Non-teaching Staff Attendance 2019 – 2020

Attendance Detail List of  Non-Teaching Staff from from Jan – 2019 to March – 2019

Sl.No Name June -2021
Total
No.of Days
NO.Of Days Present CL,RH,  COFF,
OOD,SPL
EL
1 Mr. Vikas Nandy N 30 30 30
2 Mr.  Naveen Kumar A.C. 30 26 4 30
3 Smt. L. Lalitha 30 27 3 30
4 Mr.  Chandrashekar B 30 29 1 30
5 Smt. Sheela.G 30 29 1 30
6 Kum.Divya N M 30 29 1 30
7 Mr. Prem Kumar 30 18 12 30
8 Mr.  B.C. Shivanandaswamy 30 29 1 30
9 Mr.  Mahadevu 30 28.5 1.5 30
10 Mr.  S. Satisha 30 25 5 30
11 Mr.  A.N.Mahesh 30 27 3 30
12 Mr.  S. Gurumallesha 30 28 2 30
13 Mr.  A.S. Mahadevamurthy 30 27 3 30
14 Mr.  K.S.Manjuprasanna 30 26 4 30
15 Mr.Shankar Prasad.Y.N. 30 26 4 30
16 Mr.  Madhusudhana S.B 30 27 3 30
17 Mr.  Vinay Kumar. S 30 30 30
18 Mr.  S.Mahadevaswamy 30 LOP #VALUE!
19 Mr.  B.M. Mahadevaswamy 30 LOP #VALUE!
20 Mr.  K. Swamy 30 27 3 30
21 Mr.  Hemanth Kumar 30 29 1 30
22 Mr.  M. Prabhuswamy 30 25.5 2.5 2 30
23 Mr.  Mahesha S 30 25 5 30
24 Mr. Manjesha.N 30 26.5 3.5 30
25 Mr.Arun Kumar 30 26 4 30
26 Mr.Mahesha.P 30 14 16 30
27 Mr.Mallikarjuna Swamy.B.S. 30 29 29
28 Smt.Nagapushpa 30 30 30
29 Mr.Kumar Swamy M S 30 30 30
30 Mr.Allama Prabhu Swamy 30 30 30
31 Mr.ChandraShekar 30 30 30
32 Mr.Vasanth Kumar K S 30 30 30
33 Mr.Chinnaswamy K G 30 30 30
34 Mr.Vrishabendra B G 30 30 30
35 Mr.Prakash K S 30 30 30
36 Smt.Vijaya Shree 30 30 30
37 Mr.Vijayakumar 30 30 30
38 Mr.Muralidhar N 30 30 30
39 Kum. Mangala.V.M. 30 28 2 30
40 Kum.Suma.N K 30 30 30
41 Poornima K 30 17 Reprted
42 Deeksha Christina B C 30 17 Reprted
43 Chaitra D M 30 16 Reprted
Non-Teaching Staff
Sl.No Name Jan-21
Total
No.of Days
NO.Of Days Present CL,RH, COFF,
OOD,SPL
EL
1 Mr. Vikas Nandy N 31 31 31
2 Mr. Naveen Kumar A.C. 31 31 31
3 Smt. L. Lalitha 31 31 31
4 Mr. Chandrashekar B 31 30 1 31
5 Smt. Sheela.G 31 30 1 31
6 Kum.Divya N M 31 31 31
7 Mr. Prem Kumar 31 30.5 0.5 31
8 Mr. B.C. Shivanandaswamy 31 29 2 31
9 Mr. Mahadevu 31 31 31
10 Mr. S. Satisha 31 31 31
11 Mr. A.N.Mahesh 31 28.5 2.5 31
12 Mr. S. Gurumallesha 31 30 1 31
13 Mr. A.S. Mahadevamurthy 31 29 2 31
14 Mr. K.S.Manjuprasanna 31 29 2 31
15 Mr.Shankar Prasad.Y.N. 31 26 5 31
16 Mr. Madhusudhana S.B 31 31 31
17 Mr. Vinay Kumar. S 31 31 31
18 Mr. S.Mahadevaswamy 31 LOP #VALUE!
19 Mr. B.M. Mahadevaswamy 31 LOP #VALUE!
20 Mr. K. Swamy 31 29 2 31
21 Mr. Hemanth Kumar 31 30 1 31
22 Mr. M. Prabhuswamy 31 29.5 1.5 31
23 Mr. Mahesha S 31 29 2 31
24 Mr. Manjesha.N 31 28.5 2.5 31
25 Mr.Arun Kumar 31 30 1 31
26 Mr.Mahesha.P 31 28 3 31
27 Mr.Mallikarjuna Swamy.B.S. 31 28 3 31
28 Smt.Nagapushpa 31 30 1 31
29 Mr.Kumar Swamy M S 31 29.5 1.5 31
30 Mr.Allama Prabhu Swamy 31 31 31
31 Mr.ChandraShekar 31 30 1 31
32 Mr.Vasanth Kumar K S 31 31 31
33 Mr.Chinnaswamy K G 31 30 1 31
34 Mr.Vrishabendra B G 31 ML #VALUE!
35 Mr.Prakash K S 31 29 2 31
36 Smt.Vijaya Shree 31 31 31
37 Mr.Vijayakumar 31 30 1 31
38 Mr.Muralidhar N 31 31 31
39 Kum. Mangala.V.M. 31 29 2 31
40 Kum.Suma.N K 31 28 3 31
Sl.No Name Jan-19 Feb-19 Mar-19 Apr-19 May-19 Jun-19 Jul-19
Total
No.of Days
Total
No.of Days
CL,RH,COFF,OOD,SPL, EL Total
No.of Days
NO.Of Days Presnt CL,RH,COFF,OOD,SPL, EL Total
No.of Days
NO.Of Days Presnt CL,RH,COFF,
OOD,SPL
EL Total
No.of Days
NO.Of Days Presnt CL,RH,COFF,
OOD,SPL
EL Total
No.of Days
NO.Of Days Presnt CL,RH,COFF,
OOD,SPL
EL Total
No.of Days
NO.Of Days Presnt CL,RH,COFF,
OOD,SPL
EL Total
No.of Days
NO.Of Days Presnt CL,RH,COFF,
OOD, SPL
EL
1 Mr. Vikas Nandy N 31 28 1 28 23 31 25 30 21 1 31 24 1 30 22 2 31 25 6
2 Mr.  Naveen Kumar A.C. 31 28 2 28 23 31 25 30 21 2 31 23 2 30 17 1 6 31 24.5 0.5 2
3 Smt. L. Lalitha 31 28 1 2 28 8 1 16 31 14 14 30 20 2 31 23 2 30 24 31 26.5 0.5
