ATTENDANCE OF III BAMS

Sl no. Name Prasooti Tantra

& Stree Roga

 Theory classes: 15

Prac : Batch C – 20hrs

Agada Tantra

Theory – 11

Prac Batch B – 26hrs

Kaumara

Bhritya

Theory – 13

Prac Batch A – 18

Swastha Vritta

Theory classes – 28

Prac: Batch D – 12

Charaka

Samhita –   7 classes

Th % Prac % Th % Prac % Th % Prac % Th % Prac % Th %
1 Aditi A 13 87% 10 91 7 53.84 12 66.66 16 57.14% 6 86%
2 Amreen Shabanam 9 60% 4 36 4 30.76 4 22.22 8 28.57% 3 43%
3 Anand S Dangi 12 80% 8 73 7 53.84 10 55.55 17 60.71% 6 86%
4 Ananya A 11 73% 11 100 7 53.84 10 55.55 19 67.86% 7 100%
5 Anusha N Ghosh 11 73% 11 100 7 53.84 14 77.77 22 78.57% 7 100%
6 Anusha G V 15 100% 11 100 8 61.53 14 77.77 20 71.43% 6 86%
7 Anusha H.V 13 87% 10 91 7 53.84 12 66.66 18 64.29% 7 100%
8 Ashly Shaijanth 14 93% 10 91 7 53.84 12 66.66 18 64.29% 6 86%
9 Ayesha Khanum M 12 80% 10 91 7 53.84 12 66.66 18 64.29% 6 86%
10 Bhagyashree 13 87% 9 82 7 53.84 12 66.66 18 64.29% 6 86%
11 Bhumika V Hegde 13 87% 10 91 7 53.84 12 66.66 18 64.29% 6 86%
12 Chaitra V Dev 12 80% 9 82 7 53.84 12 66.66 16 57.14% 6 86%
13 Chandana K R 12 80% 9 82 5 38.46 14 77.77 19 67.86% 5 71%
14 Chandrika H G 13 87% 9 82 7 53.84 10 55.55 18 64.29% 7 100%
15 Chethana Gowda C B 12 80% 10 91 7 53.84 12 66.66 17 60.71% 6 86%
16 D Sonali 13 87% 10 91 7 53.84 12 66.66 18 64.29% 6 86%
17 D S Bharath 10 67% 6 55 6 46.15 6 33.33 12 42.86% 4 57%
18 Deeksha Singh D 13 87% 10 91 9 69.23 12 66.66 17 60.71% 7 100%
19 Dhanalakshmi 7 47% 4 36 5 38.46 6 33.33 8 28.57% 5 71%
20 Dhanushree M S 14 93% 10 91 8 61.53 12 66.66 21 75.00% 7 100%
21 Dhanya S Rao 10 67% 7 64 4 30.76 6 33.33 16 57.14% 4 57%
22  Divyashri C B 15 100% 11 100 8 61.53 12 66.66 22 78.57% 7 100%
23 Fathima Zohara 14 93% 10 91 7 53.84 12 66.66 20 71.43% 7 100%
24 Fathima Zohra 15 100% 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 2 29%
25 Geetanjali B.N 12 80% 11 100 8 61.53 12 66.66 22 78.57% 7 100%
26  Harsha M 12 80% 9 82 16 61.5% 6 46.15 0 0 16 57.14% 5 71%
27 Itta Sreekaran 1 7% 0 0 A A 6 46.15 0 0 0 0.00% 2 29%
28 Kannika M N 12 80% 8 73 16 61.5% 5 73.5 4 100 18 64.29% 6 86%
29 Keerthi 10 67% 9 82 16 61.5% 5 40.8 0 0 13 46.43% 6 86%
30 Kirana Seervi 13 87% 11 100 18 69.2% 7 75.5 2 50 19 67.86% 5 71%
31 Kotlla Bhuvaneshwari 13 87% 10 91 18 69.2% 7 61.2 0 0 18 64.29% 6 86%
32 Krishna priya C 7 47% 7 64 16 61.5% 5 34.7 0 0 8 28.57% 5 71%
33 Kusuma S.P 15 100% 8 73 18 69.2% 5 38.8 0 0 20 71.43% 6 86%
34 Lavanya N M 6 40% 10 91 14 53.8% 6 67.3 2 50 20 71.43% 7 100%
35 Lavanya Kouser 6 40% 4 36 8 30.7% 5 57.1 0 0 9 32.14% 3 43%
36 Likita Yogesh 12 80% 10 91 16 61.5% 6 71.4 2 50 21 75.00% 7 100%
37 Lohith V 15 100% 8 73 16 61.5% 7 65.3 0 0 13 46.43% 5 71%
38 Lokeshwari S 3 20% 10 91 16 61.5% 9 79.6 4 100 21 75.00% 7 100%
39 Meghana Patil 3 20% 3 27 8 30.7% 2 79.6 4 0 6 21.43% 4 57%
40 Monisha H M 11 73% 10 91 20 76.9% 7 55.1 0 0 18 64.29% 6 86%
41 Nikitha C 13 87% 9 82 18 69.2% 7 87.8 0 0 18 64.29% 6 86%
42 Nisarga M S 15 100% 11 100 18 69.2% 8 73.5 0 0 22 78.57% 7 100%
43 Nityananda K 11 73% 10 91 20 76.9% 7 44.9 0 0 17 60.71% 6 86%
44 Niveditha N 15 100% 11 100 18 69.2% 7 65.3 0 0 22 78.57% 7 100%
45 Parikshith Gowda T N 13 87% 9 82 16 61.5% 7 49.0 0 0 18 64.29% 5 71%
46 Pavithra C 12 80% 10 91 18 69.2% 7 77.6 0 0 16 57.14% 6 86%
47 Pooja A 11 73% 7 64 16 61.5% 4 75.5 0 0 15 53.57% 6 86%
48 Pooja J 13 87% 11 100 18 69.2% 9 91.8 4 100 22 78.57% 7 100%
49 Pooja S B 15 100% 11 100 18 69.2% 7 26.5 4 100 22 78.57% 7 100%
50 PoornaThejaswi 15 100% 11 100 18 69.2% 7 81.6 0 0 22 78.57% 7 100%
51 Prajwal V 8 53% 12 60% 7 64 6 89.8 14 50.00% 5 71%
52 Prasann Patreppa Hanji 12 80% 16 80% 10 91 7 61.2 17 60.71% 6 86%
53 Pratheeksha C 10 67% 16 80% 7 64 6 89.8 14 50.00% 6 86%
54 Preethi S 13 87% 16 80% 10 91 8 89.8 19 67.86% 7 100%
55 Preerthi V 13 87% 18 90% 9 82 7 69.4 18 64.29% 6 86%
56 Preethikanth C S 12 80% 16 80% 8 73 6 65.3 17 60.71% 6 86%
57 Prekshna Gabriella Paul 13 87% 18 90% 10 91 7 67.3 18 64.29% 6 86%
58 Prithvi R J 4 27% 4 20% 4 36 1 73.5 3 10.71% 2 29%
59 Rahul Gowda M J 13 87% 20 100% 10 91 7 87.8 20 71.43% 5 71%
60 Rajini S 14 93% 20 100% 11 100 8 83.7 22 78.57% 7 100%
61 Rakshitha R 12 80% 18 90% 9 82 7 77.6 18 64.29% 6 86%
62 Ramya K S 15 100% 20 100% 11 100 7 89.8 22 78.57% 7 100%
63 Rathna S G 13 87% 18 90% 10 91 7 32.7 18 64.29% 6 86%
64 Ravikumar Jadhav 12 80% 18 90% 10 91 7 79.6 17 60.71% 6 86%
65 Reshma Krishnan 14 93% 20 100% 10 91 9 69.4 22 78.57% 7 100%
66 Rishitha K A 15 100% 20 100% 11 100 7 87.8 22 78.57% 7 100%
67 Rithu Harish H 14 93% 20 100% 11 100 8 77.6 20 71.43% 7 100%
68 S. Amaresh 11 73% 12 60% 9 82 6 71.4 15 53.57% 6 86%
69 Saba Naaz H 15 100% 20 100% 11 100 8 73.5 19 67.86% 7 100%
70 Sahana M V 1512 10080% 20 100% 10 91 8 26.5 22 78.57% 7 100%
71 Samhitha S 15 100% 18 90% 10 91 7 46.9 18 64.29% 7 100%
72 Sampreetha R 14 93% 20 100% 11 100 8 79.6 22 78.57% 7 100%
73 Sanjana  Mahesh 12 80% 20 100% 10 91 8 67.3 20 71.43% 6 86%
74 Sanjay M P 12 80% 18 90% 9 82 7 73.5 17 60.71% 5 71%
75 Sayira Banu Savantanavar 12 80% 16 80% 9 82 7 34.7 17 60.71% 5 71%
76 Seema K M 13 87% 9 82 7 57.1 17 60.71% 9 75.00% 6 86%
77 Sevanthi P 12 80% 9 82 4 79.6 17 60.71% 9 75.00% 7 100%
78 Shalini H S 11 73% 0 0 0 69.4     2 7.14% 0 0.00% 0 0%
79 Sharmila P Gowda 10 67% 9 82 5 77.6     15 53.57% 9 75.00% 6 86%
80 Sheershika Jayasim 10 67% 8 73 6 75.5 19 67.86% 8 66.67% 7 100%
81 Sheetal J 15 100% 11 100 8 91.8 21 75.00% 10 83.33% 7 100%
82 Siddarth Pramod K M 7 47% 6 55 7 87.8     12 42.86% 7 58.33% 5 71%
83 Sneha H B 14 93% 9 82 7 36.7 19 67.86% 10 83.33% 6 86%
84 Soujanya 12 80% 10 91 7 71.4 18 64.29% 9 75.00% 6 86%
85 Sowmya Desai 12 80% 10 91 5 42.9 16 57.14% 7 58.33% 4 57%
86 Sowjanya P L 9 60% 10 91 7 77.6 20 71.43% 10 83.33% 6 86%
87 Sushma S 12 80% 10 91 7 73.5 16 57.14% 8 66.67% 6 86%
88 Sweekruthi B H 11 73% 11 100 7 67.3 22 78.57% 10 83.33% 7 100%
89 Syed Sajid Ahmed 15 100% 11 100 7 81.6 17 60.71% 10 83.33% 5 71%
90 Syeda Rabiya Muskan 14 93% 10 91 7 73.5 17 60.71% 8 66.67% 5 71%
91 Theertha V 14 93% 10 91 7 81.6 18 64.29% 9 75.00% 6 86%
92 Thiyyaguru Gnanendar Reddy 11 73% 10 91 6 79.6 16 57.14% 7 58.33% 5 71%
93 Uzma Ayub S 11 73% 11 100 8 83.7 21 75.00% 9 75.00% 7 100%
94 Varsha C K 15 100% 10 91 6 40.8 18 64.29% 9 75.00% 6 86%
95 Vidhi Singh 12 80% 10 91 6 38.8     15 53.57% 8 66.67% 6 86%
96 Vinayakumar K R 12 80% 4 36 5 42.9     10 35.71% 3 25.00% 6 86%
97 Vyshnavi V Bhaskar 6 40% 10 91 7 49.0 20 71.43% 9 75.00% 7 100%
98 Yashawanth M 13 87% 9 82 7 81.6     15 53.57% 6 50.00% 5 71%
99 Zainab Fathima 15 100% 10 91 7 55.1 20 71.43% 8 66.67% 7 100%
Sl no. Name Prasooti Tantra

& Stree Roga

 Theory classes: 17

Prac : Batch B – 20hrs

Agada Tantra

Theory : 17 classes

Prac: Batch A – 22hrs

Kaumara

Bhritya  

Theory classes – 14

Prac: Batch D – 20

Swastha Vritta

Theory classes – 24

Prac: Batch C – 11

Charaka

Samhita – 14 classes

Th % Prac % Th % Prac % Th % Prac % Th % Prac % Th %
1 Aditi A 12 71% 13 77 18 81% 9 64.28 15 62.50% 11 79%
2 Amreen Shabanam 2 12% 2 12 A A 2 14.28     2 8.33% 2 14%
3 Anand S Dangi 15 88% 14 83 14 63.6% 11 78.57 20 83.33% 10 71%
4 Ananya A 13 76% 13 77 20 90.9% 10 71.42 22 91.67% 12 86%
5 Anusha N Ghosh 17 100% 16 95 22 100% 14 100 24 100.00% 13 93%
6 Anusha G V 14 82% 16 95 20 90.9% 11 78.57 16 66.67% 12 86%
7 Anusha H.V 16 94% 15 89 22 100% 13 92.85 24 100.00% 13 93%
8 Ashly Shaijanth 15 88% 15 89 20 90.9% 11 78.57 20 83.33% 12 86%
9 Ayesha Khanum M 15 88% 16 95 22 100% 13 92.85 21 87.50% 13 93%
10 Bhagyashree 15 88% 17 100 20 90.9% 13 92.85 21 87.50% 13 93%
11 Bhumika V Hegde 17 100% 16 95 20 90.9% 11 78.57 20 83.33% 14 100%
12 Chaitra V Dev 15 88% 17 100 22 100% 13 92.85 21 87.50% 12 86%
13 Chandana K R 14 82% 12 71 16 72.7% 14 100 21 87.50% 11 79%
14 Chandrika H G 16 94% 16 95 22 100% 12 85.71 23 95.83% 12 86%
15 Chethana Gowda C B 13 76% 9 53 18 81% 11 78.57 18 75.00% 10 71%
16 D Sonali 17 100% 17 100 20 90.9% 14 100 23 95.83% 14 100%
17 D S Bharath 6 35% 8 48 6 28% 8 57.14     7 29.17% 7 50%
18 Deeksha Singh D 16 94% 16 95 20 90.9% 14 100 19 79.17% 13 93%
19 Dhanalakshmi 9 53% 13 77 14 63.6% 7 50 14 58.33% 8 57%
20 Dhanushree M S 17 100% 17 100 22 100% 14 100 24 100.00% 14 100%
21 Dhanya S Rao 14 82% 12 71 18 81% 11 78.57 15 62.50% 9 64%
22  Divyashri C B 15 88% 14 83 20 90.9% 12 85.71 22 91.67% 11 79%
23 Fathima Zohara 17 100% 12 71 14 63.6% 11 78.57 18 75.00% 9 64%
24 Fathima Zohra 0 0% 0 1 A A 0 0     0 0.00% 1 7%
25 Geetanjali B.N 17 100% 17 100 22 100% 14 100 24 100.00% 14 100%
26  Harsha M 14 82% 14 70% 10 59 12 85.71     14 58.33% 9 64%
27 Itta Sreekaran 0 0% 0 0% 0 1 0 0     0 0.00% 0 0%
28 Kannika M N 15 88% 14 70% 12 71 11 78.57 18 75.00% 9 64%
29 Keerthi 10 59% 12 60% 11 65 9 64.28 15 62.50% 9 64%
30 Kirana Seervi 15 88% 14 70% 10 59 13 92.85 21 87.50% 12 86%
31 Kotlla Bhuvaneshwari 17 100% 20 100% 17 100 13 92.85 22 91.67% 14 100%
32 Krishna priya C 6 35% 8 40% 11 65 7 50     13 54.17% 7 50%
33 Kusuma S.P 15 88% 18 90% 14 83 12 85.71 22 91.67% 13 93%
34 Lavanya N M 17 100% 18 90% 16 95 14 100 24 100.00% 13 93%
35 Lavanya Kouser 0 0% 0 0% 0 1 0 0     0 0.00% 0 0%
36 Likita Yogesh 16 94% 20 100% 15 89 13 92.85 21 87.50% 14 100%
37 Lohith V 17 100% 12 60% 7 42 5 35.71     13 54.17% 6 43%
38 Lokeshwari S 17 100% 18 90% 15 89 14 100 21 87.50% 12 86%
39 Meghana Patil 17 100% 20 100% 15 89 14 100 24 100.00% 14 100%
40 Monisha H M 17 100% 18 90% 14 83 14 100 23 95.83% 14 100%
41 Nikitha C 14 82% 20 100% 15 89 12 85.71 22 91.67% 10 71%
42 Nisarga M S 16 94% 20 100% 16 95 12 85.71 22 91.67% 13 93%
43 Nityananda K 14 82% 16 80% 13 77 12 85.71     17 70.83% 9 64%
44 Niveditha N 17 100% 20 100% 14 83 13 92.85   24 100.00% 13 93%
45 Parikshith Gowda T N 13 76% 16 80% 15 89 12 85.71     22 91.67% 9 64%
46 Pavithra C 14 82% 20 100% 17 101 13 92.85 22 91.67% 12 86%
47 Pooja A 8 47% 16 80% 15 89 11 78.57 18 75.00% 13 93%
48 Pooja J 13 76% 12 60% 12 71 9 64.28 14 58.33% 8 57%
49 Pooja S B 17 100% 20 100% 14 83 12 85.71 24 100.00% 13 93%
50 PoornaThejaswi 17 100% 18 90% 17 100 14 100 24 100.00% 13 93%
51 Prajwal V 12 71% 10 59 8 57.14   12 50.00% 7 63.64% 7 50%
52 Prasann Patreppa Hanji 13 76% 14 83 10 71.42 21 87.50% 10 90.91% 14 100%
53 Pratheeksha C 11 65% 10 59 9 64.28 15 62.50% 8 72.73% 10 71%
54 Preethi S 17 100% 17 100 14 100 24 100.00% 11 100.00% 14 100%
55 Preerthi V 15 88% 15 89 11 78.57     17 70.83% 9 81.82% 12 86%
56 Preethikanth C S 13 76% 13 77 10 71.42 17 70.83% 10 90.91% 10 71%
57 Prekshna Gabriella Paul 13 76% 15 89 11 78.57 18 75.00% 11 100.00% 11 79%
58 Prithvi R J 1 6% 0 1 0 0     0 0.00% 0 0.00% 2 14%
59 Rahul Gowda M J 15 88% 14 83 13 92.85 22 91.67% 9 81.82% 11 79%
60 Rajini S 17 100% 15 89 12 85.71 20 83.33% 11 100.00% 13 93%
61 Rakshitha R 14 82% 13 77 11 78.57 20 83.33% 11 100.00% 11 79%
62 Ramya K S 11 65% 13 77 10 71.42 15 62.50% 8 72.73% 9 64%
63 Rathna S G 15 88% 17 100 13 92.85 21 87.50% 11 100.00% 12 86%
64 Ravikumar Jadhav 15 88% 11 65 11 78.57 17 70.83% 7 63.64% 12 86%
65 Reshma Krishnan 16 94% 11 65 12 85.71 22 91.67% 9 81.82% 11 79%
66 Rishitha K A 16 94% 17 100 13 92.85 22 91.67% 11 100.00% 13 93%
67 Rithu Harish H 16 94% 13 77 12 85.71 24 100.00% 11 100.00% 12 86%
68 S. Amaresh 17 100% 14 83 10 71.42 19 79.17% 9 81.82% 11 79%
69 Saba Naaz H 16 94% 15 89 13 92.85 21 87.50% 11 100.00% 14 100%
70 Sahana M V 16 94% 16 95 14 100 23 95.83% 10 90.91% 13 93%
71 Samhitha S 15 88% 15 89 11 78.57 20 83.33% 10 90.91% 14 100%
72 Sampreetha R 17 100% 17 100 14 100 22 91.67% 11 100.00% 14 100%
73 Sanjana  Mahesh 16 94% 17 100 12 85.71 22 91.67% 11 100.00% 14 100%
74 Sanjay M P 12 71% 11 65 8 57.14 12 50.00% 7 63.64% 8 57%
75 Sayira Banu Savantanavar 15 88% 15 89 12 85.71 21 87.50% 11 100.00% 12 86%
76 Seema K M 16 94% 16 95 13 92.85 18 90 24 100.00% 14 100%
77 Sevanthi P 13 76% 9 53 10 71.42 12 60 19 79.17% 11 79%
78 Shalini H S 0 0% 0 1 0 0 0 0 0 0.00% 0 0%
79 Sharmila P Gowda 11 65% 9 53 11 78.57 10 50 15 62.50% 9 64%
80 Sheershika Jayasim 16 94% 9 53 10 71.42 12 60 13 54.17% 7 50%
81 Sheetal J 16 94% 16 95 14 100 16 80 23 95.83% 13 93%
82 Siddarth Pramod K M 14 82% 1 6 8 57.14 12 60 11 45.83% 5 36%
83 Sneha H B 17 100% 15 89 8 57.14 16 80 20 83.33% 12 86%
84 Soujanya 11 65% 17 100 13 92.85 20 100 24 100.00% 12 86%
85 Sowmya Desai 15 88% 8 48 9 64.28 12 60 15 62.50% 10 71%
86 Sowjanya P L 16 94% 15 89 11 78.57 14 70 19 79.17% 12 86%
87 Sushma S 10 59% 15 89 13 92.85 18 90 22 91.67% 12 86%
88 Sweekruthi B H 12 71% 14 83 10 71.42 12 60 16 66.67% 10 71%
89 Syed Sajid Ahmed 14 82% 11 65 10 71.42 20 100 20 83.33% 8 57%
90 Syeda Rabiya Muskan 15 88% 16 95 14 100 20 100 24 100.00% 14 100%
91 Theertha V 12 71% 13 77 12 85.71 20 100 21 87.50% 10 71%
92 Thiyyaguru Gnanendar Reddy 8 47% 12 71 13 92.85 14 70 19 79.17% 9 64%
93 Uzma Ayub S 15 88% 11 65 14 100 8 40 12 50.00% 7 50%
94 Varsha C K 14 82% 14 83 12 85.71 18 90 22 91.67% 11 79%
95 Vidhi Singh 10 59% 14 83 12 85.71 18 90 18 75.00% 13 93%
96 Vinayakumar K R 16 94% 10 59 9 64.28 10 50 8 33.33% 7 50%
97 Vyshnavi V Bhaskar 12 71% 17 100 13 92.85 20 100 23 95.83% 14 100%
98 Yashawanth M 16 94% 11 65 13 92.85 12 60 13 54.17% 8 57%
99 Zainab Fathima 16 94% 14 83 13 92.85 16 80 22 91.67% 12 86%
Sl no. Name Prasooti Tantra

