dr.Cristi Jose Cherian 31 20.5 4.5
54 Dr.Chaitra.S. 31 22 3
55 Dr.Manasa.S.D 31 23.5 1.5
56 Dr.Shalini S 31 22.5 2.5
57 Dr.Tejaswini K R 31 17
58 Dr. Shashibindu 31 7
59 Dr.Visal.S.Kumar 31 4
Sl.No Name Jan-20
Total
No.of Days
NO.Of Days Present CL,RH,  COFF,  OOD,SPL EL
1 Dr.Rajesh A Udapudi 31
2 Dr. K. Lakshmeesh Upadhya 31 10 4 15
3 Dr. B.  Gurubasavaraja 31 20.5 3.5
4 Dr.R.Jayaraj 31 13 4 9
5 Dr.Alka Jayavanth Kumar 31 21.5 3.5
6 Dr. Nagamani 31 23 2
7 Dr.P. Sudhakar Reddy 31 21 4
8 Dr. Subash Chandra Bose.M 31 25
9 Dr. Shivaprasad Huded 31 21 4
10 Dr.Veena G.Rao 31 25
11 Dr.Gavimath Shivanand 31 24 1
12 Dr. Jagadeesh G Mitti 31 23 2
13 Dr.Shreeshananda  Sharma V 31 22.5 2.5
14 Dr.Siddaya Aradhya Math 31 24 1
15 Dr. Chappana Math 31
16 Dr. Rupal Kishore Nagda 31 25
17 Dr.Bala Krishna Setty 31 25
18 Dr.Bharathi.S.Yargal 31 24 1
19 Dr.Sachin Mohan Raut 31 24 1
20 Dr. Sandhyarani.D 31 23.5 1.5
21 Dr. Deepa.C.Patil 31 23.5 1.5
22 Dr. Satish Pai 31 22.5 2.5
23 Dr. Shelly Divyadarshan 31 10.5 0.5 18
24 Dr. Shashi Kiran 31 21.5 3.5
25 Dr.Venkatesha  S 31 13.5
26 Dr. Seetha Devi.P 31 21.5 2.5
27 Dr. Sathish G I 31 23.5 1.5
28 Dr. Krishna Prasad.N 31 24 1
29 Dr. Pallavi.Y.C 31 20 5
30 Dr. Savitha Hiremath 31 23 2
31 Dr. Beena.M.D 31 23 2
32 Dr.Usha D T 31 21 4
33 Dr.Sankanagoud Patil 31 23 2
34 Dr.Sowmya M N 31 21 4
35 Dr. Nischitha.M.S 31 22.5 2.5
36 Dr. Rajendra Prasad.M.L 31 19 6
37 Dr.Vidya Narayan 31
38 Dr.Vivek G K 31 24 1
39 Dr.Madhusudan B G 31 19.5 2.5 3
40 Mr.Shadakshari B P 31 24 1
41 Dr.Poornima Jalawadi 31 23 2
42 Dr.Suma K J 31 23.5 1.5
43 Dr.Meghana N 31 22 2 1
44 Dr.Anjana L Siddapur 31 11 1
45 Dr.Nanda K O 31 23 2
46 Dr.Aiyanna P P 31 22.5 2.5
47 Dr.Nivil V Joseph 31 12.5 12
48 Dr.Komala A 31 24.5 0.5
49 Dr.Noor Fathima 31 18.5 6.5
50 Dr.Hrishikesh.O.K 31 14.5 0.5 12
51 Dr.Divya.K 31 14.5 0.5 12
52 Dr.Santhosh Rangannvar 31 22.5 1.5
53 Dr.Cristi Jose Cherian 31 17.5 7.5
54 Dr.Chaitra.S. 31 21.5 3.5
55 Dr.Manasa.S.D 31 24 1
56 Dr.Shalini S 31 18.5 6.5
57 Dr.Tejaswini K R 31 23.5 1.5
58 Dr. Shashibindu 31 24.5 0.5
59 Dr.Visal.S.Kumar 31 25
Sl.No Name Feb-20
Total No.of Days NO.Of Days Present CL,RH,  COFF,  OOD,SPL EL
1 Dr.Rajesh A Udapudi 29 21 8
2 Dr. K. Lakshmeesh Upadhya 29 21 8
3 Dr. B.  Gurubasavaraja 29 20 9
4 Dr.R.Jayaraj 29 16.5 12.5
5 Dr.Alka Jayavanth Kumar 29 22 7
6 Dr. Nagamani 29 23 6
7 Dr.P. Sudhakar Reddy 29 22 7
8 Dr. Subash Chandra Bose.M 29 22 7
9 Dr. Shivaprasad Huded 29 20 9
10 Dr.Veena G.Rao 29 20.5 8.5
11 Dr.Gavimath Shivanand 29 21.5 7.5
12 Dr. Jagadeesh G Mitti 29 23 6
13 Dr.Shreeshananda  Sharma V 29 21 8
14 Dr.Siddaya Aradhya Math 29 17 4 8
15 Dr. Rupal Kishore Nagda 29 23 6
16 Dr.Bala Krishna Setty 29 23 6
17 Dr.Bharathi.S.Yargal 29 23 6
18 Dr.Sachin Mohan Raut 29 23 6
19 Dr. Sandhyarani.D 29 21 8
20 Dr. Deepa.C.Patil 29 18 11
21 Dr. Satish Pai 29 20 9
22 Dr. Shelly Divyadarshan 29 18 11
23 Dr. Shashi Kiran 29 21 8
