Teaching Staff

Sl No

Name of the Departments Professor Reader Asst. Professor
1 Siddantha, Sanskrit & Siddantha Dr. Bharati S. Yaragal Dr. Pankaj Pathak Mr. Shadakshari
2 Rachana Shareera Dr. Alka Jayavath Kumar Dr. Shelly Divyadarshan Dr. Hinduja P S
3 Kriya  Shareera Dr. P C Chappan Math Dr. Savitha Hiremath Dr. Meghana N
4 Dravyaguna – UG & PG Dr. Shivaprasad Huded Dr. Satish Pai Dr. Nataraj.H.R
Dr. Krishna Prasad.N
5 Rasashastra & Bhaishajya Kalpana
UG & PG
Dr. Gurubasavaraj
Dr. Jagadeesh Mitti
Dr. Shreeshananda Sharma.V Dr. Rajendra Prasad
Dr. Nischitha.M.S
6 Roganidan – UG & PG Dr. Omprakash.K
Dr.Subash Chandra Bose. M
 Dr. Venkatesha.S Dr. Madhusudhan B.G
Dr. Nivil V Joseph
7 Swasthavritta – UG & PG Dr. P Sudhakar Reddy Dr. Sadanand Jigajinni
Dr. Rekha.B.V
Dr. Sowmya.M.N
Dr. Muhammed Safeer
8 Agadatantra & Vyavahara Ayurveda Dr. Nagamani Dr. Pallavi.Y.C Dr. Anjana L Siddapur
9 Prasooti tantra & Stree Roga Dr. V.M. Sajjan Dr. Sachin Mohan Raut Dr. Vidya Narayan
Dr. Usha.D.T
Dr. Nanda K O
10 Kaumarabritya Dr. Lakshmeesh Upadhya Dr. Harsha Murthy.M Dr. Vishwaradhya Hiremath
11 Kayachikitsa Dr. R. Jayaraj Dr. Deepa.C. Patil Dr. Beena.M.D
Dr. Komala  A
12 Shalyatantra – UG & PG Dr. Rupal Kishore Nagda Dr. Siddayya Aradhya math
Dr. Veeranna G. Toravi
Dr. Poornima Jalawadi
Dr. Aiyanna P P
13 Shalakyatantra Dr. Gavimath Shivananda Dr. Sandhya Rani.D
 
Dr. Vivek G.K
14 Panchakarma – UG &PG Dr. Veena G.Rao Dr. Seethadevi.P
Dr. Shashi Kiran
Dr. Suma K J
Dr. Manjunath Kanthi
  Total 16 17 23