Non-teaching Staff Attendance

Sl.No Name Jan-19 Feb-19 Mar-19 Apr-19 May-19 Jun-19 Jul-19
Total
No.of Days
Total
No.of Days
CL,RH,COFF,OOD,SPL, EL Total
No.of Days
NO.Of Days Presnt CL,RH,COFF,OOD,SPL, EL Total
No.of Days
NO.Of Days Presnt CL,RH,COFF,
OOD,SPL
EL Total
No.of Days
NO.Of Days Presnt CL,RH,COFF,
OOD,SPL
EL Total
No.of Days
NO.Of Days Presnt CL,RH,COFF,
OOD,SPL
EL Total
No.of Days
NO.Of Days Presnt CL,RH,COFF,
OOD,SPL
EL Total
No.of Days
NO.Of Days Presnt CL,RH,COFF,
OOD, SPL
EL
1 Mr. Vikas Nandy N 31 28 1 28 23 31 25 30 21 1 31 24 1 30 22 2 31 25 6
2 Mr.  Naveen Kumar A.C. 31 28 2 28 23 31 25 30 21 2 31 23 2 30 17 1 6 31 24.5 0.5 2
3 Smt. L. Lalitha 31 28 1 2 28 8 1 16 31 14 14 30 20 2 31 23 2 30 24 31 26.5 0.5
4 Smt. Geetha H N 31 28 1 10 28 21 1 31 8 1 5 30 21 1 31 23 2 30 22 2 31 26 1
5 Mr.  Chandrashekar B 31 28 1 28 23 31 21 2/0/0/2/0 30 18 4 31 24 1 30 23 1 31 22 1 4
6 Smt. Nandini N 31 28 0/0/2/0/0 28 22 2 31 22 1/0/1/1/0 30 18 4 31 5 1 22 30 19 5 2 31 25 2
7 Smt.S.Nandini 31 28 1 28 21 1/0/1/0/0 31 25 30 19 3 31 24 1 30 relieved 31 relieved
8 Mr.  Vinay Kumar. S 31 28 1/0/2/0/0 28 20 4 31 29 1 30 20 2 31 22 2 30 23 1 31 26 1
9 Mr.  M. Prabhuswamy 31 28 28 16 5/0/0/4/0 31 24 1 30 16 1 5 31 23 2 30 24 31 27
10 Mr.  B.C. Shivanandaswamy 31 28 2 28 14 4/0/0/6/0 31 25 0/0/1/0/0 30 12 16 31 21 4 30 23 1 31 25 2
11 Mr.  Mahadevu 31 28 1 28 21 2 31 24 1 30 19 3 31 23 2 30 23 1 31 25.5 1.5
12 Mr.  S. Satisha 31 28 28 22 2 31 25 30 21 1 31 22 2 30 23.5 0.5 31 24.5 2.5
13 Mr.  Mahesha S 31 28 1/0/0/3/0 28 1 0/0/0/0/6 16 31 21 4/0/1/0/0 30 19 3 31 20 5 30 23 1 31 26.5 0.5
14 Mr.  A.N.Mahesh 31 28 1/0/0/4/2 28 16 0/0/0/0/9 31 25 30 21 1 31 21 4 30 22 2 31 24 3
15 Mr.  S.Mahadevaswamy 31 28 LWA 28 LWA 31 23 2 30 A A 31 A A 30 LWA 31 LWA
16 Mr.  S. Gurumallesha 31 28 2/0/0/1/0 28 22 1 31 25 30 11 2 9 31 18 9 30 23 1 31 24 3
17 Mr.  A.S. Mahadevamurthy 31 28 2/1/0/0/0 2 28 9 14 31 22 3 30 20 2 31 23 11 30 20.5 3.5 31 27 0
18 Mr.  B.M. Mahadevaswamy 31 28 LWA 28 0 LWA 31 24 1 30 31 24 1 30 18 6 31 24 3
19 Mr.  K.S.Manjuprasanna 31 28 3/0/0/1/0 28 16 1/0/0/0/6 31 25 30 19 3 31 8 20 30 22 2 31 26 1
20 Mr.  Madhusudhana S.B 31 28 0/0/0/1/0 28 17 0/0/0/0/6 31 24 1 30 19 3 31 21 4 30 22 2 31 26 1
21 Mr.Shankar PrasadY.N. 31 28 3/1/0/0/0 28 20 4 31 12 17 30 21 1 31 21 4 30 23.5 0.5 31 26 1
22 Mr. Manjesha.N 31 28 3/1/0/0/0 28 22 1/0/0/0/1 31 20 5 30 11 2 15 31 20 5 30 22.5 0.5 31 26 0 1
23 Mr.  K. Swamy 31 28 4 28 16 1/0/0/0/7 31 23 2 30 20 2 31 24 1 30 11 13 31 26 1
