Teaching Staff Attendance

Sl.No Name Jan-19 Feb-19 Mar-19 Apr-19 May-19 Jun-19 Jul-19
Total No.of Days NO.Of Days Presnt CL,RH,COFF,OOD,SPL, EL Total
No.of Days
NO.Of Days Presnt CL,RH,COFF,OOD,SPL EL Total
No.of Days
NO.Of Days Presnt CL,RH,COFF,OOD,SPL, EL Total
No.of Days
NO.Of Days Presnt CL,RH,COFF,OOD,SPL, EL Total
No.of Days
NO.Of Days Presnt CL,RH,COFF,OOD,SPL, EL Total
No.of Days
NO.Of Days Presnt CL,RH,COFF,OOD,SPL, EL Total
No.of Days
NO.Of Days Presnt CL,RH,COFF,OOD,SPL, EL
1 Dr.Rajesh A Udapudi 31 23 0/0/0/1/0 28 23 0/0/0/2/0 31 23 2 30 18 4 0 31 17 2 6 30 23 1 31 27 0
2 Dr. K. Lakshmeesh Upadhya 31 22 1/0/0/0/1 28 21 0/0/0/0/2 31 22 2/0/0/0/2 30 21 1 0 31 23 2 0 30 14 10 31 26 1
3 Dr. B.  Gurubasavaraja 31 22 1 28 23 0/0/0/1/0 31 25 30 20 2 0 31 22 3 0 30 15 9 31 SPl Leave
4 Dr.R.Jayaraj 31 10 0/0/0/2/0 14 28 17 4/0/0/2/0 31 22 0/0/0/2/1 30 19 3 0 31 19 6 0 30 18.5 5.5 31 19 8
5 Dr. Nagamani 31 23 28 23 31 25 30 21 1 0 31 25 0 0 30 23 1 31 27 0
6 Dr.Alka Jayavanth Kumar 31 22 1 28 20 3 31 22 1 3 30 3 0 23 31 17 0 12 30 18 6 31 27 0
7 Dr.P. Sudhakar Reddy 31 23 28 21 1/0/0/2/0 31 19 1/0/0/0/5 30 19 3 0 31 21 4 0 30 10 2 12 31 26 1
8 Dr.Siddaya Aradhya Math 31 24 28 22 0/0/1/1/0 31 23 3 30 9 0 16 31 24 1 0 30 23.5 0.5 31 27 0
9 Dr. Subash Chandra Bose.M 31 22 1 28 22 1 31 21 0/0/0/0/1 4 30 21 1 0 31 23 2 0 30 23.5 0.5 31 24 1 2
10 Dr. Shivaprasad Huded 31 22 0/0/0/1/0 28 20 1/0/0/0/2 31 25 30 24 1 0 31 18 4 0 30 21.5 2.5 31 20 7
11 Dr.Veena G.Rao 31 24 28 22 1 31 24 1 30 19 3 0 31 24 1 0 30 14 2 8 31 13.5 1.5 12
12 Dr.Gavimath Shivanand 31 24 28 23 31 20 0/0/0/0/3 3 30 2 20 0 31 13 1 12 30 14 10 31 23 2 2
13 Dr. Jagadeesh G Mitti 31 23 1 28 24 31 23 0/0/0/0/1 30 13 0 10 31 19 2 6 30 21 3 31 26 1
14 Dr. V.M. Sajjan 31 23 0/0/0/1/0 28 22 1 31 22 3 30 0 0 0 31 RELIVED FROM DUTIES 30 RELIVED FROM DUTIES 31 RELIVED FROM DUTIES
15 Dr. Chappana Math 31 23 0/0/0/1/0 28 22 1 31 25 30 22 0 0 31 21 4 0 30 24 31 27
16 Dr. Rupal Kishore Nagda 31 23 0/0/0/1/0 28 23 31 15 1/0/0/0/0 12 30 21 1 0 31 25 0 0 30 24 31 27