4 Smt. Geetha H N 31 28 1 10 28 21 1 31 8 1 5 30 21 1 31 23 2 30 22 2 31 26 1
5 Mr.  Chandrashekar B 31 28 1 28 23 31 21 2/0/0/2/0 30 18 4 31 24 1 30 23 1 31 22 1 4
6 Smt. Nandini N 31 28 0/0/2/0/0 28 22 2 31 22 1/0/1/1/0 30 18 4 31 5 1 22 30 19 5 2 31 25 2
7 Smt.S.Nandini 31 28 1 28 21 1/0/1/0/0 31 25 30 19 3 31 24 1 30 relieved 31 relieved
8 Mr.  Vinay Kumar. S 31 28 1/0/2/0/0 28 20 4 31 29 1 30 20 2 31 22 2 30 23 1 31 26 1
9 Mr.  M. Prabhuswamy 31 28 28 16 5/0/0/4/0 31 24 1 30 16 1 5 31 23 2 30 24 31 27
10 Mr.  B.C. Shivanandaswamy 31 28 2 28 14 4/0/0/6/0 31 25 0/0/1/0/0 30 12 16 31 21 4 30 23 1 31 25 2
11 Mr.  Mahadevu 31 28 1 28 21 2 31 24 1 30 19 3 31 23 2 30 23 1 31 25.5 1.5
12 Mr.  S. Satisha 31 28 28 22 2 31 25 30 21 1 31 22 2 30 23.5 0.5 31 24.5 2.5
13 Mr.  Mahesha S 31 28 1/0/0/3/0 28 1 0/0/0/0/6 16 31 21 4/0/1/0/0 30 19 3 31 20 5 30 23 1 31 26.5 0.5
14 Mr.  A.N.Mahesh 31 28 1/0/0/4/2 28 16 0/0/0/0/9 31 25 30 21 1 31 21 4 30 22 2 31 24 3
15 Mr.  S.Mahadevaswamy 31 28 LWA 28 LWA 31 23 2 30 A A 31 A A 30 LWA 31 LWA
16 Mr.  S. Gurumallesha 31 28 2/0/0/1/0 28 22 1 31 25 30 11 2 9 31 18 9 30 23 1 31 24 3
17 Mr.  A.S. Mahadevamurthy 31 28 2/1/0/0/0 2 28 9 14 31 22 3 30 20 2 31 23 11 30 20.5 3.5 31 27 0
18 Mr.  B.M. Mahadevaswamy 31 28 LWA 28 0 LWA 31 24 1 30 31 24 1 30 18 6 31 24 3
19 Mr.  K.S.Manjuprasanna 31 28 3/0/0/1/0 28 16 1/0/0/0/6 31 25 30 19 3 31 8 20 30 22 2 31 26 1
20 Mr.  Madhusudhana S.B 31 28 0/0/0/1/0 28 17 0/0/0/0/6 31 24 1 30 19 3 31 21 4 30 22 2 31 26 1
21 Mr.Shankar PrasadY.N. 31 28 3/1/0/0/0 28 20 4 31 12 17 30 21 1 31 21 4 30 23.5 0.5 31 26 1
22 Mr. Manjesha.N 31 28 3/1/0/0/0 28 22 1/0/0/0/1 31 20 5 30 11 2 15 31 20 5 30 22.5 0.5 31 26 0 1
23 Mr.  K. Swamy 31 28 4 28 16 1/0/0/0/7 31 23 2 30 20 2 31 24 1 30 11 13 31 26 1
24 Mr.Arun Kumar 28 31 18 30 22 31 24 1 30 22 2 31 26 1
25 Mr.  Hemanth Kumar 31 28 2 28 22 1 31 24 1 30 22 31 24 1 30 21 3 31 24 3
26 Smt.Nagapushpa 31 28 1 28 23 31 25 30 23 1 31 24 1 30 21 3 31 25 2
27 Mr.Kumar Swamy M S 31 28 28 22 1 31 24 1 30 23 1 31 25 0 30 20.5 3.5 31 25 2
28 Mr.Allama Prabhu Swamy 31 28 28 22 1 31 25 30 22 1 31 24 1 30 23.5 0.5 31 27
29 Mr.ChandraShekar 31 28 28 22 1 31 25 30 22 1 31 24 1 30 24 0 31 24 3
30 Mr.Vasanth Kumar K S 31 28 28 22 1 31 25 30 23 0 31 24 1 30 22 2 31 27
31 Mr.Chinnaswamy K G 31 28 1 28 22 1 31 24 1 30 20 3 31 24 1 30 21 3 31 27
32 Mr.Vrishabendra B G 31 28 1 28 22 1 31 25 30 22 1 31 25 0 30 22.5 1.5 31 26 1
33 Mr.Prakash K S 31 28 1 28 23 31 24 1 30 23 1 31 25 1 30 23 1 31 26 1
34 Smt.Vijay Shree 31 28 28 22 1 31 24 1 30 22 1 31 24 1 30 23 1 31 25 2
35 Mr.Muralidhar N 31 28 1 28 21 2 31 23 2 30 23 1 31 23 2 30 23.5 0.5 31 27
36 Mr.Mahesha.P 31 28 1 28 23 1 31 23 2 30 21 1 31 23 2 30 20 4 31 23 4
37 Mr.Mallikarjuna Swamy.B.S. 31 28 2/0/0/3/0 28 16 1/0/3/5/0 31 25 1 30 13 9 31 15 2 12 30 21 3 31 25.5 1.5
38 Smt. Sheela.G 31 28 Maternity
Leave
28 Maternity Leave 31 Maternity Leave EL EL EL EL EL EL EL 30 11.5 4.5 8 31 23 3
39 Kum. Mangala.V.M. 31 28 4 28 26 2 31 27 2 30 24 1 31 23 2 30 27 3 31 22 5
40 Kum.Suma.N K 31 25 2
Sl.No Name Jul-19
Total No.of Days NO.Of Days Presnt CL,RH,  COFF,
OOD, SPL
EL
1 Mr. Vikas Nandy N 31 24
2 Mr.  Naveen Kumar A.C. 31 22 2
3 Smt. L. Lalitha 31 19 5
4 Smt. Geetha H N 31 23 1
5 Mr.  Chandrashekar B 31 13.5 1.5 9
6 Smt. Nandini N 31 21 3
7 Mr.  Vinay Kumar. S 31 13 1 10
8 Mr.  M. Prabhuswamy 31 22.5 1.5
9 Mr.  B.C. Shivanandaswamy 31 23 1
10 Mr.  Mahadevu 31 23 1
11 Mr.  S. Satisha 31 23 1
12 Mr.  Mahesha S 31 23.5 0.5
13 Mr.  A.N.Mahesh 31 13 1 10
14 Mr.  S.Mahadevaswamy 31 LWA
15 Mr.  S. Gurumallesha 31 23 1
