The PG Students of the JSS Ayurveda Medical College, Mysuru, have bagged 22 RGUHS Ranks in six PG Specialities.

Rank holders:
From Left (Sitting): Dr. Satish Pai (HOD, Dravyaguna), Dr. Venkatesha (HOD, Roganidhana), Dr. Veena G. Rao (HOD, Panchakarma), Dr. Siddesh Aradhyanath (HOD, Shalyatantra), Dr. Rajesh Udapudi (Principal), Dr. K. Lakshmeesh Upadhya (Dean, PG Studies), Dr. Shreeshananda Sharma (HOD, Rasashastra), Dr. Sudhakara Reddy (HOD, , Swasthavritta).

Rank holders in PG Studies: Dr. Suchitra (7), Dr. Elakiya K (6), Dr. Aimon Sadaf (6), Dr. Apoorva Lakshmi M (9), Dr. Arpitha R (1), Dr. Apoorva J M (2), Dr. Chetana B S (1), Dr. Kavya S B (8), Dr. Divya N M (3), Dr. Kavitha P C (7), Dr. Rashmi M (1), Dr. Vatsala H S (6), Dr. Sindhu Jain M S (6), Dr. Aparna Nabhiraj (9), Dr. Rashmi R (3), Dr. Sahana Sudhakara (7), Dr. Veerabhadra Gowda P B (10), Dr. Hemanth R P (7), Dr. Kiran S (5), Dr. Adithya J V (8) and D. Pramod Matt (9).