& Stree Roga

 Theory classes: 18

Prac : Batch A – 14hrs

Agada Tantra

Theory 14 classes

Prac Batch D – 38hrs

Kaumara

Bhritya

Theory 11 classes

Prac Batch C – 12hrs  

Swastha Vritta

Theory classes – 23

Prac: Batch B – 7

Charaka

Samhita –  10 classes

Th % Prac % Th % Prac % Th % Prac % Th % Prac % Th %
1 Aditi A 14 78% 8 57% 10 72 5 45.45 13 56.52% 8 80%
2 Amreen Shabanam 15 83% 14 100% 14 100 10 90.90 23 100.00% 5 50%
3 Anand S Dangi 13 72% 12 86% 9 65 7 63.63 19 82.61% 7 70%
4 Ananya A 11 61% 10 71% 10 72 9 81.81 17 73.91% 6 60%
5 Anusha N Ghosh 17 94% 14 100% 11 79 8 72.72 19 82.61% 9 90%
6 Anusha G V 12 67% 10 71% 8 58 8 72.72 19 82.61% 9 90%
7 Anusha H.V 17 94% 12 86% 11 79 10 90.90 22 95.65% 9 90%
8 Ashly Shaijanth 14 78% 10 71% 9 65 8 72.72 18 78.26% 5 50%
9 Ayesha Khanum M 13 72% 14 100% 10 72 10 90.90 20 86.96% 8 80%
10 Bhagyashree 12 67% 14 100% 12 86 10 90.90 22 95.65% 8 80%
11 Bhumika V Hegde 10 56% 6 43% 10 72 8 72.72 9 39.13% 8 80%
12 Chaitra V Dev 10 56% 12 86% 12 86 10 90.90 21 91.30% 7 70%
13 Chandana K R 7 39% 4 29% 6 43 5 45.45 8 34.78% 3 30%
14 Chandrika H G 13 72% 12 86% 8 58 9 81.81 15 65.22% 8 80%
15 Chethana Gowda C B 11 61% 4 29% 7 51 7 63.63 14 60.87% 5 50%
16 D Sonali 9 50% 4 29% 10 72   10 90.90 22 95.65% 7 70%
17 D S Bharath 4 22% 2 14% 3 22 5 45.45 7 30.43% 4 40%
18 Deeksha Singh D 12 67% 14 100% 9 65 6 54.54 17 73.91% 7 70%
19 Dhanalakshmi 10 56% 14 100% 7 51 7 63.63 18 78.26% 6 60%
20 Dhanushree M S 13 72% 14 100% 12 86 11 100 23 100.00% 9 90%
21 Dhanya S Rao 12 67% 8 57% 10 72 9 81.81 18 78.26% 6 60%
22  Divyashri C B 14 78% 10 71% 11 79 11 100 18 78.26% 8 80%
23 Fathima Zohara 14 78% 14 100% 10 72 11 100 22 95.65% 8 80%
24 Fathima Zohra 0 0% 0 0% 0 1 0 0 0 0.00% 0 0%
25 Geetanjali B.N 13 72% 14 100% 10 72 8 72.72 18 78.26% 9 90%
26  Harsha M 9 50% 6 43 10 90.90 18 78.26% 4 57.14% 4 40%
27 Itta Sreekaran 0 0% 0 1 0 0 0 0.00% 0 0.00% 0 0%
28 Kannika M N 10 56% 9 65 9 81.81 18 78.26% 5 71.43% 6 60%
29 Keerthi 9 50% 9 65 9 81.81 20 86.96% 7 100.00% 6 60%
30 Kirana Seervi 10 56% 11 79 5 45.45 15 65.22% 6 85.71% 7 70%
31 Kotlla Bhuvaneshwari 8 44% 6 43 4 36.36 11 47.83% 3 42.86% 4 40%
32 Krishna priya C 7 39% 0 1 0 0 10 43.48% 4 57.14% 4 40%
33 Kusuma S.P 11 61% 8 58 6 54.54 15 65.22% 5 71.43% 7 70%
34 Lavanya N M 12 67% 11 79 9 81.81 18 78.26% 6 85.71% 8 80%
35 Lavanya Kouser 0 0% 0 1 0 0 0 0.00% 0 0.00% 0 0%
36 Likita Yogesh 9 50% 7 51 10 90.90 16 69.57% 4 57.14% 5 50%
37 Lohith V 4 22% 4 29 4 36.36 9 39.13% 3 42.86% 0 0%
38 Lokeshwari S 14 78% 12 86 11 100 21 91.30% 7 100.00% 9 90%
39 Meghana Patil 14 78% 12 86 8 72.72 18 78.26% 7 100.00% 10 100%
40 Monisha H M 11 61% 11 79 8 72.72 17 73.91% 7 100.00% 8 80%
41 Nikitha C 13 72% 11 79 11 100 19 82.61% 6 85.71% 10 100%
42 Nisarga M S 13 72% 11 79 6 54.54 16 69.57% 6 85.71% 8 80%
43 Nityananda K 7 39% 9 65 9 81.81 15 65.22% 4 57.14% 7 70%
44 Niveditha N 14 78% 12 86 9 81.81 22 95.65% 6 85.71% 10 100%
45 Parikshith Gowda T N 9 50% 8 58 7 63.63 14 60.87% 3 42.86% 5 50%
46 Pavithra C 12 67% 10 72 11 100 23 100.00% 6 85.71% 7 70%
47 Pooja A 9 50% 11 79 11 100 20 86.96% 6 85.71% 8 80%
48 Pooja J 13 72% 11 79 9 81.81 21 91.30% 7 100.00% 8 80%
49 Pooja S B 11 61% 10 72 5 45.45 16 69.57% 5 71.43% 8 80%
50 PoornaThejaswi 13 72% 11 79 8 72.72 16 69.57% 7 100.00% 9 90%
51 Prajwal V 3 17% 7 51 7 63.63 4 33.33 14 60.87% 4 40%
52 Prasann Patreppa Hanji 10 56% 8 58 10 90.90 8 66.66 21 91.30% 6 60%
53 Pratheeksha C 11 61% 8 58 8 72.72 12 100 19 82.61% 8 80%
54 Preethi S 12 67% 12 86 10 90.90 12 100 23 100.00% 8 80%
55 Preerthi V 10 56% 11 79 9 81.81 6 50 10 43.48% 4 40%
56 Preethikanth C S 10 56% 8 58 11 100 6 50 19 82.61% 6 60%
57 Prekshna Gabriella Paul 10 56% 10 72 8 72.72 6 50 18 78.26% 7 70%
58 Prithvi R J 0 0% 5 36 3 27.27 4 33.33 4 17.39% 3 30%
59 Rahul Gowda M J 13 72% 8 58 8 72.72 12 100 19 82.61% 7 70%
60 Rajini S 13 72% 9 65 7 63.63 12 100 16 69.57% 8 80%
61 Rakshitha R 11 61% 8 58 11 100 6 50 20 86.96% 8 80%
62 Ramya K S 13 72% 11 79 9 81.81 12 100 20 86.96% 9 90%
63 Rathna S G 11 61% 11 79 10 90.90 12 100 23 100.00% 8 80%
64 Ravikumar Jadhav 6 33% 6 43 5 45.45 4 33.33 18 78.26% 7 70%
65 Reshma Krishnan 7 39% 8 58 5 45.45 2 16.66 7 30.43% 5 50%
66 Rishitha K A 13 72% 12 86 7 63.63 8 66.66 17 73.91% 8 80%
67 Rithu Harish H 11 61% 12 86 10 90.90 6 50 18 78.26% 7 70%
68 S. Amaresh 11 61% 7 51 5 45.45 0 0 13 56.52% 7 70%
69 Saba Naaz H 12 67% 12 86 11 100 12 100 20 86.96% 8 80%
70 Sahana M V 14 78% 12 86 11 100 12 100 22 95.65% 8 80%
71 Samhitha S 17 94% 11 79 10 90.90 10 83.33 21 91.30% 8 80%
72 Sampreetha R 13 72% 11 79 8 72.72 0 0 19 82.61% 9 90%
73 Sanjana  Mahesh 9 50% 8 58 10 90.90 0 0 21 91.30% 9 90%
74 Sanjay M P 13 72% 10 72 5 45.45 6 50 12 52.17% 5 50%
75 Sayira Banu Savantanavar 16 89% 13 93 10 90.90 12 100 20 86.96% 9 90%
76 Seema K M 15 83% 10 72 26 68.4% 7 63.63 20 86.96% 8 80%
77 Sevanthi P 12 67% 9 65 22 57.8% 7 63.63 16 69.57% 6 60%
78 Shalini H S 0 0% 0 1 A A 0 0 0 0.00% 0 0%
79 Sharmila P Gowda 9 50% 8 58 26 68.4% 7 63.63 15 65.22% 7 70%
80 Sheershika Jayasim 12 67% 11 79 28 73.6% 9 81.81 18 78.26% 5 50%
81 Sheetal J 13 72% 11 79 34 89.4% 9 81.81 18 78.26% 7 70%
82 Siddarth Pramod K M 4 22% 7 51 16 42.1% 8 72.72 10 43.48% 3 30%
83 Sneha H B 12 67% 9 65 38 100% 10 90.90 20 86.96% 9 90%
84 Soujanya 14 78% 8 58 32 84.2% 10 90.90 15 65.22% 5 50%
85 Sowmya Desai 11 61% 11 79 20 52.6% 5 45.45 13 56.52% 6 60%
86 Sowjanya P L 11 61% 8 58 26 68.4% 7 63.63 16 69.57% 7 70%
87 Sushma S 12 67% 11 79 30 78.9% 10 90.90 20 86.96% 7 70%
88 Sweekruthi B H 11 61% 12 86 26 68.4% 7 63.63 16 69.57% 8 80%
89 Syed Sajid Ahmed 11 61% 10 72 22 57.8% 5 45.45 12 52.17% 5 50%
90 Syeda Rabiya Muskan 7 39% 12 86 36 94.7% 11 100 21 91.30% 8 80%
91 Theertha V 13 72% 11 79 26 68.4% 9 81.81 18 78.26% 5 50%
92 Thiyyaguru Gnanendar Reddy 12 67% 8 58 26 68.4% 7 63.63 17 73.91% 6 60%
93 Uzma Ayub S 2 11% 11 79 24 63.1% 7 63.63 19 82.61% 8 80%
94 Varsha C K 11 61% 11 79 38 100% 10 90.90 21 91.30% 5 50%
95 Vidhi Singh 11 61% 7 51 34 89.4% 7 63.63 20 86.96% 7 70%
96 Vinayakumar K R 10 56% 5 36 18 47.3% 9 81.81 13 56.52% 6 60%
97 Vyshnavi V Bhaskar 14 78% 12 86 38 100% 10 90.90 22 95.65% 10 100%
98 Yashawanth M 5 28% 6 43 22 57.8% 9 81.81 13 56.52% 5 50%
99 Zainab Fathima 14 78% 11 79 26 68.4% 11 100 21 91.30% 7 70%
Sl no. Name Prasooti Tantra

& Stree Roga

 Theory classes: 20

Prac : Batch D – 22hrs

Agada Tantra

Theory classes: 15

Prac : Batch C – 26 hrs

Kaumara

Bhritya

Theory classes: 14

Prac : Batch B – 24hrs  

Swastha Vritta

Theory classes – 26

Prac: Batch A – 12

Charaka

Samhita – 11 classes

Th % Prac % Th % Prac % Th % Prac % Th % Prac % Th %
1 Aditi A 15 75% 13 87 10 71.42 20 76.92% 11 91.67% 7 64%
2 Amreen Shabanam 16 80% 4 27 6 42.85     14 53.85% 6 50.00% 5 45%
3 Anand S Dangi 16 80% 12 81 11 78.57 21 80.77% 10 83.33% 8 73%
4 Ananya A 12 60% 8 54 9 64.28 19 73.08% 7 58.33% 5 45%
5 Anusha N Ghosh 17 85% 14 94 12 85.71 22 84.62% 9 75.00% 8 73%
6 Anusha G V 15 75% 12 81 9 64.28 19 73.08% 11 91.67% 9 82%
7 Anusha H.V 17 85% 14 94 10 71.42 23 88.46% 12 100.00% 8 73%
8 Ashly Shaijanth 11 55% 7 47 7 50 13 50.00% 6 50.00% 6 55%
9 Ayesha Khanum M 16 80% 12 81 12 85.71 23 88.46% 8 66.67% 8 73%
10 Bhagyashree 16 80% 12 81 10 71.42 24 92.31% 11 91.67% 9 82%
11 Bhumika V Hegde 11 55% 8 54 7 50 10 38.46% 5 41.67% 6 55%
12 Chaitra V Dev 19 95% 15 101 11 78.57 23 88.46% 11 91.67% 9 82%
13 Chandana K R 6 30% 0 1 0 0 2 7.69% 1 8.33% 0 0%
14 Chandrika H G 17 85% 9 61 8 57.14 20 76.92% 11 91.67% 9 82%
15 Chethana Gowda C B 16 80% 12 81 11 78.57 20 76.92% 11 91.67% 9 82%
16 D Sonali 10 50% 6 41   7 50 15 57.69% 6 50.00% 6 55%
17 D S Bharath 3 15% 9 61 0 0     4 15.38% 1 8.33% 2 18%
18 Deeksha Singh D 16 80% 4 27 10 71.42 19 73.08% 10 83.33% 8 73%
19 Dhanalakshmi 12 60% 13 87 3 21.42 5 19.23% 4 33.33% 2 18%
20 Dhanushree M S 16 80% 12 81 12 85.71 24 92.31% 12 100.00% 10 91%
21 Dhanya S Rao 12 60% 8 54 11 78.57 19 73.08% 7 58.33% 7 64%
22  Divyashri C B 15 75% 10 67 11 78.57 19 73.08% 6 50.00% 9 82%
23 Fathima Zohara 17 85% 12 81 11 78.57 20 76.92% 9 75.00% 8 73%
24 Fathima Zohra 0 0% 0 1 0 0     0 0.00% 0 0.00% 0 0%
25 Geetanjali B.N 19 95% 15 100 13 92.85 25 96.15% 12 100.00% 9 82%
26  Harsha M 5 25% 2 14 4 28.57 4 16.66 6 23.08% 2 18%
27 Itta Sreekaran 0 0% 0 1 0 0 0 0 0 0.00% 0 0%
28 Kannika M N 12 60% 9 61 9 64.28 14 58.33 18 69.23% 7 64%
29 Keerthi 19 95% 14 94 13 92.85 18 75 26 100.00% 10 91%
30 Kirana Seervi 13 65% 7 47 9 64.28 14 58.33 17 65.38% 7 64%
31 Kotlla Bhuvaneshwari 17 85% 12 81 10 71.42 22 91.66 21 80.77% 8 73%
32 Krishna priya C 3 15% 4 27 0 0 4 16.66 3 11.54% 3 27%
33 Kusuma S.P 15 75% 14 94 11 78.57 16 66.66 16 61.54% 7 64%
34 Lavanya N M 11 55% 10 67 9 64.28 12 50 19 73.08% 8 73%
35 Lavanya Kouser 0 0% 0 1 0 0 0 0 0 0.00% 0 0%
36 Likita Yogesh 8 40% 6 41 4 28.57 6 25 7 26.92% 2 18%
37 Lohith V 0 0% 0 1 0 0 0 0 0 0.00% 0 0%
38 Lokeshwari S 17 85% 14 94 12 85.71 14 58.33 24 92.31% 9 82%
39 Meghana Patil 18 90% 14 94 12 85.71 20 83.33 22 84.62% 10 91%
40 Monisha H M 16 80% 10 67 10 71.42 20 83.33 23 88.46% 8 73%
41 Nikitha C 17 85% 6 41 6 42.85 10 41.66 13 50.00% 6 55%
42 Nisarga M S 18 90% 12 81 12 85.71 14 58.33 20 76.92% 9 82%
43 Nityananda K 17 85% 2 14 4 28.57 8 33.33 9 34.62% 3 27%
44 Niveditha N 18 90% 11 74 11 78.57 18 75 21 80.77% 10 91%
45 Parikshith Gowda T N 17 85% 0 1 0 0 0 0 0 0.00% 0 0%
46 Pavithra C 18 90% 13 87 13 92.85 24 100 23 88.46% 9 82%
47 Pooja A 8 40% 5 34 4 28.57 10 41.66 10 38.46% 1 9%
48 Pooja J 17 85% 14 94 12 85.71 16 66.66 23 88.46% 10 91%
49 Pooja S B 16 80% 11 74 13 92.85 18 75 23 88.46% 8 73%
50 PoornaThejaswi 17 85% 14 94 11 78.57 22 91.66 21 80.77% 9 82%
51 Prajwal V 13 65% 0 1 A A 0 0   0 0.00% 1 9%
52 Prasann Patreppa Hanji 10 50% 6 41 10 38.4% 8 57.14 13 50.00% 5 45%
53 Pratheeksha C 9 45% 13 87 16 61.5% 11 78.57 22 84.62% 9 82%
54 Preethi S 18 90% 14 94 22 84.6% 13 92.85 25 96.15% 10 91%
55 Preerthi V 18 90% 6 41 10 38.4% 8 57.14     15 57.69% 5 45%
56 Preethikanth C S 17 85% 10 67 20 76.9% 9 64.28 20 76.92% 9 82%
57 Prekshna Gabriella Paul 16 80% 11 74 20 76.9% 11 78.57 21 80.77% 10 91%
58 Prithvi R J 16 80% 0 1 A A 0 0     0 0.00% 1 9%
59 Rahul Gowda M J 19 95% 14 94 22 84.6% 13 92.85 25 96.15% 8 73%
60 Rajini S 19 95% 12 81 20 76.9% 13 92.85 24 92.31% 9 82%
61 Rakshitha R 19 95% 13 87 22 84.6% 12 85.71 24 92.31% 11 100%
62 Ramya K S 19 95% 7 47 14 53.8% 9 64.28 15 57.69% 4 36%
63 Rathna S G 15 75% 15 100 18 69.2% 13 92.85 24 92.31% 10 91%
64 Ravikumar Jadhav 16 80% 10 67 16 61.5% 12 85.71 19 73.08% 7 64%
65 Reshma Krishnan 17 85% 0 1 A A 0 0 0 0.00% 1 9%
66 Rishitha K A 12 60% 11 74 20 76.9% 9 64.28 24 92.31% 9 82%
67 Rithu Harish H 14 70% 9 61 10 38.4% 9 64.28 19 73.08% 7 64%
68 S. Amaresh 18 90% 10 67 16 61.5% 10 71.42 21 80.77% 8 73%
69 Saba Naaz H 18 90% 13 87 24 92.3% 13 92.85 24 92.31% 11 100%
70 Sahana M V 18 90% 14 94 20 76.9% 12 85.71 23 88.46% 10 91%
71 Samhitha S 16 80% 12 81 22 84.6% 11 78.57 20 76.92% 9 82%
72 Sampreetha R 18 90% 9 61 14 53.8% 12 85.71 20 76.92% 8 73%
73 Sanjana  Mahesh 7 35% 15 101 20 76.9% 13 92.85 24 92.31% 8 73%
74 Sanjay M P 17 85% 5 34 8 30.7% 7 50 12 46.15% 6 55%
75 Sayira Banu Savantanavar 19 95% 12 81 24 92.3% 12 85.71 25 96.15% 9 82%
76 Seema K M 17 85% 16 73% 13 87 12 85.71 24 92.31% 8 73%
77 Sevanthi P 18 90% 18 82% 9 61 12 85.71 22 84.62% 8 73%
78 Shalini H S 0 0% 0 0% 0 1 0 0     0 0.00% 0 0%
79 Sharmila P Gowda 7 35% 8 36% 3 21 0 0     6 23.08% 10 91%
80 Sheershika Jayasim 17 85% 8 36% 8 54 7 50 13 50.00% 6 55%
81 Sheetal J 18 90% 18 82% 12 81 10 71.42 22 84.62% 10 91%
82 Siddarth Pramod K M 2 10% 0 0% 1 7 3 21.42     1 3.85% 0 0%
83 Sneha H B 19 95% 16 73% 15 100 10 71.42 24 92.31% 10 91%
84 Soujanya 15 75% 18 82% 15 100 13 92.85 24 92.31% 8 73%
85 Sowmya Desai 12 60% 18 82% 11 74 10 71.42 23 88.46% 6 55%
86 Sowjanya P L 15 75% 18 82% 7 47 9 64.28 18 69.23% 4 36%
87 Sushma S 16 80% 20 91% 12 81 10 71.42 22 84.62% 9 82%
88 Sweekruthi B H 15 75% 18 82% 12 81 11 78.57 19 73.08% 7 64%
89 Syed Sajid Ahmed 18 90% 16 73% 10 67 12 85.71 19 73.08% 8 73%
90 Syeda Rabiya Muskan 18 90% 20 91% 14 94 12 85.71 23 88.46% 9 82%
91 Theertha V 18 90% 20 91% 14 94 12 85.71 21 80.77% 11 100%
92 Thiyyaguru Gnanendar Reddy 6 30% 6 27% 2 14 4 28.57 6 23.08% 4 36%
93 Uzma Ayub S 18 90% 20 91% 12 81 13 92.85 23 88.46% 9 82%
94 Varsha C K 19 95% 18 82% 14 94 12 85.71 24 92.31% 9 82%
95 Vidhi Singh 9 45% 16 73% 2 14 4 28.58     12 46.15% 1 9%
96 Vinayakumar K R 17 85% 4 18% 3 21 4 28.58     4 15.38% 5 45%
97 Vyshnavi V Bhaskar 16 80% 18 82% 11 74 9 64.28 22 84.62% 9 82%
98 Yashawanth M 10 50% 0 0% 0 1 0 0     2 7.69% 1 9%
99 Zainab Fathima 11 55% 14 64% 8 54 9 64.28 16 61.54% 6 55%
Sl no. Name Prasooti Tantra