24 Dr.Venkatesha  S 29 0 0
25 Dr. Seetha Devi.P 29 21 8
26 Dr. Sathish G I 29 15 14
27 Dr. Krishna Prasad.N 29 22 7
28 Dr. Pallavi.Y.C 29 18 11
29 Dr. Savitha Hiremath 29 14 7 8
30 Dr. Beena.M.D 29 21 8
31 Dr.Usha D T 29 22 7
32 Dr.Sankanagoud Patil 29 19.5 9.5
33 Dr.Sowmya M N 29 21.5 7.5
34 Dr. Nischitha.M.S 29 21 8
35 Dr. Rajendra Prasad.M.L 29 14 15
36 Dr.Vivek G K 29 18 11
37 Dr.Madhusudan B G 29 18 11
38 Mr.Shadakshari B P 29 23 6
39 Dr.Poornima Jalawadi 29 21 8
40 Dr.Suma K J 29 21 8
41 Dr.Meghana N 29 19 10
42 Dr.Nanda K O 29 22 7
43 Dr.Aiyanna P P 29 10 3 16
44 Dr.Nivil V Joseph 29 17 12
45 Dr.Komala A 29 22.5 6.5
46 Dr.Noor Fathima 29 17 12
47 Dr.Hrishikesh.O.K 29 21 7
48 Dr.Divya.K 29 19 9
49 Dr.Santhosh Rangannvar 29 22 7
50 Dr.Cristi Jose Cherian 29 22 7
51 Dr.Chaitra.S. 29 20 9
52 Dr.Manasa.S.D 29 21 8
53 Dr.Shalini S 29 17 12
54 Dr.Tejaswini K R 29 22 7
55 Dr. Shashibindu 29 21 8
56 Dr.Visal.S.Kumar 29 21 8
Sl.No Name Mar-20
Total No.of Days No.Of Days Present CL, RH,  COFF,  OOD, SPL EL
1 Dr.Rajesh A Udapudi 31 15 16
2 Dr. K. Lakshmeesh Upadhya 31 17 14
3 Dr. B.  Gurubasavaraja 31 19 12
4 Dr.R.Jayaraj 31 13 18
5 Dr.Alka Jayavanth Kumar 31 19 12
6 Dr. Nagamani 31 18 13
7 Dr.P. Sudhakar Reddy 31 18 13
8 Dr. Subash Chandra Bose.M 31 18 13
9 Dr. Shivaprasad Huded 31 16 15
10 Dr.Veena G.Rao 31 18 13 7
11 Dr.Gavimath Shivanand 31 18 13
12 Dr. Jagadeesh G Mitti 31 19 12
13 Dr.Shreeshananda  Sharma V 31 19 12
14 Dr.Siddaya Aradhya Math 31 14 10 7
15 Dr. Rupal Kishore Nagda 31 19 12
16 Dr.Bala Krishna Setty 31 19 12
17 Dr.Bharathi.S.Yargal 31 18 13
18 Dr.Sachin Mohan Raut 31 16 15
19 Dr. Sandhyarani.D 31 12 19
20 Dr. Deepa.C.Patil 31 17 14
21 Dr. Satish Pai 31 15 16
22 Dr. Shelly Divyadarshan 31 18 13
23 Dr. Shashi Kiran 31 19 12
25 Dr. Seetha Devi.P 31 18 13
26 Dr. Sathish G I 31 15 16
27 Dr. Krishna Prasad.N 31 8 23
28 Dr. Pallavi.Y.C 31 7 24
29 Dr. Savitha Hiremath 31 13 12 6
30 Dr. Beena.M.D 31 18 13
31 Dr.Usha D T 31 17 14
32 Dr.Sankanagoud Patil 31 17 14
33 Dr.Sowmya M N 31 16 15
34 Dr. Nischitha.M.S 31 17 14
35 Dr. Rajendra Prasad.M.L 31 15 16
36 Dr.Vivek G K 31 12 19
37 Dr.Madhusudan B G 31 14 17
38 Mr.Shadakshari B P 31 19 12
39 Dr.Poornima Jalawadi 31 17 14
40 Dr.Suma K J 31 14 17 7
41 Dr.Meghana N 31 18 13
42 Dr.Nanda K O 31 19 12
43 Dr.Aiyanna P P 31 15 16
44 Dr.Nivil V Joseph 31 6 25
45 Dr.Komala A 31 18 13
46 Dr.Noor Fathima 31 16 15
47 Dr.Hrishikesh.O.K 31 18 13
48 Dr.Divya.K 31 19 12
49 Dr.Santhosh Rangannvar 31 16 15
50 Dr.Cristi Jose Cherian 31 17 14
51 Dr.Chaitra.S. 31 17 14
52 Dr.Manasa.S.D 31 18 13
53 Dr.Shalini S 31 15 16
54 Dr.Tejaswini K R 31 18 13
55 Dr. Shashibindu 31 18 13
56 Dr.Visal.S.Kumar 31 18 13
57 Dr. Pooja 31 6 2
58 Dr.Rashmi Pujara 31 3 1
59 Mrs.Shruthi Iyer 31 7 2
Sl.No Name Apr-20
Total
No.of Days
No.Of Days Present CL, RH,  COFF,  OOD, SPL EL
1 Dr.Rajesh A Udapudi 31 15 16
2 Dr. K. Lakshmeesh Upadhya 31 17 14