16 Mr.  A.S. Mahadevamurthy 31 23 1
17 Mr.  B.M. Mahadevaswamy 31 LWA 0
18 Mr.  K.S.Manjuprasanna 31 24 0
19 Mr.  Madhusudhana S.B 31 23 1
20 Mr.Shankar PrasadY.N. 31 22 2
21 Mr. Manjesha.N 31 17 0 7
22 Mr.  K. Swamy 31 23 1
23 Mr.Arun Kumar 31 24 0
24 Mr.  Hemanth Kumar 31 20 4
25 Smt.Nagapushpa 31 23 1
26 Mr.Kumar Swamy M S 31 23 1
27 Mr.Allama Prabhu Swamy 31 22 2
28 Mr.ChandraShekar 31 23 1
29 Mr.Vasanth Kumar K S 31 23 1
30 Mr.Chinnaswamy K G 31 22 2
31 Mr.Vrishabendra B G 31 24 0
32 Mr.Prakash K S 31 23 1
33 Smt.Vijay Shree 31 21 3
34 Mr.Muralidhar N 31 23 1
35 Mr.Mahesha.P 31 23 1
36 Mr.Mallikarjuna Swamy.B.S. 31 23 1
37 Smt. Sheela.G 31 19.5 4.5
38 Kum. Mangala.V.M. 31 20 4
39 Kum.Suma.N K 31 23 1
Sl.No Name Sep-19
Total No.of Days NO.Of Days Presnt CL, RH, COFF, OOD, SPL EL
1 Mr. Vikas Nandy N 30 21 1
2 Mr.Rathan Kumar  A J 30 22
3 Mr.  Naveen Kumar A.C. 30 10 3 9
4 Smt. L. Lalitha 30 21 1
5 Smt. Geetha H N 30 19 3
6 Mr.  Chandrashekar B 30 20.5 1.5
7 Smt. Nandini N 30 21 1
8 Mr.  Vinay Kumar. S 30 17 2 3
9 Mr.  M. Prabhuswamy 30 21 1
10 Mr.  B.C. Shivanandaswamy 30 21 1
11 Mr.  Mahadevu 30 20 2
12 Mr.  S. Satisha 30 20.5 1.5
13 Mr.  Mahesha S 30 10 12
14 Mr.  A.N.Mahesh 30 16 1 5
15 Mr.  S.Mahadevaswamy 30 0
16 Mr.  S. Gurumallesha 30 20 2
17 Mr.  A.S. Mahadevamurthy 30 13 9
18 Mr.  B.M. Mahadevaswamy 30 0
19 Mr.  K.S.Manjuprasanna 30 17.5 4.5
20 Mr.  Madhusudhana S.B 30 14 2 6
21 Mr.Shankar PrasadY.N. 30 21 1
22 Mr. Manjesha.N 30 22
23 Mr.  K. Swamy 30 19 3
24 Mr.Arun Kumar 30 21 1
25 Mr.  Hemanth Kumar 30 22
26 Smt.Nagapushpa 30 21 1
27 Mr.Kumar Swamy M S 30 21 1
28 Mr.Allama Prabhu Swamy 30 21 1
29 Mr.ChandraShekar 30 20 2
30 Mr.Vasanth Kumar K S 30 21 1
31 Mr.Chinnaswamy K G 30 22
32 Mr.Vrishabendra B G 30 22
33 Mr.Prakash K S 30 20 2
34 Smt.Vijay Shree 30 21 1
35 Mr.Muralidhar N 30 22
36 Mr.Mahesha.P 30 17 5
37 Mr.Mallikarjuna Swamy.B.S. 30 21 1
38 Smt. Sheela.G 30 21 1
39 Kum. Mangala.V.M. 30 20 2
40 Kum.Suma.N K 30 22
Sl.No Name Sep-19
Total No.of Days NO.Of Days Presnt CL,RH,  COFF, OOD,SPL EL
1 Mr. Vikas Nandy N 30 21 1
2 Mr.Rathan Kumar  A J 30 22
3 Mr.  Naveen Kumar A.C. 30 10 3 9
4 Smt. L. Lalitha 30 21 1
5 Smt. Geetha H N 30 19 3
6 Mr.  Chandrashekar B 30 20.5 1.5
7 Smt. Nandini N 30 21 1
8 Mr.  Vinay Kumar. S 30 17 2 3
9 Mr.  M. Prabhuswamy 30 21 1
10 Mr.  B.C. Shivanandaswamy 30 21 1
11 Mr.  Mahadevu 30 20 2
12 Mr.  S. Satisha 30 20.5 1.5
13 Mr.  Mahesha S 30 10 12
14 Mr.  A.N.Mahesh 30 16 1 5
15 Mr.  S.Mahadevaswamy 30 0
16 Mr.  S. Gurumallesha 30 20 2
17 Mr.  A.S. Mahadevamurthy 30 13 9
18 Mr.  B.M. Mahadevaswamy 30 0
19 Mr.  K.S.Manjuprasanna 30 17.5 4.5
20 Mr.  Madhusudhana S.B 30 14 2 6
21 Mr.Shankar PrasadY.N. 30 21 1
22 Mr. Manjesha.N 30 22
23 Mr.  K. Swamy 30 19 3
24 Mr.Arun Kumar 30 21 1
25 Mr.  Hemanth Kumar 30 22
26 Smt.Nagapushpa 30 21 1
27 Mr.Kumar Swamy M S 30 21 1
28 Mr.Allama Prabhu Swamy 30 21 1
29 Mr.ChandraShekar 30 20 2
30 Mr.Vasanth Kumar K S 30 21 1
31 Mr.Chinnaswamy K G 30 22
32 Mr.Vrishabendra B G 30 22
33 Mr.Prakash K S 30 20 2
34 Smt.Vijay Shree 30 21 1
35 Mr.Muralidhar N 30 22
36 Mr.Mahesha.P 30 17 5
37 Mr.Mallikarjuna Swamy.B.S. 30 21 1
38 Smt. Sheela.G 30 21 1
39 Kum. Mangala.V.M. 30 20 2
40 Kum.Suma.N K 30 22
Mr. Vikas Nandy N 30 23 1
Mr.Rathan Kumar  A J 30 23 1
Mr.  Naveen Kumar A.C. 30 21.5 2.5
Smt. L. Lalitha 30 23.5 0.5
Mr.  Chandrashekar B 30 22 2
Smt. Nandini N 30 20 4
Smt. Geetha H N 30 22 2
Smt. Sheela.G 30 21 0 3
Kum.Divya N M 30 23 1
Mr.  B.C. Shivanandaswamy 30 22.5 1.5
Mr.  Mahadevu 30 13 0 11
Mr.  S. Satisha 30 23 1
Mr.  A.N.Mahesh 30 23 1
Mr.  S. Gurumallesha 30 22 2
Mr.  A.S. Mahadevamurthy 30 22 2