17 Dr.Sachin Mohan Raut 31 22 28 22 1 31 19 1 6 30 21 1 0 31 20 0 5 30 24 31 27
18 Dr.Bharathi.S.Yargal 31 22 1 28 24 31 24 1 30 21 1 0 31 23 0 11 30 24 31 27
19 Dr. Lalitha H D 31 23 28 21 3 31 24 1 30 22 0 0 31 25 0 0 30 24 31 27
20 Dr.Bala Krishna Setty 28 25 31 25 30 21 1 0 31 25 0 0 30 24 31 27
21 Dr.Shreeshananda  Sharma V 31 23 28 19 2/1/1/1/0 31 23 0/0/0/0/1 30 19 3 0 31 13 0 16 30 24 31 26 1
22 Dr. Rekha B V 31 21 2 28 18 4/0/0/1/0 31 22 3 30 7 0 20 31 24 1 0 30 23 1 25 20 1
23 Dr. Sandhyarani.D 31 19 0/0/0/2/3 28 20 2/0/0/1/0 31 25 30 19 0 2 31 10 0 20 30 23 1 31 26 1
24 Dr. Seetha Devi.P 31 22 0/0/0/0/1 28 20 2/1/0/0/1 31 22 2/0/0/0/1 30 16 4 2 31 16 0 13 30 21.5 2.5 31 26.5 0.5
25 Dr. Satish Pai 31 21 1/0/0/0/2 28 20 0/0/0/0/4 31 22 1 30 21 1 0 31 12 3 12 30 20 3 1 31 24 3
26 Dr. Shelly Divyadarshan 31 14 7 1 28 22 0/0/0/0/2 31 25 30 11 2 11 31 24 1 0 30 19.5 4.5 31 26.5 0.5
27 Dr. Deepa.C.Patil 31 18 0/0/0/0/5 28 22 0/0/0/2/0 31 24 1 30 21 1 0 31 9 2 18 30 22.5 1.5 31 25 2
28 Dr. Pallavi.Y.C 31 18 1/0/1/3/1 28 17 0/0/0/3/2 31 19 0/0/0/5/1 30 11 0 11 31 25 0 0 30 18 6 31 21 6
29 Dr. Pankaj Pathak 31 21 0/0/1/0/1 28 23 31 20 3/0/0/0/2 30 18 4 0 31 24 1 0 30 RELIVED FROM DUTIES 31 RELIVED FROM DUTIES
30 Dr. Savitha Hiremath 31 18 0/0/0/4/1 28 18 0/0/0/4/1 31 19 0/0/0/0/4 3 30 7 1 16 31 22 3 0 30 19 5 31 25.5 1.5
31 Dr. Shashi Kiran 31 21 1/0/1/0 28 21 1/0/1/0/0 31 22 3 30 13 9 0 31 22 3 0 30 21 3 31 16 2 9
32 Dr.Venkatesha  S 31 22 1/0/0/0/1 28 20 3 31 22 3 30 5 4 16 31 21 4 0 30 21.5 2.5 31 25 2
33 Dr. Krishna Prasad.N 31 21 1/0/0/1/0 28 22 1 31 23 1/0/0/1/0 30 19 3 0 31 24 1 0 30 19 5 31 26 1
34 Dr. Sathish G I 31 19 0/0/0/0/5 28 21 0/0/0/0/1 31 22 0/0/1/1/1 30 20 2 0 31 23 2 0 30 22 2 31 23 4
35 Dr. Rajendra Prasad.M.L 31 22 1/0/0/5/2 28 17 0/0/1/3/0 31 21 0/0/0/0/4 30 5 3 16 31 20 5 0 30 17 7 31 20.5 6.5
36 Dr. Nischitha.M.S 31 16 0/0/0/1/1 28 18 0/0/0/0/1 31 22 1/0/1/0/1 30 18 4 0 31 9 3 15 30 14.5 9.5 31 24 3
37 Dr. Beena.M.D 31 22 0/0/0/0/1 28 21 1/0/0/1/0 31 24 1 30 19 3 0 31 22 3 0 30 20.5 3.5 31 24.5 2.5