3 Dr. B.  Gurubasavaraja 31 19 12
4 Dr.R.Jayaraj 31 13 18
5 Dr.Alka Jayavanth Kumar 31 19 12
6 Dr. Nagamani 31 18 13
7 Dr.P. Sudhakar Reddy 31 18 13
8 Dr. Subash Chandra Bose.M 31 18 13
9 Dr. Shivaprasad Huded 31 16 15
10 Dr.Veena G.Rao 31 18 13
11 Dr.Gavimath Shivanand 31 18 13
12 Dr. Jagadeesh G Mitti 31 19 12
13 Dr.Shreeshananda  Sharma V 31 19 12
14 Dr.Siddaya Aradhya Math 31 14 10 7
15 Dr. Rupal Kishore Nagda 31 19 12
16 Dr.Bala Krishna Setty 31 19 12
17 Dr.Bharathi.S.Yargal 31 18 13
18 Dr.Sachin Mohan Raut 31 16 15
19 Dr. Sandhyarani.D 31 12 19
20 Dr. Deepa.C.Patil 31 17 14
21 Dr. Satish Pai 31 15 16
22 Dr. Shelly Divyadarshan 31 18 13
23 Dr. Shashi Kiran 31 19 12
25 Dr. Seetha Devi.P 31 18 13
26 Dr. Sathish G I 31 15 16
27 Dr. Krishna Prasad.N 31 8 23
28 Dr. Pallavi.Y.C 31 7 24
29 Dr. Savitha Hiremath 31 13 12 6
30 Dr. Beena.M.D 31 18 13
31 Dr.Usha D T 31 17 14
32 Dr.Sankanagoud Patil 31 17 14
33 Dr.Sowmya M N 31 16 15
34 Dr. Nischitha.M.S 31 17 14
35 Dr. Rajendra Prasad.M.L 31 15 16
36 Dr.Vivek G K 31 12 19
37 Dr.Madhusudan B G 31 14 17
38 Mr.Shadakshari B P 31 19 12
39 Dr.Poornima Jalawadi 31 17 14
40 Dr.Suma K J 31 14 17
41 Dr.Meghana N 31 18 13
42 Dr.Nanda K O 31 19 12
43 Dr.Aiyanna P P 31 15 16
44 Dr.Nivil V Joseph 31 6 25
45 Dr.Komala A 31 18 13
46 Dr.Noor Fathima 31 16 15
47 Dr.Hrishikesh.O.K 31 18 13
48 Dr.Divya.K 31 19 12
49 Dr.Santhosh Rangannvar 31 16 15
50 Dr.Cristi Jose Cherian 31 17 14
51 Dr.Chaitra.S. 31 17 14
52 Dr.Manasa.S.D 31 18 13
53 Dr.Shalini S 31 15 16
54 Dr.Tejaswini K R 31 18 13
55 Dr. Shashibindu 31 18 13
56 Dr.Visal.S.Kumar 31 18 13
57 Dr. Pooja 31 6 2
58 Dr.Rashmi Pujara 31 3 1
59 Mrs.Shruthi Iyer 31 7 2
Sl.No Name May-20
Total
No.of Days
No.Of Days Present CL, RH,  COFF,  OOD, SPL EL
1 Dr.Rajesh A Udapudi 31 25
2 Dr. K. Lakshmeesh Upadhya 31 25
3 Dr. B.  Gurubasavaraja 31 25
4 Dr.R.Jayaraj 31 25
5 Dr.Alka Jayavanth Kumar 31 25
6 Dr. Nagamani 31 9 20
7 Dr.P. Sudhakar Reddy 31 25
8 Dr. Subash Chandra Bose.M 31 25
9 Dr. Shivaprasad Huded 31 18 7
10 Dr.Veena G.Rao 31 25
11 Dr.Gavimath Shivanand 31 25
12 Dr. Jagadeesh G Mitti 31 24 1
13 Dr.Shreeshananda  Sharma V 31 25
14 Dr.Siddaya Aradhya Math 31 25
15 Dr. Rupal Kishore Nagda 31 25
16 Dr.Bala Krishna Setty 31 25
17 Dr.Bharathi.S.Yargal 31 25
18 Dr.Sachin Mohan Raut 31 25
19 Dr. Sandhyarani.D 31 25
20 Dr. Deepa.C.Patil 31 25
21 Dr. Satish Pai 31 25
22 Dr. Shelly Divyadarshan 31 25
23 Dr. Shashi Kiran 31 25
24 Dr. Seetha Devi.P 31 25
25 Dr. Sathish G I 31 25
26 Dr. Krishna Prasad.N 31
27 Dr. Pallavi.Y.C 31 25
28 Dr. Savitha Hiremath 31 25
29 Dr. Beena.M.D 31 25
30 Dr.Usha D T 31 25
31 Dr.Sankanagoud Patil 31 25
32 Dr.Sowmya M N 31 25
33 Dr. Nischitha.M.S 31 25
34 Dr. Rajendra Prasad.M.L 31 25
35 Dr.Vivek G K 31 25
36 Dr.Madhusudan B G 31 25
37 Dr.Poornima Jalawadi 31 25
38 Dr.Suma K J 31 ML
39 Dr.Meghana N 31 25
40 Dr.Nanda K O 31 25
41 Dr.Aiyanna P P 31 25
42 Dr.Nivil V Joseph 31