Mr.  K.S.Manjuprasanna 30 21 3
Mr.Shankar PrasadY.N. 30 21 3
Mr.  Madhusudhana S.B 30 21 3
Mr.  Vinay Kumar. S 30 23 1
Mr.  S.Mahadevaswamy 30 0 0
Mr.  B.M. Mahadevaswamy 30 0 0
Mr.  K. Swamy 30 23 1
Mr.  Hemanth Kumar 30 23 1
Mr.  M. Prabhuswamy 30 0 0 24
Mr. Manjesha.N 30 22 2
Mr.  Mahesha S 30 21.5 2.5
Mr.Arun Kumar 30 23 1
Mr.Mahesha.P 30 22 2
Mr.Mallikarjuna Swamy.B.S. 30 15 3 6
Smt.Nagapushpa 30 24 0
Mr.Kumar Swamy M S 30 24 0
Mr.Allama Prabhu Swamy 30 23 1
Mr.ChandraShekar 30 24 0
Mr.Vasanth Kumar K S 30 23 1
Mr.Chinnaswamy K G 30 23 1
Mr.Vrishabendra B G 30 23 1
Mr.Prakash K S 30 23 1
Smt.Vijaya Shree 30 24 0
Mr.Muralidhar N 30 22 2
Kum. Mangala.V.M. 30 24.5 5.5
Kum.Suma.N K 30 25 5
Sl.No Name Dec-19
Total No.of Days NO.Of Days Present CL,RH,  COFF, OOD,SPL EL
1 Mr. Vikas Nandy N 31 24 1
2 Mr.Rathan Kumar  A J 31 16 9
3 Mr.  Naveen Kumar A.C. 31 22 3
4 Smt. L. Lalitha 31 19 3 3
5 Mr.  Chandrashekar B 31 14 1 10
6 Smt. Nandini N 31 20 2 3
7 Smt. Geetha H N 31 24 1
8 Smt. Sheela.G 31 21.5 0.5 3
9 Kum.Divya N M 31 25 0
10 Mr.  B.C. Shivanandaswamy 31 23.5 1.5
11 Mr.  Mahadevu 31 23 2
12 Mr.  S. Satisha 31 21 4
13 Mr.  A.N.Mahesh 31 20 5
14 Mr.  S. Gurumallesha 31 24 1
15 Mr.  A.S. Mahadevamurthy 31 21 4
16 Mr.  K.S.Manjuprasanna 31 24 1
17 Mr.Shankar PrasadY.N. 31 20 5
18 Mr.  Madhusudhana S.B 31 21.5 3.5
19 Mr.  Vinay Kumar. S 31 21.5 3.5
20 Mr.  S.Mahadevaswamy 31 0
21 Mr.  B.M. Mahadevaswamy 31 0
22 Mr.  K. Swamy 31 10 2 16
23 Mr.  Hemanth Kumar 31 21 4
24 Mr.  M. Prabhuswamy 31 31
25 Mr. Manjesha.N 31 24 1
26 Mr.  Mahesha S 31 22 3
27 Mr.Arun Kumar 31 24 1
28 Mr.Mahesha.P 31 14 11
29 Mr.Mallikarjuna Swamy.B.S. 31 15 3 7
30 Smt.Nagapushpa 31 24 1
31 Mr.Kumar Swamy M S 31 23 2
32 Mr.Allama Prabhu Swamy 31 23 2
33 Mr.ChandraShekar 31 24 1
34 Mr.Vasanth Kumar K S 31 25
35 Mr.Chinnaswamy K G 31 24 1
36 Mr.Vrishabendra B G 31 25
37 Mr.Prakash K S 31 22 3
38 Smt.Vijaya Shree 31 22 3
39 Mr.Muralidhar N 31 21 4
40 Kum. Mangala.V.M. 31 25.5 5.5
41 Kum.Suma.N K 31 26 5
Sl.No Name Dec-19
Total
No.of Days
NO.Of Days Present CL,RH,  COFF,
OOD,SPL
EL
1 Mr. Vikas Nandy N 31 24.5 0.5
2 Mr.Rathan Kumar  A J 31 20 5
3 Mr.  Naveen Kumar A.C. 31 23.5 0.5
4 Smt. L. Lalitha 31 14 1 10
5 Mr.  Chandrashekar B 31 23 2
6 Smt. Nandini N 31 22 3
7 Smt. Geetha H N 31 13 16
8 Smt. Sheela.G 31 22 3
9 Kum.Divya N M 31 25
10 Mr.  B.C. Shivanandaswamy 31 20 7
11 Mr.  Mahadevu 31 19 8
12 Mr.  S. Satisha 31 25
13 Mr.  A.N.Mahesh 31 14.5 11.5
14 Mr.  S. Gurumallesha 31 24 1
15 Mr.  A.S. Mahadevamurthy 31 18 9
16 Mr.  K.S.Manjuprasanna 31 18.5 8.5
17 Mr.Shankar PrasadY.N. 31 20 7
18 Mr.  Madhusudhana S.B 31 19 8
19 Mr.  Vinay Kumar. S 31 25.5 1.5
20 Mr.  S.Mahadevaswamy 31
21 Mr.  B.M. Mahadevaswamy 31
22 Mr.  K. Swamy 31 19 8
23 Mr.  Hemanth Kumar 31 23 2
24 Mr.  M. Prabhuswamy 31 18 9
25 Mr. Manjesha.N 31 21 4
26 Mr.  Mahesha S 31 18 9
27 Mr.Arun Kumar 31 25
28 Mr.Mahesha.P 31 23 3
29 Mr.Mallikarjuna Swamy.B.S. 31 18 9
30 Smt.Nagapushpa 31 25
31 Mr.Kumar Swamy M S 31 25
32 Mr.Allama Prabhu Swamy 31 25
33 Mr.ChandraShekar 31 25
34 Mr.Vasanth Kumar K S 31 25
35 Mr.Chinnaswamy K G 31 25
36 Mr.Vrishabendra B G 31 25
37 Mr.Prakash K S 31 25
38 Smt.Vijaya Shree 31 25
39 Mr.Muralidhar N 31 25
40 Kum. Mangala.V.M. 31 30 1
41 Kum.Suma.N K 31 26 5
Sl.No Name Feb-20
Total No.of Days NO.Of Days Present CL,RH,  COFF, OOD,SPL EL
1 Mr. Vikas Nandy N 29 24 5
2 Mr.Rathan Kumar  A J 29 22 7
3 Mr.  Naveen Kumar A.C. 29 21 8
4 Smt. L. Lalitha 29 16 3 10
5 Mr.  Chandrashekar B 29 21 8
6 Smt. Geetha H N (Transfered) 5 5 0
7 Smt. Sheela.G 29 21 8
8 Kum.Divya N M 29 22 7
9 Mr.  B.C. Shivanandaswamy 29 21 8