38 Dr.Sowmya M N 31 20 2/0/0/0/1 28 19 2/0/0/0/1 31 20 4/0/1/0/0 30 21 1 0 31 12 1 14 30 19.5 4.5 31 24 3
39 Dr.Usha D T 31 20 0/0/0/2/0 28 19 1/0/0/1/1 31 24 1 30 10 3 11 31 20 2 4 30 22 2 31 24 3
40 Dr.Vivek G K 31 17 0/0/1/0/5 28 20 1/0/0/1/1 31 24 1 30 22 0 0 31 23 2 0 30 22.5 1.5 6 31 14.5 0.5 12
41 Dr.Madhusudan B G 31 18 0/0/3/0/1 1 28 23 31 22 0/0/0/1/1 30 18 4 0 31 23 2 0 30 19 4 1 31 25 2
42 Dr.Vidyanarayan 31 18 3/0/0/0/1 28 23 0/0/0/0/1 31 21 2/0/2/0/0 30 21 1 0 31 9 0 18 30 22.5 1.5 31 24.5 2.5
43 Shadakshari B P 31 23 28 21 2 31 23 1 30 21 1 0 31 25 0 0 30 21 3 31 26 1
44 Dr.Poornima Jalawadi 31 21 3/0/1/0/0 28 15 9 31 17 11 30 19 3 0 31 23 2 0 30 22.5 1.5 31 17.5 0.5 9
45 Dr.Suma K J 31 21 2 28 23 31 25 30 17 0 5 31 22 3 0 30 22.5 1.5 31 23.5 3.5
46 Dr.Meghana N 31 21 0/0/2/0/0 28 22 0/0/0/1/0 31 23 2 30 19 3 0 31 12 0 15 30 23.5 0.5 31 25 2
47 Dr.Anjana L Siddapur 31 18 1/0/1/2/1 28 15 1/0/0/4/0 4 31 5 0/0/0/1/0 23 30 16 6 0 31 21 4 0 30 18 7 31 21 6
48 Dr.Nanda K O 31 0 Maternity Leave 28 0 Maternity Leave 31 0 Maternity
Leave
30 Maternity
Leave
31 30 15.5 2.5 6 31 26.5 0.5
49 Dr.Aiyanna P P 31 23 0/0/1/1/1 28 22 0/0/0/0/1 31 23 0/0/1/1/0 30 21 1 0 31 18 7 0 30 20 4 31 24 3
50 Dr.Nivil V Joseph 31 19 4/0/1/8/0 28 18 0/0/0/4/1 31 19 2/0/1/1/2 30 12 10 0 31 12 1 13 30 18 6 31 24.5 2.5
51 Dr.Komala A 31 22 1 28 22 0/0/1/1/0 31 24 1 30 21 1 0 31 10 3 14 30 23 1 31 24.5 2.5
52 Dr.Divya R 31 20 1/0/0/0/1 28 19 2/0/0/0/4 31 23 0/0/1/0/1 30 15 7 0 31 13 0 15 30 23 1 31 26.5 0.5
53 Dr.Noor Fathima 31 21 1/1/0/1/1 28 20 1/0/0/1/0 31 22 3 30 12 2 9 31 21 4 0 30 20.5 3.5 31 20.5 6.5
54 Dr.Hrishikesh.O.K 31 23 0/0/2/0/0 28 19 3/0/0/0/1 31 23 0/0/1/0/1 30 21 1 0 31 22 3 0 30 22.5 1.5 31 26 1
55 Dr.Divya.K 31 23 0/0/2/0/0 28 23 31 23 1/0/1/0/1 30 20 2 0 31 23 2 0 30 23 1 31 23 4
56 Dr.Cristi Jose Cherian 31 24 0/0/0/0/1 28 22 0/0/0/0/1 31 24 0/0/0/1/0 30 20 2 0 31 15 0 14 30 23 1 31 26 1
57 Dr.Santhosh Rangannvar 31 22 1/0/0/0/1 28 22 0/0/0/0/1 31 23 1/0/0/1/0 30 21 1 0 31 14 0 14 30 23 1 31 23.5 3.5