& Stree Roga

 Theory classes: 24

Prac : Batch C – 30hrs

Agada Tantra

Theory classes – 18

Prac: Batch B – 32

Kaumara

Bhritya –

Theory classes – 16

Prac: Batch A  – 32hrs

Swastha Vritta

Theory classes – 35

Prac: Batch D – 16

Charaka

Samhita –  16classes

Th % Prac % Th % Prac % Th % Prac % Th % Prac % Th %
1 Aditi A 18 75% 15 84 12 75 28 87.50 23 65.71% 11 69%
2 Amreen Shabanam 23 96% 17 95 12 75 22 68.75 34 97.14% 9 56%
3 Anand S Dangi 23 96% 15 84 16 100 28 87.50 35 100.00% 13 81%
4 Ananya A 21 88% 10 56 14 87.50 30 93.75 32 91.43% 12 75%
5 Anusha N Ghosh 23 96% 16 89 13 81.25 26 81.25 32 91.43% 13 81%
6 Anusha G V 22 92% 16 89 11 68.75 24 75 27 77.14% 13 81%
7 Anusha H.V 23 96% 16 89 14 87.50 28 87.50 33 94.29% 13 81%
8 Ashly Shaijanth 20 83% 14 78 16 100 22 68.75 33 94.29% 13 81%
9 Ayesha Khanum M 22 92% 16 89 13 81.25 10 31.25 31 88.57% 14 88%
10 Bhagyashree 23 96% 17 95 16 100 26 81.25 34 97.14% 16 100%
11 Bhumika V Hegde 15 63% 8 45 13 81.25 20 62.50 26 74.29% 8 50%
12 Chaitra V Dev 23 96% 16 89 14 87.50 26 81.25 32 91.43% 15 94%
13 Chandana K R 20 83% 15 84 13 81.25 16 50 27 77.14% 14 88%
14 Chandrika H G 19 79% 14 78 11 68.75 26 81.25 30 85.71% 14 88%
15 Chethana Gowda C B 20 83% 12 67 14 87.50 22 68.75 30 85.71% 13 81%
16 D Sonali 22 92% 15 84   15 93.75 28 87.50 32 91.43% 14 88%
17 D S Bharath 12 50% 10 56 07 43.75 0 0 15 42.86% 7 44%
18 Deeksha Singh D 21 88% 14 78 16 100 30 93.75 31 88.57% 16 100%
19 Dhanalakshmi 16 67% 13 73 13 81.25 22 68.75 23 65.71% 9 56%
20 Dhanushree M S 20 83% 16 89 13 81.25 30 93.75 33 94.29% 15 94%
21 Dhanya S Rao 20 83% 14 78 13 81.25 18 56.25 31 88.57% 15 94%
22  Divyashri C B 22 92% 14 78 11 68.75 14 43.75 31 88.57% 14 88%
23 Fathima Zohara 23 96% 17 95 14 87.50 22 68.75 34 97.14% 15 94%
24 Fathima Zohra 0 0% 0 1 0 0 0 0 0 0.00% 0 0%
25 Geetanjali B.N 23 96% 17 95 14 87.50 28 87.50 34 97.14% 16 100%
26  Harsha M 20 83% 11 62 10 31.25% 11 68.75     25 71.43% 9 56%
27 Itta Sreekaran 0 0% 0 1 A A 0 0     0 0.00% 0 0%
28 Kannika M N 16 67% 15 84 22 68.7% 11 68.75 25 71.43% 12 75%
29 Keerthi 18 75% 13 73 24 75% 10 62.50 25 71.43% 10 63%
30 Kirana Seervi 20 83% 16 89 18 56.2% 15 93.75 30 85.71% 13 81%
31 Kotlla Bhuvaneshwari 23 96% 17 95 28 87.5% 15 93.75 33 94.29% 15 94%
32 Krishna priya C 0 0% 1 6 A A 0 0     0 0.00% 0 0%
33 Kusuma S.P 20 83% 16 89 24 75% 14 87.50 31 88.57% 13 81%
34 Lavanya N M 23 96% 16 89 24 75% 16 100 32 91.43% 16 100%
35 Lavanya Kouser 0 0% 0 1 A A 0 0     0 0.00% 0 0%
36 Likita Yogesh 20 83% 15 84 14 43.75% 12 75 28 80.00% 12 75%
37 Lohith V 6 25% 3 17 2 6.25% 07 43.75     6 17.14% 0 0%
38 Lokeshwari S 22 92% 17 95 28 87.5% 13 81.25 32 91.43% 14 88%
39 Meghana Patil 19 79% 13 73 26 81.2% 11 68.75 28 80.00% 13 81%
40 Monisha H M 23 96% 17 95 26 81.2% 14 87.50 34 97.14% 15 94%
41 Nikitha C 21 88% 14 78 24 75% 14 87.50 32 91.43% 13 81%
42 Nisarga M S 22 92% 17 95 24 75% 16 100 34 97.14% 15 94%
43 Nityananda K 18 75% 12 67 10 31.25% 12 75     27 77.14% 12 75%
44 Niveditha N 21 88% 13 73 24 75% 14 87.50   30 85.71% 14 88%
45 Parikshith Gowda T N 18 75% 10 56 22       68.7% 13 81.25     26 74.29% 12 75%
46 Pavithra C 21 88% 15 84 22 68.7% 13 81.25 33 94.29% 12 75%
47 Pooja A 20 83% 14 78 24 75% 15 93.75 32 91.43% 14 88%
48 Pooja J 20 83% 14 78 26 81.2% 13 81.25 30 85.71% 13 81%
49 Pooja S B 23 96% 17 95 28 87.5% 16 100 34 97.14% 16 100%
50 PoornaThejaswi 23 96% 16 89 28 87.5% 15 93.75 34 97.14% 14 88%
51 Prajwal V 7 29% 0 0% 10 56 07 43.75   10 28.57% 4 25%
52 Prasann Patreppa Hanji 18 75% 20 67% 14 78 15 93.75 28 80.00% 13 81%
53 Pratheeksha C 22 92% 22 73% 14 78 13 81.25 31 88.57% 14 88%
54 Preethi S 22 92% 22 73% 15 84 16 100 34 97.14% 15 94%
55 Preerthi V 18 75% 20 67% 13 73 13 81.25     25 71.43% 11 69%
56 Preethikanth C S 19 79% 24 80% 16 89 13 81.25 32 91.43% 13 81%
57 Prekshna Gabriella Paul 22 92% 24 80% 14 78 13 81.25 32 91.43% 12 75%
58 Prithvi R J 3 13% 4 13% 4 23 0 0     3 8.57% 2 13%
59 Rahul Gowda M J 22 92% 24 80% 16 89 15 93.75 33 94.29% 14 88%
60 Rajini S 22 92% 24 80% 17 95 16 100 33 94.29% 15 94%
61 Rakshitha R 20 83% 22 73% 15 84 14 87.50 29 82.86% 14 88%
62 Ramya K S 21 88% 24 80% 15 84 13 81.25 32 91.43% 11 69%
63 Rathna S G 16 67% 16 53% 11 62 11 68.75 27 77.14% 11 69%
64 Ravikumar Jadhav 21 88% 12 40% 8 45 12 75 28 80.00% 11 69%
65 Reshma Krishnan 17 71% 18 60% 13 73 13 81.25 23 65.71% 12 75%
66 Rishitha K A 23 96% 26 87% 17 95 16 100 35 100.00% 16 100%
67 Rithu Harish H 17 71% 22 73% 11 62 13 81.25 27 77.14% 10 63%
68 S. Amaresh 22 92% 22 73% 14 78 16 100 34 97.14% 14 88%
69 Saba Naaz H 23 96% 24 80% 15 84 14 87.50 32 91.43% 14 88%
70 Sahana M V 23 96% 26 87% 17 95 14 87.50 33 94.29% 14 88%
71 Samhitha S 23 96% 26 87% 17 95 15 93.75 34 97.14% 15 94%
72 Sampreetha R 20 83% 20 67% 14 78 12 75 28 80.00% 11 69%
73 Sanjana  Mahesh 21 88% 24 80% 16 89 14 87.50 32 91.43% 15 94%
74 Sanjay M P 21 88% 6 20% 14 78 13 81.25 29 82.86% 12 75%
75 Sayira Banu Savantanavar 21 88% 24 80% 16 89 16 100 30 85.71% 15 94%
76 Seema K M 22 92% 15 84 15 93.75 33 94.29% 13 81.25% 16 100%
77 Sevanthi P 22 92% 16 89 16 100 33 94.29% 9 56.25% 15 94%
78 Shalini H S 0 0% 0 1 0 0     0 0.00% 0 0.00% 0 0%
79 Sharmila P Gowda 14 58% 11 62 07 43.75     17 48.57% 2 12.50% 13 81%
80 Sheershika Jayasim 22 92% 15 84 12 75 31 88.57% 7 43.75% 14 88%
81 Sheetal J 23 96% 16 89 12 75 34 97.14% 14 87.50% 15 94%
82 Siddarth Pramod K M 5 21% 6 34 11 68.75     16 45.71% 0 0.00% 0 0%
83 Sneha H B 18 75% 12 67 13 81.25 26 74.29% 12 75.00% 14 88%
84 Soujanya 22 92% 15 84 13 81.25 33 94.29% 15 93.75% 14 88%
85 Sowmya Desai 22 92% 16 89 13 81.25 33 94.29% 14 87.50% 13 81%
86 Sowjanya P L 20 83% 13 73 14 87.50 31 88.57% 13 81.25% 10 63%
87 Sushma S 23 96% 15 84 15 93.75 32 91.43% 13 81.25% 13 81%
88 Sweekruthi B H 19 79% 15 84 13 81.25 32 91.43% 12 75.00% 13 81%
89 Syed Sajid Ahmed 18 75% 14 78 14 87.50 28 80.00% 9 56.25% 13 81%
90 Syeda Rabiya Muskan 22 92% 15 84 13 81.25 32 91.43% 10 62.50% 14 88%
91 Theertha V 20 83% 15 84 13 81.25 31 88.57% 11 68.75% 12 75%
92 Thiyyaguru Gnanendar Reddy 18 75% 12 67 16 100 30 85.71% 7 43.75% 12 75%
93 Uzma Ayub S 22 92% 16 89 16 100 32 91.43% 15 93.75% 15 94%
94 Varsha C K 20 83% 12 67 13 81.25 31 88.57% 13 81.25% 11 69%
95 Vidhi Singh 15 63% 9 51 12 75     24 68.57% 11 68.75% 11 69%
96 Vinayakumar K R 17 71% 8 45 11 68.75     21 60.00% 3 18.75% 9 56%
97 Vyshnavi V Bhaskar 22 92% 15 84 16 100 32 91.43% 13 81.25% 14 88%
98 Yashawanth M 6 25% 9 51 11 68.75     20 57.14% 5 31.25% 6 38%
99 Zainab Fathima 22 92% 17 95 11 68.75 32 91.43% 11 68.75% 14 88%
Sl no. Name Prasooti Tantra

& Stree Roga

 Theory classes: 24

Prac : Batch B – 26hrs

Agada Tantra

Theory 21classes

Prac Batch  A : 26hrs

Kaumara

Bhritya  

Theory 13 classes

Prac Batch  D : 22hrs

Swastha Vritta

Theory classes – 29

Prac: Batch C – 12

Charaka

Samhita – 14 classes

Th % Prac % Th % Prac % Th % Prac % Th % Prac % Th %
1 Aditi A 19 83% 20 96 16 61.53 12 92.30 21 72.41% 12 86%
2 Amreen Shabanam 20 87% 20 96 A A 12 92.30     4 13.79% 0 0%
3 Anand S Dangi 18 78% 17 81 16 61.53 10 76.92 21 72.41% 11 79%
4 Ananya A 19 83% 16 77 20 76.92% 12 92.30 24 82.76% 11 79%
5 Anusha N Ghosh 21 91% 14 67 18 70% 12 92.30 25 86.21% 9 64%
6 Anusha G V 17 74% 18 86 18 70% 11 84.61 25 86.21% 12 86%
7 Anusha H.V 19 83% 19 91 20 76.92% 11 84.61 25 86.21% 13 93%
8 Ashly Shaijanth 12 52% 11 53 10 38.4% 06 46.15 14 48.28% 7 50%
9 Ayesha Khanum M 19 83% 16 77 18 70% 11 84.61 21 72.41% 8 57%
10 Bhagyashree 15 65% 14 67 10 38.4% 09 69.23 21 72.41% 8 57%
11 Bhumika V Hegde 19 83% 15 72 18 70% 11 84.61 20 68.97% 10 71%
12 Chaitra V Dev 19 83% 17 81 20 76.92% 11 84.61 23 79.31% 13 93%
13 Chandana K R 16 70% 17 81 8 30.7% 08 61.53 17 58.62% 9 64%
14 Chandrika H G 16 70% 17 81 14 53.8% 11 84.61 23 79.31% 11 79%
15 Chethana Gowda C B 20 87% 16 77 14 53.8% 09 69.23 18 62.07% 12 86%
16 D Sonali 16 70% 12 58 12 46.1%   08 61.53 20 68.97% 9 64%
17 D S Bharath 2 9% 7 34 A A 03 23.07     6 20.69% 3 21%
18 Deeksha Singh D 20 87% 13 62 22 84.6% 12 92.30 24 82.76% 12 86%
19 Dhanalakshmi 16 70% 10 48 12 46.1% 08 61.53 17 58.62% 9 64%
20 Dhanushree M S 22 96% 19 91 26 100% 13 100 26 89.66% 12 86%
21 Dhanya S Rao 15 65% 17 81 12 46.1% 10 76.92 21 72.41% 9 64%
22  Divyashri C B 19 83% 18 86 18 70% 10 76.92 25 86.21% 10 71%
23 Fathima Zohara 23 100% 18 86 24 92.3% 12 92.30 28 96.55% 13 93%
24 Fathima Zohra 0 0% 0 1 A A 0 0     0 0.00% 0 0%
25 Geetanjali B.N 21 91% 15 72 20 76.92% 11 84.61 26 89.66% 13 93%
26  Harsha M 10 43% 8 31% 8 39 08 61.53     12 41.38% 7 50%
27 Itta Sreekaran 0 0% 0 0% 0 1 0 0     0 0.00% 0 0%
28 Kannika M N 23 100% 16 62% 12 58 13 100 26 89.66% 12 86%
29 Keerthi 20 87% 14 54% 16 77 11 84.61 25 86.21% 9 64%
30 Kirana Seervi 14 61% 10 38% 15 72 08 61.53 17 58.62% 7 50%
31 Kotlla Bhuvaneshwari 15 65% 14 54% 11 53 08 61.53 17 58.62% 8 57%
32 Krishna priya C 4 17% 0 0% 2 10 0 0     2 6.90% 1 7%
33 Kusuma S.P 20 87% 16 62% 15 72 10 76.92 27 93.10% 10 71%
34 Lavanya N M 20 87% 16 62% 16 77 12 92.30 27 93.10% 12 86%
35 Lavanya Kouser 0 0% 0 0% 0 1 0 0     0 0.00% 0 0%
36 Likita Yogesh 17 74% 14 54% 15 72 09 69.23 20 68.97% 10 71%
37 Lohith V 1 4% 4 15% 5 24 0 0     5 17.24% 5 36%
38 Lokeshwari S 22 96% 20 77% 15 72 11 84.61 23 79.31% 11 79%
39 Meghana Patil 18 78% 20 77% 14 67 10 76.92 25 86.21% 9 64%
40 Monisha H M 19 83% 22 85% 18 86 11 84.61 25 86.21% 11 79%
41 Nikitha C 18 78% 14 54% 12 58 10 76.92 20 68.97% 11 79%
42 Nisarga M S 21 91% 18 69% 15 72 13 100 27 93.10% 12 86%
43 Nityananda K 8 35% 8 31% 6 29 06 46.15     14 48.28% 1 7%
44 Niveditha N 17 74% 16 62% 15 72 10 76.92   22 75.86% 11 79%
45 Parikshith Gowda T N 18 78% 14 54% 11 53 08 61.53     18 62.07% 10 71%
46 Pavithra C 15 65% 20 77% 15 72 10 76.92 23 79.31% 13 93%
47 Pooja A 15 65% 18 69% 15 72 09 69.23 21 72.41% 13 93%
48 Pooja J 18 78% 14 54% 14 67 10 76.92 18 62.07% 11 79%
49 Pooja S B 21 91% 22 85% 20 96 12 92.30 26 89.66% 13 93%
50 PoornaThejaswi 21 91% 22 85% 17 81 11 84.61 21 72.41% 12 86%
51 Prajwal V 6 26% 10 48 06 46.15   12 41.38% 3 25.00% 6 43%
52 Prasann Patreppa Hanji 21 91% 19 91 12 92.30 24 82.76% 11 91.67% 14 100%
53 Pratheeksha C 20 87% 18 86 11 84.61 24 82.76% 12 100.00% 11 79%
54 Preethi S 17 74% 18 86 11 84.61 24 82.76% 10 83.33% 13 93%
55 Preerthi V 14 61% 12 58 07 53.84     18 62.07% 9 75.00% 8 57%
56 Preethikanth C S 20 87% 16 77 10 76.92 23 79.31% 11 91.67% 12 86%
57 Prekshna Gabriella Paul 19 83% 16 77 11 84.61 23 79.31% 9 75.00% 11 79%
58 Prithvi R J 0 0% 0 1 0 0     0 0.00% 0 0.00% 0 0%
59 Rahul Gowda M J 22 96% 18 86 12 92.30 24 82.76% 11 91.67% 13 93%
60 Rajini S 18 78% 17 81 10 76.92 25 86.21% 10 83.33% 11 79%
61 Rakshitha R 19 83% 16 77 11 84.61 25 86.21% 11 91.67% 11 79%
62 Ramya K S 21 91% 17 81 11 84.61 26 89.66% 12 100.00% 10 71%
63 Rathna S G 19 83% 14 67 10 76.92 22 75.86% 11 91.67% 10 71%
64 Ravikumar Jadhav 14 61% 11 53 07 53.84 18 62.07% 8 66.67% 7 50%
65 Reshma Krishnan 11 48% 20 96 11 84.61 22 75.86% 7 58.33% 14 100%
66 Rishitha K A 22 96% 16 77 11 84.61 25 86.21% 11 91.67% 12 86%
67 Rithu Harish H 19 83% 16 77 11 84.61 22 75.86% 10 83.33% 12 86%
68 S. Amaresh 16 70% 15 72 07 53.84 18 62.07% 8 66.67% 8 57%
69 Saba Naaz H 22 96% 20 96 12 92.30 26 89.66% 12 100.00% 11 79%
70 Sahana M V 20 87% 17 81 09 69.23 25 86.21% 9 75.00% 11 79%
71 Samhitha S 19 83% 14 67 11 84.61 22 75.86% 11 91.67% 9 64%
72 Sampreetha R 20 87% 20 96 12 92.30 24 82.76% 11 91.67% 13 93%
73 Sanjana  Mahesh 20 87% 15 72 12 92.30 25 86.21% 11 91.67% 12 86%
74 Sanjay M P 16 70% 13 62 09 69.23 19 65.52% 7 58.33% 9 64%
75 Sayira Banu Savantanavar 20 87% 18 86 11 84.61 25 86.21% 12 100.00% 12 86%
76 Seema K M 21 91% 19 91 12 92.30 16 72.72 25 86.21% 14 100%
77 Sevanthi P 17 74% 16 77 09 69.23 12 54.54 17 58.62% 10 71%
78 Shalini H S 0 0% 0 1 0 0 0 0 0 0.00% 0 0%
79 Sharmila P Gowda 11 48% 7 34 06 46.15 04 18.18 13 44.83% 10 71%
80 Sheershika Jayasim 14 61% 14 67 11 84.61 12 54.54 19 65.52% 9 64%
81 Sheetal J 18 78% 11 53 11 84.61 14 63.63 20 68.97% 12 86%
82 Siddarth Pramod K M 2 9% 2 10 04 30.76 06 27.27 5 17.24% 0 0%
83 Sneha H B 20 87% 17 81 12 92.30 18 81.81 23 79.31% 12 86%
84 Soujanya 16 70% 14 67 10 76.92 12 54.54 22 75.86% 9 64%
85 Sowmya Desai 20 87% 17 81 10 76.92 18 81.81 23 79.31% 11 79%
86 Sowjanya P L 18 78% 16 77 12 92.30 22 100 26 89.66% 12 86%
87 Sushma S 20 87% 17 81 11 84.61 20 90.90 25 86.21% 11 79%
88 Sweekruthi B H 22 96% 20 96 11 84.61 18 81.81 27 93.10% 13 93%
89 Syed Sajid Ahmed 20 87% 19 91 12 92.30 16 72.72 22 75.86% 11 79%
90 Syeda Rabiya Muskan 18 78% 15 72 09 69.23 12 54.54 21 72.41% 8 57%
91 Theertha V 15 65% 14 67 08 61.53 14 63.63 18 62.07% 8 57%
92 Thiyyaguru Gnanendar Reddy 13 57% 9 43 09 69.23 10 45.45 15 51.72% 8 57%
93 Uzma Ayub S 19 83% 20 96 11 84.61 16 72.72 24 82.76% 12 86%
94 Varsha C K 17 74% 14 67 07 53.84 14 63.63 26 89.66% 9 64%
95 Vidhi Singh 11 48% 12 58 06 46.15 14 63.63 13 44.83% 6 43%
96 Vinayakumar K R 8 35% 6 29 05 38.46 0 0 11 37.93% 8 57%
97 Vyshnavi V Bhaskar 18 78% 18 86 11 84.61 14 63.63 22 75.86% 12 86%
98 Yashawanth M 9 39% 10 48 08 61.53 06 27.27 14 48.28% 8 57%
99 Zainab Fathima 16 70% 9 43 07 53.84 10 45.45 14 48.28% 11 79%
Sl no. Name Prasooti Tantra