10 Mr.  Mahadevu 29 24 5
11 Mr.  S. Satisha 29 22 7
12 Mr.  A.N.Mahesh 29 19 10
13 Mr.  S. Gurumallesha 29 22 7
14 Mr.  A.S. Mahadevamurthy 29 22 7
15 Mr.  K.S.Manjuprasanna 29 23 4 2
16 Mr.Shankar PrasadY.N. 29 22 7
17 Mr.  Madhusudhana S.B 29 22 7
18 Mr.  Vinay Kumar. S 29 22 7
19 Mr.  S.Mahadevaswamy 29 0 0
20 Mr.  B.M. Mahadevaswamy 29 0 0
21 Mr.  K. Swamy 29 23 6
22 Mr.  Hemanth Kumar 29 23 6
23 Mr.  M. Prabhuswamy 29 19 10
24 Mr. Manjesha.N 29 22 7
25 Mr.  Mahesha S 29 24 5
26 Mr.Arun Kumar 29 22 7
27 Mr.Mahesha.P 29 17 4 8
28 Mr.Mallikarjuna Swamy.B.S. 29 21 8
29 Smt.Nagapushpa 29 23 6
30 Mr.Kumar Swamy M S 29 24 5
31 Mr.Allama Prabhu Swamy 29 23 6
32 Mr.ChandraShekar 29 24 5
33 Mr.Vasanth Kumar K S 29 24 5
34 Mr.Chinnaswamy K G 29 23 6
35 Mr.Vrishabendra B G 29 23 6
36 Mr.Prakash K S 29 23 6
37 Smt.Vijaya Shree 29 22 7
38 Mr.Muralidhar N 29 23 6
39 Kum. Mangala.V.M. 29 26 3
40 Kum.Suma.N K 29 24 5
Sl.No Name Mar-20
Total
No.of Days
NO.Of Days Present CL,RH,  COFF,
OOD,SPL
EL
1 Mr. Vikas Nandy N 31 19 12
2 Mr.Rathan Kumar  A J 31 19 12
3 Mr.  Naveen Kumar A.C. 31 18 13
4 Smt. L. Lalitha 31 18 13
5 Mr.  Chandrashekar B 31 19 12
6 Smt. Sheela.G 31 11 13 7
7 Kum.Divya N M 31 19 12
8 Mr. Prem Kumar 31 17 14
9 Mr.  B.C. Shivanandaswamy 31 17 14
10 Mr.  Mahadevu 31 18 13
11 Mr.  S. Satisha 31 15 3 12
12 Mr.  A.N.Mahesh 31 16 15
13 Mr.  S. Gurumallesha 31 17 14
14 Mr.  A.S. Mahadevamurthy 31 18 13
15 Mr.  K.S.Manjuprasanna 31 7 10 14
16 Mr.Shankar PrasadY.N. 31 17 14
17 Mr.  Madhusudhana S.B 31 19 12
18 Mr.  Vinay Kumar. S 31 21 10
19 Mr.  S.Mahadevaswamy 31 0 0
20 Mr.  B.M. Mahadevaswamy 31 0 0
21 Mr.  K. Swamy 31 19 12
22 Mr.  Hemanth Kumar 31 19 12
23 Mr.  M. Prabhuswamy 31 18 13
24 Mr. Manjesha.N 31 18 13
25 Mr.  Mahesha S 31 7 5 19
26 Mr.Arun Kumar 31 19 12
27 Mr.Mahesha.P 31 19 12
28 Mr.Mallikarjuna Swamy.B.S. 31 17 14
29 Smt.Nagapushpa 31 16 15
30 Mr.Kumar Swamy M S 31 18 13
31 Mr.Allama Prabhu Swamy 31 18 13
32 Mr.ChandraShekar 31 18 13
33 Mr.Vasanth Kumar K S 31 16 15
34 Mr.Chinnaswamy K G 31 18 13
35 Mr.Vrishabendra B G 31 17 14
36 Mr.Prakash K S 31 18 13
37 Smt.Vijaya Shree 31 18 13
38 Mr.Muralidhar N 31 18 13
39 Kum. Mangala.V.M. 31 18 15
40 Kum.Suma.N K 31 18 13
Sl.No Name May-20
Total
No.of Days
NO.Of Days Present CL,RH,  COFF,
OOD,SPL
EL
1 Mr. Vikas Nandy N 31 25
2 Mr.Rathan Kumar  A J 31 24
3 Mr.  Naveen Kumar A.C. 31 25
4 Smt. L. Lalitha 31 25
5 Mr.  Chandrashekar B 31 25
6 Smt. Sheela.G 31 25
7 Kum.Divya N M 31 25
8 Mr. Prem Kumar 31 25
9 Mr.  B.C. Shivanandaswamy 31 25
10 Mr.  Mahadevu 31 24 1
11 Mr.  S. Satisha 31 25
12 Mr.  A.N.Mahesh 31 25
13 Mr.  S. Gurumallesha 31 25
14 Mr.  A.S. Mahadevamurthy 31 25
15 Mr.  K.S.Manjuprasanna 31 24 1
16 Mr.Shankar PrasadY.N. 31 23.5 1.5
17 Mr.  Madhusudhana S.B 31 24.5 0.5
18 Mr.  Vinay Kumar. S 31 25
19 Mr.  S.Mahadevaswamy 31 lop
20 Mr.  B.M. Mahadevaswamy 31 lop
21 Mr.  K. Swamy 31 24 1
22 Mr.  Hemanth Kumar 31 25
23 Mr.  M. Prabhuswamy 31 25
24 Mr. Manjesha.N 31 24.5 0.5
25 Mr.  Mahesha S 31 25
26 Mr.Arun Kumar 31 25
27 Mr.Mahesha.P 31 24 1
28 Mr.Mallikarjuna Swamy.B.S. 31 25
29 Smt.Nagapushpa 31 25
30 Mr.Kumar Swamy M S 31 25
31 Mr.Allama Prabhu Swamy 31 25
32 Mr.ChandraShekar 31 25
33 Mr.Vasanth Kumar K S 31 25
34 Mr.Chinnaswamy K G 31 25
35 Mr.Vrishabendra B G 31 0
36 Mr.Prakash K S 31 25
37 Smt.Vijaya Shree 31 25
38 Mr.Muralidhar N 31 25
39 Kum. Mangala.V.M. 31 25
40 Kum.Suma.N K 31 25
Sl.No Name Jun-20
Total
No.of Days
NO.Of Days Present CL,RH,  COFF,
OOD,SPL
EL
1 Mr. Vikas Nandy N 30 26
2 Mr.Rathan Kumar  A J 30 25.5 0.5
3 Mr.  Naveen Kumar A.C. 30 25.5 0.5
4 Smt. L. Lalitha 30 23 3
5 Mr.  Chandrashekar B 30 25 1