43 Dr.Komala A 31 25
44 Dr.Noor Fathima 31 25
45 Dr.Hrishikesh.O.K 31 25
46 Dr.Divya.K 31 25
47 Dr.Santhosh Rangannvar 31 25
48 Dr.Cristi Jose Cherian 31 25
49 Dr.Chaitra.S. 31 25
50 Dr.Manasa.S.D 31 25
51 Dr.Shalini S 31 25
52 Dr.Tejaswini K R 31 25
53 Dr. Shashibindu 31 25
54 Dr.Visal.S.Kumar 31 25
55 Dr. Pooja 31 25
56 Dr.Rashmi Pujara 31 13 10
57 Mrs.Shruthi Aiyer 31 25
Sl.No Name Jun-20
Total
No.of Days
No.Of Days Present CL, RH,  COFF,  OOD, SPL EL
1 Dr.Rajesh A Udapudi 30 26
2 Dr. K. Lakshmeesh Upadhya 30 15 1
3 Dr. B.  Gurubasavaraja 30 25 1
4 Dr.R.Jayaraj 30 21 5
5 Dr.Alka Jayavanth Kumar 30 25 1
6 Dr. Nagamani 30 26
7 Dr.P. Sudhakar Reddy 30 23 3
8 Dr. Subash Chandra Bose.M 30 26
9 Dr. Shivaprasad Huded 30 23 3
10 Dr.Veena G.Rao 30 25.5 0.5
11 Dr.Gavimath Shivanand 30 24 2
12 Dr. Jagadeesh G Mitti 30 25 1
13 Dr.Shreeshananda  Sharma V 30 24.5 1.5
14 Dr.Siddaya Aradhya Math 30 26
15 Dr. Rupal Kishore Nagda 30 24 2
16 Dr.Bala Krishna Setty 30 25 1
17 Dr.Bharathi.S.Yargal 30 24 2
18 Dr.Sachin Mohan Raut 30 24 2
19 Dr. Sandhyarani.D 30 25.5 0.5
20 Dr. Deepa.C.Patil 30 25 1
21 Dr. Satish Pai 30 24.5 1.5
22 Dr. Shelly Divyadarshan 30 24 2
23 Dr. Shashi Kiran 30 23 3
24 Dr. Seetha Devi.P 30 23.5 2.5
25 Dr. Sathish G I 30 26
26 Dr. Krishna Prasad.N 30 26
27 Dr. Pallavi.Y.C 30 21 5
28 Dr. Savitha Hiremath 30 24 2
29 Dr. Beena.M.D 30 24 2
30 Dr.Usha D T 30 24 2
31 Dr.Sankanagoud Patil 30 23 3
32 Dr.Sowmya M N 30 23 3
33 Dr. Nischitha.M.S 30 25 1
34 Dr. Rajendra Prasad.M.L 30 18 8
35 Dr.Vivek G K 30 22 4
36 Dr.Madhusudan B G 30 25 1
37 Dr.Poornima Jalawadi 30 20 6
38 Dr.Suma K J 30 0 30
39 Dr.Meghana N 30 24 2
40 Dr.Nanda K O 30 26
41 Dr.Aiyanna P P 30 25 1
42 Dr.Nivil V Joseph 30 lop
43 Dr.Komala A 30 25 1
44 Dr.Noor Fathima 30 22 4
45 Dr.Hrishikesh.O.K 30 26
46 Dr.Divya.K 30 25 1
47 Dr.Santhosh Rangannvar 30 26
48 Dr.Cristi Jose Cherian 30 26
49 Dr.Chaitra.S. 30 25 1
50 Dr.Manasa.S.D 30 26
51 Dr.Shalini S 30 21 5
52 Dr.Tejaswini K R 30 26
53 Dr. Shashibindu 30 24 2
54 Dr.Visal.S.Kumar 30 25 1
55 Dr. Pooja 30 25 1
56 Dr.Rashmi Pujara 30 21.5 4.5
57 Mrs.Shruthi Aiyer 30 26
Sl.No
Name
Jul-20
Total
No.of Days
No.Of Days Present CL, RH, COFF, OOD, SPL EL
1 Dr.Sarbeswar Kar 31 25 2
2 Dr.Rajesh A Udapudi 31 25.5 1.5
3 Dr. B. Gurubasavaraja 31 27
4 Dr.R.Jayaraj 31 27
5 Dr.Alka Jayavanth Kumar 31 26 1
6 Dr. Nagamani 31 24 2 0
7 Dr.P. Sudhakar Reddy 31 27
8 Dr. Subash Chandra Bose.M 31 27
9 Dr. Shivaprasad Huded 31 6 21
10 Dr.Veena G.Rao 31 7 1 19
11 Dr.Gavimath Shivanand 31 26 1
12 Dr. Jagadeesh G Mitti 31 23 4
13 Dr.Shreeshananda Sharma V 31 26 1
14 Dr.Siddaya Aradhya Math 31 21 6
15 Dr. Rupal Kishore Nagda 31 25 2
16 Dr.Bala Krishna Setty 31 25.5 1.5
17 Dr.Bharathi.S.Yargal 31 23 4
18 Dr.Sachin Mohan Raut 31 24 3
19 Dr. Sandhyarani.D 31 27
20 Dr. Deepa.C.Patil 31 25 2
21 Dr. Satish Pai 31 26 1
22 Dr. Shelly Divyadarshan 31 26 2
23 Dr. Shashi Kiran 31 23.5 3.5