& Stree Roga

 Theory classes: 20

Prac : Batch A – 24hrs

Agada Tantra

Theory 15 classes

Prac : Batch D – 26hrs

Kaumara

Bhritya

Theory 15 classes

Prac : Batch C – 24hrs   

Swastha Vritta

Theory classes – 28

Prac: Batch B – 12

Charaka

Samhita – 11 classes

Th % Prac % Th % Prac % Th % Prac % Th % Prac % Th %
1 Aditi A 18 90% 20 83% 11 74 10 71.42 24 85.71% 10 91%
2 Amreen Shabanam 7 35% 6 25% 4 27 03 21.42     12 42.86% 1 9%
3 Anand S Dangi 9 45% 10 42% 7 47 07 50 13 46.43% 7 64%
4 Ananya A 15 75% 18 75% 9 61 10 71.42 23 82.14% 8 73%
5 Anusha N Ghosh 15 75% 20 83% 14 94 11 78.57 20 71.43% 9 82%
6 Anusha G V 15 75% 18 75% 11 74 10 71.42 16 57.14% 10 91%
7 Anusha H.V 19 95% 22 92% 14 94 14 100 28 100.00% 11 100%
8 Ashly Shaijanth 20 100% 20 83% 14 94 13 92.85 28 100.00% 10 91%
9 Ayesha Khanum M 18 90% 18 75% 12 81 12 85.71 25 89.29% 9 82%
10 Bhagyashree 20 100% 24 100% 15 100 13 92.85 28 100.00% 9 82%
11 Bhumika V Hegde 19 95% 16 67% 11 74 12 85.71 20 71.43% 10 91%
12 Chaitra V Dev 20 100% 20 83% 15 100 13 92.85 28 100.00% 11 100%
13 Chandana K R 13 65% 14 58% 11 74 09 64.28 18 64.29% 6 55%
14 Chandrika H G 15 75% 16 67% 9 61 11 78.57 24 85.71% 8 73%
15 Chethana Gowda C B 18 90% 20 83% 13 87 11 78.57 24 85.71% 7 64%
16 D Sonali 19 95% 24 100% 13 87   14 100 27 96.43% 9 82%
17 D S Bharath 2 10% 0 0% 5 34 04 28.57     5 17.86% 8 73%
18 Deeksha Singh D 17 85% 18 75% 14 94 11 78.57 25 89.29% 10 91%
19 Dhanalakshmi 17 85% 14 58% 10 67 11 78.57 24 85.71% 9 82%
20 Dhanushree M S 18 90% 22 92% 13 87 12 85.71 27 96.43% 10 91%
21 Dhanya S Rao 13 65% 16 67% 13 87 10 71.42 16 57.14% 8 73%
22  Divyashri C B 18 90% 16 67% 14 94 10 71.42 26 92.86% 10 91%
23 Fathima Zohara 19 95% 18 75% 14 94 11 78.57 25 89.29% 10 91%
24 Fathima Zohra 0 0% 0 0% 0 1 0 0     0 0.00% 2 18%
25 Geetanjali B.N 18 90% 20 83% 15 100 11 78.57 27 96.43% 11 100%
26  Harsha M 7 35% 9 61 10 71.42     16 57.14% 0 0.00% 7 64%
27 Itta Sreekaran 0 0% 0 1 0 0     0 0.00% 0 0.00% 1 9%
28 Kannika M N 13 65% 10 67 07 50 22 78.57% 10 83.33% 7 64%
29 Keerthi 18 90% 15 100 13 92.85 28 100.00% 12 100.00% 10 91%
30 Kirana Seervi 11 55% 11 74 09 64.28 15 53.57% 6 50.00% 8 73%
31 Kotlla Bhuvaneshwari 17 85% 14 94 14 100 25 89.29% 12 100.00% 10 91%
32 Krishna priya C 0 0% 0 1 0 0     0 0.00% 0 0.00% 1 9%
33 Kusuma S.P 14 70% 9 61 11 78.57 21 75.00% 10 83.33% 8 73%
34 Lavanya N M 18 90% 12 81 11 78.57 25 89.29% 8 66.67% 10 91%
35 Lavanya Kouser 0 0% 0 1 0 0     0 0.00% 0 0.00% 0 0%
36 Likita Yogesh 19 95% 13 87 11 78.57 25 89.29% 9 75.00% 7 64%
37 Lohith V 3 15% 0 1 0 0     0 0.00% 0 0.00% 1 9%
38 Lokeshwari S 19 95% 13 87 11 78.57 26 92.86% 10 83.33% 9 82%
39 Meghana Patil 16 80% 15 100 12 85.71 23 82.14% 10 83.33% 9 82%
40 Monisha H M 19 95% 15 100 11 78.57 22 78.57% 11 91.67% 8 73%
41 Nikitha C 20 100% 15 100 13 92.85 27 96.43% 10 83.33% 9 82%
42 Nisarga M S 17 85% 12 81 11 78.57 19 67.86% 7 58.33% 8 73%
43 Nityananda K 0 0% 5 34 09 64.28     9 32.14% 1 8.33% 8 73%
44 Niveditha N 17 85% 13 87 14 100   26 92.86% 9 75.00% 10 91%
45 Parikshith Gowda T N 14 70% 12 81 11 78.57     21 75.00% 5 41.67% 7 64%
46 Pavithra C 18 90% 13 87 14 100 28 100.00% 12 100.00% 9 82%
47 Pooja A 19 95% 13 87 13 92.85 27 96.43% 10 83.33% 8 73%
48 Pooja J 20 100% 11 74 11 78.57 24 85.71% 9 75.00% 10 91%
49 Pooja S B 18 90% 13 87 12 85.71 22 78.57% 9 75.00% 9 82%
50 PoornaThejaswi 17 85% 13 87 14 100 24 85.71% 10 83.33% 11 100%
51 Prajwal V 9 45% 9 61 06 42.85 00 00 17 60.71% 7 64%
52 Prasann Patreppa Hanji 16 80% 12 81 12 85.71 12 50 23 82.14% 9 82%
53 Pratheeksha C 19 95% 13 87 12 85.71 22 91.66 27 96.43% 11 100%
54 Preethi S 19 95% 15 100 13 92.85 22 91.66 28 100.00% 10 91%
55 Preerthi V 18 90% 12 81 12 85.71 14 58.33 26 92.86% 11 100%
56 Preethikanth C S 16 80% 11 74 13 92.85 16 66.66 24 85.71% 9 82%
57 Prekshna Gabriella Paul 20 100% 15 100 13 92.85 20 83.33 28 100.00% 11 100%
58 Prithvi R J 1 5% 0 1 0 0 00 00 0 0.00% 1 9%
59 Rahul Gowda M J 16 80% 15 100 10 71.42 20 83.33 19 67.86% 10 91%
60 Rajini S 19 95% 14 94 12 85.71 20 83.33 25 89.29% 10 91%
61 Rakshitha R 20 100% 15 100 14 100 20 83.33 28 100.00% 10 91%
62 Ramya K S 19 95% 13 87 10 71.42 22 91.66 26 92.86% 8 73%
63 Rathna S G 18 90% 13 87 11 78.57 16 66.66 26 92.86% 10 91%
64 Ravikumar Jadhav 19 95% 12 81 10 71.42 10 41.66 25 89.29% 9 82%
65 Reshma Krishnan 18 90% 13 87 12 85.71 18 75 25 89.29% 9 82%
66 Rishitha K A 18 90% 13 87 12 85.71 18 75 26 92.86% 9 82%
67 Rithu Harish H 18 90% 13 87 12 85.71 18 75 26 92.86% 10 91%
68 S. Amaresh 17 85% 13 87 12 85.71 14 58.33 25 89.29% 8 73%
69 Saba Naaz H 19 95% 13 87 12 85.71 18 75 24 85.71% 10 91%
70 Sahana M V 19 95% 13 87 14 100 18 75 26 92.86% 9 82%
71 Samhitha S 18 90% 13 87 11 78.57 18 75 25 89.29% 10 91%
72 Sampreetha R 14 70% 8 54 10 71.42 14 58.33 20 71.43% 9 82%
73 Sanjana  Mahesh 19 95% 13 87 11 78.57 16 66.66 24 85.71% 8 73%
74 Sanjay M P 19 95% 14 94 09 64.28 08 33.33 23 82.14% 9 82%
75 Sayira Banu Savantanavar 18 90% 15 100 12 85.71 22 91.66 24 85.71% 9 82%
76 Seema K M 13 65% 13 87 8 30.76% 11 78.57 22 78.57% 9 82%
77 Sevanthi P 14 70% 11 74 7 26.92% 09 64.28 19 67.86% 6 55%
78 Shalini H S 0 0% 0 1 A A 0 0 0 0.00% 0 0%
79 Sharmila P Gowda 16 80% 11 74 6 23.07% 08 57.14     18 64.29% 9 82%
80 Sheershika Jayasim 15 75% 14 94 6 23.07% 09 64.28 21 75.00% 9 82%
81 Sheetal J 19 95% 13 87 9 34.61% 11 78.57 22 78.57% 10 91%
82 Siddarth Pramod K M 6 30% 3 21 1 03% 08 57.14     8 28.57% 1 9%
83 Sneha H B 19 95% 14 94 12 46.15% 11 78.57 26 92.86% 10 91%
84 Soujanya 20 100% 15 100 13 50% 14 100 27 96.43% 9 82%
85 Sowmya Desai 19 95% 14 94 8 30.76% 12 85.71 26 92.86% 9 82%
86 Sowjanya P L 14 70% 11 74 9 34.61% 10 71.42 23 82.14% 8 73%
87 Sushma S 16 80% 12 81 8 30.76% 12 85.71 24 85.71% 9 82%
88 Sweekruthi B H 16 80% 13 87 10 38.46% 13 92.85 27 96.43% 10 91%
89 Syed Sajid Ahmed 18 90% 13 87 8 30.76% 12 85.71 21 75.00% 8 73%
90 Syeda Rabiya Muskan 18 90% 14 94 9 34.61% 10 71.42 24 85.71% 9 82%
91 Theertha V 20 100% 15 100 10 38.46% 12 85.71 27 96.43% 10 91%
92 Thiyyaguru Gnanendar Reddy 14 70% 11 74 7 26.92% 13 92.85 23 82.14% 8 73%
93 Uzma Ayub S 17 85% 12 81 9 34.61% 12 85.71 22 78.57% 10 91%
94 Varsha C K 19 95% 14 94 10 38.46% 14 100 27 96.43% 11 100%
95 Vidhi Singh 13 65% 5 34    5 19.23% 07 50     13 46.43% 8 73%
96 Vinayakumar K R 10 50% 11 74 7 26.92% 09 64.28     12 42.86% 8 73%
97 Vyshnavi V Bhaskar 18 90% 14 94 9 34.61% 12 85.71 23 82.14% 10 91%
98 Yashawanth M 13 65% 13 87 6 23.07% 08 57.14     19 67.86% 8 73%
99 Zainab Fathima 19 95% 14 94 10 38.46% 10 71.42 23 82.14% 10 91%
Sl no. Name Prasooti Tantra

& Stree Roga

 Theory classes: 22

Prac : Batch D – 30hrs

Agada Tantra

Theory classes: 18

Prac : Batch C  – 28hrs

Kaumara

Bhritya

Theory classes: 14

Prac : Batch B  – 26hrs

Swastha Vritta

Theory classes – 31

Prac: Batch A – 14

Charaka

Samhita –  14 classes

Th % Prac % Th % Prac % Th % Prac % Th % Prac % Th %
1 Aditi A 19 86% 15 84 12 85.71 29 93.55% 12 85.71% 11 79%
2 Amreen Shabanam 0 0% 0 1 00 00     0 0.00% 0 0.00% 1 7%
3 Anand S Dangi 20 91% 17 95 13 92.85 28 90.32% 12 85.71% 12 86%
4 Ananya A 20 91% 18 100 12 85.71 26 83.87% 11 78.57% 11 79%
5 Anusha N Ghosh 19 86% 16 89 13 92.85 28 90.32% 12 85.71% 12 86%
6 Anusha G V 21 95% 18 100 14 100 28 90.32% 13 92.86% 14 100%
7 Anusha H.V 22 100% 18 100 14 100 30 96.77% 13 92.86% 14 100%
8 Ashly Shaijanth 16 73% 12 67 11 78.57 24 77.42% 11 78.57% 11 79%
9 Ayesha Khanum M 16 73% 14 78 11 78.57 23 74.19% 11 78.57% 13 93%
10 Bhagyashree 21 95% 17 95 14 100 31 100.00% 12 85.71% 14 100%
11 Bhumika V Hegde 19 86% 14 78 11 78.57 26 83.87% 8 57.14% 10 71%
12 Chaitra V Dev 22 100% 17 95 13 92.85 28 90.32% 12 85.71% 14 100%
13 Chandana K R 8 36% 6 34 05 35.71 11 35.48% 2 14.29% 8 57%
14 Chandrika H G 15 68% 12 67 13 92.85 27 87.10% 12 85.71% 11 79%
15 Chethana Gowda C B 12 55% 15 84 13 92.85 25 80.65% 11 78.57% 13 93%
16 D Sonali 18 82% 14 78   12 85.71 28 90.32% 11 78.57% 12 86%
17 D S Bharath 0 0% 1 6 00 00     3 9.68% 0 0.00% 0 0%
18 Deeksha Singh D 17 77% 16 89 11 78.57 24 77.42% 12 85.71% 13 93%
19 Dhanalakshmi 23 105% 17 95 13 92.85 29 93.55% 13 92.86% 13 93%
20 Dhanushree M S 19 86% 17 95 12 85.71 28 90.32% 14 100.00% 13 93%
21 Dhanya S Rao 17 77% 16 89 13 92.85 28 90.32% 12 85.71% 12 86%
22  Divyashri C B 20 91% 17 95 12 85.71 29 93.55% 13 92.86% 13 93%
23 Fathima Zohara 16 73% 14 78 09 64.28 24 77.42% 9 64.29% 10 71%
24 Fathima Zohra 0 0% 0 1 00 00     0 0.00% 0 0.00% 0 0%
25 Geetanjali B.N 20 91% 15 84 13 92.85 31 100.00% 13 92.86% 13 93%
26  Harsha M 9 41% 11 62 11 78.57 00 00 22 70.97% 8 57%
27 Itta Sreekaran 0 0% 0 1 00 00 00 00 0 0.00% 0 0%
28 Kannika M N 18 82% 16 89 13 92.85 22 91.66 25 80.65% 9 64%
29 Keerthi 22 100% 18 100 14 100 24 100 31 100.00% 14 100%
30 Kirana Seervi 17 77% 15 84 12 85.71 18 75 24 77.42% 11 79%
31 Kotlla Bhuvaneshwari 21 95% 17 95 14 100 20 83.33 31 100.00% 14 100%
32 Krishna priya C 0 0% 0 1 00 00 00 00 0 0.00% 0 0%
33 Kusuma S.P 17 77% 15 84 13 92.85 24 100 28 90.32% 12 86%
34 Lavanya N M 20 91% 18 100 14 100 22 91.66 25 80.65% 13 93%
35 Lavanya Kouser 0 0% 0 1 00 00 00 00 0 0.00% 0 0%
36 Likita Yogesh 21 95% 18 100 14 100 24 100 30 96.77% 13 93%
37 Lohith V 0 0% 0 1 00 00 00 00 0 0.00% 4 29%
38 Lokeshwari S 19 86% 17 95 14 100 24 100 28 90.32% 14 100%
39 Meghana Patil 21 95% 17 95 14 100 24 100 30 96.77% 12 86%
40 Monisha H M 20 91% 16 89 12 85.71 24 100 28 90.32% 12 86%
41 Nikitha C 19 86% 15 84 13 92.85 24 100 28 90.32% 11 79%
42 Nisarga M S 21 95% 17 95 13 92.85 24 100 28 90.32% 12 86%
43 Nityananda K 1 5% 4 23 07 50 16 66.66 10 32.26% 7 50%
44 Niveditha N 19 86% 16 89 11 78.57 24 100 27 87.10% 10 71%
45 Parikshith Gowda T N 13 59% 14 78 12 85.71 00 00 24 77.42% 7 50%
46 Pavithra C 19 86% 13 73 12 85.71 18 75 27 87.10% 12 86%
47 Pooja A 21 95% 17 95 13 92.85 24 100 29 93.55% 13 93%
48 Pooja J 20 91% 15 84 14 100 24 100 30 96.77% 13 93%
49 Pooja S B 19 86% 14 78 11 78.57 22 91.66 25 80.65% 12 86%
50 PoornaThejaswi 20 91% 17 95 12 85.71 20 83.33 28 90.32% 14 100%
51 Prajwal V 1 5% 4 23 A A 03 21.42   6 19.35% 2 14%
52 Prasann Patreppa Hanji 20 91% 16 89 22 78.57% 13 92.85 27 87.10% 13 93%
53 Pratheeksha C 19 86% 15 84 22 78.57% 13 92.85 29 93.55% 10 71%
54 Preethi S 20 91% 15 84 26 92.85% 12 85.71 27 87.10% 12 86%
55 Preerthi V 19 86% 16 89 26 92.85% 13 92.85     29 93.55% 11 79%
56 Preethikanth C S 17 77% 15 84 22 78.57% 11 78.57 24 77.42% 13 93%
57 Prekshna Gabriella Paul 17 77% 13 73 24 85.71% 12 85.71 26 83.87% 12 86%
58 Prithvi R J 0 0% 0 1 A A 00 00     2 6.45% 0 0%
59 Rahul Gowda M J 20 91% 15 84 28 100% 12 85.71 29 93.55% 13 93%
60 Rajini S 21 95% 18 100 26 92.85% 13 92.85 29 93.55% 13 93%
61 Rakshitha R 16 73% 13 73 22 78.57% 11 78.57 24 77.42% 11 79%
62 Ramya K S 20 91% 18 100 26 92.85% 13 92.85 28 90.32% 12 86%
63 Rathna S G 10 45% 7 39 12 42.85% 06 42.85 17 54.84% 5 36%
64 Ravikumar Jadhav 16 73% 13 73 24 85.71% 12 85.71 27 87.10% 8 57%
65 Reshma Krishnan 21 95% 16 89 26 92.85% 14 100 31 100.00% 13 93%
66 Rishitha K A 20 91% 18 100 28 100% 12 85.71 28 90.32% 13 93%
67 Rithu Harish H 19 86% 16 89 28 100% 14 100 29 93.55% 12 86%
68 S. Amaresh 18 82% 16 89 28 100% 13 92.85 28 90.32% 12 86%
69 Saba Naaz H 21 95% 15 84 26 92.85% 13 92.85 31 100.00% 11 79%
70 Sahana M V 20 91% 16 89 26 92.85% 12 85.71 29 93.55% 12 86%
71 Samhitha S 19 86% 15 84 26 92.85% 13 92.85 31 100.00% 12 86%
72 Sampreetha R 15 68% 11 62 18 64.28% 09 64.28 21 67.74% 9 64%
73 Sanjana  Mahesh 17 77% 16 89 26 92.85% 11 78.57 26 83.87% 12 86%
74 Sanjay M P 18 82% 14 78 22 78.57% 10 71.42 26 83.87% 7 50%
75 Sayira Banu Savantanavar 19 86% 15 84 22 78.57% 12 85.71 25 80.65% 10 71%
76 Seema K M 18 82% 24 80% 17 95 12 85.71 28 90.32% 11 79%
77 Sevanthi P 14 64% 24 80% 17 95 13 92.85 25 80.65% 10 71%
78 Shalini H S 0 0% 0 0% 0 1 00 00     0 0.00% 0 0%
79 Sharmila P Gowda 17 77% 18 60% 16 89 13 92.85     24 77.42% 6 43%
80 Sheershika Jayasim 19 86% 18 60% 17 95 13 92.85 26 83.87% 12 86%
81 Sheetal J 15 68% 22 73% 12 67 13 92.85 27 87.10% 11 79%
82 Siddarth Pramod K M 0 0% 4 13% 1 6 01 07.14     2 6.45% 0 0%
83 Sneha H B 19 86% 28 93% 15 84 11 78.57 26 83.87% 11 79%
84 Soujanya 20 91% 24 80% 15 84 13 92.85 27 87.10% 11 79%
85 Sowmya Desai 17 77% 18 60% 15 84 12 85.71 23 74.19% 10 71%
86 Sowjanya P L 19 86% 24 80% 15 84 12 85.71 27 87.10% 11 79%
87 Sushma S 17 77% 22 73% 14 78 12 85.71 26 83.87% 11 79%
88 Sweekruthi B H 20 91% 24 80% 15 84 12 85.71 28 90.32% 13 93%
89 Syed Sajid Ahmed 18 82% 16 53% 14 78 12 85.71 27 87.10% 13 93%
90 Syeda Rabiya Muskan 16 73% 24 80% 14 78 11 78.57 25 80.65% 11 79%
91 Theertha V 22 100% 22 73% 14 78 11 78.57 24 77.42% 11 79%
92 Thiyyaguru Gnanendar Reddy 19 86% 20 67% 15 84 11 78.57 25 80.65% 13 93%
93 Uzma Ayub S 21 95% 26 87% 15 84 11 78.57 28 90.32% 11 79%
94 Varsha C K 15 68% 26 87% 12 67 11 78.57 24 77.42% 11 79%
95 Vidhi Singh 15 68% 22 73% 11 62 07 50     21 67.74% 10 71%
96 Vinayakumar K R 4 18% 6 20% 1 6 06 42.85     5 16.13% 5 36%
97 Vyshnavi V Bhaskar 21 95% 24 80% 16 89 13 92.85 30 96.77% 12 86%
98 Yashawanth M 2 9% 2 7% 4 23 05 35.71     9 29.03% 3 21%
99 Zainab Fathima 18 82% 24 80% 17 95 12 85.71 29 93.55% 13 93%
Sl no. Name Prasooti Tantra