24 Mr.Arun Kumar 28 31 18 30 22 31 24 1 30 22 2 31 26 1
25 Mr.  Hemanth Kumar 31 28 2 28 22 1 31 24 1 30 22 31 24 1 30 21 3 31 24 3
26 Smt.Nagapushpa 31 28 1 28 23 31 25 30 23 1 31 24 1 30 21 3 31 25 2
27 Mr.Kumar Swamy M S 31 28 28 22 1 31 24 1 30 23 1 31 25 0 30 20.5 3.5 31 25 2
28 Mr.Allama Prabhu Swamy 31 28 28 22 1 31 25 30 22 1 31 24 1 30 23.5 0.5 31 27
29 Mr.ChandraShekar 31 28 28 22 1 31 25 30 22 1 31 24 1 30 24 0 31 24 3
30 Mr.Vasanth Kumar K S 31 28 28 22 1 31 25 30 23 0 31 24 1 30 22 2 31 27
31 Mr.Chinnaswamy K G 31 28 1 28 22 1 31 24 1 30 20 3 31 24 1 30 21 3 31 27
32 Mr.Vrishabendra B G 31 28 1 28 22 1 31 25 30 22 1 31 25 0 30 22.5 1.5 31 26 1
33 Mr.Prakash K S 31 28 1 28 23 31 24 1 30 23 1 31 25 1 30 23 1 31 26 1
34 Smt.Vijay Shree 31 28 28 22 1 31 24 1 30 22 1 31 24 1 30 23 1 31 25 2
35 Mr.Muralidhar N 31 28 1 28 21 2 31 23 2 30 23 1 31 23 2 30 23.5 0.5 31 27
36 Mr.Mahesha.P 31 28 1 28 23 1 31 23 2 30 21 1 31 23 2 30 20 4 31 23 4
37 Mr.Mallikarjuna Swamy.B.S. 31 28 2/0/0/3/0 28 16 1/0/3/5/0 31 25 1 30 13 9 31 15 2 12 30 21 3 31 25.5 1.5
38 Smt. Sheela.G 31 28 Maternity
Leave
28 Maternity Leave 31 Maternity Leave EL EL EL EL EL EL EL 30 11.5 4.5 8 31 23 3
39 Kum. Mangala.V.M. 31 28 4 28 26 2 31 27 2 30 24 1 31 23 2 30 27 3 31 22 5
40 Kum.Suma.N K 31 25 2
Sl.No Name Jul-19
Total No.of Days NO.Of Days Presnt CL,RH,  COFF,
OOD, SPL
EL
1 Mr. Vikas Nandy N 31 24
2 Mr.  Naveen Kumar A.C. 31 22 2
3 Smt. L. Lalitha 31 19 5
4 Smt. Geetha H N 31 23 1
5 Mr.  Chandrashekar B 31 13.5 1.5 9
6 Smt. Nandini N 31 21 3
7 Mr.  Vinay Kumar. S 31 13 1 10
8 Mr.  M. Prabhuswamy 31 22.5 1.5
9 Mr.  B.C. Shivanandaswamy 31 23 1
10 Mr.  Mahadevu 31 23 1
11 Mr.  S. Satisha 31 23 1
12 Mr.  Mahesha S 31 23.5 0.5
13 Mr.  A.N.Mahesh 31 13 1 10
14 Mr.  S.Mahadevaswamy 31 LWA
15 Mr.  S. Gurumallesha 31 23 1
16 Mr.  A.S. Mahadevamurthy 31 23 1
17 Mr.  B.M. Mahadevaswamy 31 LWA 0
18 Mr.  K.S.Manjuprasanna 31 24 0
19 Mr.  Madhusudhana S.B 31 23 1
20 Mr.Shankar PrasadY.N. 31 22 2
21 Mr. Manjesha.N 31 17 0 7
22 Mr.  K. Swamy 31 23 1
23 Mr.Arun Kumar 31 24 0
24 Mr.  Hemanth Kumar 31 20 4
25 Smt.Nagapushpa 31 23 1
26 Mr.Kumar Swamy M S 31 23 1
27 Mr.Allama Prabhu Swamy 31 22 2
28 Mr.ChandraShekar 31 23 1
29 Mr.Vasanth Kumar K S 31 23 1
30 Mr.Chinnaswamy K G 31 22 2
31 Mr.Vrishabendra B G 31 24 0
32 Mr.Prakash K S 31 23 1
33 Smt.Vijay Shree 31 21 3
34 Mr.Muralidhar N 31 23 1
35 Mr.Mahesha.P 31 23 1
36 Mr.Mallikarjuna Swamy.B.S. 31 23 1
37 Smt. Sheela.G 31 19.5 4.5
38 Kum. Mangala.V.M. 31 20 4
39 Kum.Suma.N K 31 23 1