24 Dr. Seetha Devi.P 31 22.5 4.5
25 Dr. Sathish G I 31 24 3
26 Dr. Krishna Prasad.N 31 27
27 Dr. Pallavi.Y.C 31 26 1
28 Dr. Savitha Hiremath 31 25 2
29 Dr. Beena.M.D 31 27
30 Dr.Usha D T 31 20 7
31 Dr.Sankanagoud Patil 31 24 3
32 Dr.Sowmya M N 31 21.5 5.5
33 Dr. Nischitha.M.S 31 24 3
34 Dr. Rajendra Prasad.M.L 31 26 1
35 Dr.Vivek G K 31 26 1
36 Dr.Madhusudan B G 31 26.5 0.5
37 Dr.Poornima Jalawadi 31 23 4
38 Dr.Suma K J 31 ML
39 Dr.Meghana N 31 24.5 2.5
40 Dr.Nanda K O 31 27
41 Dr.Aiyanna P P 31 27
42 Dr.Nivil V Joseph 31 LWA
43 Dr.Komala A 31 22.5 4.5
44 Dr.Noor Fathima 31 25.5 0.5
45 Dr.Hrishikesh.O.K 31 27
46 Dr.Divya.K 31 27
47 Dr.Santhosh Rangannvar 31 24.5 2.5
48 Dr.Cristi Jose Cherian 31 27
49 Dr.Chaitra.S. 31 26 1
50 Dr.Manasa.S.D 31 26.5 0.5
51 Dr.Shalini S 31 25 2
52 Dr.Tejaswini K R 31 24 3
53 Dr. Shashibindu 31 27
54 Dr.Visal.S.Kumar 31 27
55 Dr. Pooja 31 27
56 Dr.Rashmi Pujar 31 26 1 0
57 Mrs.Shruthi Aiyer 31 26 1
Non-Teaching Staff
Sl.No
Name
Jul-20
Total
No.of Days
NO.Of Days Present CL,RH, COFF,
OOD,SPL
EL
1 Mr. Vikas Nandy N 31 27
2 Mr.Rathan Kumar A J 31 2 25
3 Mr. Naveen Kumar A.C. 31 17 10
4 Smt. L. Lalitha 31 15 12
5 Mr. Chandrashekar B 31 26 1
6 Smt. Sheela.G 31 24.5 2.5
7 Kum.Divya N M 31 26 1
8 Mr. Prem Kumar 31 26 1
9 Mr. B.C. Shivanandaswamy 31 25 2
10 Mr. Mahadevu 31 25 2
11 Mr. S. Satisha 31 25 2
12 Mr. A.N.Mahesh 31 22 5
13 Mr. S. Gurumallesha 31 14 1 12
14 Mr. A.S. Mahadevamurthy 31 23 4
15 Mr. K.S.Manjuprasanna 31 25 2
16 Mr.Shankar PrasadY.N. 31 17 10
17 Mr. Madhusudhana S.B 31 24 3
18 Mr. Vinay Kumar. S 31 29
19 Mr. S.Mahadevaswamy 0 LWA
20 Mr. B.M. Mahadevaswamy 31 LWA
21 Mr. K. Swamy 31 26 1
22 Mr. Hemanth Kumar 31 25 2
23 Mr. M. Prabhuswamy 31 26 1
24 Mr. Manjesha.N 31 24.5 0.5
25 Mr. Mahesha S 31 27
26 Mr.Arun Kumar 31 27
27 Mr.Mahesha.P 31 23.5 3.5
28 Mr.Mallikarjuna Swamy.B.S. 31 26 1
29 Smt.Nagapushpa 31 26 1
30 Mr.Kumar Swamy M S 31 25 2
31 Mr.Allama Prabhu Swamy 31 26 1
32 Mr.ChandraShekar 31 26 1
33 Mr.Vasanth Kumar K S 31 26 1
34 Mr.Chinnaswamy K G 31 26 1
35 Mr.Vrishabendra B G 31 0 0
36 Mr.Prakash K S 31 26 1
37 Smt.Vijaya Shree 31 25 2
38 Mr.Muralidhar N 31 26 1
39 Kum. Mangala.V.M. 31 29 0
40 Kum.Suma.N K 31 25 4
List of Teaching Staff & Non Teaching Staff
Teaching Staff
Sl.No
Name
Aug-20
Total
No.of Days
No.Of Days Present CL, RH, COFF, OOD, SPL EL
1 Dr.Sarbeswar Kar 31 21 2
2 Dr.Rajesh A Udapudi 31 17
3 Dr. B. Gurubasavaraja 31 17
4 Dr.R.Jayaraj 31 13.5 2
5 Dr.Alka Jayavanth Kumar 31 11 1 11
6 Dr. Nagamani 31 16.5
7 Dr.P. Sudhakar Reddy 31 15.5 1
8 Dr. Subash Chandra Bose.M 31 17
9 Dr. Shivaprasad Huded 31 15 1
10 Dr.Veena G.Rao 31 15 1 2
11 Dr.Gavimath Shivanand 31 11
12 Dr. Jagadeesh G Mitti 31 16
13 Dr.Shreeshananda Sharma V 31 16 1
14 Dr.Siddaya Aradhya Math 31 17
15 Dr. Rupal Kishore Nagda 31 5 0 24
16 Dr.Bala Krishna Setty 31 11.5 1 14
17 Dr.Bharathi.S.Yargal 31 9 18
18 Dr.Sachin Mohan Raut 31 8 1 19