6 Smt. Sheela.G 30 21.5 4.5
7 Kum.Divya N M 30 26
8 Mr. Prem Kumar 30 25 1
9 Mr.  B.C. Shivanandaswamy 30 25 1
10 Mr.  Mahadevu 30 23 3
11 Mr.  S. Satisha 30 24 2
12 Mr.  A.N.Mahesh 30 24 2
13 Mr.  S. Gurumallesha 30 23.5 1.5
14 Mr.  A.S. Mahadevamurthy 30 24 2
15 Mr.  K.S.Manjuprasanna 30 24 2
16 Mr.Shankar PrasadY.N. 30 25.5 0.5
17 Mr.  Madhusudhana S.B 30 24 2
18 Mr.  Vinay Kumar. S 30 24 2
19 Mr.  S.Mahadevaswamy 30 0 0
20 Mr.  B.M. Mahadevaswamy 30 0 0
21 Mr.  K. Swamy 30 24 2
22 Mr.  Hemanth Kumar 30 23 3
23 Mr.  M. Prabhuswamy 30 25 1
24 Mr. Manjesha.N 30 22 4
25 Mr.  Mahesha S 30 23 3
26 Mr.Arun Kumar 30 24.5 1.5
27 Mr.Mahesha.P 30 23 3
28 Mr.Mallikarjuna Swamy.B.S. 30 24.5 1.5
29 Smt.Nagapushpa 30 25 1
30 Mr.Kumar Swamy M S 30 25 1
31 Mr.Allama Prabhu Swamy 30 25 1
32 Mr.ChandraShekar 30 25 1
33 Mr.Vasanth Kumar K S 30 25 1
34 Mr.Chinnaswamy K G 30 25 1
35 Mr.Vrishabendra B G 30 30
36 Mr.Prakash K S 30 25 1
37 Smt.Vijaya Shree 30 25 1
38 Mr.Muralidhar N 30 25 1
39 Kum. Mangala.V.M. 30 26
40 Kum.Suma.N K 30 26
Sl.No
Name
Jul-20
Total
No.of Days
No.Of Days Present CL, RH, COFF, OOD, SPL EL
1 Dr.Sarbeswar Kar 31 25 2
2 Dr.Rajesh A Udapudi 31 25.5 1.5
3 Dr. B. Gurubasavaraja 31 27
4 Dr.R.Jayaraj 31 27
5 Dr.Alka Jayavanth Kumar 31 26 1
6 Dr. Nagamani 31 24 2 0
7 Dr.P. Sudhakar Reddy 31 27
8 Dr. Subash Chandra Bose.M 31 27
9 Dr. Shivaprasad Huded 31 6 21
10 Dr.Veena G.Rao 31 7 1 19
11 Dr.Gavimath Shivanand 31 26 1
12 Dr. Jagadeesh G Mitti 31 23 4
13 Dr.Shreeshananda Sharma V 31 26 1
14 Dr.Siddaya Aradhya Math 31 21 6
15 Dr. Rupal Kishore Nagda 31 25 2
16 Dr.Bala Krishna Setty 31 25.5 1.5
17 Dr.Bharathi.S.Yargal 31 23 4
18 Dr.Sachin Mohan Raut 31 24 3
19 Dr. Sandhyarani.D 31 27
20 Dr. Deepa.C.Patil 31 25 2
21 Dr. Satish Pai 31 26 1
22 Dr. Shelly Divyadarshan 31 26 2
23 Dr. Shashi Kiran 31 23.5 3.5
24 Dr. Seetha Devi.P 31 22.5 4.5
25 Dr. Sathish G I 31 24 3
26 Dr. Krishna Prasad.N 31 27
27 Dr. Pallavi.Y.C 31 26 1
28 Dr. Savitha Hiremath 31 25 2
29 Dr. Beena.M.D 31 27
30 Dr.Usha D T 31 20 7
31 Dr.Sankanagoud Patil 31 24 3
32 Dr.Sowmya M N 31 21.5 5.5
33 Dr. Nischitha.M.S 31 24 3
34 Dr. Rajendra Prasad.M.L 31 26 1
35 Dr.Vivek G K 31 26 1
36 Dr.Madhusudan B G 31 26.5 0.5
37 Dr.Poornima Jalawadi 31 23 4
38 Dr.Suma K J 31 ML
39 Dr.Meghana N 31 24.5 2.5
40 Dr.Nanda K O 31 27
41 Dr.Aiyanna P P 31 27
42 Dr.Nivil V Joseph 31 LWA
43 Dr.Komala A 31 22.5 4.5
44 Dr.Noor Fathima 31 25.5 0.5
45 Dr.Hrishikesh.O.K 31 27
46 Dr.Divya.K 31 27
47 Dr.Santhosh Rangannvar 31 24.5 2.5
48 Dr.Cristi Jose Cherian 31 27
49 Dr.Chaitra.S. 31 26 1
50 Dr.Manasa.S.D 31 26.5 0.5
51 Dr.Shalini S 31 25 2
52 Dr.Tejaswini K R 31 24 3
53 Dr. Shashibindu 31 27
54 Dr.Visal.S.Kumar 31 27
55 Dr. Pooja 31 27
56 Dr.Rashmi Pujar 31 26 1 0
57 Mrs.Shruthi Aiyer 31 26 1
Non-Teaching Staff
Sl.No
Name
Jul-20
Total
No.of Days
NO.Of Days Present CL,RH, COFF,
OOD,SPL
EL
1 Mr. Vikas Nandy N 31 27
2 Mr.Rathan Kumar A J 31 2 25
3 Mr. Naveen Kumar A.C. 31 17 10
4 Smt. L. Lalitha 31 15 12
5 Mr. Chandrashekar B 31 26 1
6 Smt. Sheela.G 31 24.5 2.5
7 Kum.Divya N M 31 26 1
8 Mr. Prem Kumar 31 26 1
9 Mr. B.C. Shivanandaswamy 31 25 2
10 Mr. Mahadevu 31 25 2
11 Mr. S. Satisha 31 25 2
12 Mr. A.N.Mahesh 31 22 5
13 Mr. S. Gurumallesha 31 14 1 12
14 Mr. A.S. Mahadevamurthy 31 23 4
15 Mr. K.S.Manjuprasanna 31 25 2
16 Mr.Shankar PrasadY.N. 31 17 10
17 Mr. Madhusudhana S.B 31 24 3
18 Mr. Vinay Kumar. S 31 29
19 Mr. S.Mahadevaswamy 0 LWA
20 Mr. B.M. Mahadevaswamy 31 LWA
21 Mr. K. Swamy 31 26 1
22 Mr. Hemanth Kumar 31 25 2
23 Mr. M. Prabhuswamy 31 26 1
24 Mr. Manjesha.N 31 24.5 0.5
25 Mr. Mahesha S 31 27
26 Mr.Arun Kumar 31 27