& Stree Roga – 218 classes

Agada Tantra

147 classes

Kaumara

Bhritya – 121 classes

Swastha

Vritta – 258 classes

Charaka

Samhita – 111 classes

Th % Prac % Th % Prac % Th % Prac % Th % Prac % Th %
1 Aditi A 183 83.94% 46 71.9% 121 82.31 40 74.07% 91 75.20 40 80 197 76.36 23 88.46 87 78%
2 Amreen Shabanam 127 58.26% 20 31.3% 65 44.22 A A 47 43.51 26 52 97 37.60 6 23.08 26 23%
3 Anand S Dangi 177 81.19% 36 79.3% 114 77.55 36 66.66% 95 78.51 38 76 197 76.36 22 84.62 83 75%
4 Ananya A 171 78.44% 42 76.6% 106 72.11 46 85.18% 93 76.85 40 80 210 81.40 20 76.92 83 75%
5 Anusha N Ghosh 192 88.07% 52 81.3% 119 80.95 48 88.88% 102 84.29 40 80 215 83.33 21 80.77 89 80%
6 Anusha G V 180 82.57% 48 79.0% 118 80.27 44 81.48% 94 77.68 38 76 200 77.52 24 92.31 94 85%
7 Anusha H.V 199 91.28% 58 90.6% 128 87.07 48 88.88% 103 85.12 40 80 232 89.92 25 96.15 99 89%
8 Ashly Shaijanth 176 80.73% 54 84.4% 108 73.47 38 70.37% 92 76.03 38 76 201 77.91 20 76.92 83 75%
9 Ayesha Khanum M 181 83.03% 52 81.3% 116 78.91 46 85.18% 99 81.81 38 76 202 78.29 20 76.92 89 80%
10 Bhagyashree 191 87.61% 56 87.5% 123 83.67 36 66.66% 102 84.29 38 76 223 86.43 23 88.46 96 86%
11 Bhumika V Hegde 174 79.82% 34 74.1% 106 72.11 44 81.48% 91 75.20 38 76 197 76.36 20 76.92 78 70%
12 Chaitra V Dev 196 89.91% 52 81.3% 131 89.12 48 88.88% 103 85.12 38 76 219 84.88 23 88.46 97 87%
13 Chandana K R 133 61.01% 18 28.1% 80 54.42 30 55.5% 63 52.06 30 60 128 49.61 3 11.54 59 53%
14 Chandrika H G 178 81.65% 46 77.9% 113 76.87 42 77.77% 97 80.16 38 76 210 81.40 23 88.46 92 83%
15 Chethana Gowda C B 174 79.82% 40 76.5% 109 74.15 38 70.37% 96 79.33 38 76 204 79.07 22 84.62 86 77%
16 D Sonali 182 83.49% 64 79.0% 113 76.87 38 70.37% 99 81.81 40 80 217 84.11 20 76.92 90 81%
17 D S Bharath 74 33.94% 2 3.1% 52 35.37 12 22.22% 33 27.27 06 12 59 22.87 1 3.85 35 32%
18 Deeksha Singh D 189 86.70% 56 87.5% 115 78.23 48 88.88% 104 85.95 42 84 205 79.46 22 84.62 98 88%
19 Dhanalakshmi 165 75.69% 44 71.8% 103 70.07 30 55.5% 91 75.20 38 76 197 76.36 20 76.92 72 65%
20 Dhanushree M S 202 92.66% 58 90.6% 128 87.07 54 100% 104 85.95 42 84 231 89.53 26 100.00 102 92%
21 Dhanya S Rao 169 77.52% 42 71.6% 110 74.83 36 66.66% 91 75.20 38 76 202 78.29 20 76.92 83 75%
22  Divyashri C B 187 85.78% 42 71.6% 118 80.27 44 81.48% 95 78.51 28 56 213 82.56 20 76.92 88 79%
23 Fathima Zohara 199 91.28% 56 87.5% 122 82.99 44 81.48% 98 80.99 34 58 223 86.43 20 76.92 93 84%
24 Fathima Zohra 35 16.06% 0 0.0% 0 0.00 A A 00 00 00 00 0 0.00 0 0.00 13 12%
25 Geetanjali B.N 201 92.20% 54 84.4% 124 84.35 48 88.88% 106 87.60 40 80 233 90.31 25 96.15 99 89%
26  Harsha M 136 62.39% 22 55.34% 78 53.06 36 58.06% 82 67.76 04 07.69 154 59.69 11 34.38 51 46%
27 Itta Sreekaran 0 0.00% 0 0 0 0.00 A A 06 04.95 00 00 0 0.00 0 0.00 12 11%
28 Kannika M N 168 77.06% 30 74.03% 102 69.39 46 74.19% 91 75.20 40 76.92 195 75.58 24 75 81 73%
29 Keerthi 183 83.94% 26 79.14% 119 80.95 48 77.41% 94 77.68 42 80.76 210 81.40 28 87.50 86 77%
30 Kirana Seervi 167 76.61% 24 71.18% 111 75.51 42 67.74% 91 75.20 40 76.92 197 76.36 24 75 80 72%
31 Kotlla Bhuvaneshwari 188 86.24% 38 79.30% 117 79.59 54 87.04% 99 81.81 42 80.76 207 80.23 26 81.25 79 71%
32 Krishna priya C 60 27.52% 8 20.49% 25 17.01 22 35.4% 12 09.91 04 07.69 36 13.95 4 12.50 21 19%
33 Kusuma S.P 183 83.94% 34 79.36% 115 78.23 54 85.71% 97 80.16 40 76.92 209 81.01 26 81.25 88 79%
34 Lavanya N M 196 89.91% 34 84.63% 122 82.99 50 80.64% 102 84.29 40 76.92 224 86.82 27 84.38 99 89%
35 Lavanya Kouser 0 0.00% 0 0 4 2.72 A A 00 00 00 00 9 3.49 0 0.00 3 3%
36 Likita Yogesh 178 81.65% 34 78.52% 114 77.55 38 61.29% 92 76.03 40 76.92 202 78.29 24 75.00 83 75%
37 Lohith V 68 31.19% 16 22.15% 27 18.37 24 38.70% 23 19.00 00 00 46 17.83 3 9.38 21 19%
38 Lokeshwari S 203 93.12% 38 87.88% 127 86.39 54 87.04% 96 79.62 48 92.30 227 87.98 28 87.50 96 86%
39 Meghana Patil 184 84.40% 40 79.30% 117 79.59 44 70.96% 101 83.47 44 84.61 206 79.84 27 84.38 93 84%
40 Monisha H M 193 88.53% 40 85.69% 123 83.67 54 87.04% 97 80.16 40 76.92 220 85.27 28 87.50 93 84%
41 Nikitha C 182 83.49% 34 78.25% 111 75.51 48 77.41% 105 86.77 40 76.92 205 79.46 24 75 89 80%
42 Nisarga M S 201 92.20% 38 89.44% 126 85.71 48 77.41% 70 57.85 24 46.15 212 82.17 24 75 95 86%
43 Nityananda K 103 47.25% 24 30.65% 63 42.86 38 61.29% 100 82.64 42 80.76 126 48.84 7 21.88 54 49%
44 Niveditha N 194 88.99% 36 82.27% 120 81.63 50 80.64% 80 66.11 00 00 218 84.50 25 78.13 96 86%
45 Parikshith Gowda T N 149 68.35% 30 65.12% 95 64.63 48 77.41% 106 87.06 42 80.76 194 75.19 24 75 67 60%
46 Pavithra C 182 83.49% 40 79.83% 118 80.27 50 80.64% 92 76.03 40 76.92 226 87.60 28 87.50 92 83%
47 Pooja A 179 82.11% 34 76.45% 112 76.19 50 80.64% 100 82.64 44 84.61 203 78.68 27 84.38 89 80%
48 Pooja J 186 85.32% 26 78.35% 118 80.27 54 87.04% 100 82.64 44 84.61 210 81.40 27 84.38 92 83%
49 Pooja S B 201 92.20% 42 89.68% 122 82.99 56 90.32% 105 86.77 42 80.76 224 86.82 24 75.00 99 89%
50 PoornaThejaswi 198 90.83% 40 84.56% 126 85.71 54 87.04% 43 35.53 04 11.11 220 85.27 28 87.50 98 88%
51 Prajwal V 82 37.61% 12 27.63% 57 38.78 A A 99 81.81 48 77.41 85 32.95 10 43.48 36 32%
52 Prasann Patreppa Hanji 179 82.11% 36 79.78% 115 78.23 38 61.29% 94 77.68 56 90.32 207 80.23 21 91.30 92 83%
53 Pratheeksha C 178 81.65% 38 79.87% 109 74.15 44 70.96% 108 89.25 56 90.32 207 80.23 20 86.96 91 82%
54 Preethi S 193 88.53% 38 78.55% 124 84.35 56 90.32% 89 73.53 42 67.74 224 86.82 21 91.30 96 86%
55 Preerthi V 168 77.06% 38 75.14% 106 72.11 42 67.74% 91 76.85 44 70.96 187 72.48 18 78.26 79 71%
56 Preethikanth C S 175 80.28% 40 79.14% 110 74.83 48 77.4% 98 75.20 52 83.87 199 77.13 21 91.30 89 80%
57 Prekshna Gabriella Paul 187 85.78% 42 81.22% 119 80.95 50 80.64% 04 03.30 04 11.11 215 83.33 20 86.96 92 83%
58 Prithvi R J 44 20.18% 8 12.24% 13 8.84 A A 107 88.42 52 83.87 12 4.65 0 0.00 11 10%
59 Rahul Gowda M J 190 87.16% 44 84.36% 124 84.35 56 90.32% 105 86.77 52 83.87 217 84.11 20 86.96 91 82%
60 Rajini S 199 91.28% 44 88.54% 125 85.03 54 87.09% 102 84.25 50 80.64 222 86.05 21 91.30 95 86%
61 Rakshitha R 188 86.24% 40 85.66% 117 79.59 50 80.64% 94 77.68 56 90.32 218 84.50 22 95.65 94 85%
62 Ramya K S 187 85.78% 44 79.89% 120 81.63 48 77.4% 91 75.20 48 77.41 212 82.17 20 86.96 83 75%
63 Rathna S G 180 82.57% 34 79.79% 111 75.51 36 58.06% 92 76.03 48 77.41 207 80.23 22 95.65 85 77%
64 Ravikumar Jadhav 172 78.90% 30 75.33% 97 65.99 46 74.19% 88 72.72 50 80.64 199 77.13 18 78.26 79 71%
65 Reshma Krishnan 162 75.31% 38 75.10% 110 74.83 36 58.06% 102 84.29 52 83.87 207 80.23 18 78.26 85 77%
66 Rishitha K A 202 92.66% 46 89.78% 125 85.03 54 87.09% 100 82.64 48 77.41 226 87.60 22 95.65 100 90%
67 Rithu Harish H 185 84.86% 42 81.20% 117 79.59 44 70.96% 94 77.68 48 77.41 215 83.33 21 91.30 88 79%
68 S. Amaresh 180 82.57% 34 78.45% 113 76.87 50 80.64% 106 87.60 54 87.09 200 77.52 18 78.26 83 75%
69 Saba Naaz H 205 94.04% 44 87.68% 129 87.76 60 96.77% 108 89.25 54 87.09 221 85.66 23 100.00 97 87%
70 Sahana M V 203 93.12% 46 88.76% 126 85.71 52 83.87% 101 83.47 54 87.09 233 90.31 19 82.61 92 83%
71 Samhitha S 190 87.16% 44 83.78% 121 82.31 54 87.09% 99 81.81 48 77.41 220 85.27 21 91.30 96 86%
72 Sampreetha R 189 86.70% 40 81.22% 115 78.23 42 67.74% 102 84.29 50 80.64 199 77.13 22 95.65 92 83%
73 Sanjana Mahesh 192 88.07% 44 85.69% 123 83.67 52 83.87% 91 75.20 48 77.41 219 84.88 22 95.65 96 86%
74 Sanjay M P 170 77.98% 24 75.89% 106 72.11 36 58.06% 104 85.95 58 93.54 197 76.36 18 78.26 73 66%
75 Sayira Banu Savantanavar 194 88.99% 40 84.98% 129 87.76 52 83.87% 93 76.85 32 76.19 219 84.88 23 100.00 92 83%
76 Seema K M 193 88.53% 40 81.87% 121 82.31 70 83.33% 93 76.85 24 57.14 207 80.23 22 78.57 92 83%
77 Sevanthi P 175 80.28% 42 77.93% 112 76.19 62 73.8% 00 00 00 00 195 75.58 21 75 85 77%
78 Shalini H S 0 0.00% 0 0 0 0.00 A A 64 52.89 14 33.33 2 0.78 0 0.00 0 0%
79 Sharmila P Gowda 138 63.30% 26 59.72% 88 59.86 50 59.52% 84 69.42 24 57.14 140 54.26 11 39.29 78 70%
80 Sheershika Jayasim 164 75.23% 26 75.11% 110 74.83 58 69.04% 97 80.16 30 71.42 202 78.29 21 75 80 72%
81 Sheetal J 189 86.70% 40 84.01% 114 77.55 70 83.33% 50 41.32 20 47.61 209 81.01 24 85.71 96 86%
82 Siddarth Pramod K M 66 30.28% 4 28.14% 27 18.37 12 14.28% 93 76.85 34 80.95 65 25.19 7 25.00 14 13%
83 Sneha H B 193 88.53% 44 83.76% 121 82.31 82 97.6% 109 90.08 32 76.19 216 83.72 22 78.57 96 86%
84 Soujanya 194 88.99% 42 85.02% 123 83.67 80 85.2% 91 75.20 32 76.19 218 84.50 24 85.71 87 78%
85 Sowmya Desai 178 81.65% 36 79.40% 114 77.55 66 78.57% 93 76.85 36 85.71 200 77.52 21 75.00 81 73%
86 Sowjanya P L 179 82.11% 42 78.64% 111 75.51 76 90.47% 98 80.91 38 90.47 209 81.01 23 82.14 81 73%
87 Sushma S 184 84.40% 42 80.11% 115 78.23 68 80.9% 98 80.91 32 76.19 210 81.40 21 75.00 88 79%
88 Sweekruthi B H 191 87.61% 42 85.99% 124 84.35 72 85.71% 96 79.33 36 85.71 219 84.88 22 78.57 94 85%
89 Syed Sajid Ahmed 179 82.11% 32 79.80% 113 76.87 68 80.9% 96 79.33 32 76.19 199 77.13 21 75 84 76%
90 Syeda Rabiya Muskan 191 87.61% 44 82.79% 121 82.31 68 80.9% 96 79.33 34 80.95 214 82.95 21 75 86 77%
91 Theertha V 189 86.70% 42 82.49% 121 82.31 70 83.33% 92 76.03 32 76.19 207 80.23 21 75 86 77%
92 Thiyyaguru Gnanendar Reddy 165 75.69% 28 75.31% 95 64.63 78 92.85% 107 88.42 32 76.19 194 75.19 21 75 79 71%
93 Uzma Ayub S 193 88.53% 46 82.69% 123 83.67 74 88.09% 96 79.33 32 76.19 213 82.56 24 85.71 91 82%
94 Varsha C K 181 83.03% 44 78.89% 113 76.87 72 85.7% 62 51.23 32 76.19 221 85.66 22 78.57 85 77%
95 Vidhi Singh 143 65.60% 38 64.58% 75 51.02 46 54.76% 61 50.41 10 23.80 145 56.20 19 67.86 67 60%
96 Vinayakumar K R 105 48.17% 10 35.75% 48 32.65 34 40.47% 100 82.64 34 80.95 84 32.56 6 21.43 56 50%
97 Vyshnavi V Bhaskar 195 89.45% 42 86.19% 126 85.71 72 85.71% 70 56.85 18 42.85 223 86.43 22 78.57 97 87%
98 Yashawanth M 93 42.66% 2 33.83% 63 42.86 24 28.57% 93 76.85 32 76.19 105 40.70 11 39.29 44 40%
99 Zainab Fathima 191 87.61% 38 84.22% 114 77.55 72 85.71% 208 80.62 21 75 93 84%
Sl No1212 Name SWASTHAVRITTA AGADATANTRA PRASOOTI TANTRA & STREE ROGA KAUMARABHRITYA   CHARAKAII Attendance %
Theory Practical Theory Practical Theory Practical Theory Practical Theory Theory Practical
Total class  conducted Total class conducted Total class conducted Total class conducted Total class conducted Total class conducted 50
14 14 hours 07 14 hours 14 14 hours 07 14 hours  8
Total class attended Total class attended Total class attended Total class conducted Total class attended Total class attended
1 Aishwarya P 10 3 6 10 04 4 62% 43%
2 Aisiri R Shetty 10 4 12 11 04 3 64% 86%
3 Ajay B 2 0 0 02 00 1 10% 00%
4 Amith Reddy 2 0 0 03 01 1 14% 00%
5 Amulya H U 11 4 12 10 07 7 78% 86%
6 Aneesha Jose 14 6 12 13 07 8 96% 86%
7 Anisa Sarvanth 13 6 12 13 07 8 94% 86%
8 Annapoorna K P 10 3 6 08 04 6 62% 43%
 9 Anuradha K H 9 4 8 09 05 6 66% 57%
10 Ausha Shetty 13 6 12 13 07 8 94% 86%
11 Apoorva Basavanneppa Chatrada 10 6 8 10 05 7 76% 57%
12 Arfaath Ahmed V 4 4 6 09 04 5 52% 43%
13 Aroma S Das 13 6 12 13 07 8 94% 86%
14 Athriya S 12 6 10 12 05 8 86% 71%
15 Bhargav Krishna K 10 1 0 06 03 1 42% 00%
16 Bhavyashri B R 10 3 6 08 03 5 58% 43%
17 Chaithra P T 4 2 4 06 02 4 36% 29%
18 Chandana Akkasali 11 4 8 09 05 5 68% 57%
19 Chandana S 10 5 10 13 02 7 74% 71%
20 Chandini C 3 1 6 09 01 3 34% 43%
21 Chandrashekar M S 9 4 8 09 05 4 62% 57%
22 Chayadevi J 11 2 12 09 05 6 66% 86%
23 Chetan Balappa Talawar 10 5 10 09 05 5 68% 71%
24 Chethankumar R 4 2 0 05 03 4 36% 00%
25 Darshitha M S 14 6 12 13 07 8 96% 86%
26 Divya T M 7 4 06 03 08 1 42% 57%
27 G P Yashaswini 9 4 12 03 10 6 % 71%
28 Gagana  S 6 5 06 06   10 6 68% 71%
29 Govardhan G 9 3 08 03 06 5 56% 86%
30 Grama Srirangaraju Sahana 5 2 07 03 04 4 42% 29%
31 Hamsa Prabha 13 6 12 07   08 7 90% 57%
32 Harsha Kumar K 11 3 12 05 12 7 76% 86%
33 Harshitha B V 14 6 13 07 14 7 94% 100%
34 Harshitha K 12 5 12 05 12 8 84% 86%
35 Harshitha L 12 6 13 06 12 7 88% 86%
36 Harshitha R 12 6 13 06 14 7 88% 100%
37 Hruthik P 11 5 13 06 10 8 86% 71%
38 Kaveri  S 12 5 13 06 12 7 86% 86%
39 K M Swadha Mishra 0 0 00 00 00 0 00% 00%
40 Lakshmi Narasimha Murthy 4 1 04 00 02 1 20% 14%
41 Lekhanashree U K 3 1 05 03 04 2 28% 29%
42 Meghana N 7 1 09 03 06 6 52% 43%
43 Mohammed Zain 9 4 10 06 10 5 68% 71%
44 M Mohanashree 6 3 03 02 02 2 32% 14%
45 Monica V Nayak 2 0 00 00 00 0 4% 00%
46 Motilal B Nayak 12 6 13 05 12 6 84% 86%
47 Muthuswami Gari Vineela 6 3 08 03 06 3 46% 43%