19 Dr. Deepa.C.Patil 31 9 4
20 Dr. Sandhyarani.D 31 16 1
21 Dr. Satish Pai 31 17
22 Dr. Shelly Divyadarshan 31 16.5 1
23 Dr. Shashi Kiran 31 18.5
24 Dr. Seetha Devi.P 31 17.5
25 Dr. Sathish G I 31 16 1
26 Dr. Krishna Prasad.N 31 17.5
27 Dr. Pallavi.Y.C 31 12.5 3
28 Dr. Savitha Hiremath 31 16
29 Dr. Beena.M.D 31 14.5 1.5
30 Dr.Usha D T 31 13.5 4
31 Dr.Sankanagoud Patil 31 13
32 Dr.Sowmya M N 31 7 6
33 Dr. Nischitha.M.S 31 16.5 0.5
34 Dr. Rajendra Prasad.M.L 31 12.5 3.5
35 Dr.Vivek G K 31 17 1
36 Dr.Madhusudan B G 31 12.5
37 Dr.Poornima Jalawadi 31 9 1
38 Dr.Suma K J 31 ML
39 Dr.Meghana N 31 6 10
40 Dr.Nanda K O 31 17
41 Dr.Aiyanna P P 31 17
42 Dr.Nivil V Joseph 31 LOP
43 Dr.Komala A 31 13
44 Dr.Noor Fathima 31 3.5 9.5
45 Dr.Hrishikesh.O.K 31 15 1
46 Dr.Divya.K 31 15 1
47 Dr.Santhosh Rangannvar 31 13 3
48 Dr.Cristi Jose Cherian 31 17
49 Dr.Chaitra.S. 31 16 1
50 Dr.Manasa.S.D 31 10 2
51 Dr.Shalini S 31 10.5 6
52 Dr.Tejaswini K R 31 6 7
53 Dr. Shashibindu 31 12.5 2
54 Dr.Visal.S.Kumar 31 17
55 Dr. Pooja 31 16 1
56 Dr.Rashmi Pujar 31 13.5 1
57 Mrs.Shruthi Aiyer 31 15 2
List of Teaching Staff & Non Teaching Staff
Teaching Staff
Sl.No
Name
Sep-20
Total
No.of Days
No.Of Days Present CL, RH, COFF, OOD, SPL EL
1 Dr.Sarbeswar Kar 30 23 2 0
2 Dr.Rajesh A Udapudi 30 23 2 0
3 Dr. B. Gurubasavaraja 30 25 0 0
4 Dr.R.Jayaraj 30 17 8 0
5 Dr.Alka Jayavanth Kumar 30 24 1 0
6 Dr. Nagamani 30 24 1 0
7 Dr.P. Sudhakar Reddy 30 25 0 0
8 Dr. Subash Chandra Bose.M 30 24 1 0
9 Dr. Shivaprasad Huded 30 23 2 0
10 Dr.Veena G.Rao 30 22 3 0
11 Dr.Gavimath Shivanand 30 13 0 12
12 Dr. Jagadeesh G Mitti 30 19 6 0
13 Dr.Shreeshananda Sharma V 30 24 1 0
14 Dr.Siddaya Aradhya Math 30 25 0 0
15 Dr. Rupal Kishore Nagda 30 9 0 18
16 Dr.Bala Krishna Setty 30 25 0 0
17 Dr.Bharathi.S.Yargal 30 25 0 0
18 Dr.Sachin Mohan Raut 30 9 0 18
19 Dr. Deepa.C.Patil 30 15 0 10
20 Dr. Sandhyarani.D 30 24 1 0
21 Dr. Satish Pai 30 9 2 16
22 Dr. Shelly Divyadarshan 30 5 1 23
23 Dr. Shashi Kiran 30 23 2 0
24 Dr. Seetha Devi.P 30 24 1 0
25 Dr. Sathish G I 30 24 1 0
26 Dr. Krishna Prasad.N 30 25 0 0
27 Dr. Pallavi.Y.C 30 20 5 0
28 Dr. Savitha Hiremath 30 20 5 0
29 Dr. Beena.M.D 30 23 2 0
30 Dr.Usha D T 30 20 5 0
31 Dr.Sankanagoud Patil 30 16 9 0
32 Dr.Sowmya M N 30 20 0 0
33 Dr. Nischitha.M.S 30 11 2 12
34 Dr. Rajendra Prasad.M.L 30 19 6 0
35 Dr.Vivek G K 30 24 1 0
36 Dr.Madhusudan B G 30 25 0 0
37 Dr.Poornima Jalawadi 30 9 0 19
38 Dr.Suma K J 30 ML ML 0
39 Dr.Meghana N 30 12 0 13
40 Dr.Nanda K O 30 23 2 0
41 Dr.Aiyanna P P 30 24 1 0
42 Dr.Nivil V Joseph 30 0 0 0
43 Dr.Komala A 30 22 3 0
44 Dr.Noor Fathima 30 15 2 8
45 Dr.Hrishikesh.O.K 30 20 5 0
46 Dr.Divya.K 30 22 3 0
47 Dr.Santhosh Rangannvar 30 24 1 0
48 Dr.Cristi Jose Cherian 30 15 0 10
49 Dr.Chaitra.S 30 22 3 0
50 Dr.Manasa.S.D 30 6 0 23
51 Dr.Shalini S 30 17 8 0
52 Dr.Tejaswini K R 30 18 2 5
53 Dr. Shashibindu 30 19 6 0
54 Dr.Visal.S.Kumar 30 23 2 0