27 Mr.Mahesha.P 31 23.5 3.5
28 Mr.Mallikarjuna Swamy.B.S. 31 26 1
29 Smt.Nagapushpa 31 26 1
30 Mr.Kumar Swamy M S 31 25 2
31 Mr.Allama Prabhu Swamy 31 26 1
32 Mr.ChandraShekar 31 26 1
33 Mr.Vasanth Kumar K S 31 26 1
34 Mr.Chinnaswamy K G 31 26 1
35 Mr.Vrishabendra B G 31 0 0
36 Mr.Prakash K S 31 26 1
37 Smt.Vijaya Shree 31 25 2
38 Mr.Muralidhar N 31 26 1
39 Kum. Mangala.V.M. 31 29 0
40 Kum.Suma.N K 31 25 4
Non-Teaching Staff
Sl.No
Name
Aug-20
Total
No.of Days
NO.Of Days Present CL,RH, COFF,
OOD,SPL
EL
1 Mr. Vikas Nandy N 31 19.5
2 Mr.Rathan Kumar A J 31 LOP
3 Mr. Naveen Kumar A.C. 31 18 2
4 Smt. L. Lalitha 31 10.5 2 6
5 Mr. Chandrashekar B 31 19.5
6 Smt. Sheela.G 31 0
7 Kum.Divya N M 31 18.5
8 Mr. Prem Kumar 31 18 2
9 Mr. B.C. Shivanandaswamy 31 18 2
10 Mr. Mahadevu 31 18
11 Mr. S. Satisha 31 19.5
12 Mr. A.N.Mahesh 31 16.5
13 Mr. S. Gurumallesha 31 13 7
14 Mr. A.S. Mahadevamurthy 31 9 10
15 Mr. K.S.Manjuprasanna 31 16
16 Mr.Shankar PrasadY.N. 31 13 6
17 Mr. Madhusudhana S.B 31 11 2.5
18 Mr. Vinay Kumar. S 31 25 1
19 Mr. S.Mahadevaswamy 0 0
20 Mr. B.M. Mahadevaswamy 31 20
21 Mr. K. Swamy 31 13.5 3
22 Mr. Hemanth Kumar 31 22 1
23 Mr. M. Prabhuswamy 31 17
24 Mr. Manjesha.N 31 19 1
25 Mr. Mahesha S 31 17 2
26 Mr.Arun Kumar 31 17.5
27 Mr.Mahesha.P 31 8 5
28 Mr.Mallikarjuna Swamy.B.S. 31 22 2
29 Smt.Nagapushpa 31 11.5 2
30 Mr.Kumar Swamy M S 31 14
31 Mr.Allama Prabhu Swamy 31 12.5
32 Mr.ChandraShekar 31 12.5
33 Mr.Vasanth Kumar K S 31 10.5 2
34 Mr.Chinnaswamy K G 31 12.5
35 Mr.Vrishabendra B G 31 22
36 Mr.Prakash K S 31 13
37 Smt.Vijaya Shree 31 10.5 2
38 Mr.Muralidhar N 31 12.5
39 Kum. Mangala.V.M. 31 27 4
40 Kum.Suma.N K 31 25 6
JSS Ayurveda Medical College, Mysuru-28
List of Teaching Staff & Non Teaching Staff
Non-Teaching Staff
Sl.No Name Sep-20
Total
No.of Days
NO.Of Days Present CL,RH, COFF,
OOD,SPL
EL
1 Mr. Vikas Nandy N 30 25 0 0 25
2 Mr.Rathan Kumar A J 30 Relieved 0 0 #VALUE!
3 Mr. Naveen Kumar A.C. 30 23 2 0 25
4 Smt. L. Lalitha 30 24.5 0.5 0 25
5 Mr. Chandrashekar B 30 22 3 0 25
6 Smt. Sheela.G 30 24 1 0 25
7 Kum.Divya N M 30 25 0 0 25
8 Mr. Prem Kumar 30 21 4 0 25
9 Mr. B.C. Shivanandaswamy 30 22 3 0 25
10 Mr. Mahadevu 30 16 0 12 28
11 Mr. S. Satisha 30 24 1 0 25
12 Mr. A.N.Mahesh 30 25 0 0 25
13 Mr. S. Gurumallesha 30 22 3 0 25
14 Mr. A.S. Mahadevamurthy 30 20.5 4.5 0 25
15 Mr. K.S.Manjuprasanna 30 16 2 7 25
16 Mr.Shankar Prasad.Y.N. 30 23 2 0 25
17 Mr. Madhusudhana S.B 30 18 0 7 25
18 Mr. Vinay Kumar. S 30 24 1 0 25
19 Mr. S.Mahadevaswamy 30 0 0 0 0
20 Mr. B.M. Mahadevaswamy 30 22 3 0 25
21 Mr. K. Swamy 30 20 5 0 25
22 Mr. Hemanth Kumar 30 23 2 0 25
23 Mr. M. Prabhuswamy 30 25 0 0 25
24 Mr. Manjesha.N 30 10 3 12 25
25 Mr. Mahesha S 30 5 0 20 25
26 Mr.Arun Kumar 30 25 0 0 25
27 Mr.Mahesha.P 30 25 0 0 25
28 Mr.Mallikarjuna Swamy.B.S. 30 20 5 0 25
29 Smt.Nagapushpa 30 24 1 0 25
30 Mr.Kumar Swamy M S 30 24 1 0 25
31 Mr.Allama Prabhu Swamy 30 23 2 0 25
32 Mr.ChandraShekar 30 24 1 0 25
33 Mr.Vasanth Kumar K S 30 23 2 0 25
34 Mr.Chinnaswamy K G 30 24 1 0 25
35 Mr.Vrishabendra B G 30 0 0 0 0
36 Mr.Prakash K S 30 25 0 0 25
37 Smt.Vijaya Shree 30 24 1 0 25
38 Mr.Vijayakumar 30 23 2 0 25
39 Mr.Muralidhar N 30 23 2 0 25
40 Kum. Mangala.V.M. 30 22 3 0 25
41 Kum.Suma.N K 30 18 7 0 25
JSS Ayurveda Medical College, Mysuru-28
List of Teaching Staff & Non Teaching Staff
Non-Teaching Staff
Sl.No Name Oct-20
Total
No.of Days
NO.Of Days Present CL,RH, COFF,
OOD,SPL
EL
1 Mr. Vikas Nandy N 31 17.5 5.5 23
2 Mr. Naveen Kumar A.C. 31 21 2 23
3 Smt. L. Lalitha 31 21 2 23
4 Mr. Chandrashekar B 31 21 2 23
5 Smt. Sheela.G 31 11 0 12 23
6 Kum.Divya N M 31 22 1 23
7 Mr. Prem Kumar 31 23 0 23