48 Namratha MPM 10 3 08 04 08 5 60% 57%
49 Nandish K K 12 6 13 06 14 8 90% 100%
50 Nataraj U 12 6 12 05 14 7 84% 100%
51 Neethu M 14 14 6 13 06 7 92% 100%
52 Nikhil H R 2 4 2 05 02 2 26% 29%
53 Nisha B P 14 14 6 11 06 8 90% 100%
54 Nischitha KM 13 12 6 12 05 7 86% 86%
55 Nithin K M 10 14 4 12 03 5 68% 100%
56 Nithya M 1 0 0 01 01 0 6% 00%
57 Nithya P 13 12 6 12 06 7 88% 86%
58 Nivesh  Gowda S 6 8 5 08 04 2 50% 57%
59 Pakala Alekhya 8 8 3 08 02 6 54% 57%
60 Parineetha Raj 14 14 6 13 07 7 94% 100%
61 Parvathi G J 11 8 6 12 05 8 84% 57%
62 Pooja BS 13 12 6 13 06 6 88% 86%
63 Pooja C 9 12 3 10 06 4 64% 86%
64 Pooja N 11 12 6 13 04 6 80% 86%
65 Pooja S 11 12 4 12 06 7 80% 86%
66 Poornachandra C S 10 12 6 11 03 6 72% 86%
67 Praveenkumar B S 5 4 2 08 03 4 44% 29%
68 Priyadarshini R 12 10 5 11 06 8 84% 71%
69 Rachana B N 11 10 6 09 06 6 76% 71%
70 Rakshitha R 14 14 6 13 07 8 96% 100%
71 Ranjan PK 4 4 2 06 02 3 34% 29%
72 Rohit S Patil 8 8 6 08 03 2 54% 57%
73 Sahana B R 7 6 4 08 03 6 56% 43%
74 Sahana P 10 `10 4 11 04 4 66% 71%
75 Sahana T D 10 12 4 09 05 6 68% 86%
76 Samarath C M 12 6 13 12 06 8 90% 86%
77 Sameeksha MS 10 6 12 12 06 7 82% 86%
78 Sanjana DM 13 6 13 12 07 8 94% 86%
79 Sanjana YC 13 4 12 12 06 7 84% 86%
80 Shreya HS 11 4 10 10 05 5 70% 71%
81 Shreya S 9 4 08 06 04 5 60% 43%
82 Srinidhi K 13 6 10 10 07 7 86% 71%
83 Sindhu G 10 3 12 12 05 7 74% 86%
84 Sneha H 10 5 11 10 06 7 78% 71%
85 Sneha K 13 6 13 12 07 8 94% 86%
86 Spandana M 13 3 10 10 06 6 76% 71%
87 Subika Darshini M 10 5 12 10 05 4 72% 71%
88 Surabhi S 13 5 10 12 07 8 86% 86%
89 Tejaswi A R 5 2 07 06 03 4 42% 43%
90 Thejaswini B L 11 4 09 10 05 6 70% %71
91 Vaishnavi V Kulkarni 12 6 12 10 04 6 80% 71%
92 Varshitha B S 11 5 12 12 06 8 84% 86%
93 Vidyashree K 11 4 10 08 06 5 72% 57%
94 Yasho Sangeetha S 5 3 07 04 03 4 44% 29%
95 Yashwanth A G 10 3 09 08 04 5 62% 57%
96 Yogesh R 8 3 08 06 02 5 52% 43%
97 Gayathri U Malode 14 6 13 12 07 7 94% 86%
98 Razain Ashraf 0 0 00 00 00 0 00% 00%
99 Fathima Zohra 12 6 07 10 06 8 78% 71%
Sl No Name SWASTHAVRITTA AGADATANTRA PRASOOTI TANTRA & STREE ROGA KAUMARABHRITYA CHARAKAII Attendance %
Theory Practical Theory Practical Theory Practical Theory Practical Theory Theory Practical
Total class conducted Total class conducted Total class conducted Total class conducted Total class conducted Total class conducted
T – 103; P- 70   
36 16 h 13 24 h 30 16 h 14 14 h 10
Total class attended Total class attended Total class attended Total class conducted Total class attended Total class attended
1 Aishwarya P 30 11 23 11 12 9 82% 86%
2 Aisiri R Shetty 26 9 21 12 12 9 75% 86%
3 Ajay B 0 0 00 00 00 0 00 29%
4 Amith Reddy 9 0 03 05 06 1 17% 43%
5 Amulya H U 26 9 24 10 14 7 74% 100
6 Aneesha Jose 34 12 28 13 14 9 93% 100
7 Anisa Sarvanth 33 11 25 12 12 10 88% 86%
8 Annapoorna K P 33 12 24 13 14 9 88% 100
 9 Anuradha K H 30 12 26 11 14 9 85% 100
10 Ausha Shetty 34 10 25 12 14 9 87% 100
11 Apoorva B. Chatrada 28 9 23 09 14 8 75% 100
12 Arfaath Ahmed V 22 7 22 10 12 8 67% 86%
13 Aroma S Das 33 10 26 12 14 9 87% 100
14 Athriya S 32 11 24 12 14 9 85% 100
15 Bhargav Krishna K 22 07 19 07 10 3 56% 71%
16 Bhavyashri B R 28 10 26 11 10 6 79% 71%
17 Chaithra P T 29 11 27 12 14 9 85% 100
18 Chandana Akkasali 33 12 27 12 14 10 91% 100
19 Chandana S 32 11 27 10 14 3 81% 100
20 Chandini C 18 05 30 07 00 1 59% 00
21 Chandrashekar M S 32 10 27 14 10 9 89% 71%
22 Chayadevi J 31 09 24 12 12 9 83% 86%
23 Chetan Balappa Talawar 11 04 07 04 00 0 25% 00
24 Chethankumar R 34 08 20 12 10 5 77% 71%
25 Darshitha M S 32 08 27 12 12 9 85% 86%
26 Divya T M 32 14 09 24 13 9 84% 88%
27 G P Yashaswini 30 14 07 26 10 6 77% 88%
28 Gagana  S 33 14 07 25 10 7 80% 88%
29 Govardhan G 32 14 09 21 11 5 76% 88%
30 Grama Srirangaraju Sahana 36 12 12 26 14 9 94% 75%
31 Hamsa Prabha 34 14 12 27 13 10 93% 88%
32 Harsha Kumar K 31 14 11 26 13 8 86% 88%
33 Harshitha B V 34 14 11 29 13 10 94% 88%
34 Harshitha K 34 14 11 28 11 8 89% 88%
35 Harshitha L 33 14 12 25 13 7 87% 88%
36 Harshitha R 35 14 13 29 14 9 97% 88%
37 Hruthik P 27 12 09 21 12 8 75% 75%
38 Kaveri  S 28 14 12 24 12 8 82% 88%
39 K M Swadha Mishra 0 0 00 00 00 0 00 0%
40 Lakshmi Narasimha Murthy 26 14 08 21 12 8 73% 88%
41 Lekhanashree U K 23 8 04 20 08 3 56% 50%
42 Meghana N 24 8 08 17 06 6 59% 50%
43 Mohammed Zain 29 12 08 23 10 7 75% 75%
44 M Mohanashree 17 10 03 13 04 5 41% 63%
45 Monica V Nayak 8 4 09 16 06 0 38% 25%
46 Motilal B Nayak 28 12 06 17 08 6 63% 88%
47 Muthuswami Gari Vineela 18 12 02 15 05 6 45% 75%
48 Namratha MPM 29 14 08 21 07 7 70% 88%
49 Nandish K K 28 14 09 22 12 8 77% 88%
50 Nataraj U 32 14 12 27 11 8 87% 88%
51 Neethu M 33 12 26 16 13 10 91% 100%
52 Nikhil H R 25 08 22 14 08 7 68% 88%
53 Nisha B P 32 11 24 14 11 8 86% 88%
54 Nischitha KM 33 12 29 14 13 10 94% 88%
55 Nithin K M 20 05 18 14 09 5 55% 88%
56 Nithya M 0 00 00 00 00 0 00 00%
57 Nithya P 31 13 28 14 13 10 92% 88%
58 Nivesh  Gowda S 29 10 17 12 10 4 68% 75%
59 Pakala Alekhya 31 08 22 16 11 6 76% 100%
60 Parineetha Raj 35 12 29 16 13 10 96% 100%
61 Parvathi G J 21 07 20 10 08 7 61% 63%
62 Pooja BS 26 09 20 14 08 6 67% 88%
63 Pooja C 34 11 27 16 12 7 88% 100%
64 Pooja N 28 11 25 16 09 3 74% 100%
65 Pooja S 33 09 25 14 11 6 82% 88%
66 Poornachandra C S 24 09 22 12 09 3 65% 75%
67 Praveenkumar B S 34 09 24 14 13 7 85% 88%
68 Priyadarshini R 25 12 24 12 08 4 71% 75%
69 Rachana B N 34 12 24 16 13 8 88% 100%
70 Rakshitha R 33 11 29 16 13 10 93% 100%
71 Ranjan PK 33 06 21 14 12 4 74% 88%
72 Rohit S Patil 28 08 14 10 11 2 61% 63%
73 Sahana B R 30 11 24 12 10 2 75% 75%
74 Sahana P 30 11 25 14 12 9 85% 88%
75 Sahana T D 30 10 27 12 10 6 81% 75%
76 Samarath C M 32 10 22 24 11 9 82% 92
77 Sameeksha MS 30 11 20 27 11 9 85% 83%
78 Sanjana DM 32 12 22 28 13 9 91% 92%
79 Sanjana YC 32 12 22 27 11 8 87% 92%
80 Shreya HS 29 09 22 23 11 9 79% 92%
81 Shreya S 28 11 18 23 09 6 75% 75
82 Srinidhi K 34 12 22 26 12 10 87% 92%
83 Sindhu G 28 10 20 24 12 6 78% 83%
84 Sneha H 34 11 18 28 13 8 91% 75
85 Sneha K 34 13 24 29 14 10 97% 100
86 Spandana M 29 10 22 24 11 8 80% 92%
87 Subika Darshini M 25 07 18 19 07 7 63% 75
88 Surabhi S 32 12 20 26 12 8 87% 83%
89 Tejaswi A R 29 09 12 21 11 7 75% 50
90 Thejaswini B L 29 08 18 24 08 5 72% 75
91 Vaishnavi V Kulkarni 30 09 20 28 11 7 83% 83%
92 Varshitha B S 34 12 22 29 12 8 92% 92%
93 Vidyashree K 35 11 22 29 12 9 93% 92%
94 Yasho Sangeetha S 22 11 16 18 09 6 64% 67%
95 Yashwanth A G 27 09 20 25 08 7 74% 83%
96 Yogesh R 27                       11 18 25 11 8 80% 75
97 Gayathri U Malode 34 12 22 28 12 9 92% 92%
98 Razain Ashraf 0 00 0 00 00 0 00 0
99 Fathima Zohra 31 08 20 24 09 7 77% 83%
Sl No Name SWASTHAVRITTA AGADATANTRA PRASOOTI TANTRA & STREE ROGA KAUMARABHRITYA   CHARAKAII Attendance %
Theory Practical Theory Practical Theory Practical Theory Practical Theory Theory Practical
Total class conducted Total class conducted Total class conducted Total class conducted Total class conducted Total class conducted
T – 103; P- 70   
27 20 13 20 20 20 11 20 8 79
Total class attended Total class attended Total class attended Total class conducted Total class attended Total class attended
1 Aishwarya P 18 18 11 14 08 8 75% 90%
2 Aisiri R Shetty 23 18 12 18 11 8 91% 90%
3 Ajay B 0 0 0 01 00 0 01% 0%
4 Amith Reddy 0 0 0 00 00 0 00% 0%
5 Amulya H U 21 16 10 15 09 7 79% 80%
6 Aneesha Jose 22 18 10 16 08 8 81% 90%
7 Anisa Sarvanth 21 12 12 17 08 8 84% 60%
8 Annapoorna K P 20 18 12 15 08 8 80% 90%
 9 Anuradha K H 22 16 09 16 09 8 81% 80%
10 Ausha Shetty 20 20 11 19 10 8 86% 100%
11 Apoorva B. Chatrada 20 18 11 16 10 8 82% 90%
12 Arfaath Ahmed V 17 14 07 16 05 8 67% 70%
13 Aroma S Das 23 20 12 19 09 8 90% 100%
14 Athriya S 19 18 09 15 08 8 75% 90%
15 Bhargav Krishna K 0 2 01 02 01 0 05% 10%
16 Bhavyashri B R 21 18 11 16 10 8 84% 90%
17 Chaithra P T 21 16 10 15 09 7 79% 80%
18 Chandana Akkasali 22 16 10 15 09 7 78% 80%
19 Chandana S 17 12 09 15 08 8 72% 60%
20 Chandini C 16 12 08 11 07 8 63% 60%
21 Chandrashekar M S 23 14 13 17 11 8 91% 70%
22 Chayadevi J 25 18 11 18 09 8 90% 90%
23 Chetan Balappa Talawar 2 2 06 02 03 0 17% 10%
24 Chethankumar R 20 14 10 17 08 7 79% 70%
25 Darshitha M S 20 16 08 17 08 8 77% 80%
26 Divya T M 12 05 12 08 04 6 49% 40%
27 G P Yashaswini 24 12 16 12 11 8 90% 60%
28 Gagana  S 25 09 13 10 07 8 79% 50%
29 Govardhan G 18 10 13 12 07 7 70% 60%
30 Grama Srirangaraju Sahana 23 11 19 18 10 8 90% 90%
31 Hamsa Prabha 20 12 19 18 10 8 87% 90%
32 Harsha Kumar K 20 11 13 10 08 8 79% 50%
33 Harshitha B V 24 13 18 20 11 8 94% 100%
34 Harshitha K 22 12 17 20 08 8 85% 100%
35 Harshitha L 20 10 17 16 09 8 81% 80%
Sl No Name Swasthavritta Agadatantra Prasooti Tantra & Stree Roga Kaumarabhrithya Caraka II Attendance %
Theory Practical Practical Theory Practical Theory Practical
Total class conducted Total class conducted Total class conducted
27 20 13 20 20 20 11 20 8  79
Total class attended Total class attended Total class attended
36 Harshitha R 24 13 19 16 10 8 94% 80%
37 Hruthik P 19 12 19 18 10 8 86% 90%
38 Kaveri  S 23 13 15 20 09 8 86% 100%
39 K M Swadha Mishra 0 00 00 00 00 0 00% 00
40 Lakshmi Narasimha Murthy 14 09 12 10 06 4 57% 50%
41 Lekhanashree U K 19 08 11 08 07 8 67% 40%
42 Meghana N 19 11 14 18 07 7 73% 90%
43 Mohammed Zain 21 10 17 12 06 8 79% 60%
44 M Mohanashree 10 02 09 08 06 6 42% 40%
45 Monica V Nayak 25 12 18 20   10 8 92% 100%
46 Motilal B Nayak 20 12 15 12 10 8 82% 60%
47 Muthuswami Gari Vineela 12 05 10 04 04 5 46% 20%
48 Namratha MPM 16 08 11 12 07 8 63% 60%
49 Nandish K K 8 04 05 06 04 0 27% 30%
50 Nataraj U 21 13 19 18 11 8 91% 90%
51 Neethu M 22 13 20 18 10 8 90% 100%
52 Nikhil H R 19 08 12 12 09 8 71% 60%
53 Nisha B P 20 11 18 18 09 8 84% 90%
54 Nischitha KM 22 11 14 16 07 8 81% 70%
55 Nithin K M 17 07 14 14 08 7 67% 70%
56 Nithya M 0 00 00 00 00 0 00% 00%
57 Nithya P 23 11 20 17 09 8 86% 100%
58 Nivesh  Gowda S 16 06 08 13 07 5 60% 40%
59 Pakala Alekhya 11 06 04 07 05 7 46% 20%
60 Parineetha Raj 23 11 20 16 10 8 86% 100%
61 Parvathi G J 15 11 10 08 06 5 57% 50%
62 Pooja BS 15 10 18 15 07 8 70% 90%
63 Pooja C 18 12 18 17 09 8 81% 90%
64 Pooja N 17 08 12 15 10 8 73% 60%
65 Pooja S 15 06 12 18 06 8 67% 60%
66 Poornachandra C S 20 09 12 09 06 6 63% 60%
67 Praveenkumar B S 22 12 14 14 09 8 82% 70%
68 Priyadarshini R 22 11 16 14 07 8 79% 80%
69 Rachana B N 22 12 20 19 08 8 87% 100%
70 Rakshitha R 23 12 20 19 10 8 91% 100%
71 Ranjan PK 22 13 14 16 10 8 87% 70%
72 Rohit S Patil 10 05 04 08 04 0 34% 20%
73 Sahana B R 21 09 16 16 08 8 79% 80%
74 Sahana P 23 08 20 13 09 8 77% 100%
75 Sahana T D 12 08 14 14 08 8 63% 70%
Sl No Name Swasthavritta Agadatantra Prasooti tantra & Stree Roga Kaumarabhrithya   Caraka II Attendance %
Theory Practical Theory Practical Theory Practical Theory Practical Theory Theory Practical
Total class conducted Total class conducted Total class conducted Total class conducted Total class conducted Total class conducted
27 20 13 20 20 20 11 20 8  79
Total class attended Total class attended Total class attended Total class conducted Total class attended Total class attended
76 Samarath C M 20 13 17 10 18 8 86% 90%
77 Sameeksha MS 23 09 20 08 14 8 86% 70%
78 Sanjana DM 19 12 16 10 18 8 82% 90%
79 Sanjana YC 21 11 18 08 20 8 84% 100%
80 Shreya HS 21 11 14 10 18 8 81% 90%
81 Shreya S 22 12 14 09 14 7 81% 70%
82 Srinidhi K 22 12 16 09 18 7 84% 90%
83 Sindhu G 18 13 18 10 18 8 85% 90%
84 Sneha H 23 13 20   10 16 8 94% 80%
85 Sneha K 24 10 17 09 18 8 86% 90%
86 Spandana M 21 09 16 10 18 8 81% 90%
87 Subika Darshini M 18 11 15 08 12 8 76% 60%
88 Surabhi S 22 12 17 10 20 8 87% 100%
89 Tejaswi A R 15 10 10 05 06 7 60% 30%
90 Thejaswini B L 12 08 12 08 08 8 61% 40%
91 Vaishnavi V Kulkarni 18 12 15 10 16 8 80% 80%
92 Varshitha B S 22 09 19 10 14 8 86% 70%
93 Vidyashree K 20 11 19 09 20 8 85% 100%
94 Yasho Sangeetha S 20 09 15 06 10 7 72% 50%
95 Yashwanth A G 14 10 11 08 14 5 61% 70%
96 Yogesh R 21 12 17 11 18 7 86% 90%
97 Gayathri U Malode 21 12 14 09 18 7 80% 90%
98 Razain Ashraf 0 00 00 00 00 0 00% 20%
99 Fathima Zohra 15 09 13 07 16 6 63% 80%
Sl No Name SWASTHAVRITTA AGADATANTRA PRASOOTI TANTRA & STREE ROGA KAUMARABHRITYA   CHARAKAII Attendance %
Theory Practical Theory Practical Theory Practical Theory Practical Theory Theory Practical
Total class conducted Total class conducted Total class conducted Total class conducted Total class conducted Total class conducted