55 Dr. Pooja 30 22.5 2.5 0
56 Dr.Rashmi Pujar 30 19 6 0
57 Mrs.Shruthi Hariharan Aiyer 30 25 0 0
JSS Ayurveda Medical College, Mysuru-28
List of Teaching Staff & Non Teaching Staff
Teaching Staff
Sl.No Name Oct-20
Total
No.of Days
No.Of Days Present CL, RH, COFF, OOD, SPL EL
1 Dr.Sarbeswar Kar 31 21 2 23
2 Dr.Rajesh A Udapudi 31 19 4 23
3 Dr. B. Gurubasavaraja 31 19.5 3.5 23
4 Dr.R.Jayaraj 31 21.5 1.5 23
5 Dr.Alka Jayavanth Kumar 31 23 0 23
6 Dr. Nagamani 31 22 1 23
7 Dr.P. Sudhakar Reddy 31 21 2 23
8 Dr. Subash Chandra Bose.M 31 23 0 23
9 Dr. Shivaprasad Huded 31 21 2 23
10 Dr.Veena G.Rao 31 21 2 23
11 Dr.Gavimath Shivanand 31 21.5 1.5 23
12 Dr. Jagadeesh G Mitti 31 21 2 23
13 Dr.Shreeshananda Sharma V 31 10 3 10 23
14 Dr.Siddaya Aradhya Math 31 17 6 23
15 Dr. Rupal Kishore Nagda 31 22 1 23
16 Dr.Bala Krishna Setty 31 23 0 23
17 Dr.Bharathi.S.Yargal 31 23 0 23
18 Dr.Sachin Mohan Raut 31 23 0 23
19 Dr. Deepa.C.Patil 31 20 3 23
20 Dr. Sandhyarani.D 31 21 2 23
21 Dr. Satish Pai 31 19 0 4 23
22 Dr. Shelly Divyadarshan 31 13 0 10 23
23 Dr. Shashi Kiran 31 12.5 4.5 17
24 Dr. Seetha Devi.P 31 1 11 12
25 Dr. Sathish G I 31 21.5 1.5 23
26 Dr. Krishna Prasad.N 31 6 0 17 23
27 Dr. Pallavi.Y.C 31 20 3 23
28 Dr. Savitha Hiremath 31 16 7 23
29 Dr. Beena.M.D 31 21 2 23
30 Dr.Usha D T 31 22 1 23
31 Dr.Sankanagoud Patil 31 20 0 3 23
32 Dr.Sowmya M N 31 23 0 23
33 Dr.Madhusudan B G 31 22 1 23
34 Dr. Nischitha.M.S 31 21 2 23
35 Dr. Rajendra Prasad.M.L 31 6 17 23
36 Dr.Vivek G K 31 21 2 23
37 Dr.Poornima Jalawadi 31 22.5 0.5 23
38 Dr.Suma K J 31 11 1 11 23
39 Dr.Meghana N 31 20 3 23
40 Dr.Nanda K O 31 21.5 1.5 23
41 Dr.Aiyanna P P 31 20.5 2.5 23
42 Dr.Nivil V Joseph 31 0 0 0
43 Dr.Komala A 31 21.5 1.5 23
44 Dr.Noor Fathima 31 23 0 23
45 Dr.Hrishikesh.O.K 31 19 4 23
46 Dr.Divya.K 31 20 3 23
47 Dr.Santhosh Rangannvar 31 17.5 5.5 23
48 Dr.Cristi Jose Cherian 31 0 0 31 31
49 Dr.Chaitra.S 31 18.5 4.5 23
50 Dr.Manasa.S.D 31 22 1 23
51 Dr.Shalini S 31 20.5 2.5 23
52 Dr.Tejaswini K R 31 22 1 23
53 Dr. Shashibindu 31 20 3 23
54 Dr.Visal.S.Kumar 31 20 3 23
55 Dr. Pooja 31 4 1 18 23
56 Dr.Rashmi Pujar 31 22 1 23
57 Mrs.Shruthi Hariharan Aiyer 31 23 0 23
JSS Ayurveda Medical College, Mysuru-28
List of Teaching Staff & Non Teaching Staff
Teaching Staff
Sl.No Name Nov-20
Total
No.of Days
No.Of Days Present CL, RH, COFF, OOD, SPL EL
1 Dr.Sarbeswar Kar 30 23 0
2 Dr.Rajesh A Udapudi 30 13 0 10
3 Dr. B.Gurubasavaraja 30 3 20
4 Dr.R.Jayaraj 30 8 1 14
5 Dr.Alka Jayavanth Kumar 30 20 3
6 Dr. Nagamani 30 22 1
7 Dr.P. Sudhakar Reddy 30 13 3 7
8 Dr. Subash Chandra Bose.M 30 22 1
9 Dr. Shivaprasad Huded 30 18.5 4.5
10 Dr.Veena G.Rao 30 20.5 2.5
11 Dr.Gavimath Shivanand 30 18 5
12 Dr. Jagadeesh G Mitti 30 17 6
13 Dr.Shreeshananda Sharma V 30 20.5 2.5
14 Dr.Siddaya Aradhya Math 30 22 1
15 Dr. Rupal Kishore Nagda 30 23 0
16 Dr.Bala Krishna Setty 30 23 0
17 Dr.Bharathi.S.Yargal 30 23 0