8 Mr. B.C. Shivanandaswamy 31 19 1 3 23
9 Mr. Mahadevu 31 18 0 5 23
10 Mr. S. Satisha 31 10.5 4.5 8 23
11 Mr. A.N.Mahesh 31 19.5 3.5 23
12 Mr. S. Gurumallesha 31 6 1 16 23
13 Mr. A.S. Mahadevamurthy 31 22 1 23
14 Mr. K.S.Manjuprasanna 31 17 0 6 23
15 Mr.Shankar Prasad.Y.N. 31 22 1 23
16 Mr. Madhusudhana S.B 31 22 1 23
17 Mr. Vinay Kumar. S 31 23 0 23
18 Mr. S.Mahadevaswamy 31 0 0 0
19 Mr. B.M. Mahadevaswamy 31 17 6 23
20 Mr. K. Swamy 31 21 2 23
21 Mr. Hemanth Kumar 31 23 0 23
22 Mr. M. Prabhuswamy 31 23 0 23
23 Mr. Mahesha S 31 21 2 23
24 Mr. Manjesha.N 31 18.5 3.5 1 23
25 Mr.Arun Kumar 31 23 0 23
26 Mr.Mahesha.P 31 23 0 23
27 Mr.Mallikarjuna Swamy.B.S. 31 14 2 7 23
28 Smt.Nagapushpa 31 23 0 23
29 Mr.Kumar Swamy M S 31 23 0 23
30 Mr.Allama Prabhu Swamy 31 21 2 23
31 Mr.ChandraShekar 31 23 0 23
32 Mr.Vasanth Kumar K S 31 22 1 23
33 Mr.Chinnaswamy K G 31 22 1 23
34 Mr.Vrishabendra B G 31 0 0 0
35 Mr.Prakash K S 31 20.5 2.5 23
36 Smt.Vijaya Shree 31 23 0 23
37 Mr.Vijayakumar 31 23 0 23
38 Mr.Muralidhar N 31 21.5 1.5 23
39 Kum. Mangala.V.M. 31 27 4 31
40 Kum.Suma.N K 31 10 0 21 31
Non-Teaching Staff
Sl.No Name Nov-20
Total
No.of Days
NO.Of Days Present CL,RH, COFF,
OOD,SPL
EL
1 Mr. Vikas Nandy N 30 21 2
2 Mr. Naveen Kumar A.C. 30 19.5 3.5
3 Smt. L. Lalitha 30 21 2
4 Mr. Chandrashekar B 30 20.5 2.5
5 Smt. Sheela.G 30 22 1
6 Kum.Divya N M 30 21.5 1.5
7 Mr. Prem Kumar 30 21.5 1.5
8 Mr. B.C. Shivanandaswamy 30 12 0 11
9 Mr. Mahadevu 30 13 2 8
10 Mr. S. Satisha 30 22 1
11 Mr. A.N.Mahesh 30 18.5 4.5
12 Mr. S. Gurumallesha 30 20 3
13 Mr. A.S. Mahadevamurthy 30 22 1
14 Mr. K.S.Manjuprasanna 30 21 2
15 Mr.Shankar Prasad.Y.N. 30 22.5 0.5
16 Mr. Madhusudhana S.B 30 21.5 1.5
17 Mr. Vinay Kumar. S 30 21 2
18 Mr. S.Mahadevaswamy 30 0 0
19 Mr. B.M. Mahadevaswamy 30 17 0
20 Mr. K. Swamy 30 23 0
21 Mr. Hemanth Kumar 30 20.5 2.5
22 Mr. M. Prabhuswamy 30 21 2
23 Mr. Mahesha S 30 23 0
24 Mr. Manjesha.N 30 23 0
25 Mr.Arun Kumar 30 18 0 5
26 Mr.Mahesha.P 30 21 2
27 Mr.Mallikarjuna Swamy.B.S. 30 21.5 0.5
28 Smt.Nagapushpa 30 23 0
29 Mr.Kumar Swamy M S 30 23 0
30 Mr.Allama Prabhu Swamy 30 23 0
31 Mr.ChandraShekar 30 23 0
32 Mr.Vasanth Kumar K S 30 23 0
33 Mr.Chinnaswamy K G 30 23 0
34 Mr.Vrishabendra B G 30 0 0
35 Mr.Prakash K S 30 23 0
36 Smt.Vijaya Shree 30 23 0
37 Mr.Vijayakumar 30 23 0
38 Mr.Muralidhar N 30 23 0
39 Kum. Mangala.V.M. 30 14 3 9
40 Kum.Suma.N K 30 29 0
Sl.No Name Dec-20
Total
No.of Days
NO.Of Days Present CL,RH, COFF,
OOD,SPL
EL
1 Mr. Vikas Nandy N 31 29 2
2 Mr. Naveen Kumar A.C. 31 27.5 3.5
3 Smt. L. Lalitha 31 27.5 3.5
4 Mr. Chandrashekar B 31 29 2
5 Smt. Sheela.G 31 28 3
6 Kum.Divya N M 31 28.5 2.5
7 Mr. Prem Kumar 31 31
8 Mr. B.C. Shivanandaswamy 31 27 4
9 Mr. Mahadevu 31 19 4 8
10 Mr. S. Satisha 31 30 1
11 Mr. A.N.Mahesh 31 29 2
12 Mr. S. Gurumallesha 31 28 3
13 Mr. A.S. Mahadevamurthy 31 31
14 Mr. K.S.Manjuprasanna 31
15 Mr.Shankar Prasad.Y.N. 31 23 8
16 Mr. Madhusudhana S.B 31 26.5 4.5
17 Mr. Vinay Kumar. S 31 29 2
18 Mr. S.Mahadevaswamy 31 0
19 Mr. B.M. Mahadevaswamy 31 7
20 Mr. K. Swamy 31 8 1 22
21 Mr. Hemanth Kumar 31 28 3
22 Mr. M. Prabhuswamy 31 22 3 6
23 Mr. Mahesha S 31 24 7
24 Mr. Manjesha.N 31 31
25 Mr.Arun Kumar 31 30 1
26 Mr.Mahesha.P 31 27 4
27 Mr.Mallikarjuna Swamy.B.S. 31 28 3
28 Smt.Nagapushpa 31 29 2
29 Mr.Kumar Swamy M S 31 30 1
30 Mr.Allama Prabhu Swamy 31 27 4
31 Mr.ChandraShekar 31 31
32 Mr.Vasanth Kumar K S 31 31
33 Mr.Chinnaswamy K G 31 30 1
34 Mr.Vrishabendra B G 31 Medical leave
35 Mr.Prakash K S 31 31
36 Smt.Vijaya Shree 31 31
37 Mr.Vijayakumar 31 29 2
38 Mr.Muralidhar N 31 26 5
39 Kum. Mangala.V.M. 31 27 4
40 Kum.Suma.N K 31 27 4