 

T – 103; P- 70 

27 26 14 26 h 26 28 17 28 16 100
Total class attended Total class attended Total class attended Total class conducted Total class attended Total class attended
1 Aishwarya P 23 11 23 26 15 11 83% 93%
2 Aisiri R Shetty 18 11 21 20 08 11 69% 71%
3 Ajay B 0 0 00 00 00 0 0% 00
4 Amith Reddy 0 0 00 00 00 0 0% 00
5 Amulya H U 23 12 24 24    15 15 89% 86%
6 Aneesha Jose 21 10 22 24   13 13 79% 86%
7 Anisa Sarvanth 25 14 25 28 16 13 93% 100
8 Annapoorna K P 22 12 26 28 15 13 88% 100
 9 Anuradha K H 26 11 25 28 15 15 92% 100
10 Ausha Shetty 27 13 26 28 16 15 97% 100
11 Apoorva B. Chatrada 23 10 23 26 13 13 82% 93%
12 Arfaath Ahmed V 17 10 20 00 11 10 68% 00
13 Aroma S Das 27 13 26 28 16 15 97% 100
14 Athriya S 22 14 22 26 16 13 87% 93%
15 Bhargav Krishna K 0 2 00 00    01 0 3% 00
16 Bhavyashri B R 24 14 25 26    16 14 93% 93%
17 Chaithra P T 23 11 25 26 15 15 89% 93%
18 Chandana Akkasali 25 14 25 28 16 14 94% 100
19 Chandana S 0 0 00 00 00 0 0% 00
20 Chandini C 0 1 00 00 00 0 1% 00
21 Chandrashekar M S 21 14 24 24 15 15 89% 86%
22 Chayadevi J 16 09 21 24 10 12 68% 86%
23 Chetan Balappa Talawar 0 00 00 00 03 0 3% 00
24 Chethankumar R 19 11 21 26 16 14 81% 93%
25 Darshitha M S 14 11 18 28 11 11 65% 100
26 Divya T M 19 07 22 23 10 8 67% 85%
27 G P Yashaswini 23 11 20 25 13 14 86% 77%
28 Gagana  S 16 08 20 16 14 12 66% 77%
29 Govardhan G 18 12 18 20 14 15 79% 69%
30 Grama Srirangaraju Sahana 25 13 26 24 14 15 91% 100
31 Hamsa Prabha 25 12 26 26 14 13 90% 100
32 Harsha Kumar K 8 1 06 5 03 6 23% 23%
33 Harshitha B V 26 12 26 25 15 15 93% 100
34 Harshitha K 24 13 22 24 16 15 92% 85%
35 Harshitha L 18 08 12 18 10 8 62% 46%
36 Harshitha R 26 14 24 25 16 15 96% 92%
37 Hruthik P 22 12 22 23 13 12 82% 85%
38 Kaveri  S 25 12 18 24 12 14 87% 69%
39 K M Swadha Mishra 00 00 00 00 00 0 0% 0
40 Lakshmi Narasimha Murthy 22 10 22 24 12 13 81% 85%
41 Lekhanashree U K 3 01 02 7 02 1 14% 8%
42 Meghana N 19 09 18 17 12 11 68% 69%
43 Mohammed Zain 3 00 02 3 00 1 7% 8%
44 M Mohanashree 0 00 00 3 00 0 3% 00
45 Monica V Nayak 22 13 22 25 16 14 90% 85%
46 Motilal B Nayak 24 14 20 19 15 14 86% 77%
47 Muthuswami Gari Vineela 4 00 02 12 01 2 19% 8%
48 Namratha MPM 24 12 26 22 15 13 86% 100
49 Nandish K K 0 00 00 1 00 0 1% 0
50 Nataraj U 23 12 26 21 15 13 84% 100
51 Neethu M 27 13 24 16 28 14 94%  100
52 Nikhil H R 12 06 14 11 14 10 53%   50
53 Nisha B P 26 12 23 15 26 13 89% 93%
54 Nischitha KM 23 13 23 12 24 12 83% 86%
55 Nithin K M 22 13 24 14 22 12 85% 79%
56 Nithya M 4 00 4 00 02 1 9% 7%
57 Nithya P 30 12 24 15 28 13 94% 100
58 Nivesh  Gowda S 17 08 18 10 16 9 62% 57%
59 Pakala Alekhya 21 12 22 10 16 11 76% 57%
60 Parineetha Raj 23 14 24 16 28 15 92% 100
61 Parvathi G J 9 01 6 03 00 0 19% 00
62 Pooja BS 18 11 18 10 18 11 68% 64%
63 Pooja C 24 13 21 13 16 15 86% 57%
64 Pooja N 2 00 00 00 00 0 2% 00
65 Pooja S 22 11 23 13 26 13 82% 93%
66 Poornachandra C S 0 00 2 01 04 2 5% 14%
67 Praveenkumar B S 20 10 20 14 24 14 78% 86%
68 Priyadarshini R 21 11 21 12 18 12 77% 64%
69 Rachana B N 22 13 23 15 24 14 87% 86%
70 Rakshitha R 24 14 25 16 28 15 94% 100
71 Ranjan PK 16 10 19 11 14 15 71% 50
72 Rohit S Patil 0 01 00 01 04 1 3% 14%
73 Sahana B R 2 03 00 03 02 2 10% 7%
74 Sahana P 21 13 24 16 28 12 86% 100
75 Sahana T D 18 11 16    09 18 9 63% 64%
76 Samarath C M 24 22 13 24 15 15 91% 85%
77 Sameeksha MS 20 24 12 23 12 14 81% 92%
78 Sanjana DM 25 26 11 25 15 14 90% 100%
79 Sanjana YC 22 26 09 22 13 15 81% 100%
80 Shreya HS 22 26 12 20 14 12 80% 100%
81 Shreya S 9 12 02 7 05 4 27% 46%
82 Srinidhi K 6 24 11 24 15 14 70% 92%
83 Sindhu G 20 26 10 22 12 12 76% 100%
84 Sneha H 20 24 11 22 13 13 79% 92%
85 Sneha K 24 26 13 25   16 15 93% 100%
86 Spandana M 23 26 11 19   13 14 80% 100%
87 Subika Darshini M 10 12 07 12   06 8 43% 46%
88 Surabhi S 26 24 11 24 15 15 91% 92%
89 Tejaswi A R 13 16 07 18 09 11 58% 62%
90 Thejaswini B L 10 14 05 9 06 7 37% 54%
91 Vaishnavi V Kulkarni 13 14 09 15 09 5 51% 54%
92 Varshitha B S 23 26 14 24 15 15 91% 100%
93 Vidyashree K 12 14 09 14 09 8 52% 54%
94 Yasho Sangeetha S 9 14 06 6 04 7 32% 54%
95 Yashwanth A G 17 12 11 23 13 14 78% 46%
96 Yogesh R 23 24 13 23 15 14 88% 92%
97 Gayathri U Malode 24 26 14 24 16 15 93% 100%
98 Razain Ashraf 0 0 00 00 00 0 0% 0%
99 Fathima Zohra 23 20 12 19 13 12 79% 77%
Sl No Name SWASTHAVRITTA AGADATANTRA PRASOOTI TANTRA & STREE ROGA KAUMARABHRITYA   CHARAKAII Attendance %
Theory Practical Theory Practical Theory Practical Theory Practical Theory Theory Practical
Total class  conducted Total class conducted Total class conducted Total class conducted Total class conducted Total class conducted
T –49 ; P- 00
15 16 08 16 12 14 07 07 07
Total class attended Total class attended Total class attended Total class conducted Total class attended Total class attended
1 Aishwarya P 14 06 12 09 06 6 84% 75
2 Aisiri R Shetty 11 07 14 10 06 6 82% 87.5
3 Ajay B 0 00 00 00 00 6 12% 0
4 Amith Reddy 0 00 00 00 00 0 00 0
5 Amulya H U 15 08 16 12 06 7 98% 100
6 Aneesha Jose 15 08 16 12 07 7 100% 100
7 Anisa Sarvanth 12    06 12 08 04 5 71% 75
8 Annapoorna K P 13 08 16 12 07 6 94% 100
 9 Anuradha K H 14 07 14 10 07 6 90% 87.5
10 Ausha Shetty 11 07 14 11 07 5 84% 87.5
11 Apoorva B. Chatrada 12 07 14 10 07 6 86% 87.5
12 Arfaath Ahmed V 14 07 14 10 07 7 92% 87.5
13 Aroma S Das 15 08 16 12 06 7 98% 100
14 Athriya S 14 08 16 11 05 7 92% 100
15 Bhargav Krishna K 0 00 00 00    00 0 00 0
16 Bhavyashri B R 13 08 16 12    07 7 96% 100
17 Chaithra P T 15 08 16 12    07 7 100 100
18 Chandana Akkasali 15 08 16 12 07 7 100 100
19 Chandana S 8 05 08 07 03 4 55% 50
20 Chandini C 10 04 08 04 04 0 45% 50
21 Chandrashekar M S 12 08 16 11 06 6 88% 100
22 Chayadevi J 11 07 14 09 05 7 80% 87.5
23 Chetan Balappa Talawar 3 01 02 01 00 1 12% 12.5
24 Chethankumar R 11 08 16 11 05 7 86% 100
25 Darshitha M S 11 07 14 10 06 6 82% 87.5
26 Divya T M 12 07 11 04 6 7 84% 85.71
27 G P Yashaswini 14 06 09 06 7 7 86% 100
28 Gagana  S 11 07 10 06 4 5 80% 57.14
29 Govardhan G 10 04 05 07 7 2 57% 100
30 Grama Srirangaraju Sahana 13 08 11 07 7 7 94% 100
31 Hamsa Prabha 14 08 11 07 6 6 94% 85.71
32 Harsha Kumar K 12 05 07 04 4 5 67% 57.14
33 Harshitha B V 15 08 12 07 7 7 1005      100
34 Harshitha K 13 07 10 07 6 6 88% 85.71
35 Harshitha L 15 08 12 07 6 5 96% 85.71
Sl No Name Swasthavritta Agadatantra Prasooti Tantra & Stree Roga Kaumarabhrithya Caraka II Attendance %
Theory Practical Practical Theory Practical Theory Practical
Total class  conducted Total class conducted Total class conducted
15 16 08 16 12 14 07 07 07
Total class attended Total class attended Total class attended
36 Harshitha R 15 08 11 07 7 6 96% 85.71
37 Hruthik P 14 07 11 06 6 7 92% 85.71
38 Kaveri  S 14 08 11 07 6 6 94% 85.71
39 K M Swadha Mishra 0 00 00 00 0 0 00 00
40 Lakshmi Narasimha Murthy 13 07 10 03 7 7 82% 100
41 Lekhanashree U K 10 07 06 03 2 3 59% 28.57
42 Meghana N 14 04 10 06 5 6 82% 71.42
43 Mohammed Zain 10 05 07 00 6 4 53% 85.71
44 M Mohanashree 5 04 05 03 3 4 43% 42.85
45 Monica V Nayak 15 08 12   07 6 7 100% 85.71
46 Motilal B Nayak 15 08 12 06 6 7 98% 85.71
47 Muthuswami Gari Vineela 6 04 06 03 3 1 41% 42.85
48 Namratha MPM 15 08 12 07 6 7 100% 85.71
49 Nandish K K 0 02 02 02 2 3 18% 28.57
50 Nataraj U 15 08 12 07 7 7 100% 100
51 Neethu M 13 16 08 12 04 6 88% 100%
52 Nikhil H R 15 12 08 11   06 7 96% 75%
53 Nisha B P 14 16 08 12 07 7 98% 100%
54 Nischitha KM 12 14 08 11 07 7 92% 88%
55 Nithin K M 12 12 07 10 05 7 84% 75%
56 Nithya M 0 0 02 03 00 0 10% 0%
57 Nithya P 14 16 08 12 06 6 94% 100%
58 Nivesh  Gowda S 11 12 03 06 04 5 59% 75%
59 Pakala Alekhya 13 14 08 12 05 6 90% 88%
60 Parineetha Raj 14 16 08 12 07 7 98% 100%
61 Parvathi G J 7 2 04 06 04 0 43% 13%
62 Pooja BS 10 14 04 06 02 5 55% 88%
63 Pooja C 12 12 08 11 05 7 88% 75%
64 Pooja N 10 10 05 07 04 4 61% 63%
65 Pooja S 12 10 07 10 07 7 88% 63%
66 Poornachandra C S 11 1 05 07 04 4 63% 6%
67 Praveenkumar B S 7 6 04 05 05 2 47% 38%
68 Priyadarshini R 13 14 08 11 07 6 92% 88%
69 Rachana B N 12 16 04 08 07 7 78% 100%
70 Rakshitha R 14 16 07 10 07 7 92% 100%
71 Ranjan PK 8 10 05 07 02 4 53% 63%
72 Rohit S Patil 3 6 04 05 04 1 35% 38%
73 Sahana B R 9 12 06 08 06 5 69% 75%
74 Sahana P 15 14 08 12 06 7 98% 88%
75 Sahana T D 9 16 06 08    04 6 67% 100%
Sl No Name Swasthavritta Agadatantra Prasooti tantra & Stree Roga Kaumarabhrithya   Caraka II Attendance %
Theory Practical Theory Practical Theory Practical Theory Practical Theory Theory Practical
Total class  conducted Total class conducted Total class conducted Total class conducted Total class conducted Total class conducted
15 16 08 16 12 14 07 07
Total class attended Total class attended Total class attended Total class conducted Total class attended Total class attended
76 Samarath C M 13 08 12 12 06 5 90% 86%
77 Sameeksha MS 14 06 09 10 06 6 84% 71%
78 Sanjana DM 15 08 12 14 07 7 100% 100%
79 Sanjana YC 11 07 10 10 07 4 80% 71%
80 Shreya HS 14 08 12 14 07 7 98% 100%
81 Shreya S 12 08 11 12 05 6 86% 86%
82 Srinidhi K 13 08 12 14 07 6 94% 100%
83 Sindhu G 14 08 12 14 07 7 98% 100%
84 Sneha H 12 06 09 10   06 5 78% 71%
85 Sneha K 15 08 12 14   07 7 100% 100%
86 Spandana M 10 08 12 14   05 6 84% 100%
87 Subika Darshini M 0 00 00 04   02 1 06% 29%
88 Surabhi S 13 08 12 14 07 7 96% 100%
89 Tejaswi A R 15 08 12 14 07 7 100% 100%
90 Thejaswini B L 10 03 04 06 02 3 45% 43%
91 Vaishnavi V Kulkarni 13 08 12 14 06 6 92% 100%
92 Varshitha B S 12 08 11 10 06 7 90% 71%
93 Vidyashree K 14 08 12 14 07 7 98% 100%
94 Yasho Sangeetha S 7 02 04 04 04 3 41% 29%
95 Yashwanth A G 14 08 11 12 06 7 94% 86%
96 Yogesh R 14 08 11 14 07 7 96% 100%
97 Gayathri U Malode 13 08 11 14 07 7 94% 100%
98 Razain Ashraf 0 00 00 00 00 0 00 00
99 Fathima Zohra 13 07 10 12 07 7 90% 86%

Sl No Name SWASTHAVRITTA AGADATANTRA PRASOOTI TANTRA & STREE ROGA KAUMARABHRITYA   CHARAKAII Attendance %
Theory Practical Theory Practical Theory Practical Theory Practical Theory Theory Practical
Total class conducted Total class conducted Total class conducted Total class conducted Total class conducted Total class conducted
T -116 ;  P -00   
35 00 16 00 30 00 18 00 17
Total class attended Total class attended Total class attended Total class conducted Total class attended Total class attended
1 Aishwarya P 35 15 21 18 17 91%
2 Aisiri R Shetty 35 15 30 16 17 97%
3 Ajay B 0 00 00 00 0 00
4 Amith Reddy 0 00 00 00 0 00
5 Amulya H U 35 14 30 16 17 97%
6 Aneesha Jose 35 12 30 18 17 97%
7 Anisa Sarvanth 35 15 22 17 17 91%
8 Annapoorna K P 35 15 30 17 17 98%
 9 Anuradha K H 34 15 30 17 17 97%
10 Ausha Shetty 35 14 26 16 17 93%
11 Apoorva B. Chatrada 34 14 25 18 17 93%
12 Arfaath Ahmed V 34 14 24 18 17 92%
13 Aroma S Das 35 14 30 18 17 98%
14 Athriya S 32 14 30 17 17 95%
15 Bhargav Krishna K 0 00 00 00 0 00
16 Bhavyashri B R 35 16 27 18 17 97%
17 Chaithra P T 33 15 30 17 17 97%
18 Chandana Akkasali 34 16 28 18 17 97%
19 Chandana S 34 14 24 16 14 88%
20 Chandini C 33 15 26 15 17 91%
21 Chandrashekar M S 30 14 25 16 17 88%
22 Chayadevi J 32 12 23 17 17 87%
23 Chetan Balappa Talawar 15 8 12 08 12 47%
24 Chethankumar R 35 13 27 15 17 92%
25 Darshitha M S 33 15 28 18 17 96%
26 Divya T M 29 15 27 15 15 87%
27 G P Yashaswini 30 15 30 17 17 94%
28 Gagana  S 34 15 27 18 17 96%
29 Govardhan G 35 12 19 16 17 85%
30 Grama Srirangaraju Sahana 35 15 27 17 17 96%
31 Hamsa Prabha 35 16 30 18 17 100%
32 Harsha Kumar K 35 14 26 16 17 93%
33 Harshitha B V 35 14 30 18 17 98%
34 Harshitha K 35 15 30 18 17 99%
35 Harshitha L 35 14 30 16 17 97%
Sl No  

 

Name

Swasthavritta Agadatantra Prasooti Tantra & Stree Roga Kaumarabhrithya Caraka II Attendance %
Theory Practical Practical Theory Practical Theory Practical
Total class conducted Total class conducted Total class conducted
35 16 30 00 18 17 116  00
Total class attended Total class attended Total class attended
36 Harshitha R 30 15 30 15 17 92%
37 Hruthik P 30 15 26 14 17 88%
38 Kaveri  S 35 15 29 18 17 98%
39 K M Swadha Mishra 0 00 00 00 0 00
40 Lakshmi Narasimha Murthy 30 14 22 16 14 83%
41 Lekhanashree U K 32 12 17 15 17 80%
42 Meghana N 34 14 30 18 17 97%
43 Mohammed Zain 34 12 22 15 17 86%
44 M Mohanashree 32 12 19 14 13 78%
45 Monica V Nayak 34 14 26 18 17 94%
46 Motilal B Nayak 33 14 24 18 17 91%
47 Muthuswami Gari Vineela 32 15 23 15 15 86%
48 Namratha MPM 33 15 26 14 17 91%
49 Nandish K K 35 14 23 15 14 87%
50 Nataraj U 35 15 30 18 17 99%
51 Neethu M 35 15 30 16 17 97%
52 Nikhil H R 35 15 30 14 17 96%
53 Nisha B P 35 14 27 18 17 96%
54 Nischitha KM 35 14 30 16 17 97%
55 Nithin K M 30 15 30 14 17 91%
56 Nithya M 32 14 25   13 14 85%
57 Nithya P 33 14 29 18 17 96%
58 Nivesh  Gowda S 33 12 18 14 14 78%
59 Pakala Alekhya 34 14 30 17 17 97%
60 Parineetha Raj 35 14 30 18 17 98%
61 Parvathi G J 28 13 24 13 13 78%
62 Pooja BS 33 14 30 15 17 94%
63 Pooja C 32 15 28 17 17 94%
64 Pooja N 34 15 27 15 15 91%
65 Pooja S 34 14 27 18 17 95%
66 Poornachandra C S 34 13 26 15 17 91%
67 Praveenkumar B S 34 15 27 15 15 91%
68 Priyadarshini R 35 14 28 16 17 95%
69 Rachana B N 35 15 30 15 17 97%
70 Rakshitha R 35 15 30 18 17 99%
71 Ranjan PK 33 14 24 12 14 84%
72 Rohit S Patil 32 12 22    14 14 81%
73 Sahana B R 35 14 26 17 15 92%
74 Sahana P 34 15 30 18 17 98%
75 Sahana T D 34 14 27 16 17 93%
Sl No  