18 Dr.Sachin Mohan Raut 30 23 0
19 Dr. Deepa.C.Patil 30 23 0
20 Dr. Sandhyarani.D 30 20 2 1
21 Dr. Satish Pai 30 21 2
22 Dr. Shelly Divyadarshan 30 20.5 2.5
23 Dr. Seetha Devi.P 30 21 2
24 Dr. Sathish G I 30 18.5 4.5
25 Dr. Krishna Prasad.N 30 21 0 2
26 Dr. Pallavi.Y.C 30 17 6
27 Dr. Savitha Hiremath 30 21.5 1.5
28 Dr. Beena.M.D 30 17 1 5
29 Dr.Usha D T 30 18.5 4.5
30 Dr.Sankanagoud Patil 30 19 4
31 Dr.Sowmya M N 30 22 1
32 Dr.Madhusudan B G 30 17 6
33 Dr. Nischitha.M.S 30 22 1
34 Dr. Rajendra Prasad.M.L 30 16.5 6.5
35 Dr.Vivek G K 30 20 3
36 Dr.Poornima Jalawadi 30 21.5 1.5
37 Dr.Suma K J 30 19.5 3.5
38 Dr.Meghana N 30 17.5 5.5
39 Dr.Nanda K O 30 17.5 5.5
40 Dr.Aiyanna P P 30 18 5
41 Dr.Nivil V Joseph 30 0 0
42 Dr.Komala A 30 20 3
43 Dr.Noor Fathima 30 16 7
44 Dr.Hrishikesh.O.K 30 17 6
45 Dr.Divya.K 30 3 Relieved on 04.11.20 FN
46 Dr.Santhosh Rangannvar 30 21 2
47 Dr.Cristi Jose Cherian 30 0 0
48 Dr.Chaitra.S 30 18.5 4.5
49 Dr.Manasa.S.D 30 20 3
50 Dr.Shalini S 30 17 6
51 Dr.Tejaswini K R 30 21.5 1.5
52 Dr. Shashibindu 30 16.5 6.5
53 Dr.Visal.S.Kumar 30 20 3
54 Dr. Pooja 30 21.5 1.5
55 Dr.Rashmi Pujar 30 20.5 2.5
56 Mrs.Shruthi Hariharan Aiyer 30 21 2
Sl.No Name Dec-20
Total
No.of Days
No.Of Days Present CL, RH, COFF, OOD, SPL EL
1 Dr.Sarbeswar Kar 31 26 5
2 Dr.Rajesh A Udapudi 31 29.5 1.5
3 Dr. B.Gurubasavaraja 31 24 7
4 Dr.R.Jayaraj 31 24 7
5 Dr.Alka Jayavanth Kumar 31 28.5 2.5
6 Dr. Nagamani 31 25 6
7 Dr.P. Sudhakar Reddy 31 29 2
8 Dr. Subash Chandra Bose.M 31 24 7
9 Dr. Shivaprasad Huded 31 20 11
10 Dr.Veena G.Rao 31 25.5 5.5
11 Dr.Gavimath Shivanand 31 29 2
12 Dr. Jagadeesh G Mitti 31 26 5
13 Dr.Shreeshananda Sharma V 31 16.5 3.5 11
14 Dr.Siddaya Aradhya Math 31 24 7
15 Dr. Rupal Kishore Nagda 31 31
16 Dr.Bala Krishna Setty 31 31
17 Dr.Bharathi.S.Yargal 31 31
18 Dr.Sachin Mohan Raut 31 31
19 Dr. Deepa.C.Patil 31 21.5 9.5
20 Dr. Sandhyarani.D 31 18 1 12
21 Dr. Satish Pai 31 26 5
22 Dr. Shelly Divyadarshan 31 28.5 2.5
23 Dr. Seetha Devi.P 31 19.5 3.5 8
24 Dr. Sathish G I 31 17 14
25 Dr. Krishna Prasad.N 31 30 1
26 Dr. Pallavi.Y.C 31 22 9
27 Dr. Savitha Hiremath 31 26.5 4.5
28 Dr. Beena.M.D 31 29 2
29 Dr.Usha D T 31 30 1
30 Dr.Sankanagoud Patil 31 27 4
31 Dr.Sowmya M N 31 27.5 3.5
32 Dr.Madhusudan B G 31 28 3
33 Dr. Nischitha.M.S 31 22 9
34 Dr. Rajendra Prasad.M.L 31 19 12
35 Dr.Vivek G K 31 27 4
36 Dr.Poornima Jalawadi 31 25 6
37 Dr.Suma K J 31 27 4
38 Dr.Meghana N 31 26 5
39 Dr.Nanda K O 31 29.5 1.5
40 Dr.Aiyanna P P 31 26 5
41 Dr.Nivil V Joseph 31 28 3
42 Dr.Komala A 31 26.5 4.5
43 Dr.Noor Fathima 31 24 7
44 Dr.Hrishikesh.O.K 31 26 5
45 Dr.Santhosh Rangannvar 31 28.5 2.5
46 Dr.Cristi Jose Cherian 31 14
47 Dr.Chaitra.S 31 27.5 3.5
48 Dr.Manasa.S.D 31 27.5 3.5
49 Dr.Shalini S 31 13 4 14
50 Dr.Tejaswini K R 31 24.5 6.5
51 Dr. Shashibindu 31 22 9
52 Dr.Visal.S.Kumar 31 25.5 5.5
53 Dr. Pooja 31 28 3
54 Dr.Rashmi Pujar 31 29 2
55 Mrs.Shruthi Hariharan Aiyer 31 30 1