58 Dr.Chaitra.S. 31 23 0/0/0/0/1 28 19 0/0/0/1/3 31 21 0/0/0/0/4 30 19 3 0 31 23 2 0 30 22 2 31 23 4
59 Dr.Nagalakshmi B 31 19 0/0/0/0/1 28 20 1/0/1/0/1 31 19 1/0/2/1/1 30 0 0 0 31 0 0 0 30 LWA 31 LWA
60 Dr.Manasa.S.D 31 8 28 23 0/0/0/1/0 31 23 0/0/1/0/1 30 21 1 0 31 24 2 0 30 23 1 31 24.5 2.5
Sl.No Name Aug-19
Total No.of Days NO.Of Days Presnt CL,RH,  COFF,  OOD,SPL, EL
1 Dr.Rajesh A Udapudi 31 23 1
2 Dr. K. Lakshmeesh Upadhya 31 23 1
3 Dr. B.  Gurubasavaraja 31 22
4 Dr.R.Jayaraj 31 8 2 16
5 Dr. Nagamani 31 23 1
6 Dr.Alka Jayavanth Kumar 31 23 1
7 Dr.P. Sudhakar Reddy 31 22 2
8 Dr.Siddaya Aradhya Math 31 24 1
9 Dr. Subash Chandra Bose.M 31 24 0 0
10 Dr. Shivaprasad Huded 31 24 1
11 Dr.Veena G.Rao 31 21.5 2.5 0
12 Dr.Gavimath Shivanand 31 24 1
13 Dr. Jagadeesh G Mitti 31 22 3
14 Dr. Chappana Math 31 24
15 Dr. Rupal Kishore Nagda 31 24
16 Dr.Sachin Mohan Raut 31 24
17 Dr.Bharathi.S.Yargal 31 24
18 Dr.Bala Krishna Setty 31 24
19 Dr.Shreeshananda  Sharma V 31 22 2
20 Dr. Sandhyarani.D 31 24 1
21 Dr. Seetha Devi.P 31 22 2
22 Dr. Satish Pai 31 22 2
23 Dr. Shelly Divyadarshan 31 23 1
24 Dr. Deepa.C.Patil 31 20 4
25 Dr. Pallavi.Y.C 31 18 6
26 Dr. Savitha Hiremath 31 16 8
27 Dr. Shashi Kiran 31 17.5 3.5 3
28 Dr.Venkatesha  S 31 19 5
29 Dr. Krishna Prasad.N 31 11.5 0.5 12
30 Dr. Sathish G I 31 20.5 3.5
31 Dr. Rajendra Prasad.M.L 31 18 6
32 Dr. Nischitha.M.S 31 18 6
33 Dr. Beena.M.D 31 11 13
34 Dr.Sowmya M N 31 20 4
35 Dr.Usha D T 31 19 5
36 Dr.Vivek G K 31 20.5 3.5
37 Dr.Madhusudan B G 31 19 5
38 Dr.Vidya Narayan 31 21 3
39 Shadakshari B P 31 24 0
40 Dr.Poornima Jalawadi 31 22 2 9
41 Dr.Suma K J 31 21 2 1
42 Dr.Meghana N 31 21 3
43 Dr.Anjana L Siddapur 31 5 1 18
44 Dr.Nanda K O 31 20 4
45 Dr.Aiyanna P P 31 19 5
46 Dr.Nivil V Joseph 31 16.5 7.5
47 Dr.Komala A 31 20.5 3.5
48 Dr.Divya R 31 20.5 3.5
49 Dr.Noor Fathima 31 21 3
50 Dr.Hrishikesh.O.K 31 15 9
51 Dr.Divya.K 31 17.5 6.5
52 Dr.Cristi Jose Cherian 31 14 10
53 Dr.Santhosh Rangannvar 31 21 3
54 Dr.Chaitra.S. 31 20.5 3.5
55 Dr.Nagalakshmi B 31 16 8
56 Dr.Manasa.S.D 31 16 8