Sl.No Name Sep-19
Total No.of Days NO.Of Days Presnt CL, RH, COFF, OOD, SPL EL
1 Mr. Vikas Nandy N 30 21 1
2 Mr.Rathan Kumar  A J 30 22
3 Mr.  Naveen Kumar A.C. 30 10 3 9
4 Smt. L. Lalitha 30 21 1
5 Smt. Geetha H N 30 19 3
6 Mr.  Chandrashekar B 30 20.5 1.5
7 Smt. Nandini N 30 21 1
8 Mr.  Vinay Kumar. S 30 17 2 3
9 Mr.  M. Prabhuswamy 30 21 1
10 Mr.  B.C. Shivanandaswamy 30 21 1
11 Mr.  Mahadevu 30 20 2
12 Mr.  S. Satisha 30 20.5 1.5
13 Mr.  Mahesha S 30 10 12
14 Mr.  A.N.Mahesh 30 16 1 5
15 Mr.  S.Mahadevaswamy 30 0
16 Mr.  S. Gurumallesha 30 20 2
17 Mr.  A.S. Mahadevamurthy 30 13 9
18 Mr.  B.M. Mahadevaswamy 30 0
19 Mr.  K.S.Manjuprasanna 30 17.5 4.5
20 Mr.  Madhusudhana S.B 30 14 2 6
21 Mr.Shankar PrasadY.N. 30 21 1
22 Mr. Manjesha.N 30 22
23 Mr.  K. Swamy 30 19 3
24 Mr.Arun Kumar 30 21 1
25 Mr.  Hemanth Kumar 30 22
26 Smt.Nagapushpa 30 21 1
27 Mr.Kumar Swamy M S 30 21 1
28 Mr.Allama Prabhu Swamy 30 21 1
29 Mr.ChandraShekar 30 20 2
30 Mr.Vasanth Kumar K S 30 21 1
31 Mr.Chinnaswamy K G 30 22
32 Mr.Vrishabendra B G 30 22
33 Mr.Prakash K S 30 20 2
34 Smt.Vijay Shree 30 21 1
35 Mr.Muralidhar N 30 22
36 Mr.Mahesha.P 30 17 5
37 Mr.Mallikarjuna Swamy.B.S. 30 21 1
38 Smt. Sheela.G 30 21 1
39 Kum. Mangala.V.M. 30 20 2
40 Kum.Suma.N K 30 22
Sl.No Name Sep-19
Total No.of Days NO.Of Days Presnt CL,RH,  COFF, OOD,SPL EL
1 Mr. Vikas Nandy N 30 21 1
2 Mr.Rathan Kumar  A J 30 22
3 Mr.  Naveen Kumar A.C. 30 10 3 9
4 Smt. L. Lalitha 30 21 1
5 Smt. Geetha H N 30 19 3
6 Mr.  Chandrashekar B 30 20.5 1.5
7 Smt. Nandini N 30 21 1
8 Mr.  Vinay Kumar. S 30 17 2 3
9 Mr.  M. Prabhuswamy 30 21 1
10 Mr.  B.C. Shivanandaswamy 30 21 1
11 Mr.  Mahadevu 30 20 2
12 Mr.  S. Satisha 30 20.5 1.5
13 Mr.  Mahesha S 30 10 12
14 Mr.  A.N.Mahesh 30 16 1 5
15 Mr.  S.Mahadevaswamy 30 0
16 Mr.  S. Gurumallesha 30 20 2
17 Mr.  A.S. Mahadevamurthy 30 13 9
18 Mr.  B.M. Mahadevaswamy 30 0
19 Mr.  K.S.Manjuprasanna 30 17.5 4.5
20 Mr.  Madhusudhana S.B 30 14 2 6
21 Mr.Shankar PrasadY.N. 30 21 1
22 Mr. Manjesha.N 30 22
23 Mr.  K. Swamy 30 19 3
24 Mr.Arun Kumar 30 21 1
25 Mr.  Hemanth Kumar 30 22
26 Smt.Nagapushpa 30 21 1
27 Mr.Kumar Swamy M S 30 21 1
28 Mr.Allama Prabhu Swamy 30 21 1
29 Mr.ChandraShekar 30 20 2
30 Mr.Vasanth Kumar K S 30 21 1
31 Mr.Chinnaswamy K G 30 22
32 Mr.Vrishabendra B G 30 22
33 Mr.Prakash K S 30 20 2
34 Smt.Vijay Shree 30 21 1
35 Mr.Muralidhar N 30 22
36 Mr.Mahesha.P 30 17 5
37 Mr.Mallikarjuna Swamy.B.S. 30 21 1
38 Smt. Sheela.G 30 21 1
39 Kum. Mangala.V.M. 30 20 2
40 Kum.Suma.N K 30 22