 

Name

Swasthavritta Agadatantra Prasooti tantra & Stree Roga Kaumarabhrithya   Caraka II Attendance %
Theory Practical Theory Practical Theory Practical Theory Practical Theory Theory Practical
Total class conducted Total class conducted Total class conducted Total class conducted Total class conducted Total class conducted
35 16 30 18 17 116  00
Total class attended Total class attended Total class attended Total class conducted Total class attended Total class attended
76 Samarath C M 35 14 30 15 17 96%
77 Sameeksha MS 34 15 30 16 17 97%
78 Sanjana DM 35 15 30 17 17 98%
79 Sanjana YC 35 15 30 17 17 98%
80 Shreya HS 35 15 30 18 17 99%
81 Shreya S 35 14 30 18 17 98%
82 Srinidhi K 34 15 25 18 17 94%
83 Sindhu G 34 15 24 18 14 91%
84 Sneha H 33 15 30 17 17 97%
85 Sneha K 35 14 28 18 17 97%
86 Spandana M 35 14 30 18 17 98%
87 Subika Darshini M 32 12 19 14 13 78%
88 Surabhi S 34 15 29  18 17 97%
89 Tejaswi A R 35 14 27 17 17 95%
90 Thejaswini B L 35 12 20 17 17 87%
91 Vaishnavi V Kulkarni 35 14 30 18 17 98%
92 Varshitha B S 34 15 29 18 16 97%
93 Vidyashree K 34 15 29 18 17 97%
94 Yasho Sangeetha S 35 14 25 17 17 93%
95 Yashwanth A G 33 14 30 15 17 94%
96 Yogesh R 33 14 26 16 15 90%
97 Gayathri U Malode 35 15 30 18 17 99%
98 Razain Ashraf 0 00 00 00 00 00
99 Fathima Zohra 33 14 24    18 17 91%
Name SWASTHAVRITTA AGADATANTRA PRASOOTI TANTRA & STREE ROGA KAUMARABHRITYA   CHARAKAII Attendance %
Theory Practical Theory Practical Theory Practical Theory Practical Theory Theory Practical
Total class conducted Total class conducted Total class conducted Total class conducted Total class conducted Total class conducted

 

T –115 ;  P -32

36 08 16 08 30 08 17 08 16 115
Total class attended Total class attended Total class attended Total class conducted Total class attended Total class attended
1 Aishwarya P 28 2 13 6 25 8 16 8 8 78% 75
2 Aisiri R Shetty 35 6 15 6 30 8 16 8 9 91% 88%
3 Ajay B 0 0 00 0 00 0 00 0 0 0 0
4 Amith Reddy 0 0 00 0 00 0 00 0 0 0 0
5 Amulya H U 31 4 14 8 29 8    15 6 15 90% 81%
6 Aneesha Jose 36 8 14 8 29 8   17 8 16 97% 100
7 Anisa Sarvanth 36 8 14 8 29 8 15 6 14 94% 94%
8 Annapoorna K P 34 8 14 8 29 8 15 8 15 93% 100
9 Anuradha K H 36 8 14 8 29 8 16 8 14 95% 100
10 Ausha Shetty 36 8 14 8 29 8 16 8 16 97% 100
11 Apoorva B. Chatrada 31 4 15 6 30 8 16 8 13 91% 81%
12 Arfaath Ahmed V 29 6 13 8 27 8 17 8 11 84% 94%
13 Aroma S Das 35 8 14 6 29 8 16 8 16 96% 94%
14 Athriya S 32 6 14 8 29 8 15 6 13 90% 88%
15 Bhargav Krishna K 0 0 00 0 00 0    00 6 0 0 19%
16 Bhavyashri B R 36 6 14 6 29 8    17 8 15 97% 88%
17 Chaithra P T 36 6 15 8 30 8 16 8 14 97% 94%
18 Chandana Akkasali 34 8 14 8 29 8 15 6 15 93% 94%
19 Chandana S 13 2 8 4 16 8 15 6 2 47% 63%
20 Chandini C 17 0 8 4 16 6 15 8 5 53% 56%
21 Chandrashekar M S 31 2 14 6 29 8 15 8 10 86% 75%
22 Chayadevi J 35 8 16 8 30 6 15 6 11 93% 88%
23 Chetan Balappa Talawar 2 0 04 4 08 6 05        2 0 17% 38%
24 Chethankumar R 27 4 12 6 25 8   14 8 11 77% 81%
25 Darshitha M S 31 8 15 6 30 8   16 6 13 91% 88%
26 Divya T M 24 4 14 6 29 8 15 8 10 80% 81%
27 G P Yashaswini 25 4 15 6 30 8 17 8 14 88% 81%
28 Gagana  S 30 6 15 8 29 8 15        6 11 87% 88%
29 Govardhan G 26 4 13 6 26 6 14 6 13 80% 69%
30 Grama Srirangaraju Sahana 34 8 14 8 28 8 14 6 14 90% 94%
31 Hamsa Prabha 36 8 15 8 29 8 17        8 16 98% 100%
32 Harsha Kumar K 36 8 15 8 29 8 14 6 11 91% 94%
33 Harshitha B V 34 8 15 8 30 8 16 6 15 96% 94%
34 Harshitha K 34 8 15 6 30 8 15 8 15 95% 94%
35 Harshitha L 36 6 14 8 29 8 15 6 14 94% 88%
Sl No Name Swasthavritta Agadatantra Prasooti Tantra & Stree Roga Kaumarabhrithya Caraka II Attendance %
Theory Practical Practical Theory Practical Theory Practical
Total class conducted Total class conducted Total class conducted
36 08 16 8 30 08 17 08 16 115 32
Total class attended Total class attended Total class attended
36 Harshitha R 19 6 09 6 18 8 15 8 3 56% 88%
37 Hruthik P 26 6 14 6 28 6 13 6 13 82% 75%
38 Kaveri  S 35 8 15 30 8 15 6 12 93% 69%
39 K M Swadha Mishra 0 0 00 0 00 0 00 0 0 0 0
40 Lakshmi Narasimha Murthy 27 2 14 6 28 8 14 8 8 79% 75%
41 Lekhanashree U K 30 2 13 6 26 6 14 8 14 84% 69%
42 Meghana N 33 8 14 8 29 8 16 8 11 90% 100%
43 Mohammed Zain 28 6 12 6 23 6 15 8 13 79% 81%
44 M Mohanashree 2 0 09 4 19 6 15 6 1 40% 50%
45 Monica V Nayak 29 8 09 8 20 8   17 8 14 77% 100%
46 Motilal B Nayak 27 2 13 6 26 8 15 6 10 79% 69%
47 Muthuswami Gari Vineela 27 0 12 6 23 8 15 6 8 74% 63%
48 Namratha MPM 25 4 14 6 28 8 14 6 6 76% 75%
49 Nandish K K 28 8 13 6 26 8 16 8 14 84% 94%
50 Nataraj U 35 8 15 8 28 8 17 8 14 95% 100%
51 Neethu M 33 8 14 8 29 8 15 8 15 92% 100%
52 Nikhil H R 24 6 10 6 18 8 13 6 13 68% 81%
53 Nisha B P 35 8 15 8 29 8 16 8 15 96% 100%
54 Nischitha KM 26 0 14 8 28 8 15 8 6 77% 75%
55 Nithin K M 20 0 08 6 15 6 12 6 7 54% 56%
56 Nithya M 3 0 10 6 20 8    11    8 0 38% 69%
57 Nithya P 36 8 13 8 27 8 17 8 15 94% 100%
58 Nivesh  Gowda S 20 4 08 4 15 6 14 6 5 54% 63%
59 Pakala Alekhya 27 2 12 6 24 8 14 6 7 73% 69%
60 Parineetha Raj 35 8 14 6 28 8 15 6 13 91% 88%
61 Parvathi G J 8 0 08 4 15 6 12 4 0 37% 44%
62 Pooja BS 26 4 12 6 25 8 15 8 12 78% 81%
63 Pooja C 25 4 13 6 25 8 16 6 9 77% 75%
64 Pooja N 11 2 12 6 24 8 15 6 4 57% 69%
65 Pooja S 35 8 13 8 27 8 17 8 15 93% 100%
66 Poornachandra C S 30 6 09 6 17 6 16 8 10 71% 81%
67 Praveenkumar B S 28 6 11 8 23 8 14 6 13 77% 88%
68 Priyadarshini R 33 8 13 8 24 8 14 6 14 85% 94%
69 Rachana B N 33 8 14 6 28 8 15 6 15 91% 88%
70 Rakshitha R 35 8 14 8 29 8 17 8 14 95% 100%
71 Ranjan PK 22 4 10 6 19 8 15    6 9 65% 75%
72 Rohit S Patil 28 6 12 6 21 8   15   6 9 74% 81%
73 Sahana B R 28 6 13 6 25 8 17 6 11 82% 81%
74 Sahana P 32 8 13 8 27 8 17 8 12 88% 100%
75 Sahana T D 33 6 13 8 26 8    16   8 13 88% 94%
Sl No Name Swasthavritta Agadatantra Prasooti tantra & Stree Roga Kaumarabhrithya   Caraka II Attendance %
Theory Practical Theory Practical Theory Practical Theory Practical Theory Theory Practical
Total class conducted Total class conducted Total class conducted Total class conducted Total class conducted Total class conducted
36 8 16 08 30 08 17 08 16 115 32 H
Total class attended Total class attended Total class attended Total class conducted Total class attended Total class attended
76 Samarath C M 35 8 13 8 24 8 15 8 15 89% 100%
77 Sameeksha MS 32 4 14 6 27 8 16 8 13 89% 81%
78 Sanjana DM 36 8 15 8 29 8 15 8 15 96% 100%
79 Sanjana YC 31 4 14 6 28 8 15 8 12 87% 81%
80 Shreya HS 31 4 14 8 29 8 14 8 12 87% 88%
81 Shreya S 34 8 13 8 24 6 15 6 16 89% 88%
82 Srinidhi K 36 8 14 8 27 8 16 8 14 93% 100%
83 Sindhu G 29 2 14 8 27 8 15 8 13 85% 81%
84 Sneha H 34 8 15 6 29 8   14    6 13 91% 88%
85 Sneha K 35 8 14 8 28 8   17 8 16 96% 100%
86 Spandana M 36 6 14 6 27 8    17 8 15 95% 88%
87 Subika Darshini M 15 6 11 6 22 6   14 6 8 61% 75%
88 Surabhi S 33 6 13 6 25 6    16 8 14 88% 81%
89 Tejaswi A R 34 4 12 8 24 6 15 8 16 88% 81%
90 Thejaswini B L 31 6 09 8 17 8 15 8 13 74% 94%
91 Vaishnavi V Kulkarni 35 8 14 8 28 8 14 6 15 92% 94%
92 Varshitha B S 31 8 13 8 26 8 15 6 12 84% 94%
93 Vidyashree K 32 4 14 8 28 8 16    8 14 90% 88%
94 Yasho Sangeetha S 33 6 11 8 22 8 15 6 15 83% 88%
95 Yashwanth A G 27 2 14 8 24 6 13 6 10 76% 69%
96 Yogesh R 27 6 13 6 24 8 14 6 15 81% 81%
97 Gayathri U Malode 36 6 15 6 29 8 17   8 14 97% 88%
98 Razain Ashraf 0 0 00 0 00 0 00 0 0 0 0
99 Fathima Zohra 21 6 12 6 25 8   17 8 4 69% 88%
Name SWASTHAVRITTA AGADATANTRA PRASOOTI TANTRA & STREE ROGA KAUMARABHRITYA   CHARAKAII Attendance %
Theory Practical Theory Practical Theory Practical Theory Practical Theory Theory Practical
Total class conducted Total class conducted Total class conducted Total class conducted Total class conducted Total class conducted

 

T –86 ;  P -14

28 02 12 04 22 04 10 04 14
Total class attended Total class attended Total class attended Total class conducted Total class attended Total class attended
1 Aishwarya P 18 0 11 2 22 4 8 4 10 80% 71%
2 Aisiri R Shetty 25 0 10 4 21 4 8 4 10 86% 100%
3 Ajay B 0 2 0 0 00 0 0 0 0 0 0
4 Amith Reddy 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 0
5 Amulya H U 25 2 10 2 22 4 9 4 12 91% 86%
6 Aneesha Jose 28 2 12 4 21 4 10 4 13 98% 100%
7 Anisa Sarvanth 28 0 11 4 20 4 10 4 12 94% 100%
8 Annapoorna K P 28 2 10 4 22 4 10 4 12 95% 100%
9 Anuradha K H 28 0 12 4 22 4 10 4 14 100% 86%
10 Ausha Shetty 28 0 12 4 22 4 10 4 13 99% 100%
11 Apoorva B. Chatrada 26 0 11 4 19 4 10 4 11 90% 100%
12 Arfaath Ahmed V 21 0 9 4 19 2 10 4 11 81% 86%
13 Aroma S Das 26 0 11 4 21 4 10 4 14 95% 100%
14 Athriya S 23 2 12 4 20 4 10 4 11 88% 86%
15 Bhargav Krishna K 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0% 29%
16 Bhavyashri B R 26 2 12 4 21 4 9 4 13 94% 100%
17 Chaithra P T 28 2 12 4 19 4 9 4 13 94% 100%
18 Chandana Akkasali 28 2 12 2 20 4 8 4 12 93% 86%
19 Chandana S 6 0 1 0 16 2 10 4 0 38% 43%
20 Chandini C 6 0 0 0 15 2 9 4 0 35% 43%
21 Chandrashekar M S 20 0 9 4 19 2 10 4 12 81% 86%
22 Chayadevi J 21 2 10 4 21 4 9 4 10 83% 100%
23 Chetan Balappa Talawar 2 2 0 0 12 2 4 2 0 21% 29%
24 Chethankumar R 23 0 8 4 18 4 8 4 12 80% 100%
25 Darshitha M S 25 2 11 4 20 4 9 4 3 79% 100%
26 Divya T M 24 2 11 0 21 4 10 4 10 88% 71%
27 G P Yashaswini 15 2 4 2 22 4 10 4 13 74% 715
28 Gagana  S 17 2 6 2 21 4 10 4 9 73% 86%
29 Govardhan G 23 0 8 0 16 2 8 4 10 76% 43%
30 Grama Srirangaraju Sahana 27 2 12 4 17 4 10 4 11 90% 100%
31 Hamsa Prabha 26 2 12 4 22 4 10 4 12 95% 100%
32 Harsha Kumar K 26 2 12 4 20 4 8 4 13 92% 100%
33 Harshitha B V 28 2 11 4 21 4 10 4 12 95% 100%
34 Harshitha K 28 2 12 4 18 4 9 4 13 93% 100%
35 Harshitha L 26 2 11 4 20 4 8 4 12 90% 100%
0
Sl No  

 

Name

Swasthavritta Prasooti Tantra & Stree Roga Kaumarabhrithya Caraka II Attendance %
Theory Theory Practical Theory Practical Theory Practical Theory Practical
Total class conducted Total class conducted
28 2 12 04 22 04 10 04 14
Total class attended Total class attended Total class attended

T – 86; P- 14

36 Harshitha R 17 9 2 19 4 8 4 10 73% 71%
37 Hruthik P 20 5 0 14 2 7 4 9 63% 43%
38 Kaveri  S 24 10 4 18 4 8 4 10 81% 100%
39 K M Swadha Mishra 0 0 0 00 0 0 0 0 0 0
40 Lakshmi Narasimha Murthy 13 4 0 22 4 10 4 2 59% 71.42857
41 Lekhanashree U K 21 8 0 14 2 9 4 8 70% 57.14286
42 Meghana N 22 8 4 22 4 9 4 10 83% 85.71429
43 Mohammed Zain 21 9 4 17 4 9 4 8 74% 100
44 M Mohanashree 5 0 0 18 4 8 4 0 36% 57.14286
45 Monica V Nayak 23 9 4 16 2 8 4 8 74% 71.42857
46 Motilal B Nayak 15 6 0 20 4 8 4 6 64% 57.14286
47 Muthuswami Gari Vineela 19 5 2 16 4 9 4 5 63% 71.42857
48 Namratha MPM 14 6 4 19 4 8 4 6 62% 85.71429
49 Nandish K K 28 10 4 22 4 10 4 13 97% 100
50 Nataraj U 25 9 4 22 4 10 4 10 88% 100
51 Neethu M 27 12 4 20 4 10 4 14 97% 100
52 Nikhil H R 20 11 4 14 4 8 4 10 73% 100
53 Nisha B P 23 10 4 16 4 10 4 11 81% 100
54 Nischitha KM 16 4 0 19 4 10 4 6 64% 57%
55 Nithin K M 20 10 4 11 4 7 4 5 62% 86%
56 Nithya M 3 0 0 17 4    9 4 0 34% 57%
57 Nithya P 28 12 4 16 4 10 4 14 93% 100%
58 Nivesh  Gowda S 13 7 2 14 2 8 4 5 55% 71%
59 Pakala Alekhya 11 8 4 14 4 9 4 10 60% 86%
60 Parineetha Raj 24 11 2 19 4 8 4 12 86% 86%
61 Parvathi G J 13 4 2 16 4 5 4 3 48% 86%
62 Pooja BS 17 7 2 22 4 9 4 5 70% 86%
63 Pooja C 16 7 0 22 4 8 4 8 71% 71%
64 Pooja N 5 1 0 20 4 9 4 0 41% 57%
65 Pooja S 28 11 4 19 4 9 4 14 94% 100%
66 Poornachandra C S 21 8 0 14 4 9 4 7 69% 71%
67 Praveenkumar B S 19 8 4 20 4 8 4 9 74% 100%
68 Priyadarshini R 22 10 2 21 4 9 4 10 84% 86%
69 Rachana B N 24 10 4 19 4 9 4 12 86% 100%
70 Rakshitha R 28 11 4 20 4 10 4 13 95% 100%
71 Ranjan PK 17 6 2 14 2 8 4 7 60% 57%
72 Rohit S Patil 19 8 2 13 4 8 4 6 63% 71%
73 Sahana B R 16 5 2 20 4 10 4 3 63% 71%
74 Sahana P 25 12 4 21 4 10 4 8 88% 100%
75 Sahana T D 20 6 4 21 4 9 4 5 71% 100%
Sl No  

 

Name

Swasthavritta Agadatantra Prasooti tantra & Stree Roga Kaumarabhrithya   Caraka II Attendance %
Theory Practical Theory Practical Theory Practical Theory Practical Theory Theory Practical
Total class conducted Total class conducted Total class conducted Total class conducted Total class conducted Total class conducted
28 02 12 04 22 04 10 04 14
Total class attended Total class attended Total class attended Total class conducted Total class attended Total class attended

T- 86; P-14

76 Samarath C M 27 11 2 22 4 10 4 11 94% 86%
77 Sameeksha MS 21 9 0 19 4 9 4 11 80% 71%
78 Sanjana DM 28 12 4 22 4 10 4 14 100% 100%
79 Sanjana YC 27 10 4 22 4 10 4 13 95% 86%
80 Shreya HS 25 11 2 21 4 9 4 10 88% 86%
81 Shreya S 24 10 4 21 4 8 4 11 86% 86%
82 Srinidhi K 28 12 4 21 4 9 4 14 98% 100%
83 Sindhu G 25 07 4 17 4 8 4 9 77% 100%
84 Sneha H 25 11 4 22 4 8 4 10 88% 86%
85 Sneha K 28 12 4 20 4 10 4 14 98% 100%
86 Spandana M 26 11 4 22 4 10 4 10 92% 100%
87 Subika Darshini M 23 07 4 18 4 8 4 11 78% 100%
88 Surabhi S 27 11 4 20 4 10 4 10 91% 100%
89 Tejaswi A R 24 12 4 20 4 9 4 13 91% 100%
90 Thejaswini B L 23 09 4 15 4 9 4 9 76% 86%
91 Vaishnavi V Kulkarni 26 12 2 21 4 9 4 13 94% 86%
92 Varshitha B S 21 09 4 20 4 10 4 11 83% 100%
93 Vidyashree K 28 11 4 19 4 10 4 14 95% 100%
94 Yasho Sangeetha S 26 12 2 18 4 8 4 12 88% 86%
95 Yashwanth A G 12 0 0 17 2 8 4 1 44% 43%
96 Yogesh R 25 10 2 20 4 8 4 11 86% 86%
97 Gayathri U Malode 24 11 4 22 4 10 4 12 92% 100%
98 Razain Ashraf 11 6 2 05 0 6 2 0 33% 29%
99 Fathima Zohra 24 7 4 19 4 10 4 9 80% 100%